Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên (1)_2

74 33 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 14:55

Header Page of 128 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên, năm 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC VŨ THỊ HUYỀN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP BẰNG THUỐC KHÁNG TIẾT ĐƢỜNG RUỘT HIDRASEC TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nhi khoa Mã số: 60.72.16 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Đình Học Thái Ngun, năm 2010 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 Lời cảm ơn Tụi xin trõn trng cm ơn Ban Giám hiệu, Khoa Sau đại học Trường Đại học Y - Dược Đại học Thái Nguyên; Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu luận văn thạc sĩ y học Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn tới TS Nguyễn Đình Học, người thầy trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo Bộ môn Nhi mơn liên quan tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, tập thể lãnh đạo cán viên chức Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, đồng nghiệp, người bạn thân thiết ln giúp đỡ, động viên, khích lệ, chia sẻ khó khăn thời gian tơi học tập để hồn thành khóa học Thái Ngun, tháng 11 năm 2010 Vũ Thị Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 Lêi cam ®oan Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thu thập trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khoa học Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực khóa luận cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 11 năm 2010 Vũ Thị Huyền Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CS : Cộng E.coli : Escherichia coli ENK : Enkephalins MN : Mất nƣớc NC : Nghiên cứu NT-MN : Nông thôn - Miền núi ORS : Oresol S : Shigella WHO : World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt ii iii Mục lục iv Danh mục bảng Danh mục biểu đồ vi vii Đặt vấn đề Chƣơng 1: Tổng quan 1.1 Định nghĩa phân loại tiêu chảy 1.2 Dịch tễ học 1.3 Bệnh sinh học tiêu chảy 1.4 Triệu chứng lâm sàng bệnh tiêu chảy cấp 1.5 Triệu chứng cận lâm sàng 1.6 Phác đồ điều trị tiêu chảy cấp thuốc hỗ trợ điều trị 11 12 21 23 23 1.7 Một số nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng Chƣơng 2: Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tƣợng thời gian nghiên cứu 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 23 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 23 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 2.2.2 Mẫu nghiên cứu 23 23 2.2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 24 2.2.4 Kỹ thuật thu thập số liệu vật liệu nghiên cứu 25 2.2.5 Xử lý số liệu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page of 128 2.2.6 Đạo đức nghiên cứu 27 Chƣơng 3: Kết nghiên cứu 28 3.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 28 3.1.1 Đặc điểm chung 28 3.1.2 Đặc điểm lâm sàng 30 3.1.3 Đặc điểm cận lâm sàng 3.2 Kết điều trị Chƣơng 4: Bàn luận 32 33 41 4.1 Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu 41 4.2 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng 43 4.3 Hiệu hỗ trợ điều trị thuốc giảm tiết đƣờng ruột Hidrasec 45 Kết luận 52 Khuyến nghị Tài liệu tham khảo Bệnh án nghiên cứu Danh sách bệnh nhân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn 53 54 Header Page of 128 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Xác định mức độ nƣớc Bảng 1.2 Bù dung dịch Oresol theo phác đồ A Bảng 1.3 Bù dung dịch Oresol theo phác đồ B 10 14 14 Bảng 1.4 Bù nƣớc điện giải theo phác đồ C Bảng 2.1 Chẩn đoán mức độ nƣớc lâm sàng Bảng 3.1 Phân bố tuổi đối tƣợng nghiên cứu 25 28 Bảng 3.2 Phân bố dân tộc nơi sống đối tƣợng nghiên cứu Bảng 3.3 Đặc điểm lâm sàng đối tƣợng nghiên cứu vào viện Bảng 3.4 Các triệu chứng kèm theo vào viện 15 29 30 31 Bảng 3.5 Tình trạng nƣớc đối tƣợng nghiên cứu vào viện 31 Bảng 3.6 Chỉ số natri kali máu trƣớc điều trị đối tƣợng nghiên cứu Bảtre 3.7 Cân nặng trung bình trẻ trƣớc sau điều trị Bảng 3.8 Số lần ngồi trung bình ngày trƣớc sau điều trị Bảng 3.9 Số lƣợng dịch Oresol trung bình đƣợc sử dụng (ml) 33 34 36 Bảng 3.10 Số lƣợng dịch truyền tĩnh mạch đối tƣợng nghiên cứu Bảng 3.11 Tiến triển mức độ nƣớc sau điều trị 32 36 37 Bảng 3.12 Thời gian điều trị trung bình nhóm nghiên cứu nhóm chứng 38 Bảng 3.13 Khối lƣợng phân ngày theo nhóm tuổi đối tƣợng nghiên cứu 38 Bảng 3.14 Khối lƣợng phân (gram) cân nặng (kg) đối tƣợng nghiên cứu Bảng 3.15 Chi phí điều trị trực tiếp đối tƣợng nghiên cứu Bảng 4.1 So sánh kết nghiên cứu giới tính với tác giả khác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn 39 40 42 Header Page of 128 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố tuổi đối tƣợng nghiên cứu 28 Biểu đồ 3.2 Phân bố giới đối tƣợng nghiên cứu 29 Biểu đồ 3.3 Đặc điểm lâm sàng đối tƣợng nghiên cứu vào viện 30 Biểu đồ 3.4 Chỉ số natri kali máu trƣớc điều trị đối tƣợng nghiên cứu Biểu đồ 3.5 Số lần ngồi trung bình đối tƣợng nghiên cứu 32 35 Biểu đồ 3.6 Khối lƣợng phân ngày theo nhóm tuổi đối tƣợng nghiên cứu 39 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Ruột non bình bình thƣờng Hình 1.2 Ruột non bị tiêu chảy xuất tiết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 Header Page 10 of 128 ĐẶT VẤN ĐỀ Tiêu chảy cấp bệnh thƣờng gặp trẻ em, tỉ lệ mắc bệnh đứng hàng thứ hai sau nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm giới có khoảng tỉ đợt tiêu chảy trẻ dƣới tuổi, với hai triệu trẻ tử vong, 80% xảy trẻ dƣới tuổi [29], [60] Tiêu chảy cấp gây tử vong nƣớc điện giải, mà nguyên nhân quan trọng gây suy dinh dƣỡng trẻ em Tại Việt Nam, trung bình trẻ dƣới tuổi mắc 0,8-2,2 đợt tiêu chảy [2], [24], [25] Do tiêu chảy gánh nặng với kinh tế xã hội, không nƣớc phát triển mà nƣớc phát triển Ở Việt Nam, đƣợc giúp đỡ Tổ chức Y tế giới (World Health Organization - WHO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chƣơng trình phòng chống bệnh tiêu chảy Quốc gia bắt đầu thực từ năm 1982, tới chƣơng trình đƣợc triển khai rộng khắp bảo vệ đƣợc 90% tổng số trẻ em toàn quốc nhƣng tỉ lệ mắc cao đứng thứ hai sau bệnh nhiễm trùng đƣờng hô hấp Điều trị tiêu chảy cấp biện pháp bù dung dịch Oresol theo khuyến cáo Tổ chức Y tế Thế giới thực có hiệu làm giảm tỉ lệ tử vong tiêu chảy từ triệu năm xuống 1,3 triệu năm [2], [38], [50] Nhờ có Oresol mà 25 năm qua cứu đƣợc hàng triệu trẻ em mắc tiêu chảy, nhiên Oresol an tồn có hiệu lực bù nƣớc điện giải bệnh nhân tiêu chảy không ngăn chặn hay loại trừ đƣợc tăng tiết lòng ruột nên số lần ngồi, tốc độ đào thải phân đặc biệt thời gian điều trị cho trẻ bị tiêu chảy cấp dài đơi làm giảm lòng tin thiếu kiên trì hợp tác điều trị gia đình bệnh nhi Hiện nay, việc bù dịch cho trẻ Hội Nhi khoa Việt Nam khuyến cáo sở y tế cập nhật sử dụng thêm thuốc hỗ trợ điều trị Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Footer Page 10 of 128 http://www.lrc-tnu.edu.vn Header Page 60 of 128 51 thuốc Số ngày điều trị ngắn làm tăng tần suất sử dụng giƣờng bệnh giảm tải cho bệnh viện * Đánh giá hiệu quả làm giảm số lượng phân Trong bảng 3.13, so sánh khối lƣợng phân đƣợc đào thải 24 giờ giƣ̃a nhóm nghiên cƣ́u nhóm chứng , nhận thấy tổng lƣợng phân đào thải 24 giờ từ 24 giờ đầu tiên điều trị trở của nhóm có dùng Hidrasec thực nhóm khơng dùng Hidrasec ba nhóm lứa t̉i 6-11 tháng, 12-23 tháng 24-36 tháng Khi so sánh với với tác giả Cézard [dẫn từ 16] chúng tơi thấy có tƣơng đồng Trong nghiên cƣ́u Cézard , tổng lƣợng phân 24 giờ đầu sau điều trị ở nhóm dùng Hidrasec là 12,6 ± 16,5 nhóm dùng giả dƣợc 20,1 ± 17,6 Về đánh giá sƣ̣ đào thải phân thể trọng thể, thấy tất ngày điều trị, lƣợng phân thải cân nặng thể (gr/kg) ngày nhóm có dùng Hidrasec ln thấp nhóm khơng dùng Hidrasec ở cả hai lƣ́a tuổi (bảng 3.14), khác biệt có ý nghĩa thống kê tƣơng tự nhƣ kết E [dẫn từ 16], khối lƣợng phân đào thải (p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên (1)_2, Đánh giá kết quả điều trị hỗ trợ bệnh tiêu chảy cấp bằng thuốc kháng tiết đường ruột Hidrasec tại khoa Nhi - bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên (1)_2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn