Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

9 2 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 10:52

Tuần: Ngày : BÀI 8: QUANG HỢP CÂY XANH I Mục tiêu học: kiến thức: Khái niệm quang hợp, vai trò quang hợp, cấu tạo thích nghi với chức quang hợp Kỹ năng: Phát triển lực quan sát, phân tích so sánh khái qt hố Rèn luyện kỹ làm việc độc lập với sgk Thái độ: Có thái độ u thích thiên nhiên, quan tâm đến tượng sinh giới II Đồ dùng dạy học: Hình vẽ sgk, sách gv III Phương pháp: Làm việc theo nhóm nhỏ, tự nghiên cứu sgk, thí nghiệm, vấn đáp-tìm tòi IV Trọng tâm Lá quan quang hợp TV V Tiến trình học: Oån định lớp: Kiểm tra cũ: Vào mới: Hoạt động GV TaiLieu.VN Hoạt động HS Nội dung giảng Page HĐ1: I Khái quát quang hợp xanh Quang sát hình 8.1 Quang hợp gì? Viết pttq quang hợp? Quang hợp gì? N2-kiến thức học 10 hs tự nêu Quang hợp q trình lượng ánh sáng mặt trời (DL) hấp thụ để tạo cacbonhydrat oxy từ khí CO2 nước N2- hs lên bảng viết Vai trò quang hợp Nguồn chất hữu sinh giới tạo từ đâu? a Tạo chất hữu cơ: NL ASMT (NL lượng tử) hấp thu chuyển N3: thành dạng NL? b Tích luỹ NL: QH tạo tồn chất hữu trái đất từ chất vcơ (TV, vsv ) NL sử dụng cho trình sống sv biến đổi từ NLASMT nhờ quang hợp NL hh ATP c Quang hợp giữ khí quyển: nhờ QH CO2 , O2 kk cân bằng: CO2 :0,03%, O2:21% O2 , H2O sinh N3-k/thức 10: QH từ 6O2 lấy từ 6CO2 đâu, pha nào? sáng) (pha H2O bị oxi hố/ pha sáng: 2H2O→4H+ +4e- + O2 H2O sinh từ pha tối TaiLieu.VN Page II Lá quan qaung hợp H7.1: tiêu mặt cắt 1-bbì, 2-TB mô giậu chứa llạp, 3- mạch dẫn, 4khoảng trống gian bào, 5bb với kkhổng  Hình thái, cấu tạo N4- dựa vào kthức học liên quang đến chức hình trả lời quang hợp Hình thái, giải phẫu - mỏng, diện tích lớn thích nghi với chức quang hợp - hướng vng góc với as - Mơ giậu chứa llạp sát - mỏng, diện tích lớn biểu bì - hướng vng góc với as - Có khoảng gian bào chứa - Mô giậu chứa llạp sát biểu nguyên liệu QH bì - có hệ mạch dẫn để đưa sp - Có khoảng gian bào chứa QH đến cq khác nguyên liệu QH - số kk lớn để trao đổi nước - gân có hệ mạch dẫn(gỗ , khí QH rây) để đưa sp QH đến cq khác - số kk lớn để trao đổi nước , khí QH TaiLieu.VN Page 2- lục lạp- bào quan thực chức QH: Quang sát hình 7.2 để thấy rõ cấu trúc lục lạp thích nghi với pha QH? * Cấu trúc lục lạp: N3-ngồi màng kép - màng kép bao bọc xung quanh -trong cĩ phần hạt(grana) - cấu trúc hạt chứa sắc tố phần chất(Stroma) QH, chứa trung tâm phản ứng chất chuyền điện - hạt chứa sắc tố QH, chứa tử phù hợp với thực trung tâm phản ứng pha sáng chất chuyền điện tử phù hợp với thực pha sáng - chất chứa enzim cacboxi hố phù hợp chức - chất chứa enzim phản ứng cacboxi hố phù hợp chức pha tối phản ứng pha tối => Pha sáng thực cấu trúc hạt Pha tối thực chất Hệ sắc tố quang hợp a Các nhóm sắc tố: Phân biệt khác nhóm sắc tố quang hợp * Nhóm chính(clorophyl=diệp lục) - Dlục a: C55H72O5N4Mg - Dlục b: C55H70O6N4Mg * Nhóm phụ(carotenơit) sắc - Caroten: C40H56 TaiLieu.VN Page tố -Xantôphyl: C40H56On (n: 16) b Vai trò nhóm sắc tố QH: * Nhóm DL: Tại có màu lục? - hấp thụ AS chủ yếu vùng Hình 7.3: Quang phổ hấp dỏ, xanh tím thụ chất DL - chuyển NL thu từ photon ánh sáng→ quang N4: phân li nước + phản ứng Trong dãi xạ mặt trời quang hố → ATP, NADPH Chỉ có vùng as 380750nm * Nhóm carotenơit: nhìn thấy as trắng- có tác dụng QH Ánh sáng - sau hấp thụ NL gồm màu(đỏ, da cam, chuyền NL thu cho vàng, Lục, lam, chàm, tím) clorophyl(DL) theo sưo đồ sau: - as trắng chiếu qua hấp thụ vùng đỏ Carotennoit → DL b → DL vùng xanh tím để lại hoàn a → DL tring tâm phản toàn vùng lục Vì ứng Sau quang nhìn vào tá thấy có chuyển hố thành NL ATP NADPH màu lục VI Củng cố N5: Vai trò q trình quang hợp là: A Biến đổi quang thành hoá A Tạo chất hữu B Giải phóng lượng B Tích luỹ lượng C Biến đổi hoá thành lượng ATP C Giữ bầu khí D Cả A, B C Về mặt lượng quang hợp trình: TaiLieu.VN D Tổng hợp chất hữu nhờ lượng phản ứng hoá học Về chất hoá học quang hợp q trình: Page A Ơxi hố nước nhờ lượng ánh sáng A Các chất hữư B ATP, NADPH B Ơxi hố - khử H2O bị ôxi hoá CO2 bị khử C Các chất hữu giải phóng CO2 C Khử CO2 nhờ ATP NADPH D CO2, chất hữu D Ôxi hố - khử H2O bị khử CO2 bị ơxi hố Quang hợp vi khuẩn khơng thải O2 vì: Về chất hố học quang hợp q trình: ơxi hố - khử H2O bị ơxi hố pha sáng CO2 bị khử pha tối Chọn B A Khơng có tham gia chất cung cấp hiđrô điện tử để khử CO2 Sản phẩm pha sáng quang hợp là: B Khơng có tham gia CO2 A ATP, Ribulôzơ – 1,5 – điphôtphat, NADPH C Chất cung cấp hiđrô điện tử để khử CO2 H2O B ATP, enzim, NADPH D Chất cung cấp hiđrô điện tử để khử CO2 H2O C ATP, NADPH, O2 D ATP, O2 Sản phẩm pha sáng quang hợp là: ATP, NADPH, O2 A Đó màu xanh diệp lục B Đó màu xanh lục lạp 12H2O + 18ADP + 18Pvô + 12NADP→ 18ATP + 12NADPH + 6O2 Chọn C C Chúng hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng xanh tím vùng đỏ, để lại vùng xanh lục Nguyên liệu cho pha sáng quang hợp là: D Chúng hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng đỏ, để lại vùng xanh tím vùng lục A Ánh sáng, ATP, NADPH B Ánh sáng, ATP, H2O C Sắc tố quang hợp, ATP, H2O D Ánh sáng, sắc tố quang hợp, H2O, enzim Sản phẩm pha tối quang hợp là: TaiLieu.VN Khi ta nhìn vào thấy chúng có màu xanh lục vì: Hệ sắc tố có cấu trúc đặc biệt dễ bị kích thích bởi: A Nhiệt độ môi trường B Các phôton ánh sáng C Nồng độ CO2 khơng khí Page D Hàm lượng glucơ tế bào khí khổng 10 11 Nhóm sắc tố có vai trò quang hợp là: D Nó hấp thụ ánh sáng tất bước sóng thuộc vùng nhìn thấy A Caroten Sắc tố hấp thụ ánh sáng có lượng thấp lượng cao thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy là: B Xantophyl A Clorophyl C Clorophyl B Carotenoic D Phycobilin C Phycobilin Nhóm clorophyl hấp thụ ánh sáng chủ yếu là: D Xartophyl A Vùng lục, vùng da cam 14 15 B Vùng đỏ, vùng da cam A Lục lạp tilacoit tế bào mô giậu C Vùng xanh tím 12 D Vùng đỏ vùng xanh tím B Tế bào mơ giậu tilacoit lục lạp Nhóm Phycobilin hấp thụ ánh sáng vùng có bước sóng: C Tilacoit lục lạp tế bào mô giậu A 380 – 500 nm D Tilacoit tế bào mô giậu lục lạp B 300 – 380 nm C 700 – 800 nm 13 Trong thể thực vật clorophyl định vị ở: 16 Photon bước sóng giàu lượng là: D 650 – 750 nm A Đỏ Nhóm clorophyl nhóm sắc tố vì: B Da cam C Vàng A Nó hấp thu ánh sáng vùng có bước sóng ngắn B Nó truyền lượng thu cho carơtênơit C Nó tham gia trực tiếp vào q trình chuyển hố lượng ánh sáng thành lượng liên kết hoá học ATP NADPH TaiLieu.VN D Xanh tím 17 Vùng quang phổ có hiệu quang hợp là: A Đỏ B Vàng Page C Xanh tím D Xanh lục TaiLieu.VN Page VI Dặn dò: Các em học bài, làm tập sau học nghiên cứu để chuẩn bị kiến thức cho VII Bổ sung: ... sáng quang hợp là: D Chúng hấp thụ hầu hết ánh sáng vùng đỏ, để lại vùng xanh tím vùng lục A Ánh sáng, ATP, NADPH B Ánh sáng, ATP, H2O C Sắc tố quang hợp, ATP, H2O D Ánh sáng, sắc tố quang hợp, ...HĐ1: I Khái quát quang hợp xanh Quang sát hình 8.1 Quang hợp gì? Viết pttq quang hợp? Quang hợp gì? N2-kiến thức học 10 hs tự nêu Quang hợp trình lượng ánh sáng mặt trời (DL) hấp thụ... D Cả A, B C Về mặt lượng quang hợp trình: TaiLieu.VN D Tổng hợp chất hữu nhờ lượng phản ứng hoá học Về chất hố học quang hợp q trình: Page A Ơxi hố nước nhờ lượng ánh sáng A Các chất hữư B ATP,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật, Giáo án Sinh học 11 bài 8: Quang hợp ở thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay