NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM

27 46 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 16:19

LỜI NĨI ĐẦU Trong tiến trình triển khai thi hành Hiến pháp 2013, vấn đề cải cách tư pháp chủ trương lớn Đảng nhằm bước xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ quyền người đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, chủ động hội nhập quốc tế Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 02/6/2005 xác định “Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống pháp luật, phát triển án lệ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm” Chủ đề án lệ định hướng áp dụng hệ thống pháp luật Việt Nam trở thành vấn đề nóng nghị trường Quốc hội nước ta năm gần Ngày 29/10/2015, Hà Nội, TANDTC tiến hành giới thiệu Nghị 03/2015/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy trình lựa chọn, công bố áp dụng án lệ Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2015 Đây bước quan trọng tiến trình cải cách tư pháp thừa nhận án lệ hoạt động tư pháp nước ta để từ tiến đến việc áp dụng án lệ vào thực tiễn xét xử Nhưng nay, việc áp dụng án lệ vào cơng tác xét xử Việt Nam mẻ nên gặp nhiều khó khăn để án lệ thực phổ biến hệ thống tư pháp nước ta Trong tiểu luận này, tác giả đưa cách nhìn tổng quan án lệ, tương quan quy định án lệ Việt Nam với giới, phân tích điểm thuận lợi, khó khăn việc áp dụng án lệ Việt Nam qua đưa kiến nghị để nâng cao hiệu sử dụng án lệ Việt Nam Trong tiểu luận này, tác giả vận dụng phương pháp nguyên cứu truyền thống phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, dựa chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nghiên cứu vấn đề cách toàn diện cụ thể Sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp đánh giá, nhận xét để đảm bảo tính logic vấn đề nghiên cứu CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ÁN LỆ 1.1 Khái niệm án lệ Theo từ điển Black’s Law án lệ hiểu sau: “Án lệ việc làm luật tòa án công nhận áp dụng quy tắc trình xét xử; vụ việc giải làm sở để đưa phán cho trường hợp có tình tiết vấn đề tương tự sau này”.1 Theo Oran’s Dictionary of the Law cho án lệ “Một định vấn đề mang tính pháp lý, mang tính bắt buộc tòa án cấp hệ thống tòa án cấp giải vấn đề pháp lý với tình tiết tương tự” Còn tác phẩm Luật So sánh giới chuyển đổi (Comparative Law in a Changing world) Giáo sư Peter de Cruz - Trường Đại học Staffordshire án lệ hiểu theo hai nghĩa Theo nghĩa rộng, án lệ nguyên tắc không theo luật định đưa từ định tư pháp Theo nghĩa hẹp, án lệ việc đưa nguyên tắc tảng cho vụ việc xảy sau này2 Tại Việt Nam, theo Điều Nghị 03/2015/NQ-HĐTP quy định: “Án lệ lập luận, phán án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án vụ việc cụ thể Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao lựa chọn Chánh án Toà án nhân dân tối cao công bố án lệ để Toà án nghiên cứu, áp dụng xét xử” Nhưng nhìn chung án lệ có số đặc điểm sau: Thứ nhất, án lệ tòa án tạo qua trình xét xử nên nguồn luật án lệ gọi luật hình thành từ vụ việc ("case law”) hay luật thẩm phán ban hành ("judge-made law”) Trong đó, nguồn luật văn chủ yếu tạo đường Nghị viện ban hành Thứ hai, án lệ hình thành phải mang tính Thật ra, khơng phải tòa án xét xử vụ việc tạo án lệ Thơng thường, có việc tranh chấp tòa thẩm phán luật sư quan tâm đến hai vấn đề: (i) Vấn đề kiện (question of fact); (ii) Vấn đề pháp lý (question of law) Đối với vụ việc đơn liên quan đến việc xác định chất pháp lý kiện (question of fact) Black's Law Dictionary, 1979, 5th edition, tr.1059 Peter de Cruz, Comparative Law in a Changing World, Cavendish Publishing Limited 1999, p 243 có quy định văn pháp luật hay tiền lệ trước để áp dụng, tòa án khơng tạo án lệ giải vụ việc Rất vụ việc liên quan đến vấn đề pháp lý (question of law) cần giải pháp luật mà chưa có quy tắc tiền lệ Khi tòa án tạo án lệ giải vụ việc Thứ ba, kỹ thuật xây dựng vận hành dựa vào yếu tố tương tự Kỹ thuật tư đặc thù thông luật tạo án lệ diễn dịch quy nạp mà suy luận tương tự ("analogical thinking’), có nghĩa lấy tính giống làm tiêu chuẩn tương tự Một quy tắc án lệ gọi "ratio” hình thành dựa ba yếu tố: (i) Các tình tiết vụ việc (facts); (ii) Lý lẽ hay lập luận (reason); (iii) Quyết định tòa án (decision) Khi tòa án giải vụ việc tạo hình mẫu hay phác thảo nên quy tắc chưa phải quy tắc hoàn hảo, quy tắc hay nguyên tắc án lệ hình thành phải trải qua hàng loạt vụ việc tương tự sau Các thẩm phán sau giải vụ việc cần phải xác định đánh giá lý lẽ tương tự, vụ việc tương tự áp dụng lý lẽ án trước để giải vụ việc tại, khơng tương tự khơng áp dụng3 1.2 Nhận diện tồn án lệ thực tiễn pháp lý Việt Nam “Án lệ” thuật ngữ hoàn toàn khoa học pháp lý hay tư pháp Việt Nam mà khái niệm biết đến từ sớm cách khoảng 500 năm chế độ phong kiến Đặc biệt, ngày 06 tháng năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA định việc công bố án lệ Đây xem dấu ngoặc mới, đánh dấu bước tiến dài cho hoạt động tư pháp Việt Nam Để có thừa nhận án lệ hơm án lệ nước ta trải qua thời gian dài xem lộ trình xây dựng sở khoa học pháp lý, sở lý luận, thay đổi nhận thức, định kiến để chuẩn bị tốt tảng chặn đường nghiên cứu, xây dựng, thừa nhận phát triển án lệ ngày 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 Ở Việt Nam chế độ phong kiến coi án lệ xuất tồn dạng phán quyết, chiếu, sắc dụ, lệnh, lệ nhà vua vào thời điểm khơng Đỗ Thanh Trung (2012), “Án lệ: Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 4/2012, tr.64,65 gọi thuật ngữ “án lệ”4 Trong thời kỳ này, việc ban hành lệnh, lệ để hướng dẫn đường lối xét xử luật thiếu sót, chưa quy định đầy đủ Cách làm tương đối phổ biến áp dụng nhiều lần đời vua khác Trong thời kỳ Pháp thuộc có ba luật quan trọng điều chỉnh quan hệ xã hội Bộ luật Dân Nam kỳ giản yếu năm 1883, Bộ luật Bắc Kỳ năm 1931 Bộ luật dân Trung Kỳ 1936 Tại Điều Bộ luật dân Nam Kỳ giản yếu năm 1883 quy định “Thẩm phán từ chối việc phán xét lý luật khơng quy định vấn đề hay luật tối nghĩa bất túc bị truy tố vầ tội bất khẳng thụ lý”5 1.2.2 Giai đoạn 1945 – 1975 Trong giai đoạn chế độ trị hai miền Nam Bắc có khác nhau, tồn án lệ hai miền có khác biệt, cụ thể: Ở miền Nam Việt Nam chế độ Sài Gòn trước năm 1975, án lệ coi nguồn luật lĩnh vực dân sự, Bộ Tư pháp xuất án lệ theo định kỳ ba tháng Ấn phẩm đăng tải trích dẫn quan điểm hay định hướng xét xử án Tối cao pháp viện, Tòa hành chính, Tòa thượng thẩm Những án pháp lý để xét xử cho tranh chấp tương tự sau Hệ thống luật pháp chế độ Sài Gòn trước vốn chịu ảnh hưởng luật pháp Châu Âu, luật pháp Pháp, đặc biệt pháp luật dân sự, nên quan tâm việc xây dựng án lệ Bộ Dân luật Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành theo Sắc luật số 028 TT/SLU ngày 20/12/1972, có quy định liên quan đến yêu cầu áp dụng án lệ xét xử, cụ thể, Thiên mở đầu, Điều có ghi: “Thẩm phán khơng chịu xét xử lẽ luật khơng định hay luật tối nghĩa, thiếu sót, bị truy tố tội bất khẳng thụ lý”; Điều quy định: “Gặp trường hợp khơng có điều luật dẫn dụng, thẩm phán định theo tục lệ; khơng có tục lệ, theo công lẽ phải mà xét xử phải trọng đến ý định đương sự” Theo chuyên gia nghiên cứu, pháp luật chế độ cũ trước đây, có án lệ nhờ Tòa Thượng thẩm (Cour d’appel) Tòa Phá án (Cour de cassation) quan kiểm soát lại án Tòa án cấp dưới, qua Tòa Phá án bảo đảm Dương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thúy (2009), “Vấn đề áp dụng án lệ Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 5/2009, tr.39 Đỗ Thanh Trung (2008), Án lệ vấn đề thừa nhận án lệ Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, tr.47 thống việc giải thích áp dụng pháp luật lâu dần hệ thống Tòa án hướng theo án lệ mà Tòa Phá án đưa ra.6 Trong đó, giai đoạn miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, để thống việc xử phạt số loại tội phạm, ngày 19/01/1995 Thủ tướng Chính phủ ban hành Thơng tư số 442/TTG việc trừng trị số tội phạm Tại Thơng tư có quy định “…Tới nay, Tồ án vào văn nói sách trừng trị Chính phủ mà xét xử đem lại kết tốt cho việc bảo vệ trật tự, an ninh Kinh nghiệm xét xử số loại phạm pháp trở thành án lệ Tuy nhiên án lệ khác địa phương, đường lối xét xử khơng thống nhất, rõ ràng có nơi khơng Cần phải thống án lệ quy định chung sau để hướng dẫn Toà án trừng trị số tội phạm thơng thường” Tiếp sau nhiều văn quy phạm pháp luật quy định việc áp dụng án lệ công tác xét xử Cụ thể như: Tại Thông tư số 19-VHH ngày 30/06/1955 Bộ Tư pháp việc áp dụng luật lệ có nêu: “…Nếu có luật hình cũ, chưa có sắc lệnh mới, mà xét cần trừng phạt khơng viện dẫn luật hình cũ, Tòa án vào đường lối truy tố xét xử, vào yêu cầu chung cụ thể việc, vào án lệ” Tại Chỉ thị số 772-TATC ngày 10/07/1959 Tòa án Nhân dân tối cao vấn đề đình áp dụng luật pháp cũ đế quốc phong kiến, có nêu: “…Để xét xử vụ án hình dân sự, cần áp dụng luật pháp nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành từ trước đến (luật, sắc lệnh, nghị định, thơng tư…) đường lối sách Đảng Chính phủ, án lệ Tòa án, Tòa án tối cao” Thơng tư số 92-TC ngày 11/11/1959 Bộ Tư pháp Tòa án Nhân dân tối cao giải thích quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn TAND phúc thẩm Hà Nội, Hải Phòng Vinh, rõ: “…TAND phúc thẩm đạo công việc xét xử TAND cấp thơng qua án lệ mình” Lê Văn Sua, “Án lệ vai trò án lệ hoạt động xét xử Tòa http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1867, truy cập ngày 22/06/2015 án”, Ngồi ra, thời kì bên cạnh văn pháp luật thức tạp chí chuyên ngành, nhiều tập san, viết khái niệm án lệ sử dụng nhiều Tại Tập san Luật học số năm 1957 ngày 15/10/1957 Hội luật gia Việt Nam xuất có mục Án lệ, có đề cập đến án lệ để giải vấn đề chồng liên đới trả nợ cho vợ tác giả Nguyễn Xuân Dương Trong mục này, tác giả Nguyễn Xuân Dương đường lối xét xử TAND thành phố Hà Nội xét xử 05 vụ án liên quan đến việc liên đới trả nợ, vợ người vay tiền Tòa án buộc chồng phải chịu trách nhiệm việc vợ vay tiền, hai vụ chồng tự ý nhận trả nợ cho vợ vụ bác lời thỉnh cầu nguyên đơn tách chồng khỏi vụ kiện; sau tác giả nêu nhận xét sở vào Sắc lệnh 97-SL ngày 22/05/1950 Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa Hiến pháp năm 1946, đến kết luận theo quan điểm tác giả thì: “Theo pháp lý tại, Tòa án xử bắt người chồng phải liên đới giả nợ cho người vợ trường hợp nợ có làm lợi cho gia đình, khơng phải trường hợp hai người đứng vay kinh doanh Để nhận định nợ làm lợi cho gia đình phải có chứng cụ thể rõ rệt Nếu dựa phán đoán (Vụ bà Nguyễn Thị Sinh kiện bà Trần Thị Tâm) dựa việc chồng cho phép buôn bán hay khơng ngăn cản việc bn bán mà có nợ để nhận định chưa đủ lẽ” Tại Tập san Luật học số năm 1958 ngày 15/01/1958 Hội luật gia Việt Nam xuất có mục Bình luận án lệ: Hứa mua, hứa bán nhà đất thành phố Nguyễn Xuân Dương Trong mục này, tác giả Nguyễn Xuân Dương nêu tình hình vụ kiện, đưa hai vụ kiện tác giả cho điển hình vấn đề đường lối xét xử TAND sơ thẩm Hà Nội TAND phúc thẩm Hà Nội vụ Ơng Hồng Văn Khác hứa bán cho ơng Nguyễn Đình Nhất nhà số 28 Phố Triệu Việt Vương năm 1956 Sau tác giả nhận xét TAND sơ thẩm Hà Nội chiếu Sắc lệnh ngày 10-10-1945 áp dụng Điều 882 Luật hộ Bắc kỳ cũ xử vụ kiện không TAND phúc thẩm Hà Nội bác TAND sơ thẩm, xử bắt ông Khác phải bán nhà cho ông Nhất lẽ xử bắt bán với giá hứa trước, giá nhà thành phố vọt lên cao nhận xét: “Theo ý kiến riêng sau nghiên cứu để rút kinh nghiệm số vụ án việc hứa mua hứa bán, thấy gặp vụ tương tự vụ ông Nhất kiện ơng Khác, nên hòa giải để hai bên có tương nhượng nhau, hòa giải khơng thành mà xử bắt người hứa bán phải bán hứa nên đồng thời điều chỉnh lại giá cả” Tập san Tư pháp (nay Tạp chí TAND) số năm 1964, mục “Thuật ngữ luật học” có giải thích: “Án lệ danh từ cũ dùng từ thời Pháp thuộc Án lệ quy tắc Tòa án vận dụng pháp luật để xét xử vụ án cụ thể hình thành cách hiểu có thái độ giải giống số điểm pháp lý, áp dụng luật cách giống nhiều vụ án” Tập san Tư pháp số năm 1965 mở mục “Bình luận án lệ”, tòa soạn có vài dòng mở đầu: “Từ số này, Tập san Tư pháp mở thêm mục “Bình luận án lệ” để…” Tuy nhiên, mục thực số, đến số năm 1965 gọi “Bình luận án” mà khơng có giải thích từ tòa soạn7 1.2.3 Giai đoạn 1975 – 2005 Nhìn từ góc độ pháp lý, giai đoạn khái niệm án lệ khơng sử dụng thức, sách báo pháp lý khái niệm án lệ bàn luận mang tính chất nghiên cứu học thuật Theo Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới Xác định: “…Khi xét xử, tòa án phải bảo đảm cho cơng dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ, khách quan; thẩm phán hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật” Căn khoản Điều 19 Luật Tổ chức TAND năm 2002 quy định TANDTC có nhiệm vụ quyền hạn “Hướng dẫn Tòa án áp dụng thống pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử Tòa án” Từ sở pháp lý nhận thấy án lệ thời kì khơng đề cập áp dụng Có thể thấy Nghị Bộ Chính trị hay quy định Luật Tổ chức TAND năm 2002 không đề cập đến việc sử dụng án lệ công tác xét xử thời kì trước quy định 1.2.4 Giai đoạn 2005 đến Nguyễn Văn Cường, Bài tham luận Hội thảo “Án lệ hệ thống Thông luật châu Âu lục địa: Hiến kế cho việc xây dựng áp dụng án lệ Việt Nam" Tổ chức Trường ĐH Luật TP.HCM 24/4/2014 Trong giai đoạn khái niệm án lệ đề cập lại, án lệ nhắc đến, biết đến, nghiên cứu nhiều hơn, tạo nên bước tiến mạnh mẽ để thừa nhận, xây dựng phát triển tư pháp Việt Nam Khái niệm án lệ tiếp tục sử dụng thức Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”, xác định: “…Nghiên cứu khả khai thác, sử dụng án lệ, tập quán (kể tập quán, thông lệ thương mại quốc tế) quy tắc hiệp hội nghề nghiệp, góp phần bổ sung hồn thiện pháp luật” Tiếp Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xác định: “…Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng pháp luật, phát triển án lệ xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm” Trong giai đoạn này, TANDTC tiếp nhận cho công bố tập Quyết định Giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TANDTC tất lĩnh vực hình sự, dân sự, nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành TANDTC công bố số định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TANDTC, số định giám đốc thẩm tòa chuyên trách TANDTC Trang thông tin điện tử TANDTC Bên cạnh đó, TAND cấp tham khảo Quyết định Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Quyết định Tòa chun trách thơng qua việc Tổng kết rút kinh nghiệm, phát hành Quyết định Hội đồng Thẩm phán TANDTC đến Tòa án cấp Việc cơng bố công khai Quyết định Giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TANDTC việc TAND cấp tham khảo Quyết định Tòa chuyên trách, Quyết định Hội đồng Thẩm phán TANDTC biểu cho thấy bước chuẩn bị cho việc triển khai áp dụng án lệ Việt Nam Ngày 31/10/2012, TANDTC ban hành Quyết định số 74/QĐ-TANDTC phê duyệt Đề án phát triển án lệ TANDTC Theo Quyết định 74/QĐ-TANDTC, việc phát triển án lệ TANDTC nhằm xác định hai mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: “Việc phát triển án lệ Tòa án nhân dân tối cao nhằm nâng cao chất lượng án, định ngành Tòa án nói chung, đặc biệt Quyết định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao; góp phần đảm bảo việc áp dụng pháp luật đúng, thống nhất, từ đảm bảo bình đẳng tổ chức công dân trước pháp luật” Mục tiêu cụ thể: “Việc phát triển án lệ Tòa án nhân dân tối cao giúp ngăn ngừa ý chí Thẩm phán áp dụng pháp luật, nâng cao kỹ chất lượng xét xử Thẩm phán Thông qua việc tham khảo, viện dẫn án lệ có, Thẩm phán đưa phán cách có sở hơn, đảm bảo số lượng án, định bị Tòa án cấp hủy, sửa giảm Quyết định giám đốc thẩm trở thành án lệ khuôn mẫu cụ thể, rõ ràng để dễ nhận biết vấn đề pháp lý đặt vụ án Phát triển án lệ Tòa án nhân dân tối cao giúp chuẩn hóa việc viết án, định Tòa án Viện dẫn án lệ xét xử trở thành hoạt động thường xuyên ngành Tòa án” Quyết định khẳng định việc áp dụng án lệ Việt Nam giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện pháp luật Tiếp đến, theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 14/05/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI việc tiếp thu ý kiến nhân dân hoàn thiện Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thì: “Án lệ vấn đề mới, chưa nghiên cứu kỹ, nên không quy định Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; tiếp tục nghiên cứu, thấy phù hợp quy định Luật” Đây xem bước phát triển mạnh mẽ đường thừa nhận án lệ Việt Nam, sở xây dựng bước đệm bản, cần thiết cho công nhận, sử dụng án lệ Việt Nam Tuy nhiên, Nghị Bộ trị hay tiêu biểu Quyết định 74/QĐ-TANDTC đưa đề án chi tiết để phát triển án lệ Việt Nam văn mang tính đạo, định hướng chưa văn quy phạm pháp luật để ràng buộc, mang tính bắt buộc chung cho việc sử dụng án lệ, áp dụng án lệ trình xét xử Cho nên việc sử dụng án lệ coi khuyến khích, Thẩm phán sử dụng hay không sử dụng án lệ được, việc sử dụng án lệ chưa thật hiệu Trong tiến trình cải cách tư pháp, triển khai thi hành Hiến pháp 2013, từ án lệ thay lớp áo mới, quan trọng hơn, mang tính pháp lý cao có tính áp dụng cao Cụ thể: Trên tinh thần khoản Điều 104 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Tòa án nhân dân tối cao thực việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống pháp luật xét xử” Luật Tổ chức TAND năm 2014 đời, quy định nhiệm vụ Hội đồng hẩm phán Tòa án nhân dân tối cao điểm c khoản Điều 22: “Lựa chọn định giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, án, định có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ cơng bố án lệ để Tòa án nghiên cứu, áp dụng xét xử” Ngày 29/10, Hà Nội, TANDTC tiến hành giới thiệu Nghị 03/2015/NQHĐTP Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy trình lựa chọn, công bố áp dụng án lệ Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2015 Đây bước quan trọng tiến trình cải cách tư pháp, triển khai thi hành Hiến pháp 2013 Luật Tổ chức TAND 2014 Luật Tổ chức TAND năm 2014, Nghị 03/2015/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán TANDTC văn quy phạm pháp luật, từ án lệ có sở pháp lý để mang tính ràng buộc chung Thẩm phán q trình xét xử Sau đó, văn Luật đời Bộ Luật Dân 2015, Bộ Luật Tố tụng dân 2015, Bộ Luật Tố tụng hành có quy định việc xem xét áp dụng án lệ trình xét xử Đặc biệt, ngày 06 tháng năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA định việc công bố án lệ Theo quy định Điều Quyết định số 220/QĐ-CA quy định Tòa án nhân dân Tòa án quân có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06/4/2016 xét xử kể từ ngày 01/06/2016 Cho đến thời điểm nay, hệ thống pháp luật Việt Nam, án lệ công nhận, thừa nhận nguồn pháp luật bổ trợ cho cho hệ thống pháp luật Đây bước chuyển tích cực tiến trình cải cách tư pháp nước ta 1.3 Án lệ Việt Nam tương quan với án lệ giới 10 Từ quy định thấy rằng, án lệ Việt Nam hình thành q trình tòa án giải thích văn quy phạm pháp luật tòa án khơng có thẩm quyền làm luật việc ban hành án lệ vụ việc chưa có luật điều chỉnh luật điều chỉnh chưa đầy đủ Bởi vì, Việt Nam tòa án khơng có chức lập pháp mà chức thuộc Quốc hội, vụ việc có luật điều chỉnh chưa đầy đủ quan có thẩm quyền giải thích luật Ủy ban thường vụ Quốc hội10 1.3.3 Thứ bậc viện dẫn án lệ xét xử Án lệ nước có quy định thứ bậc ưu tiên áp dụng, thơng thường án lệ tòa án cấp có giá trị bắt buộc tòa án cấp phải tuân theo Trong hệ thống pháp luật nước Anh theo nguyên tắc Stare decisis, án lệ Tòa án tối cao Vương quốc Anh (Supreme Court) có giá trị bắt buộc tòa án cấp Tòa phúc thẩm nước Anh (Court of Appeal) tạo án lệ án lệ có giá trị ràng buộc tòa án tòa án cấp Trong hệ thống pháp luật liên bang Mỹ, án lệ Tòa án tối cao liên bang (đặc biệt án lệ gắn với việc giải thích Hiến pháp Mỹ) có giá trị bắt buộc tất tòa án cấp Trong hệ thống pháp luật Cộng hòa liên bang Đức, án lệ Tòa án Hiến pháp liên bang có hiệu lực bắt buộc tất quan nhà nước liên bang tòa án cấp Những án lệ Tòa án tư pháp tối cao liên bang Đức ln tòa án cấp tham khảo, nghiên cứu áp dụng pháp luật có liên quan Đối với hệ thống tòa án Cộng hòa Pháp, án lệ tòa án tư pháp tối cao tạo q trình giải thích văn quy phạm pháp luật có vai trò quan trọng định hướng áp dụng lĩnh vực dân sự, thương mại hình cho tòa án cấp 11 Thứ bậc viện dẫn án lệ Việt Nam giống với quy định hệ thống pháp luật Thông luật Dân luật, án lệ Hội đồng Thẩm phán Tồ án nhân dân tối cao có giá trị cao có giá trị “ràng buộc” hướng dẫn tòa án cấp Quy định thể điểm b khoản mục II Quyết định số 74/QĐ-TANDTC “Án lệ Hội đồng Thẩm phán Tồ án nhân dân tối cao có giá trị cao có tính thuyết phục so với án lệ Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao Khi khơng có án lệ Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao án lệ 10 Khoản 2, Điều 74 Hiến pháp 2013 11 Đoàn Thị Ngọc Hải, Lý luận thực tiễn áp dụng án lệ kiến nghị việc áp dụng án lệ Việt Nam, http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1968, truy cập ngày 05/06/2016 13 Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tối cao án lệ “Tuyển tập án lệ” phải viện dẫn” Đối với hệ thống pháp luật Việt Nam, theo Điều Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014, hệ thống tòa án theo thứ bậc từ cao xuống thấp gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã hệ thống tòa án quân Đương nhiên, án lệ hình thành định Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có giá trị hướng dẫn áp dụng pháp luật cao án lệ tòa án cấp 1.3.4 Án lệ mối quan hệ với văn quy phạm pháp luật Trong hệ thống luật Thông luật nước Anh, Mỹ, Nghị viện ban hành luật tòa án phải dựa sở luật cho dù điều luật bãi bỏ nguyên tắc pháp luật thiết lập án lệ trước nguồn luật chủ yếu hệ thống văn quy phạm pháp luật án lệ Tuy nhiên, xét thứ bậc văn quy phạm có giá trị pháp lý cao Những trường hợp có mâu thuẫn hay xung đột văn quy phạm án lệ áp dụng văn quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật điều chỉnh bãi bỏ án lệ cho phù hợp với thay đổi xã hội Trong hệ thống pháp luật Dân luật điều hiển nhiên nhận thấy thông qua nội dung định xét xử tòa án tuyên sở quy phạm pháp luật dựa án lệ Thực tiễn án lệ nước cho thấy, có viện dẫn đến án lệ Tòa án Tư pháp tối cao CHLB Đức, Tòa án tối cao Nhật Bản phải đưa định sở điều luật cụ thể Án lệ hệ thống Dân luật thành văn nguồn luật bổ trợ, giải thích làm tăng tính thuyết phục rõ ràng định tòa án Tương tự quy định Thông luật Dân luật, án lệ Việt Nam bổ sung cho thiếu hụt văn hướng dẫn áp dụng pháp luật chưa có văn hướng dẫn áp dụng pháp luật điều chỉnh Khi quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề án lệ giải trước án lệ khơng áp dụng mà thẩm phán áp dụng văn quy phạm pháp luật mà sở hình thành từ cách ứng xử pháp lý vụ án cụ thể trước Quy định thể khoản Điều Nghị 03/2015/NQ-HĐTP 14 “Trường hợp thay đổi Luật, Nghị Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Nghị định Chính phủ mà án lệ khơng phù hợp án lệ đương nhiên bị hủy bỏ” 15 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM 2.1 Đánh giá khả áp dụng án lệ Việt Nam 2.1.1 Những thuận lợi cho việc áp dụng án lệ Việt Nam Thứ nhất, án lệ Việt Nam có sở pháp lý làm tảng vững cho việc lựa chọn, công bố áp dụng án lệ Trong năm gần đây, định hướng, đạo từ Nghị số 49-NQ/TW, Quyết định số 74/QĐ-TANDTC thúc đẩy cho đời sở có giá trị pháp lý cho việc phát triển án lệ Việt Nam quy định Luật Tổ chức TAND năm 2014 đặc biệt Nghị 03/2015/NQ-HĐTP Và ngày 06 tháng năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA định việc công bố án lệ bước tiến quan trọng tiến trình cải cách tư pháp Việt Nam Thứ hai, Việt Nam có tảng mang tính thực tiễn cho q trình áp dụng án lệ Kể từ năm 2004 nay, TANDTC tiếp nhận cho công bố tập Quyết định Giám đốc thẩm Hội đồng Thẩm phán TANDTC, số định giám đốc thẩm tòa chuyên trách TANDTC, định ngày trọng đến chất lượng quy mô cơng bố Bên cạnh đó, TAND cấp tham khảo Quyết định Hội đồng Thẩm phán TANDTC, Quyết định Tòa chun trách thơng qua việc Tổng kết rút kinh nghiệm, phát hành Quyết định Hội đồng Thẩm phán TANDTC đến Tòa án cấp Đây biểu cho thấy Việt Nam có hình thức sử dụng án lệ thực tiễn xét xử điều giúp cho thẩm phán nhanh chóng thích nghi việc áp dụng án lệ xét xử Thứ ba, việc sử dụng án lệ đáp ứng nhu cầu giải bất cập việc thiếu tính thống áp dụng pháp luật thực tiễn xét xử Hiện nay, pháp luật nước ta nhiều lỗ hổng, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, mâu thuẫn, chồng chéo nhau, văn quy phạm pháp luật mang tính chung chung, khái qt nên khó áp dụng vào đời sống thực tế Thực tiễn cho thấy văn quy phạm pháp luật dù có xây dựng kỹ lưỡng, cẩn thận đến đâu dự đốn hết tình xảy tương lai Cho nên xuất hành vi hay tình mà pháp luật chưa quy định việc cần phải làm sửa đổi, bổ sung quy phạm thành văn để điều chỉnh 16 hành vi Nhưng trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung pháp luật lại nhiều thời gian nên việc sử dụng án lệ trường hợp khắc phục hạn chế mà văn quy phạm pháp luật tồn Bởi vì, án lệ tạo điều kiện cho thẩm phán quyền phán chưa có luật điều chỉnh án lệ đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, án lệ đưa từ thực tiễn, phụ thuộc vào thay đổi nhanh chóng xã hội điều chỉnh hầu hết quan hệ xã hội phát sinh Thứ tư, Việt Nam nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào điều ước thương mại quốc tế song phương đa phương gia nhập WTO Thực tiễn đặt yêu cầu công tác tài phán phải tiếp cận vụ án có yếu tố nước Điều tạo tin tưởng cộng đồng quốc tế điều kiện quan trọng để doanh nhân yên tâm việc lựa chọn tài phán Việt Nam thay phải đưa vụ tranh chấp quan tài phán nước ngồi 12, từ tạo niềm tin cho cá nhân, tổ chức nước tính minh bạch, cơng khai hệ thống tòa án Bên cạnh đó, nước theo hệ thống Thông luật hay hệ thống Dân luật cho thấy rằng, việc sử dụng án lệ công tác xét xử khơng vấn đề mới, thực tế án lệ sử dụng hầu giới Vì thế, Việt Nam áp dụng án lệ trình xét xử hoàn toàn phù hợp với xu chung giới 2.1.2 Những khó khăn cho việc áp dụng án lệ Việt Nam Thứ nhất, Việt Nam nước theo hệ thống luật thành văn Hiến pháp văn quy phạm pháp luật tảng để xét xử Việt Nam, sở nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa nên chủ yếu áp dụng văn quy phạm pháp luật Theo quy định khoản Điều 103 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập tuân theo pháp luật…” Chính quan điểm nguyên tắc pháp chế, thượng tôn pháp luật ngự trị tư Thẩm phán q trình xét xử phần hạn chế cản trợ việc áp dụng án lệ, phát triển án lệ Thứ hai, việc áp dụng án lệ Việt Nam nên bỡ ngỡ cho thẩm phán, hội thẩm để áp dụng án lệ trình xét xử Mới ngày 06 tháng năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 220/ QĐ-CA định việc công bố án lệ đầu tiên, Tòa án nhân dân Tòa án 12 Nguyễn Văn Cường, Bài tham luận Hội thảo “Án lệ hệ thống Thông luật châu Âu lục địa: Hiến kế cho việc xây dựng áp dụng án lệ Việt Nam" Tổ chức Trường ĐH Luật TP.HCM 24/4/2014 17 quân có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ xét xử kể từ ngày 01/06/2016 từ trước đến thẩm phán hội thẩm chưa áp dụng án lệ trình xét xử Cho nên để thẩm phán, hội thẩm nhận định vụ việc tương tự, bảo đảm vụ việc có tình tiết, kiện pháp lý giống khó khăn Thứ ba, đội ngũ cán bộ, Thẩm phán chưa thực ổn định, chuyên nghiệp; trình độ, lực đội ngũ cán bộ, Thẩm phán nâng lên mức chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ nhiều bất cập, hạn chế 2.2 Những đề xuất nâng cao hiệu sử dụng án lệ Việt Nam 2.2.1 Trao quyền giải thích luật, pháp lệnh cho Tòa án nhân dân tối cao Nên giao cho Tòa án nhân dân tối cao thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh, ban hành án lệ Giải thích luật, pháp lệnh ban hành án lệ hai hình thức khắc phục hạn chế, bất cập hệ thống pháp luật Hai hoạt động độc độc lập với nhau, giải thích pháp luật thực hình thức ban hành văn quy phạm pháp luật Còn án lệ thực cách đưa lập luận giải thích để làm rõ quy định pháp luật có cách hiểu khác nhau, quy định chưa rõ ràng Việc ban hành án lệ khơng thay hoạt động giải thích pháp luật mà hỗ trợ thêm cho hoạt động Tuy nhiên, theo khoản Điều 74 Hiến pháp năm 2013 có quy định quyền hạn Ủy ban thường vụ Quốc hội có quyền giải thích luật, pháp lệnh Nhưng thực tiễn cho thấy Hội đồng Nhà nước thực lần giải thích pháp luật Công văn số 94/HDDNN7 ngày 30/03/1987 giải thích việc “Tước danh hiệu quân nhân” theo Điều 71 Bộ luật Hình năm 1985 Còn Ủy ban thường vụ Quốc hội chưa ban hành Nghị hướng dẫn áp dụng pháp luật Trong đó, thực tiễn hoạt động ngành Tòa án nhân dân cho thấy, TANDTC ban hành Công văn hướng dẫn áp dụng pháp luật Kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngành Tòa án nhân dân Đây văn có nội dung hướng dẫn giải đáp vấn đề cụ thể để đáp ứng nhu cầu áp dụng pháp luật, giải kịp thời vướng mắc, bất cập thực tiễn xét xử Nhưng theo quy định pháp luật TANDTC khơng có thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh, đồng thời, Cơng văn hướng dẫn không văn quy phạm pháp luật Thẩm phán không viện dẫn vào án 18 áp dụng tinh thần hướng dẫn Công văn để giải vấn đề mà Cơng văn giải thích, hướng dẫn13 Thực tiễn cho thấy, quan Ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh thực tế, gặp trường hợp mà luật quy định chưa rõ chưa điều chỉnh, quan văn giải thích Tòa án nhân dân tối cao thật cần thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh lại khơng trao quyền Nhìn chung, Tòa án nhân dân tối cao có q trình giải thích pháp luật hoạt động xét xử ngành Tòa án có kinh nghiệm, chun mơn việc giải thích pháp luật tảng, bổ trợ cho việc ban hành án lệ Vì vậy, tác giả cho nên sửa đổi quy định pháp luật theo hướng trao cho Tòa án nhân dân Tối cao thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh ban hành án lệ phù hợp với thực tiễn 2.2.2 Nâng cao trình độ thẩm phán Thẩm phán người có vai trò quan trọng việc sử dụng án lệ, họ người trực tiếp xây dựng sử dụng án lệ Tuy nhiên, trình độ chuyên mơn Thẩm phán hạn chế, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Thẩm phán chậm đổi mới, chưa gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, đại, phục vụ nhu cầu nghiệp đổi điều phần ảnh hưởng đến chất lượng án, định Thực trạng xét xử cho thấy chất lượng án, định Tòa án địa phương nước ta thấp Cụ thể năm 2014, tỉ lệ án hình bị hủy 0,6% (nguyên nhân chủ quan 0,36%), vụ việc dân tỉ lệ án, định bị hủy 0,1% (nguyên nhân chủ quan 0,9%), tỉ lệ vụ án hành 4,64% (nguyên nhân chủ quan 3,77%) Đặc biệt nguyên nhân chủ quan chiếm tỉ lệ cao tổng số án, định bị hủy14 Đáng lưu ý, số vụ án hình sự, việc xác định tội danh, đánh giá chứng cứ, định hình phạt, tổng hợp hình phạt… thực chưa xác lỗi chủ quan lực nhận thức thẩm phán Một số 13 Ngô Cường (2013), “Sự cần thiết ban hành án lệ, thống áp dụng pháp luật ngành Tòa án nhân dân”, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 7/2013, tr.14 14 Tòa án nhân dân tối cao, “Tài liệu Hội nghị triển trai cơng tác Tòa án nhân dân năm 2015”, Hà Nội, tháng 01 năm 2015, tr.3 19 cán bộ, công chức, cán có chức danh tư pháp, trình độ lực yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ15 Tại Nghị 03/2015/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán TANDTC rõ, nguồn án lệ án Tòa án cấp Do đó, Thẩm phán cần có trách nhiệm việc tự trao dồi, nâng cao kỹ thân, trình độ, đạo đức nghề nghiệp… Đổi xây dựng hệ thống sách đãi ngộ đói với đội ngũ cán bộ, Thẩm phán (nhất sách tiền lương, nhà chế độ, sách đặc thù) cách qn, cơng bằng, có lý có tình, thống phạm vi tồn ngành loại Thẩm phán thực khuyến khích Thẩm phán có tài, trân trọng Thẩm phán có thành tích phù hợp với điều kiện chung đất nước, ngành Bên canh đó, lãnh đạo Tòa án tỉnh, thành phố cần quan tâm, thường xuyên theo dõi, đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, ngoại ngữ, tin học, kỹ xét xử cho đội ngũ Thẩm phán 16 để nâng cao kỹ vận dụng pháp lý, phân tích, lập luận để viết án chuẩn mực, chung tay TANDTC tạo nguồn án lệ 2.2.3 Sử dụng án lệ cơng tác giảng dạy đào tạo Tính tới thời điểm nay, án lệ bắt đầu áp dụng hoạt động xét xử Việt Nam điều đòi hỏi cần có thay đổi cách thức giáo dục, giảng dạy sinh viên làm quen với án lệ từ bậc học cử nhân, giúp cho sinh viên chủ động đường nghề nghiệp sau Anh Hoa Kỳ hai quốc gia có án lệ phát triển giới án lệ nguồn luật thiếu hệ thống pháp luật hai quốc gia Vì Hoa Kỳ có phương pháp giáo dục trọng thực tiễn, thông qua việc để đúc kết vấn đề pháp lý quan trọng để từ sinh viên phải có cách lý giải riêng mình17 Chính từ tình thực tế mang tính chân thực gần gũi, đa dạng, trực quan mang lại hứng thú giúp sinh viên nhớ lâu 15 Thế Kha, “Chủ tịch nước: Không để xảy oan sai bỏ lọt tội phạm”, http://dantri.com.vn/su-kien/chutich-nuoc-khong-duoc-de-xay-ra-oan-sai-va-bo-lot-toi-pham-1422309465.htm, truy cập ngày 01/06/2016 16 Đỗ Thị Thúy Hà, Một số kinh nghiệm công tác xây dựng đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet? p_page_id=1754190&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=29327003, truy cập ngày 01/06/2016 17 Huỳnh Ngọc Thúy Tiên (2013), Những thách thức việc phát triển án lệ Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr.62 20 Từ mơ hình giảng dạy Hoa Kỳ, Việt Nam vận dụng vào cơng tác đào tạo, giảng dạy cách tăng cường đưa án lệ vào nghiên cứu giảng dạy cho sinh viên, đưa án lệ vào giáo trình tài liệu Phương pháp giảng dạy tình giúp sinh viên rèn luyện tư pháp lý, thông qua việc tìm hiểu phương pháp lập luận, tìm cách giải vấn đề tối ưu khả chuẩn bị tốt nội dung cho việc thực hành tranh tụng18 kỹ cần thết phục vụ thiết thực cho công việc sau 2.2.4 Nâng cao nguyên tắc tranh tụng xét xử Theo khoản Điều 103 Hiến pháp 2013 có quy định: “Nguyên tắc tranh tụng xét xử bảo đảm” Trên tinh thần triển khai thi hành Hiến pháp, nguyên tắc tranh tụng xét xử ghi nhận luật tố tụng Điều 24 BLTTDS năm 2015, Điều 14 BLTTHC năm 2015, Điều 26 BLTTHS năm 2015 Trong phiên toà, phần tranh tụng phần mong đợi đáng tiếc vấn đề nhiều bất cập, trình tranh tụng diễn thủ tục mà pháp luật quy định dường không hiệu Có phiên tồ, thẩm phán thiếu trách nhiệm, không nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, cẩu thả cơng tác chuẩn bị phiên tòa, phiên tòa viết án, đánh giá chứng khơng đầy đủ, khơng xác nên xét xử oan người khơng có tội, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, khơng áp dụng đầy đủ quy định pháp luật hướng dẫn phải áp dụng công tác xét xử Ngược lại, có trường hợp đánh giá chứng khơng xác, nhận thức khơng đầy đủ quy định pháp luật nên lẽ phải kết án bị cáo lại tun bị cáo khơng có tội 19 Thực tế cho thấy nhiều lập luận luật sư hợp lí xác đáng kết luận tồ án khơng có thay đổi Theo Nghị 03/2015/NQ-HĐTP Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định nguồn án lệ án Tòa án cấp Vì vậy, để hạn chế tình trạng phán tòa án mang tính chủ quan, cảm tính chiều cần mở rộng vai trò 18 Trần Thăng Long (2012), “Vai trò án lệ phát triển pháp luật quốc tế cần thiết việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu giảng dạy Luật quốc tế Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học pháp lý , số 4/2012, tr.62 19 Nguyễn Kim Chi – Giảng viên Học viện Tư pháp, “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình sự”, http://vietrustlaw.com.vn/home/index.php? option=com_content&task=view&id=632&Itemid=0, truy cập ngày 04/06/2016 21 luật sư bào chữa từ giai đoạn trình tố tụng, tạo điều kiện cho bị cáo, người tham gia tố tụng khác tranh tụng bình đẳng phiên tòa, phiên tòa, thẩm phán giữ vững vai trò trung lập, tìm thật vụ án khơng phải với vai trò chủ động thẩm vấn, buộc tội mà để bên tự buộc tội gỡ tội Tòa án hỏi thêm vấn đề chưa rõ qua q trình tranh luận, khơng nên tích cực chủ động tham gia vào trình buộc tội hay gỡ tội, thẩm phán đưa phán cần độc lập đưa lý lẽ 2.2.5 Cần có bình luận kèm theo án lệ Ở nước theo hệ thống Dân luật việc bình luận án tạp chí, báo chuyên ngành phổ biến Việc bình luận án giúp cho thẩm phán, luật sư, người sử dụng án lệ dễ dàng tiếp cận, hiểu rõ tình tiết kiện án lệ từ dễ dàng nhận định vụ việc có tình tiết, kiện pháp lý để áp dụng án lệ hiệu Ở Pháp án lệ Tòa Hành Tối cao thường xun xuất báo tạp chí chuyên ngành Hầu hết phần bình luận với quan điểm khoa học có nội dung rộng nội dung án tòa cơng bố Tương tự, nhiều định quan trọng tòa án khác chuyên gia viết bình luận báo Các bình luận mang tính học thuật có quan điểm quan chức nhà nước, thẩm phán sức thu hút người đọc cao Ở CHLB Đức, tạp chí, báo chuyên ngành thường xuyên tổ chức lấy ý kiến bình luận án lệ tòa Ở nước này, có Tòa án Hiến pháp Liên bang cơng bố ý kiến khác thẩm phán HĐXX Việc bình luận có ý đối ngược lại ý kiến Tòa án Hiếp pháp thu hút người đọc Ngoài ra, nhiều lĩnh vực pháp luật khác tạp chí, báo chuyên ngành tổ chức nghiên cứu, so sánh so sánh pháp luật hợp đồng Đức với nước Anh, Pháp Một điểm đáng ý luật gia, thẩm phán cởi mở, nhiệt tình việc tìm hiểu, giải đáp pháp lý bình luận án20 Từ án lệ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thơng qua ngày 06/4/2016 thấy án lệ có phần “Khái quát nội dung án lệ” “Nội 20 Án lệ: Công bố kết hợp bình luận, http://www.luatsurieng.com/tin-tuc-phap-luat/464-%C3%A1n-l%E1%BB %87-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-k%E1%BA%BFt-h%E1%BB%A3p-b%C3%ACnh-lu%E1%BA %ADn.html, truy cập ngày 05/06/2016 22 dung án lệ” phần quan trọng mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lập luận để làm rõ tình tiết mà lựa chọn phát triển thành án lệ Nhưng phần lập luận Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ít, chưa thật chi tiết Vì vậy, để án lệ thật dễ hiểu, dễ tiếp cận kèm theo án lệ nên cơng khai bình luận khoa học chun sâu, có chất lượng Những bình luận nhằm làm rõ vấn đề pháp lý quanh nội dung vụ việc để tăng tính hướng dẫn thống án lệ Các bình luận khơng làm sai lệch giá trị tính đắn án lệ chọn lựa, cơng bố Tòa án nhân dân tối cao nên giao cho phận trực thuộc cập nhật án lệ, đồng thời chủ động tổ chức hoạt động bình luận án lệ việc mời chuyên gia pháp lý, thẩm phán có uy tín, kinh nghiệm tham gia hội thảo Khuyến khích cán tố tụng, luật sư, nhà nghiên cứu, tạp chí chuyên ngành pháp lý lựa chọn án lệ để bình luận Tài liệu bình luận phải cập nhật thành ấn phẩm riêng kèm theo án, công bố định kỳ theo quý Với họat động bình luận án lệ đề xuất góp phần làm rõ tình tiết án lệ để giúp việc nhận định tình tiết tương tự điều kiện hoàn cảnh khác thêm dễ dàng giúp việc áp dụng án lệ xác 23 KẾT LUẬN Trên sở tìm tòi, suy nghĩ, tham khảo tài liệu, tiểu luận trình bày vấn đề lý luận thực tiễn việc áp dung án lệ Việt Nam Từ phân tích, lập luận tác giả làm rõ khó khăn, thuận lợi việc áp dụng án lệ để từ đưa đề xuất cho việc sử dụng án lệ hiệu tiến trình cải cách tư pháp Tác giả mong thời gian tới án lệ phổ biến, phát triển để khắc phục hạn chế mà hệ thống pháp luật tồn nay, phần hoàn thiện hệ thống tư pháp nước nhà 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp 2013; Bộ luật Dân năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân 2015, Bộ luật Tố tụng hành 2015; Bộ luật Tố tụng hình 2015; Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 2014; Nghị 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Quyết định số 74/QĐ-TANDTC Tòa án Nhân dân tối cao ngày 31/10/2012 việc phê duyệt đề án phát triển án lệ Tòa án Nhân dân tối cao; 10 Nghị số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015 quy trình lựa chọn, cơng bố áp dụng án lệ; 11 Quyết định số 220/ QĐ-CA ngày 06/04/2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao định việc công bố án lệ; 12 Đỗ Thanh Trung (2012), “Án lệ: Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Tạp chí Khoa học pháp lý, Số 4/2012, tr.64,65; 13 Dương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thúy (2009), “Vấn đề áp dụng án lệ Việt Nam”, Tạp chí Luật học, số 5/2009, tr.39; 14 Đỗ Thanh Trung (2008), Án lệ vấn đề thừa nhận án lệ Việt Nam nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Trường đại học Luật Tp.Hồ Chí Minh, tr.47; 15 Lê Văn Sua, “Án lệ vai trò án lệ hoạt động xét xử Tòa án”, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1867, truy cập ngày 22/06/2015; 16 Nguyễn Văn Cường, Bài tham luận Hội thảo “Án lệ hệ thống Thông luật châu Âu lục địa: Hiến kế cho việc xây dựng áp dụng án lệ Việt Nam" Tổ chức Trường ĐH Luật TP.HCM 24/4/2014; 25 17 Đoàn Thị Ngọc Hải, Lý luận thực tiễn áp dụng án lệ kiến nghị việc áp dụng án lệ Việt Nam, http://www.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=1968, truy cập ngày 04/06/2016; 18 Ngô Cường (2013), “Sự cần thiết ban hành án lệ, thống áp dụng pháp luật ngành Tòa án nhân dân”, Tạp chí Tòa án Nhân dân, số 7/2013, tr.14; 19 Tòa án nhân dân tối cao, “Tài liệu Hội nghị triển trai công tác Tòa án nhân dân năm 2015”, Hà Nội, tháng 01 năm 2015, tr.3; 20 Thế Kha, “Chủ tịch nước: Không để xảy oan sai bỏ lọt tội phạm”, http://dantri.com.vn/su-kien/chu-tich-nuoc-khong-duoc-de-xay-ra-oan-sai-va-bo-lottoi-pham-1422309465.htm, truy cập ngày 01/06/2016; 21 Đỗ Thị Thúy Hà, Một số kinh nghiệm công tác xây dựng đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/Baiviet? p_page_id=1754190&p_cateid=1751909&article_details=1&item_id=29327003, truy cập ngày 01/06/2016; 22 Huỳnh Ngọc Thúy Tiên (2013), Những thách thức việc phát triển án lệ Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, tr.62; 23 Trần Thăng Long (2012), “Vai trò án lệ phát triển pháp luật quốc tế cần thiết việc sử dụng án lệ vào nghiên cứu giảng dạy Luật quốc tế Việt Nam nay”, Tạp chí Khoa học pháp lý , số 4/2012, tr.62; 24 Nguyễn Kim Chi – Giảng viên Học viện Tư pháp, “Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình sự”, http://vietrustlaw.com.vn/home/index.php? option=com_content&task=view&id=632&Itemid=0, truy cập ngày 04/06/2016; 25 Án lệ: Cơng bố kết hợp bình luận, http://www.luatsurieng.com/tin-tuc-phapluat/464-%C3%A1n-l%E1%BB%87-c%C3%B4ng-b%E1%BB%91-k%E1%BA%BFth%E1%BB%A3p-b%C3%ACnh-lu%E1%BA%ADn.html, truy cập ngày 05/06/2016; 26 Châu Hoàng Thân (2015), Án lệ tình hình – Nhìn lại định hướng phát triển án lệ Tòa án nhân dân tối cao, Tạp chí khoa học pháp lý, số 9/2015, tr.67 26 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU _1 CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ÁN LỆ _2 1.1 Khái niệm án lệ _2 1.2 Nhận diện tồn án lệ thực tiễn pháp lý Việt Nam 1.2.1 Giai đoạn trước năm 1945 _3 1.2.2 Giai đoạn 1945 – 1975 _4 1.2.3 Giai đoạn 1975 – 2005 _7 1.2.4 Giai đoạn 2005 đến 1.3 Án lệ Việt Nam tương quan với án lệ giới _10 1.3.1 Án lệ với tư cách nguồn luật 10 1.3.2 Án lệ thẩm quyền tạo lập án lệ tòa án _11 1.3.3 Thứ bậc viện dẫn án lệ xét xử 12 1.3.4 Án lệ mối quan hệ với văn quy phạm pháp luật _13 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM_15 2.1 Đánh giá khả áp dụng án lệ Việt Nam 15 2.1.1 Những thuận lợi cho việc áp dụng án lệ Việt Nam 15 2.1.2 Những khó khăn cho việc áp dụng án lệ Việt Nam 16 2.2 Những đề xuất nâng cao hiệu sử dụng án lệ Việt Nam 17 2.2.1 Trao quyền giải thích luật, pháp lệnh cho Tòa án nhân dân tối cao 17 2.2.2 Nâng cao trình độ thẩm phán _18 2.2.3 Sử dụng án lệ công tác giảng dạy đào tạo 19 2.2.4 Nâng cao nguyên tắc tranh tụng xét xử _19 2.2.5 Cần có bình luận kèm theo án lệ _20 KẾT LUẬN _23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24 27 ... áp dụng án lệ xác 23 KẾT LUẬN Trên sở tìm tòi, suy nghĩ, tham khảo tài liệu, tiểu luận trình bày vấn đề lý luận thực tiễn việc áp dung án lệ Việt Nam Từ phân tích, lập luận tác giả làm rõ khó... ngành Hầu hết phần bình luận với quan điểm khoa học có nội dung rộng nội dung án tòa cơng bố Tương tự, nhiều định quan trọng tòa án khác chuyên gia viết bình luận báo Các bình luận mang tính học thuật... lệ nên cơng khai bình luận khoa học chun sâu, có chất lượng Những bình luận nhằm làm rõ vấn đề pháp lý quanh nội dung vụ việc để tăng tính hướng dẫn thống án lệ Các bình luận khơng làm sai lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ÁN LỆ TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay