Tăng cường quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện gia lộc tỉnh hải dương

171 9 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2019, 08:30

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÀNH TĂNG CƯỜNG QUẢN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ THỊ THÀNH TĂNG CƯỜNG QUẢN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI THỊ MINH HẰNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, nội dung, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam kết chắn rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc, luận văn nỗ lực, kết làm việc c nhân tơi (ngồi phần trích dẫn) Thái Ngun, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thành ii LỜI CẢM ƠN Để thực hồn thành luận văn này, tơi nhận quan tâm giúp đỡ tận tnh, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau Đại học thầy, cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh Doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến TS Bùi Thị Minh Hằng tận tnh hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Y tế Hải Dương, Sở Tài Chính Hải Dương, Ban giám đốc cán Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc, phòng ban Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tạo điều kiện, cung cấp số liệu, tư liệu khách quan giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện bạn bè, đồng nghiệp người thân trình thực nghiên cứu đề tài Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Đỗ Thị Thành MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp đề tài Kết cấu đề tài Chương CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA QUẢN TÀI CHÍNH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1.1 Cơ sở luận quản tài đơn vị nghiệp có thu 1.1.1 Một số vấn đề chung đơn vị nghiệp có thu 1.1.2 Quản tài đơn vị nghiệp có thu 1.2 Các cơng cụ quản tài đơn vị nghiệp có thu 28 1.2.1 Hệ thống sách pháp luật nhà nước 28 1.2.2 Công tác kế hoạch 28 1.2.3 Quy chế chi tiêu nội 28 1.2.4 Hạch toán, kế toán, kiểm toán 28 1.2.5 Hệ thống tra, kiểm tra 29 1.2.6 Tổ chức máy quản tài 29 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản tài đơn vị nghiệp có thu 29 1.4 Cơ sở thực tiễn đề tài 35 1.4.1 Bài học kinh nghiệm quản tài Bệnh viện cơng nước giới 35 1.4.2 Kinh nghiệm quản tài số Bệnh viện Việt Nam 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 39 2.2 Phương pháp nghiên cứu 39 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 39 2.2.2 Phương pháp tổng hợp số liệu 40 2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 40 2.3 Các tiêu nghiên cứu 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 42 3.1 Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 42 3.1.1 Quá trình phát triển Bệnh viện 42 3.1.2 Đặc điểm chức hoạt động Bệnh viện 43 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện 43 3.1.4 Tình hình sở vật chất, kỹ thuật Bệnh viện 45 3.2 Thực trạng quản tài Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương 47 3.2.1 Quản nguồn thu bệnh viện 47 3.2.2 Quản khoản chi bệnh viện 53 3.3 Thực trạng việc sử dụng công cụ quản tài Bệnh Viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương 63 3.3.1 Hệ thống sách pháp luật nhà nước 63 3.3.2 Công tác kế hoạch 64 3.3.3 Qui chế chi tiêu nội 64 3.3.4 Công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán 64 3.3.5 Kiểm tra, tra 65 3.3.6 Tổ chức máy quản tài 66 3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác quản tài bệnh viện Đa Khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương 66 3.4.1 Những nhân tố khách quan 66 3.4.2 Những nhân tố chủ quan 68 3.5 Kết khảo sát, đánh giá quản tài Bệnh viện cơng lập 69 3.6 Đánh giá kết thực quản tài Bệnh viện 71 3.6.1 Những kết đạt 71 3.6.2 Hạn chế nguyên nhân 73 Chương GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CƠNG TÁC QUẢN TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC 76 4.1 Mục tiêu định hướng phát triển Bệnh viện 76 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản tài Bệnh viện 78 4.2.1 Quản tốt nguồn thu Bệnh viện 78 4.2.2 Hoàn thiện việc xây dựng quy chế chi tiêu nội 78 4.2.3 Hồn thiện cơng tác quản sử dụng tài sản 80 4.2.4 Sắp xếp lại máy kế toán, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán làm cơng tác kế tốn Bệnh viện 81 4.3 Kiến nghị 82 4.3.1 Một số kiến nghị với Sở Y Tế, Sở Tài Chính quan BHXH tỉnh Hải Dương 82 4.3.2 Kiến nghị với Bệnh viện 84 4.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 PHỤ LỤC 89 DANH MỤC VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BVGL Bệnh viện Gia Lộc CCTL Cải cách tiền lương ĐVSN Đơn vị nghiệp HCSN Hành nghiệp KCB Khám chữa bệnh KT Khen thưởng NSNN Ngân sách Nhà nước ÔĐTN Ổn định thu nhập PL Phúc lợi SNCT Sự nghiệp có thu TNTT Thu nhập tăng thêm TTB Trang thiết bị XHH Xã hội hoá - Ban hành quy chế quản sử dụng tài sản, cần quy định chi tiết cụ thể thủ tục trình tự mua sắm, trang thiết bị, tài sản; quy trình quản lý, sử dụng, điều chuyển, sửa chữa, thay thế, bán, tài sản; quy định cụ thể rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn phận, cá nhân công tác quản sử dụng tài sản - Củng cố, kiện toàn máy quản lý, theo dõi tài sản; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn cán theo dõi quản tài sản - Thực trích khấu hao tài sản theo quy định pháp luật hành, số tiền khấu hao tài sản trích dể tái đầu tư, thay thế, đổi tài sản cố định cho mục đích kinh doanh theo quy định pháp luật - Đối với tài sản có chưa cần sử dụng, thực cho thuê tài sản tăng nguồn thu, đảm bảo ngun tắc có hiệu bảo tồn phát triển nguồn vốn, tránh để tài sản khấu hao vơ hình, lãng phí Việc sử dụng tài sản cho thuê, chấp phải tuân theo quy định cuả Bộ luật dân sự, quy định hành pháp luật - Nhượng bán, TSCĐ hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, khơng có nhu cầu sử dụng không sử dụng theo quy định để thu hồi vốn - Hàng năm phải tổ chức kiểm kê tài sản, xác định số lượng tài sản, đối chiếu tài sản cho thuê; nhượng bán, gây biến động tài sản Bệnh viện - Có biện pháp thích hợp xử trường hợp sai phạm quản sử dụng tài sản gây lãng phí, thất thoát tài sản - Tăng cường sở vật chất, đưa tiến tin học ứng dụng vào công tác 4.2.4 Sắp xếp lại máy kế toán, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán làm cơng tác kế tốn Bệnh viện Có thể nói, nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác quản nói chung cơng tác quản tài Bệnh viện nói riêng đội ngũ cán cơng tác Tài kế tốn Việc xây dựng đội ngũ cán Tài chun trách, có tinh thần trách nhiệm, có nghiệp vụ Tài kế tốn cần xem Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ khâu then chốt việc hồn thiện quản Tài Để thực giải pháp cần bước thực bước sau: Rà sốt đánh giá lại tồn bộ máy quản Tài kinh tế lực, trình độ, phẩm chất đạo đức Trên sở tiến hành xếp lại tổ chức, kiện tồn lại tồn bộ máy quản Tài theo hướng tinh gọn, chuyên trách, hoạt động có hiệu Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán nhiều hình thức: tham gia lớp đào tạo trung, cao cấp, tham dự lớp tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cập nhật văn chế độ, kiến thức quản Ngoài ra, để tiết kiệm chi, Bệnh viện cần rà soát đánh giá lại số hoạt động phục vụ công tác chuyên môn Hoạt động mà bệnh viện thực hiệu quả, tiêu tốn nhân lực tài thay cho việc bệnh viện tự làm việc ký hợp đồng thuê đơn vị chuyên trách cung cấp Chẳng hạn: hoạt động vệ sinh nhà, buồng bệnh; hoạt động giặt là; an ninh bệnh viện; dịch vụ ăn uống nhà cho cán công nhân viên bệnh nhân Thêm nữa, thay cho việc phải tuyển dụng thêm nhân viên vào biên chế, bệnh viện ký hợp đồng sử dụng lao động linh động việc mời chuyên gia đơn vị khác đến khám chữa bệnh theo yêu cầu mổ trường hợp khó Trên số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản tài Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương chế tài Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan khách quan, luận văn không tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý nhà khoa học, thày cô giáo đồng nghiệp để tác giả hoàn thiện đề tài nghiên cứu 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Một số kiến nghị với Sở Y Tế, Sở Tài Chính quan BHXH tỉnh Hải Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Trong năm qua Nhà nước có nhiều đổi việc quản ngành y tế nói chung với hệ thống bệnh viện nói riêng Một hệ thống sách đời sở pháp cho bệnh viện hoạt động ngày hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Cơ chế tài giao quyền tự chủ cho ĐVSN tự chủ biên chế, tài thực nhiệm vụ Do vậy, tác giả xin kiến nghị số vấn đề sau: Thứ nhất: Về giao tiêu giường bệnh cấp nên vào kết hoạt động chuyên môn Bệnh viện năm liên tiếp để tăng hay giảm tiêu giường bệnh cho bệnh viện Như nay, việc tăng giường bệnh bên cạnh kết hoạt động chuyên môn, tiêu quan trọng số dân địa bàn không khách quan Bởi Bệnh viện hoạt động tốt, có chất lượng chun mơn cao thu hút bệnh nhân vùng lân cận đến KCB Như vậy, khám điều trị cho nhân dân huyện mà khám cho nhân dân huyện khác khu vực Thứ hai: Để phát triển tốt chun mơn Bệnh viện vấn đề nhân lực phải đưa lên hàng đầu Hiện tại, lực lượng Bác sĩ bệnh viện tuyến huyện thiếu trầm trọng Trong đó, Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh lực lượng có thừa học việc Do vậy, tác giả kiến nghị cấp có chế độ khuyến khích lực lượng cơng tác cho bệnh viện huyện Thứ ba: Các văn bản, chế độ quy định định mức chi tiêu cán ngành y tế thấp, rủi ro nghề nghiệp nhiều lây nhiễm từ người bệnh, lây từ môi trường làm việc, rủi ro chuyên môn Áp lực công việc lớn thu nhập thấp Tác giả kiến nghị cấp đề xuất nâng phụ cấp ngành cho cán y tế Thứ tư: Công tác thu Bệnh viện chưa khuyến khích do: Khi tăng thu đồng nghĩa với vỡ quỹ BHYT nên kinh phí chưa tốn bị treo lại đến năm sau Cùng với nó, tăng thu phần kinh phí trích bù ngân sách lớn (phần 35% 40% trích lại sau thu trừ chi) khoản chi phát sinh để thu lớn Do vậy, phần lại cho Bệnh viện sử dụng Tác giả kiến nghị sau: Để khuyến khích phần tăng thu, đơn vị trích bù ngân sách phần theo kế hoạch đầu năm, phần tăng thu năm để lại cho Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ đơn vị bổ sung quỹ phát triển để mua sắm, nâng cấp sở hạ tầng cho Bệnh viện Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Thứ năm: Để việc tự chủ kinh phí cho Bệnh viện có kế hoạch chi tiêu Tác giả kiến nghị với quan BHXH cấp đủ, thời gian theo hợp đồng với Bệnh viện Như nay, kinh phí ln bị cấp chậm phần kinh phí vượt trần năm trước, sau có biên thẩm định, phần kinh phí thường hết quý năm sau quan BHXH toán cho Bệnh viện 4.3.2 Kiến nghị với Bệnh viện Để hồn thiện quy chế quy chế quản tài tốt chế tự chủ tài thuận lợi phù hợp với tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ, Bệnh viện cần thực giải pháp tự chủ tài chính, cần thực tốt số yêu cầu sau: Thứ nhất, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản cán làm công tác quản Bệnh viện Cán làm công tác quản cần phải có kiến thức nghiệp vụ quản định để phát huy phối kết hợp khâu, phận để Bệnh viện mở rộng tạo nguồn thu Thứ hai, nâng cao chất lượng quản sử dụng tài sản Để nâng cao hiệu sử dụng tài sản, cần nâng cao công tác quản cá nhân trình độ vận hành sử dụng Thứ ba, quản chặt chẽ nguồn mua sử dụng thuốc vật tư y tế Thứ tư, cần đào tạo, nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán y tế để có chất lượng chun mơn tốt 4.3.3 Kiến nghị với quyền địa phương Để nguồn nhân lực địa phương (các sinh viên đại học y em huyện) công tác Bệnh viện cần có phối hợp đồng từ cấp quản hỗ trợ mạnh mẽ quyền địa phương Bệnh viện kiến nghị với quyền có kế hoạch tun truyền có sách hỗ trợ em địa phương học Bác sĩ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Đồng thời tác giả kiến nghị quyền địa phương tạo điều kiện quan tâm đến đầu tư phát triển Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc năm tới Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Ngày nay, mối quan hệ người bệnh với bệnh viện mối quan hệ người cung cấp dịch vụ người trả giá cho dịch vụ Thêm bệnh viện cơng nói chung khơng “độc quyền” trước mà bên cạnh hệ thống dịch vụ y tế tư nhân phép tự hoạt động theo luật hành nghề y dược Do đó, quản tài bệnh viện chìa khố định thành bại quản bệnh viện; quản tài bệnh viện định tụt hậu hay phát triển bệnh viện Với đề tài: “Tăng cường quản tài Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương”, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: Trình bày nội dung quy chế quản tài ĐVSN, quan tâm đến hoàn thiện quy chế quản tài bệnh viện cơng quan trọng ĐVSN việc xây dựng quy chế chi tiêu nội đơn vị phù hợp có hiệu việc sử dụng nguồn tài để thực nhiệm vụ Căn luận phần 1, tác giả đánh giá thực trạng cơng tác quản tài Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Đề tài làm rõ số nội dung sau: - Cơ cấu nguồn thu đơn vị gồm: Nguồn NSNN cấp, nguồn thu phí lệ phí nguồn thu dịch vụ, khác Nguồn NSNN cấp cho đơn vị ngày có xu hướng giảm Nguồn thu phí, lệ phí theo mức giá quy định Nhà nước đảm bảo hoạt động chuyên mơn Một số hoạt động dịch vụ khác Giám đốc định mức thu phải nộp thuế - Bệnh viện xây dựng quy chế quản tài hoạt động theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP thể quy chế chi tiêu nội bộ, quy định rõ quy chế quản nguồn thu quy chế quản chi cho đơn vị thực Trong việc quy định quản nguồn thu, Bệnh viện xây dựng trình tự, mức thu hình thức mục thu Trong việc quy định quản chi, Bệnh viện định mức mức chi phù hợp với quy định Nhà nước Việc mua sắm, sửa Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chữa lớn tài sản, hoạt động quản nhập xuất thuốc, hoạt động đầu tư xã hội hóa xây dựng quản chặt chẽ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Tuy nhiên, khoản thu nhiều khó khăn với Bệnh viện việc thu chưa đủ vào nguồn thu Bệnh viện, việc cấp tốn kinh phí với quan BHXH chưa kịp thời, chưa đầy đủ Ở khoản chi chưa phù hợp với đời sống xã hội nay, mức chi thấp so với cơng sức trách nhiệm đội ngũ cán Y, Bác sĩ Công tác mua sắm, quản tài sản yếu khâu quản sử dụng tài sản phận Bộ máy kế tốn hoạt động chưa hiệu quả, trình độ quản thấp chưa đáp ứng nhu cầu Đề tài đề xuất số giải pháp tăng cường quản tài cho Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương cho năm tới như: - Quản tốt nguồn thu Bệnh viện: Nguồn thu bao gồm từ nhân dân đóng góp trực tiếp từ nguồn quan BHXH toán Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu phải vào nguồn kinh phí Bệnh viện khơng vào túi cá nhân Thay đổi phương thức tốn kinh phí với quan BHXH để Bệnh viện tự chủ cơng tác tài phục vụ tốt hoạt động chuyên môn - Tăng cường việc xây dựng quy chế chi tiêu nội Quy chế chi tiêu nội định hoạt động tài đơn vị năm Xây dựng mức thu, khoản thu phù hợp tạo tăng nguồn lực tài chính, song song với phải xây dựng mức chi danh mục chi phù hợp với hoạt động chuyên môn Bệnh viện - Tăng cường công tác quản sử dụng tài sản Công tác quản sử dụng tài sản để lãng phí, chưa hiệu Cán sử dụng chưa ý thức việc giữ gìn bảo vệ tài sản chung Do đó, Bệnh viện có biện pháp quản lý, quy trách nhiệm đến cán bộ, phận sử dụng tài sản Đồng thời, nâng cao lực cho cán theo dõi tài sản cố định y dụng cụ đơn vị - Sắp xếp lại máy kế toán, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán làm cơng tác kế toán Bệnh viện Khoa học ngày phát triển, nhiều quy định tài thay đổi, cán làm cơng tác kế tốn cần nắm bắt thường xuyên thay đổi để vận dụng vào cơng việc cho phù hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc(2013), Báo cáo tài kế hoạch hoạt động năm 2011, 2012, 2013 Bộ Y tế (2007), Thông tư số 15/2007/TT-BYT ngày 12/ 12/ 2007 hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc sử dụng tài sản để liên doanh liên kết góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ Y tế cơng lập Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày tháng năm 2006 hướng dẫn thực Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/ 4/ 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Bộ Tài (2010), Thơng tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng năm 2010 quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan Nhà nước đơn vị nghiệp công lập Bộ Tài (2003), Thơng tư số 59/2003/TT- BTC ngày 23 tháng năm 2003 Hướng dẫn thực nghị định số 60/2003/NĐ- CP ngày tháng năm 2003 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước Dương Thị Ngân (2013), "Hoàn thiện quy chế quản tài trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương", Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (2007), Giáo trình Quản Nhà nước kinh tế Giáo trình Quản kinh tế, NXB trị quốc gia 2003 Giáo trình Khoa học quản (2002), Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Võ Đình Hảo (1993), Đổi sách chế quản tài , NXB Chính trị quốc gia Học Viện hành quốc gia, Hà Nội (2003), Giáo trình Quản trị kinh doanh 10 Luật Ngân sách Nhà nước, Hà Nội 6/1996 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 11 Luật số quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 12 Chính phủ (2002), Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 quy định chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu có bệnh viện 13 Chính phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập 14 Chính phủ (2012), Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 chế hoạt động, chế tài với đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 15 Đại học Y Hà Nội (2005), Những vấn đề kinh tế y tế 16 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lộc (2013), Số liệu thống kê năm 2011, 2012, 2013 17 Nguyễn Thị Thu (2010), Hồn thiện quản tài Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành theo chế tự chủ tài chính, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 18 Lê Ngọc Trọng nhóm tác giả (2001), Giáo trình Quản Bệnh viện, NXB Y học 19 Viện chiến lược sách tài chính(2015), Đề cương luật sửa đổi bổ sung số điều luật BHYT, http://nif.mof.gov.vn 20 Viện chiến lược sách y tê (2013), Báo cáo kết khảo sát tnh hình thực nghị định 43/2006/ N Đ - CP hệ thống bệnh viện cơng lập, http:// hspi org.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN TÀI CHÍNH ……………., ngày tháng năm 2014 Thông tin người trả lời Họ tên:……………………………………… ; Nam/nữ… .… ; Tuổi……… Cơ quan công tác:………………………………… ………………………… Chức vụ công tác tại:………………… ………………………………… Số năm công tác nhiệm vụ này:.………năm; Số năm tham gia công tác đơn vị… .…năm XIN ÔNG/BÀ VUI LÕNG CUNG CẤP CHO TÔI MỘT SỐ THƠNG TIN 1.Ơng/bà đánh cơng tác quản thu, chi quan, đơn vị ông/bà nay? Tốt Bình thường Kém Theo ông/bà quy chế chi tiêu nội vị quan có hợp khơng? Hợp Chưa hợp Cụ thể điểm chưa hợp lý: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng/bà có tham gia thảo luận quy chế chi têu nội đơn vị khơng? Có Khơng Ơng/bà cho biết từ thực Nghị định 43/NĐ-CP, nguồn thu ơng/bà có tăng lên khơng? Tăng Khơng tăng Giảm Ơng/bà cho biết định mức khoản chi nào? Cao Trung bình Thấp Theo ơng/bà việc thực liên doanh liên kết đơn vị có hiệu khơng? Có Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Khơng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ông/bà đánh công tác quản tài sản, nguồn thuốc cung ứng đơn vị? Tốt Bình thường Kém Ơng/bà có nhận xét với đội ngũ làm cơng tác kế tốn đơn vị? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ông/bà có đề xuất, kiến nghị với đơn vị quản tài đơn vị? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC TỈNH HẢI DƯƠNG 42 3.1 Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 42 3.1.1 Quá trình phát triển Bệnh viện ... TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIA LỘC 76 4.1 Mục tiêu định hướng phát triển Bệnh viện 76 4.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý tài Bệnh viện 78 4.2.1 Quản lý. .. 47 3.2.1 Quản lý nguồn thu bệnh viện 47 3.2.2 Quản lý khoản chi bệnh viện 53 3.3 Thực trạng việc sử dụng cơng cụ quản lý tài Bệnh Viện đa khoa huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện gia lộc tỉnh hải dương , Tăng cường quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện gia lộc tỉnh hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay