Ngừng hoạt động- dỡ bỏ tuyến ống dưới biển

39 16 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 12:20

Ngừng hoạt động- dỡ bỏ tuyến ống dưới biển TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM PVU ĐỀ TÀI NGỪNG HOẠT ĐƠNG/ DỠ BỎ TUYẾN ỐNG DƯỚI BIỂN Nhóm 5: Nội dung Tổng quan Các phương pháp dừng hoạt động dỡ bỏ tuyến ống Các hệ thống đầu nối tuyến ống để bỏ chỗ Đánh giá rủi ro Đánh giá tác động môi trường Kết luận 1.5 1.4 1.3 Quy trình tháo dỡ tuyến ống • u cầu pháp luật • Xem xét việc dỡ bỏ tuyến ống • 1.2 1.1 Tổng quan 1.1 Giới thiệu Nguyên nhân • Các vỉa dầu, khí hết Phương pháp • Ngừng hoạt động thời gian khai thác dỡ bỏ tuyến ống khơng đủ sản biển: lượng đáp ứng • • Mục đích • • Bảo vệ mơi trường Tính kinh tế Di dời Để lại chỗ 1.2 Công tác chuẩn bị Tuân thủ quy định Lên kế hoạch Đánh giá rủi ro Ước tính chi phí Tính khả thi 1.3 Quy trình tháo dỡ tuyến ống Tháo dỡ tuyến ống Dừng hoạt động Xác định tuyến ống 1.3 Quy trình tháo dỡ tuyến ống Làm tuyến ống Kiểm tra chất lượng nước Đánh giá mơi trường Tính tốn độ ổn định ngang phần tuyến ống loại bỏ Gia cố tuyến ống Bít đầu ống Cố định đầu ống bê tông 1.4 Yêu cầu luật pháp Hiệp ước Geneva Luật pháp UNCLOS Việt Nam Yêu cầu luật pháp Tổ chức hàng hải OSPAR quốc tế IMO Hiệp ước Lon Don 1.5 Xem xét việc dở bỏ tuyến ống Nghiên cứu chuẩn bị tài liệu Các quy định Xác định hoạt động vận hành Đánh giá rủi ro Ước tính chi phí Các đánh giá mơi trường Tính khả thi phương án hủy bỏ Phương pháp ngừng hoạt động dỡ bỏ tuyến ống 2.1 phân loại tuyến ống 2.2 Làm tuyến ống 2.3 Để nguyên chỗ 2.4 Di dời tuyến ống 2.5 Thực vận chuyển lên bờ 10 2.4.3 Thu hồi đoạn ngắn 25 2.4.3 Thu hồi đoạn ngắn 26 2.4.4 Thu hồi kiểu J 27 2.4.4 Thu hồi kiểu J 28 2.4.4 Thu hồi kiểu J 29 2.4.4 Thu hồi kiểu J 30 2.5 Thực vận chuyển lên bờ 31 Hệ thống đấu nối tuyến ống để bỏ chỗ 32 Đánh giá rủi ro  Mục đích: định xem mối nguy tiềm ẩn liên quan đến hoạt động việc tháo bỏ có kiểm sốt tương thích  Tập trung chủ yếu vào rủi ro cho người  Sử dụng danh mục kiểm tra hoạt động hàng hải để xem xét 33 Đánh giá tác động mơi trường  Tìm mục tiêu ưu tiên: Làm để ảnh hưởng đến mơi trường tối ưu hóa ngồn lực  Nằm tất giai đoạn, gồm :thiết kế, khảo sát, thi công, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa dừng hoạt động đường ống  Dựa kiện khoa học kỹ thuật, tư liệu từ thư viện, kinh nghiệm từ dự án tương tự 34 Đánh giá tác động môi trường  Xem xét tác động ngắn hạn dài hạn lên mơi trường  Năng lượng  Thải vào khơng khí  Thải vào biển hay xuống đất  Tác động vật chất/ ảnh hưởng đến nơi cư trú  Tác động mặt thẩm mỹ  Sử dụng chất thải  Xả rác 35 36 Các vấn đề cần xem xét Các biện pháp giảm nhẹ • Quản lý rủi ro • Hiệu nguồn lực • Nâng cao nhận thức sinh thái • Khơi phục mơi trường Mục đích: đưa khu vực trở lại trang thái ban đầu Đánh giá tác động môi trường Khôi phục 37 Kết luận  Tổng quan ngừng hoạt động dỡ bỏ tuyến ống  Các phương pháp  Hệ thống đầu nối tuyến ống để bỏ chỗ  Đánh giá rủi ro  Đánh giá tác động môi trường, khôi phục 38 39 ... tháo dỡ tuyến ống Tháo dỡ tuyến ống Dừng hoạt động Xác định tuyến ống 1.3 Quy trình tháo dỡ tuyến ống Làm tuyến ống Kiểm tra chất lượng nước Đánh giá mơi trường Tính tốn độ ổn định ngang phần tuyến. .. động dỡ bỏ tuyến ống 2.1 phân loại tuyến ống 2.2 Làm tuyến ống 2.3 Để nguyên chỗ 2.4 Di dời tuyến ống 2.5 Thực vận chuyển lên bờ 10 2.1 Phân loại tuyến ống Đường ống • Đoạn ống dài đường Đường ống. .. phương pháp dừng hoạt động dỡ bỏ tuyến ống Các hệ thống đầu nối tuyến ống để bỏ chỗ Đánh giá rủi ro Đánh giá tác động môi trường Kết luận 1.5 1.4 1.3 Quy trình tháo dỡ tuyến ống • u cầu pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngừng hoạt động- dỡ bỏ tuyến ống dưới biển, Ngừng hoạt động- dỡ bỏ tuyến ống dưới biển, 2 Làm sạch tuyến ống, 4 Dỡ bỏ tuyến ống, 5 Thực hiện và vận chuyển lên bờ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay