Giáo án Sinh học 11 bài 3: Thoát hơi nước

8 21 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 11:37

BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức:Học sinh cần phải: - Nêu vai trò q trình nước đời sống thực vật - Mô tả cấu tạo thích nghi với chức nước -Trình bày chế điều tiết độ mở khí khổng tác nhân ảnh hưởng đến trình thoát nước Kỹ năng: - Quan sát , phân tích tranh - So sánh, tổng hợp - Vận dụng kiến thức học vào thực tiễn sản xuất - tưới tiêu hợp lí cho trồng Thái độ: - Thấy rõ tính thống cấu trúc chức thoát nước - Có ý thức tích cực trồng bảo vệ xanh góp phần cải tạo mơi trường sống II TRỌNG TÂM KIẾN THỨC: -Cơ chế thoát nước tác nhân ảnh hưởng đến q trình nước III PHƯƠNG PHÁP: -Quan sát tranh kết hợp đàm thoại gợi mở, đàm thoại tái TaiLieu.VN Page IV CHUẨN BỊ: Giáo viên: -Tranh hình 3.1, , 3.3, 3.4 (SGK) Học sinh: - Học cũ (bài 2) đọc trước V TIẾN TRÌNH BÀI HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra cũ Câu 1: Chứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Câu 2: Động lực giúp dòng nước ion khống di chuyển từ rễ lên gỗ lớn hàng chục mét? GV: Gọi học sinh kiểm tra cũ HS: Trả lời câu hỏi GV: Nhận xét đánh giá 2.Hoạt động 2: Vào Một động lực giúp dòng nước mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực : lực hút thoát nước Chúng ta tìm hiểu trình nước qua 3.Hoạt động 3: I VAI TRỊ CỦA Q TRÌNH THỐT HƠI NƯỚC HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GV:Cho HS nghiên cứu -Nghiên cứu SGK mục I, yêu cầu HS trả SGK mục I để TaiLieu.VN TIỂU KẾT - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ, giúp Page lời câu hỏi: trả lời ?So sánh tỉ lệ lượng nước sử dụng để trao đổi tạo chất hữu lượng nước hấp thu được? vận chuyển nước, ion khoáng chất tan khác từ rễ đến quan mặt đất -GV nêu vấn đề: Lượng nước thoát vào khơng khí lớn,vậy nước có vai trò gì? ? Vai trò thoát nước vận chuyển chất cây?( Bài cũ) -GV: Nêu vấn đề: ngơ 250 kg nước để tổng hợp kg chất khô, lúa mì hay khoai tây 600kg nước - Nhớ lại học tổng hợp 1kg chất khô trước đẻ trả lời Vậy thoát nước liên quan với trình tổng hợp chất hữu thực vật nào? -GV:Treo, giới thiệu tranh H3.2 (SGK),cho HS quan sát dẫn dắt câu hỏi: ? Nhận xét đường khuếch tán CO2 từ môi trường vào khuếch tán nước từ ngồi?Từ rút vai trò thoát Nghiên cứu SGK để trả lời nước? câu hỏi TaiLieu.VN - Nhờ có nước , khí khổng mở cho khí CO khuếch tán vào cung cấp cho trình quang hợp Page ? Tại ngày nhiệt độ môi trường cao nước mạnh, phản ứng có lợi cho cây? - Thốt nước giúp hạ nhiệt độ vào ngày nắng nóng đảm bảo cho q trình sinh lí xảy bình thường Quan sát tranh,nghiên cứu SGK để trả lời Hoạt động 4: II THOÁT HƠI NƯỚC QUA LÁ H Đ CỦA GV H Đ CỦA H S TIỂU KẾT ? Nghiên cứu SGK cho Nghiên cứu Lá quan nước biết thí nghiệm chứng tỏ hình 3.2(SGK) quan nước? để trả lời -GV:Cho HS xem bảng3: kết thực nghiệm Garơ,đặt câu hỏi: ?Số lượng khí khổng mặt có vai trò quan trọng thoát nước TaiLieu.VN Page nào? ?Lá đoạn -Nghiên cứu thường xn khơng có lỗ Bảng3 (SGK) khí mặt để trả lời đoạn có nước thường xn khơng? ?Vậy cấu trúc tham gia vào q trình nước ?So sánh lượng nước thoát mặt mặt lá?Vì sao?Từ rút kết luận gì? GV:Treo, giới thiệu tranh H3.4 (SGK) Cho HS quan sát,đặt câu hỏi: ?Mơ tả cấu tạo tế bào khí khổng? -Các tế bào khí khổng lớp cutin bao phủ tồn bề mặt (trừ khí khổng) cấu trúc tham gia vào q trình nước ?Nghiên cứu SGK giải thích chế đóng mở khí khổng? -Thốt nước chủ yếu qua khí khổng ?Tại khí khổng khơng TaiLieu.VN Page đóng hồn tồn? ?Lá non già,loại 2.Hai đường thoát nước qua cutin nước:qua khí khổng qua -Quan sát cutin mạnh hơn?Vì sao? tranhH3.4 để trả lời a.Thốt nước qua khí khổng *Cấu tạo tế bào khí khổng (H 3.4 SGK) *Cơ chế đóng mở khí khổng -Khi no nước, thành mỏng -Nghiên cứu khí khổng căng làm cho thành Sgk phần để dày cong theo khí khổng trả lời mởthốt nước mạnh -Khi nước,thành mỏng hết căng,thành dày duỗi thẳngkhí khổng khép lạithoát nước yếu b.Thoát nước qua cutin biểu bì -Lớp cutin dày nước giảm ngược lại -Nghiên cứu SGK để trả lời TaiLieu.VN Page 4.Hoạt động 5: III CÁC TÁC NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH THỐT HƠI NƯỚC HĐ CỦA GV GV:Cho HS nghiên cứu phầIII (SGK), đặt câu hỏi: ?Những yếu tố ảnh hưởng đến thoát nước? HĐ CỦA HS TIỂU KẾT -Nghiên cứu -Nước,ánh sáng,nhiệt độ,gió,các SGK phầnIII để ion khống điều tiết hàm lượng trả lời nước tế bào khí khổng,làm tăng hay giảm độ mở khí khổng ảnh hưởng đến thoát nước -Qua nghiên cứu thấy cải bắp nước mạnh; lúa thời kì làm đòng nước mạnh - Sự nước chịu ảnh hưởng của:đặc điểm sinh học loài, giai đoạn sinh trưởng phát triển ?Vậy nước chịu ảnh hưởng yếu tố nào? -Vận dụng kiến thức học để trả lời 5.Hoạt động 6: IV CÂN BẰNG NƯỚC VÀ TƯỚI TIÊU HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG HĐ CỦA GV TaiLieu.VN HĐ CỦA HS TIỂU KẾT Page ?Nêu khái niệm cân Nghiên cứu 1.Sự cân nước nước trồng? SGK phần IV (SGK) để trả lời ?Muốn phát triển bình 2.Tưới tiêu hợp lí cho trồng thường, cần tưới nước hợp lí nào? Dựa vào tác (SGK) ?Bằng cách chẩn nhân ảnh hưởng đốn nhu cầu nước đến q trình cây? thoát nước vận dụng để trả lời 6.Hoạt động 7: -Củng cố: +Những cấu trúc tham gia trình nước? Cấu trúc đóng vai trò chủ yếu? +Vì trồng người ta thường ngắt bớt lá? -Dặn dò: +Trả lời câu hỏi tập (SGK) trang 19 TaiLieu.VN Page ... Lượng nước thoát vào khơng khí lớn,vậy nước có vai trò gì? ? Vai trò thoát nước vận chuyển chất cây?( Bài cũ) -GV: Nêu vấn đề: ngơ 250 kg nước để tổng hợp kg chất khô, lúa mì hay khoai tây 600kg nước. .. Một động lực giúp dòng nước mạch gỗ di chuyển ngược chiều trọng lực : lực hút thoát nước Chúng ta tìm hiểu trình nước qua 3.Hoạt động 3: I VAI TRỊ CỦA Q TRÌNH THỐT HƠI NƯỚC HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS... TIỂU KẾT - Thoát nước động lực đầu dòng mạch gỗ, giúp Page lời câu hỏi: trả lời ?So sánh tỉ lệ lượng nước sử dụng để trao đổi tạo chất hữu lượng nước hấp thu được? vận chuyển nước, ion khoáng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 3: Thoát hơi nước, Giáo án Sinh học 11 bài 3: Thoát hơi nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay