Giáo án Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

8 17 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 14:08

Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC MUỐI KHOÁNG RỄ I Mục tiêu: Sau học xong học sinh phải : - Mô tả cấu tạo hệ rễ thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng - Phân biệt chế hấp thụ nước ion khoáng rễ - Trình bày mối tương tác mơi trường rễ trình hấp thụ nước ion khoáng - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn II Trọng tâm - Cơ chế hấp thụ nước ion khoáng rễ - Sự thích nghi rễ với hấp thụ nước ion khống III-Phương pháp - Đàm thoại tìm tòi IV-Chuẩn bị -Hình vẽ 1.1,2,3 SGK, phiếu học tập V- Tiến trình lên lớp Ổn định lớp Vào -Hoạt động 1: GV giới thiệu sơ qua chương trình 11 nội dung chương HS lắng nghe TaiLieu.VN Page -Hoạt động -Vào mới: Mọi sinh vật muốn tồn tại, sinh trưởng phát triển đòi hỏi phải thường xuyên trao đổi chất với mơi trường Vậy trao đổi chất diễn nào? Chúng ta tìm hiểu chương " Bài Sự hấp thụ nuớc muối khoáng rễ " -Hoạt động 3: I Rễ quan hấp thụ nước ion khoáng Hoạt động GV Gv yêu cầu học sinh quan quan sát hình 1.1 sgk kết hợp với số mẫu rễ sống môi trường khác nhau, mơ tả đặc điểm hình thái hệ rễ cạn thích nghi với chức hấp thụ nước ion khoáng cây? Hoạt động HS Tiểu kết -Mơ tả đặc điểm thích Hình thái hệ rễ nghi rễ hút nước Hệ rễ thực vật cạn hút khoáng: gồm: +Rễ chính, rễ bên, lơng hút, miền sinh trưởng Rễ chính, rễ bên, lơng hút, kéo dài, đỉnh sinh miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng Đặc biệt trưởng, miền lơng hút có miền lơng hút phát triển +Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ Rễ phát triển nhanh bề mặt hấp thụ yếu qua miền lơng hút Quan sát hình 1.2 có +Rễ sinh trưởng nhanh nhận xét phát chiều sâu, phân nhánh chiếm chiều rộng triển hệ rễ ? tăng nhanh số lượng - Môi trường ảnh hưởng lông hút đến tồn phát triển lông hút +Cấu tạo lông hút thích hợp với khả nào? hút nước - Rễ liên tục tăng diện tích bề mặt tiếp xúc với đất hấp thụ nhiều nước muối khống - Tế bào lơng hút có thành tế bào mỏng, có áp suất thẩm thấu lớn thuận lợi cho việc hút nước - HS nghiên cứu SGK - Trong môi trường ưu trương, axit, thiếu oxi - Tại cạn bị trả lời lông hút dễ gãy tiêu ngập úng lâu ngày biến chết? TaiLieu.VN Page Hoạt động II Cơ chế hấp thụ nước ion khoáng rễ Hoạt động GV Hoạt động GV Hoạt động HS Tiểu kết Đưa tế bào vào HS nghiên SGK trả Hấp thụ nước ion mơi trường có nồng lời khống từ đất vào tế bào độ khác tế bào có lơng hut biến đổi nào? ( Xem đáp án tập Yêu cầu hs hoàn thành phiếu học tập) tập phiếu học tập Mỗi cá nhân Hs nghiên - Hướng dẫn HS hoàn thành cứu SGK để làm bài tập phiếu học tập phiếu học tập tập: Yêu cầu học sinh quan sát - Hs hồn thành phiếu hình 1.3 sgk, phân tích tìm đường vận chuyển nước ion khống Dòng nước ion khống từ đất vào mạch gỗ rễ Dòng nước ion khoáng từ đất vào mạch gỗ Hs nghiên cứu SGK - đường: rễ theo đường trả lời nào? + Con đường gian bào Sự khác đường đó? + Con đường tế bào chất Hoạt động III Ảnh hưởng tác nhân môi trường q trình hấp thụ nước ion khống rễ TaiLieu.VN Page Hoạt động GV Hoạt động HS GV chuẩn bị thêm số mẫu vật sống: Rễ vùng khô cằn, rễ vùng ẩm để học sinh quan sát, phân tích rút kiến thức mối liên quan hệ rễ môi trường HS quan sát, phân tích rút kiến thức mối liên quan hệ rễ môi trường Hãy kể tên tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lơng hút qua giải thích ảnh hưởng mơi trường q trình hấp thụ nước ion khoáng rễ cây? Tiểu kết Học sinh nghiên cứu trả lời - Độ thẩm thấu - Độ axit - Lượng oxi Củng cố: ( tập phiếu học tập) Dặn dò: HS trả lời câu hỏi 1, 2, xem trước " Vận chuyển chất cây" PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC MUỐI KHOÁNG RỄ TaiLieu.VN Page Họ tên: Lớp Bài tập 1: Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương so với dịch đất nguyên nhân nào? - - Nước ion khoáng xâm nhập vào rễ theo đường chế nào? Nước .(Do ) Các ion khoáng .(Do chênh lệch građien nồng độ) Các ion khoáng .(Ngược chiều građien nồng độ cần ATP) TaiLieu.VN Page Bài tập Trắc nghiệm Câu 1: Sự hút khoáng thụ đông tế bào phụ thuộc vào: a Hoạt động trao đổi chất c Cung cấp lượng b Chênh lệch nồng độ ion d Hoạt động thẩm thấu Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: a Građien nồng độ chất tan b Hiệu điện màng c Trao đổi chất tế bào d Cung cấp lượng Câu 3: Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? a Đỉnh sinh trưởng b Miền lông hút c Miền sinh trưởng d Rễ PHỤ LỤC Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC MUỐI KHOÁNG RỄ Họ tên: Lớp Bài tập 1: Dịch tế bàobiểu bì rễ ưu trương so với dịch đất nguyên nhân nào? - Q trình nước - Nồng độ chất tan cao TaiLieu.VN Page Nước ion khoáng xâm nhập vào rễ theo chế nào? Nước Đất Tế bào lông hút Thẩm thấu (Do chênh lệch nước ) Các ion khoáng Đất Tế bào lông hút Thụ động (Do chênh lệch građien nồng độ) Các ion khống Đất Tế bào lơng hút Chủ động (Ngược chiều građien nồng độ cần ATP) Bài tập Trắc nghiệm Câu 1: Sự hút khống thụ đơng tế bào phụ thuộc vào: a Hoạt động trao đổi chất b Chênh lệch nồng độ ion c Cung cấp lượng d Hoạt động thẩm thấu Câu 2: Sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào: a Građien nồng độ chất tan b Hiệu điện màng c Trao đổi chất tế bào d Cung cấp lượng Câu 3: Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo rễ ? a Đỉnh sinh trưởng b Miền lông hút c Miền sinh trưởng d Rễ TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ... Miền sinh trưởng d Rễ PHỤ LỤC Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ Họ tên: Lớp Bài tập 1: Dịch tế bàobiểu bì rễ ưu trương so với dịch đất nguyên nhân nào? - Quá trình thoát nước. .. trước " Vận chuyển chất cây" PHIẾU HỌC TẬP Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ TaiLieu.VN Page Họ tên: Lớp Bài tập 1: Dịch tế bào biểu bì rễ ưu trương so với dịch đất nguyên... miền sinh trưởng Rễ chính, rễ bên, lơng hút, kéo dài, đỉnh sinh miền sinh trưởng kéo dài, đỉnh sinh trưởng Đặc biệt trưởng, miền lơng hút có miền lông hút phát triển +Rễ cạn hấp thụ nước ion khoáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, Giáo án Sinh học 11 bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay