TÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề về xây DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ý NGHĨA SỐNG còn TRON sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC

58 16 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 12:05

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam những năm qua là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng nhân tố hàng đầu, quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đội tiên phong chiến đấu dày dạn kinh nghiệm của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp thành công khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin với nghị lực chiến đấu và sức sáng tạo vô tận của nhân dân ta, khơi dậy và phát huy được tiềm năng và truyền thống quý báu của dân tộc, nắm bắt và tổng kết được những hoạt động thực tiễn sáng tạo của quần chúng và tiến trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng từng thời kỳ. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH – NHIỆM VỤ THEN CHỐT CÓ Ý NGHĨA SỐNG CÒN CỦA SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI XÂY DỰNG BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG THỜI KỲ MỚI Thắng lợi cách mạng Việt Nam năm qua kết tổng hợp nhiều yếu tố, nhân tố hàng đầu, định lãnh đạo đắn, sáng tạo Đảng ta - đội tiên phong chiến đấu dày dạn kinh nghiệm giai cấp công nhân dân tộc Việt Nam Với lĩnh trị vững vàng, tính kiên định cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, Đảng ta nắm vững cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kết hợp thành công khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác - Lê-nin với nghị lực chiến đấu sức sáng tạo vô tận nhân dân ta, khơi dậy phát huy tiềm truyền thống quý báu dân tộc, nắm bắt tổng kết hoạt động thực tiễn sáng tạo quần chúng tiến trình thực nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng thời kỳ Trong nghiệp đổi mới, lãnh đạo Đảng Cộng sản nhân tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế hoạt động xã hội Khơng có lãnh đạo Đảng Cộng sản khơng có chủ nghĩa xã hội Lúc bình thường, vai trò lãnh đạo Đảng quan trọng, bước chuyển giai đoạn vai trò lãnh đạo Đảng đặc biệt tăng lên Thực tế Liên Xô Đông Âu trước cho thấy, cần chút dao động, mơ hồ, hạ thấp buông lỏng lãnh đạo Đảng đất nước chệch quỹ đạo chủ nghĩa xã hội; Đảng vai trò lãnh đạo chủ nghĩa xã hội khơng còn, đất nước ngả sang đường tư chủ nghĩa Điều cắt nghĩa suốt chục năm qua, năm gần đây, lực thù địch không ngừng tiến công vào Đảng Cộng sản, cổ vũ cho đường phát triển "kinh tế thị trường tự do", "đa nguyên đa đảng", dân chủ, nhân quyền theo kiểu phương Tây, hòng tìm cách để xố bỏ chủ nghĩa xã hội thủ tiêu vai trò lãnh đạo Đảng Trong tình trạng nay, để có đủ khả điều kiện lãnh đạo cách mạng đắn có hiệu quả, Đảng cần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn quy luật tồn phát triển ĐảngĐảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, lại hoạt động điều kiện kinh tế thị trường mở cửa, hội nhập hợp tác với nước theo tinh thần Việt Nam muốn bạn đối tác tin cậy nước Vì vậy, Đảng cần có ý thức sâu sắc tự đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng xây dựng tổ chức phù hợp điều kiện mới, nâng cao trình độ trí tuệ phẩm chất mặt Chăm lo xây dựng Đảng, thường xuyên củng cố nâng cao sức mạnh Đảng bảo đảm định đường đắn dân tộc Trong trình đổi chỉnh đốn, Đảng cần giữ vững định hướng không xa rời nguyên tắc; kiên định phát triển sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng Đổi chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng bảo vệ Đảng, bảo đảm thực có kết nhiệm vụ trị, trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, giữ vững ổn định trị, xã hội, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, xây dựng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Cho nên phải gắn với đổi lĩnh vực đời sống kinh tế, trị, xã hội, trước hết với q trình thực hồn thiện sách chế quản lý, với tồn hệ thống trị, với phong trào hành động cách mạng quần chúng, khơi dậy phát triển trí sáng tạo nhân dân Do đó, trước hết cần tăng cường chất giai cấp cơng nhân tính tiên phong Đảng, bảo đảm cho Đảng thật đội tiên phong giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Bản chất giai cấp Đảng vấn đề bản, bao trùm, có tính ngun tắc tất đảng Mác-xít - Lê-nin-nít chân Nó đặc biệt quan trọng Đảng ta - đảng đời trưởng thành nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp cơng nhân nhỏ bé, tỷ lệ đảng viên xuất thân từ cơng nhân thấp Hiện nay, Đảng ta lại hoạt động điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập giao lưu quốc tế, môi trường xã hội phức tạp đứng trước thách thức Vấn đề giữ cho Đảng không biến chất giai cấp công nhân vấn đề quan trọng việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn đảngý nghĩa định thắng lợi nghiệp đổi Giữ vững tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng trước hết phải kiên định quan điểm, lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể nước ta thời kỳ từ thực tiễn mà tổng kết, khái quát, bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm học thuyết cách mạng khoa học Thực tiễn năm qua cho thấy, lúc máy móc rập khn không giữ vững quyền độc lập, tự chủ tính động, sáng tạo lúc gặp khó khăn Bản chất giai cấp cơng nhân đòi hỏi Đảng phải tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình, giữ vững đoàn kết thống Đảng Mọi chia rẽ, bè phái, lỏng lẻo kỷ luật, kỷ cương pháp luật trái với chất giai cấp công nhân Đảng Bản chất giai cấp công nhân không tương dung với chủ nghĩa hội, cục bộ, vị, phân tán Trái lại, đòi hỏi phải có tư tưởng đồn kết thống nhất, hành động thống nhất, kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân tập thể, phận toàn xã hội Như vậy, chất giai cấp công nhân thể chủ yếu định số lượng đảng viên xuất thân từ thành phần công nhân nhiều hay ít, mà lập trường quan điểm, giới quan, đường lối trị, nguyên tắc tổ chức,… Đảng có thật giai cấp cơng nhân đường lối trị có phản ánh lợi ích nhân dân lao động dân tộc hay khơng Trong hồn cảnh cụ thể nước ta, tính giai cấp hồ quyện chặt chẽ với tính dân tộc, lợi ích giai cấp thống với lợi ích nhân dân, dân tộc, Đảng phải giữ vững nâng cao chất giai cấp cơng nhân mà phải tiếp thu, phát triển tinh hoa truyền thống dân tộc, giữ gìn phát huy sắc Việt Nam Đây yếu tố quan trọng làm tăng cường sức mạnh Đảng Là người lãnh đạo, tham mưu chiến đấu giai cấp, đồng thời lãnh tụ trị dân tộc, hết, Đảng phải có trí tuệ cao, có tính tiên phong Chiến thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng miền Nam, thống đất nước, lên chủ nghĩa xã hội, trước hết nhờ Đảng ta có trí tuệ tiên phong Lúc này, muốn chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, Đảng ta phải có trí tuệ tiên phong Mọi cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo chủ chốt phải nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề để có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ tư lý luận lực tổ chức hoạt động thực tiễn Hai mươi năm qua, Đảng ta đề tổ chức thực thắng lợi đường lối đổi Đảng kiên định mục tiêu chiến lược, đồng thời đổi tư duy, nâng cao trình độ lý luận, vận dụng cách độc lập, sáng tạo nguyên lý, lý luận, tổng kết thực tiễn, phát huy trí tuệ tồn Đảng, tồn dân, nắm bắt vấn đề nảy sinh từ thực tiễn sống Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần phải tiếp tục sâu nghiên cứu, làm sáng tỏ Nếu không đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; cán bộ, đảng viên không chịu học tập (học lý luận, học quản lý, học chuyên môn, nghiệp vụ…), học nghiên cứu, sống thực tiễn khơng thể tìm câu trả lời cho vấn đề Cho nên, học tập nghĩa vụ bắt buộc cán bộ, đảng viên Lười học tập, lười suy nghĩ dẫn đến thụ động, lại, nâng trí tuệ đảng viên, tổ chức đảng tồn Đảng Chính vậy, Báo cáo trị Đại hội IX, Đảng rõ: "Các cấp ủy chi tổ chức, hướng dẫn kiểm tra đảng viên học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ trị, học vấn chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo, quản lý công tác vận động nhân dân, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu"1 Đảng khơng lãnh tụ trị, người lãnh đạo, mà tổ chức chiến đấu chiến sĩ tiên phong có giác ngộ cách mạng Vì vậy, tổ chức đảng phải chặt chẽ, thành viên phải đoàn kết thống Sự thống Đảng bảo đảm tính tiên phong, mục tiêu lý tưởng chung, đồng thời đảm bảo tổ chức, nguyên tắc tổ chức, trước hết nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thường xuyên tự phê bình phê bình Hiện nay, lúc hết, phải kiên định, bảo vệ, phát triển làm phong phú thêm nội dung, phương thức thực nguyên tắc tập trung dân chủ Xa rời nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng tự phá hoại sức mạnh tổ chức Các lực thù địch mong muốn vấp phải sai lầm Thực tế khơng Đảng Cộng sản nội rối loạn tan rã từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ Đương nhiên, để thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, cần nhận thức thống nội dung, chất tập trung dân chủ, mối quan hệ biện chứng hai mặt tập trung dân chủ; đồng thời cần cụ thể hoá, thể chế hoá thành quy chế, quy định, quy trình cụ thể, việc dân chủ thảo luận, định công tác cán Dân chủ sở tập trung, phải phát huy mạnh mẽ dân chủ Đảng, đồng thời phải thực tốt Quy chế dân chủ sở, song dân Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, H 2001, tr 53 chủ phải có lãnh đạo, dân chủ phải đôi với kỷ luật, kỷ cương, pháp luật Nhà nước Thực tốt nguyên tắc tập trung dân chủ sở để củng cố đoàn kết thống Đảng bước ngoặt cách mạng, lúc khó khăn, phức tạp, việc giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống Đảng, trước hết quan lãnh đạo cao Đảng, có ý nghĩa định thành bại cách mạng Ngày nay, điều kiện mới, cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn thống Đảng Sự đồn kết thống Đảng xây dựng sở đường lối trị đắn, tình cảm cách mạng sáng đồng chí thương yêu nhau, đồng thời thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; thực sách cán cách quán, công Để thực tốt yêu cầu, nội dung công tác tự đổi mới, tự chỉnh đốn, vấn đề quan trọng Đảng cần gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân Liên hệ mật thiết với quần chúng quy luật tồn tại, phát triển hoạt động Đảng Mác-xít - Lê-nin-nít chân nguồn gốc tạo sức mạnh Đảng cách mạng Trong điều kiện Đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc liên hệ với quần chúng có ý thức đặc biệt quan trọng Quan liêu, xa rời quần chúng biểu nguy thối hố Đảng Nó làm cho Đảng thoái hoá, rã rời tổ chức, mà nguy hại hơn, làm cho Đảng sai lầm đường lối trị Hơn nửa kỷ qua, nhờ bắt rễ sâu rộng quần chúng, đường lối trị lòng dân, nhân dân đồng tình ủng hộ, Đảng nhân dân kết thành khối vững đâu lúc Đảng, cán bộ, đảng viên thường xuyên chăm lo cho lợi ích dân, sống đồng cam cộng khổ với dân, việc làm lợi ích dân, Đảng dân có mối quan hệ tốt đẹp, cán bộ, đảng viên, dân tin, dân phục, dân theo Trái lại, đâu lúc tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên xa dân, quay lưng lại với dân, quan liêu, chí trù dập, ức hiếp dân bị dân ốn ghét, chê trách, bất hợp tác Qua 20 năm thực đường lối đổi mới, với việc phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống, mở mang dân trí, dân chủ xã hội, Đảng ngày củng cố niềm tin nhân dân, khơi dậy tiềm năng, tạo nguồn sinh lực cách mạng Đất nước tiến vào thời kỳ phát triển mới, thời thuận lợi mở ra, đồng thời khơng khó khăn, thách thức, bốn nguy mà Đảng diễn biến phức tạp, xem nhẹ nguy Những yếu công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị, vấn đề xã hội xúc, mâu thuẫn nội nhân dân, không kịp thời khắc phục có hiệu chống phá lực thù địch thực chiến lược "diễn biến hồ bình", bạo loạn lật đổ nguy tiềm ẩn nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cần nhận thức sâu sắc vấn đề có nhiều biện pháp tích cực, thiết thực để xây dựng Đảng, tăng cường mối liên hệ Đảng nhân dân, xây dựng khối đoàn kết tồn dân, nòng cốt khối liên minh cơng nhân, nơng dân trí thức Điều đặc biệt ý phải củng cố xây dựng "thế trận lòng dân", mà nội dung là: củng cố trí trị - tinh thần nhân dân, gắn bó nhân dân với Đảng, nhân dân với chế độ trị Đảng lãnh đạo Lòng dân hướng Đảng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồn kết gắn bó với Đảng, với Nhà nước, với chế độ Có thể nói: khơng có nguy nào, lực thù địch làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đảng ta, Nhà nước ta, chế độ ta đại đa số nhân dân đồn kết gắn bó, ủng hộ bảo vệ Vì vậy, "bài tốn lòng dân" phải giải đồng bộ, nhiều mặt, kinh tế, trị, tư tưởng, văn hố xã hội… để tác động đến đời sống, tâm lý, tư tưởng tầng lớp nhân dân, tạo nên chuyển biến tích cực thái độ, tình cảm, tâm lý, ý thức người dân Đời sống vật chất đời sống tinh thần tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện nâng cao, dân chủ xã hội chủ nghĩa củng cố, mở rộng; quan liêu, tham nhũng, tiêu cực bị ngăn chặn đẩy lùi; Đảng vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu; máy nhà nước sạch, thực dân, dân, dân, nâng cao hiệu lực quản lý, lòng dân Đảng dân, dân tin Đảng, sức góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ Xây dựng trị, tư tưởng Nhiệm vụ hàng đầu công tác xây dựng Đảng Trong suốt trình lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta ln đặt xây dựng trị, tư tưởng lên vị trí hàng đầu cơng tác xây dựng Đảng Bởi lẽ, xây dựng trị, tư tưởng nội dung xây dựng mang tính Đảng, khâu trung tâm xuyên suốt mặt xây dựng Đảng, tiền đề sở để nâng cao đoàn kết thống Đảng đó, biện pháp quan trọng để Đảng ln giữ vững tính chất tiền phong giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Nhìn lại 17 năm thực đường lối đổi mới, Nghị Hội nghị Trung ương lần thứ (khoá IX) Đảng đánh giá ưu điểm, mặt làm tốt công tác tư tưởng, lý luận Đảng thời gian qua, đồng thời mặt yếu kém, bất cập công tác tư tưởng lý luận thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt, chưa tạo nhận thức thống cao thông suốt số vấn đề đường lối, quan điểm, chủ trương Đảng; chưa thường xun làm tốt cơng tác giáo dục trị, tư tưởng; chưa phê phán mạnh đấu tranh kiên chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng hội, thực dụng, quan điểm mơ hồ, sai trái Chúng ta biết rằng, nay, lực chống cộng người phản bội đầu hàng công khai bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bác bỏ thành chủ nghĩa xã hội thực Các khuynh hướng hội, hữu khuynh, người có quan điểm mơ hồ, sai trái, dù vơ tình hay hữu ý, tiếp tay cho lực thù địch chống phá ta lĩnh vực trị, tư tưởng q trình đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nước ta Cần hiểu rằng, lệch lạc tư tưởng số cán bộ, đảng viên chủ yếu nhận thức chưa rõ ràng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển đường lối cách mạng Đảng ta, thời kỳ đổi mới; thiếu vững vàng trị, tư tưởng… Trong số này, có người thành tâm tìm tòi đổi mới, thời có nhận thức sai lầm, sốý thức chống đối phần tử hội, cực đoan số Song, điều cần lưu ý số người có quan điểm lệch lạc có số cán lãnh đạo, quản lý, cán nghiên cứu tác động tiêu cực không nhỏ đến nhận thức trị, tư tưởng khơng người, lớp trẻ Điều đáng quan tâm biểu tư tưởng dao động chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng… Những tư tưởng phải giải không thực tiễn mà phải lý luận từ lý luận Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, sở lý luận chung đạo, định hướng chung cho hoạch định Cương lĩnh, đường lối cách mạng Đảng Thực đường lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mở cửa hội nhập với nước giới khu vực, thực đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại theo phương châm thêm bạn, bớt thù, Việt Nam bạn đối tác tin cậy nước… đó, thành phần kinh tế, hình thức tổ chức, phương thức tạo việc làm, quan hệ lợi ích phương thức phân phối xã hội nước ta ngày đa dạng hoá Nhưng quan điểm, đường lối trị đạo một, đường lối trị Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Đường lối thể vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với phát triển thời đại, thực tiễn cách mạng Việt Nam thời kỳ đổi mới, định đường lối đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng đáng nhân dân ta, dân tộc ta Vì mà có sức sống mãnh liệt đạt thành tựu quan trọng Đó kế thừa, làm phong phú phát triển lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thời kỳ đổi Bởi lẽ, lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh lý luận khơng ngừng phát triển, phương pháp khoa học kim nam khơng phải kinh thánh, giáo điều Có thể nói, xun suốt q trình lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống đất nước công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, khơng có phát triển lý luận sáng tạo thực tiễn Đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta khơng thể có hơm Điều đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng phải nhận thức rõ hết đểsở lý luận, thực tiễn, tự hào Đảng, củng cố niềm tin, không ngừng nâng cao trình độ lực, phẩm chất trị, trách nhiệm trị Đảng; tích cực đấu tranh có hiệu mặt trận lý luận, trị, tư tưởng, chống quan điểm thù địch, sai trái; bảo vệ phát triển tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối Đảng, bảo vệ thành cách mạng nhân dân ta, dân tộc ta, đấu tranh bảo vệ chân lý, để lý luận, quan điểm, đường lối trị Đảng phát triển cách mạnh mẽ vững nghiệp đổi Thế nhưng, để thực tốt điều đó, cần để quan điểm nhận thức khác bộc lộ rõ ràng, tranh luận với cách trung thực, thẳng thắn, làm rõ sai, với trách nhiệm trị cao trước nhân dân, trước dân tộc Bởi lẽ, quan điểm nhận thức khác nội Đảng không trao đổi, tranh luận, phân biệt sai đến lúc tất yếu bộc lộ Khi e hỗn loạn lý luận, trị, tư tưởng Đảng mà khơng làm chủ khơng kiểm sốt Sự hỗn loạn Đảng tất yếu dẫn đến lạc hướng trị nhân dân Đó điều diễn số nước xã hội chủ nghĩa trước mà phải tự rút học cho Vì quan điểm trực tiếp dẫn đến đường lối, sách thực tiễn khác nhau, mà định có đường lối đường lối sai nói đến trị khơng thể khơng đặt tranh luận có ngun tắc khơng khoan nhượng, lẽ trị có liên quan đến hàng triệu người, đến vận mệnh chế độ, đến nghiệp cách mạng dân tộc Do đó, cần hiểu rằng, cơng tác trị, tư tưởng có phát triển so với trước, khơng dừng lại chỗ tuyên truyền, quán triệt làm rõ sở lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; sở lý luận, thực tiễn đường lối đổi Đảng, mà phải sâu làm rõ quan điểm, nguyên tắc cần vận dụng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, vấn đề khơng phù hợp phải điều chỉnh sửa đổi, v.v… Cho nên cần phải có nghiên cứu trao đổi, tranh luận khoa học cách có nguyên tắc Cần khẳng định rằng, Đảng ta kiên không chấp nhận đa nguyên tư tưởng, Đảng có tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà thơi, chấp nhận cách nghiên cứu tiếp cận vấn đề khác để tranh luận tìm chân lý, làm sáng tỏ thêm chất cách mạng, khoa học chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp đổi Có thể nói, chấp nhận mở rộng nguyên tắc Điều lệ Đảng cho phép thiểu số quyền bảo lưu ý kiến lĩnh vực nghiên cứu, thảo luận, tranh luận lý luận Song, nói đến quyền bảo lưu ý kiến phải nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ lĩnh vực nghiên cứu lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Chúng ta biết rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh khoa học, loại khoa học đặc biệt, khoa học hệ tư tưởng, khoa học giới quan sở trực tiếp đường lối trị Không thể công bố truyền bá công khai mà khơng có hạn chế quan điểm khác phương tiện thông tin đại chúng hay bục giảng, diễn đàn… Vì cung cấp cho lực thù địch thực chiến lược "diễn biến hồ bình" - vũ khí lợi hại - để tiến cơng ta Điều dẫn đến hỗn loạn tư tưởng, ổn định trị Đảng mà xã hội Chính mà Nghị Hội nghị Trung ương 5, khoá IX, Đảng ta rõ: "Phát huy tự tư tưởng, khai thác tiềm sáng tạo nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, đồng thời giữ vững kỷ cương việc phổ biến kết nghiên cứu" Như vậy, có khác biệt quan trọng việc tạo môi trường dân chủ cao nghiên cứu thảo luận, tranh luận khoa học với tinh thần đề cao tính khách quan, khoa học tính đảng người làm công tác tư tưởng, lý luận, xây dựng khơng khí dân chủ, cởi mở, có ngun tắc thảo luận, tranh luận khoa học tính tổ chức, kỷ luật việc công bố, truyền bá quan điểm lý luận Điều quan trọng qua thảo luận, làm rõ vấn đề đúng, sai, cấp có thẩm quyền cần có kết luận quan điểm lý luận thống mà tồn Đảng, có giới trí thức Đảng phải nói làm thống Trên sở tạo đồn kết thống ý chí hành động đấu tranh chống lại quan điểm thù địch, sai trái, hội, xét lại cách có sở lý luận, thực tiễn có sức thuyết phục Phải bảo vệ sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, quan điểm, đường lối Đảng, làm cho Đảng ta luôn xứng đáng tham mưu, lãnh tụ trị giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Vì vậy, việc xây dựng Đảng vững mạnh trị, tư tưởng nhiệm vụ hàng đầu nguyên tắc xây dựng Đảng đòi hỏi cán bộ, đảng viên cấp phải có lực trí tuệ, nhãn quan trị nhạy bén, sắc sảo, có lực, tư sáng tạo nghiên cứu tiếp thu Cương lĩnh, nghị Đảngsở lý luận, thực tiễn Trong trình tổ chức thực phải biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ngành mình, quan mình, địa phương qua thực tế phát vấn đề nảy sinh vấn đề nghị đề thực tiễn phát triển để nghiên cứu, khái quát, tổng hợp, kiến nghị với Đảng, tiếp thu nghị Đảng cách thụ động, máy móc, giáo điều, biến nghị Đảng thành câu chữ trích dẫn cứng nhắc, làm cho nghị Đảng dừng lại văn giấy tờ mà không thâm nhập vào đời sống xã hội, v.v… Nhìn lại cơng tác xây dựng Đảng năm qua, Báo cáo trị Đại hội IX Đảng rõ: bên cạnh ưu điểm, lên số mặt yếu khuyết điểm, khuyết điểm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; chưa ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng, trị đạo đức, lối sống… Cơng tác tư tưởng, cơng tác lý luận yếu kém, bất cập, v.v… Vì vậy, cấp ủy chi sở phải đẩy mạnh việc tổ chức, hướng dẫn kiểm tra đảng viên học tập, không ngừng nâng cao trình độ trị, học vấn, chun mơn, nghiệp vụ, kiến thức lãnh đạo, quản lý vận động nhân dân, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu; cần phải nghiên cứu, học tập có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức vận dụng phát triển tư tưởng cách sáng tạo Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh thân trọn vẹn kết hợp đó, tiêu biểu cho sáng ngời việc kết hợp giai cấp với dân tộc, dân tộc với quốc tế, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội Tư tưởng bao gồm hệ thống quan điểm lý luận trị tồn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; quốc phòng tồn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế, văn hố, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân Tư tưởng Người soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng ta dân tộc ta Do đó, việc nghiên cứu, học tập có hệ thống, làm rõ sở lý luận, thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức quán triệt, vận dụng thực tốt tư tưởng Người, nội dung quan trọng công tác xây dựng trị, tư tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên xây dựng, chỉnh đốn Đảng Xây dựng Đảng vững mạnh nhân tố hàng đầu làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình" lực thù địch "Diễn biến hồ bình" chiến lược chủ nghĩa đế quốc lực thù địch tiến hành "chiến tranh mềm, khơng có tiếng súng", chống phá nước xã hội chủ nghĩa cách toàn diện, hướng chủ yếu tiến cơng vào Đảng Cộng sản, nhằm hạ thấp thủ tiêu vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, làm cho chủ nghĩa xã hội suy yếu dần sắc mình, tự diễn biến, chuyển hố cách "hồ bình" theo đường tư chủ nghĩa, hoà nhập vào giới tư Chiến lược lực thù địch thực nơi, lúc khác nhau, với thủ đoạn, biện pháp khác Song, nét bật cách, kết hợp âm mưu, thủ đoạn để tạo dựng lực lượng đối trọng chống phá từ bên mà trước hết Đảng Cộng sản, ban lãnh đạo Đảng Họ tập trung đả kích lãnh đạo, hạ thấp vai trò, đến chia rẽ làm cho Đảng ổn định, phân liệt, tan rã Đảng chia rẽ dân phương hướng, Đảng suy yếu dân niềm tin Đó thời tốt để lực thù địch lợi dụng khoét sâu thực "diễn biến hồ bình", bạo loạn lật đổ từ bên Để thực chiến lược nước ta, họ thường áp dụng thủ đoạn sau: Tập trung gây sức ép với Đảng Nhà nước ta trị kinh tế, nhằm làm cho ta bị lập trị, suy yếu kinh tế Họ tăng cường hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, trước hết nhằm đánh vào ý thức hệ chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm xói mòn niềm tin nhân dân chủ nghĩa xã hội lãnh đạo Đảng Cộng sản; liên tiếp mở chiến dịch phá hoại tư tưởng như: chuyển lửa quê nhà, đưa sách vở, báo chí, tin phản động, v.v… vào nước Họ đưa vào nước ta hàng ngàn ấn phẩm có nội dung phản động, đồi truỵ, đồng thời thông qua hội thảo đưa nhiều thuyết giáo phản động, sử dụng chiêu "dân chủ", "nhân quyền", "tự do" để kích động phá hoại tư tưởng Nội dung chủ yếu hoạt động là: ca ngợi chủ nghĩa tư bản, tuyên truyền lối sống phương Tây; xuyên tạc, bóp méo tình hình nước ta, khuếch đại khuyết điểm sai lầm Đảng khó khăn tạm thời trước mắt kinh tế, xã hội nước ta, v.v… Thông qua hoạt động kinh tế, họ lôi kéo hòng làm biến chất số cán lãnh đạo, quản lý kinh tế nước ta, tạo điều kiện cho hoạt động "diễn biến hồ bình" tư tưởng, trị, ngoại giao hoạt động phá hoại ngầm khác Trong thủ đoạn để thực "diễn biến hồ bình", Ních-xơn - cựu Tổng thống Mỹ, tâm đắc "những hoạt động ngầm" Theo ông ta, hoạt động ngầm công cụ lợi hại sách đối ngoại Mỹ Ơng ta khẳng định: từ bỏ hoạt động bí mật, cơng cụ sách đối ngoại chẳng khác ta tự trói tay chạy đua với Liên Xô Hoạt động ngầm nhiều hình thức như: cung cấp ngân sách, vũ khí cho lực lượng chống đối, lơi kéo móc nối xây dựng lực lượng phản động từ bên trong, tài trợ tiền, phương tiện cho tổ chức xã hội, báo chí nhằm thành lập tổ chức, đảng phái, lực lượng phản động, nạn đó, làm máy, phát huy quyền làm chủ nhân dân sống chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Do đó, Báo cáo trị Đại hội VIII Đảng là: "Phải tiến hành đấu tranh kiên quyết, thường xuyên có hiệu chống tệ nạn tham nhũng máy nhà nước, ngành, cấp từ Trung ương đến sở Kết hợp biện pháp cấp bách với giải pháp có tầm chiến lược nhằm vừa hồn thiện chế sách, kiện tồn tổ chức, chấn chỉnh công tác quản lý, khắc phục hở, vừa xử lý nghiêm, kịp thời vi phạm, huy động phối hợp chặt chẽ với lực lượng đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi loại trừ tham nhũng Thủ trưởng quan, đơn vị, cán chủ chốt cấp phải gương mẫu đầu đấu tranh chống tham nhũng, trước hết thân Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn với đấu tranh chống buôn lậu, lãng phí, quan liêu; tập trung vào hành vi tham ô, chiếm đoạt, làm thất thoát tài sản nhà nước, đòi hối lộ, đưa nhận hối lộ" Báo cáo trị biện pháp để chống tham nhũng như: phải tiếp tục kiện toàn máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý nhà nước… Xử lý nghiêm minh, kịp thời vụ tham nhũng nơi, cấp, cương vị Kiện toàn quan bảo vệ pháp luật, kiên đưa khỏi ngành cán bộ, nhân viên tham nhũng bao che, tiếp tay cho bọn tham nhũng, làm cho máy thật vững mạnh Tăng cường giáo dục trị phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên Quản lý kiểm tra chặt chẽ đảng viên nơi công tác nơi cư trú để cán bộ, đảng viên, công chức cương vị phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không để đồng tiền cám dỗ, sa vào tham nhũng hình thức mức độ Thực tốt nội dung bước góp phần xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh tr 46 Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, H 1996, Tự phê bình phê bình, đấu tranh khắc phục quan điểm sai lầm, bảo vệ đoàn kết thống Đảng Thực tốt việc phê bình tự phê bình Đảng nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục khuyết điểm, khuyết điểm, sai lầm, lệch lạc quan điểm, đường lối, phát huy ưu điểm, giúp tiến Nội dung tự phê bình phê bình bao trùm hoạt động Đảng, cán bộ, đảng viên Tự phê bình phê bình Đảng phải thực dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, thẳng thắn, vơ tư, có lý, có tình, có tổ chức, khơng tuỳ tiện, phải biết phân tích ưu điểm, khuyết điểm theo quan điểm toàn diện lịch sử cụ thể Thái độ tự phê bình phê bình với ý thức trách nhiệm đầy đủ trước tổ chức đảng, trước đồng chí, tơn trọng thật, tơn trọng lẽ phải, khơng bao che, thổi phồng bóp méo thật Phê bình khơng phải xúc phạm danh dự người khác mà thể tình cảm đồng chí sáng tính nhân văn cao cả, tạo đồn kết thống Đảng ngày cao, thực thắng lợi đường lối đổi Đảng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Sự đoàn kết thống Đảng trước hết đồn kết trí trị, tư tưởng tổ chức Cho nên đồn kết phải xây dựng sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối, quan điểm Đảng Đồng thời, đồn kết phải dựa sở tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt ngun tắc tập trung dân chủ Nói đồn kết phải "tư tưởng trí, hành động trí" Để có trí phải thực tốt dân chủ Đảng, đồng thời phải nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình lời Bác Hồ dặn trước lúc Người xa rằng: "Trong Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình phê bình cách tốt để củng cố phát triển đoàn kết thống Đảng…" Ngày nay, đất nước ta tiến hành công đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Sự đoàn kết thống Đảng đoàn kết toàn dân nhân tố tạo điều kiện cho khắc phục khó khăn, đưa đất nước khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, xã hội, sản xuất phát triển, giữ vững ổn định trị, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại… Những thành tựu đưa đất nước chuyển sang thời kỳ - thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá Trong nỗ lực củng cố phát huy đoàn kết thống Đảngsố người có quan điểm sai lầm, lệch lạc, trái với Cương lĩnh, đường lối, quan điểm Đảng; phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, dao động, niềm tin, đó, số chịu ảnh hưởng khuynh hướng hội, xét lại: phủ nhận thành chủ nghĩa xã hội thực giới, phủ nhận thành tựu cách mạng, thành tựu công đổi mới, phủ nhận đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta; đòi từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, thực đa đảng đối lập, đa ngun trị, đòi dân chủ vơ hạn độ, đòi tư nhân có quyền báo chí, lập nhà xuất bản, v.v… Thực ra, quan điểm lực thù địch trương từ lâu bị Đảng ta, nhân dân ta phê phán bác bỏ Thế nhưng, điều cần lưu ý là: luận điệu lại số đảng viên phát dạng hay dạng khác, gây tâm trạng phân vân, hoài nghi phận cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng đến đoàn kết thống Đảng, lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hố Do đó, việc tự phê bình phê bình, đấu tranh chống quan điểm sai lầm, lệch lạc, bảo vệ đoàn kết thống Đảng yêu cầu xúc công tác xây dựng Đảng Vì vậy, Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tiến hành sinh hoạt trị tự phê bình phê bình tư tưởng, đạo đức, lối sống Đảng máy nhà nước, từ Trung ương đến sở Việc số đảng viên (một số ít) đưa quan điểm hoài nghi chủ nghĩa Mác - Lê-nin xét lại mục tiêu đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn tượng chấp nhận Bởi lẽ, đảng viên phải phấn đấu thực mục tiêu, lý tưởng Đảng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội dựa sở tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh Phải làm thế, vào Đảng Cộng sản tự nguyện Ai xin vào Đảng nói rõ nghiên cứu tán thành Cương lĩnh Điều lệ Đảng, tự giác phục tùng nguyên tắc tổ chức tập trung dân chủ Đảng, thực tơn chỉ, mục đích Đảng nêu rõ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam Là đảng viên cộng sản, lòng trung thành tuyệt lý tưởng Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, sách đối nội, đối ngoại Đảng, thể hiện: "Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, sách tổ chức Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đồn kết thống Đảng; thường xuyên tự phê bình phê bình, trung thực với Đảng…" Có ý kiến khác Đảng bình thường Việc thảo luận, tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề, sáng tỏ chân lý, làm phong phú thêm tri thức Đảng cần thiết Thế nhưng, ý kiến khác phải đặt tảng Cương lĩnh Điều lệ Đảng với tinh thần tích cực, xây dựng, nhằm thực thành công mục tiêu Đảng là: giữ vững độc lập dân tộc xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, tiến bộ, xã hội người áp bức, bóc lột, xã hội thật công bằng, người dân ấm no hạnh phúc, xã hội đầy tình người, phát huy cao độ khả người nỗ lực chung toàn dân tộc, xây dựng xã hội "tất cho người, tất hạnh phúc người", thể tính nhân văn sâu sắc người cộng sản Song, quan điểm mà số người nêu lại không thuộc loại "những ý kiến khác nhau", mà quan điểm, tư tưởng trị đối lập Nếu khơng tích cực đấu tranh phê phán, ngăn chặn hậu khó lường Thực tế đau xót người cộng sản số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sau bị đẩy ngồi vòng pháp luật, rút học đánh giá không tầm quan trọng đấu tranh lĩnh vực trị, tư tưởng, với thái độ e dè, thận trọng theo kiểu "đừng làm cộm vấn đề", trước luận điểm sai trái, đánh lạc hướng trị, gieo rắc Đảng, nhân dân, dọn đường cho bọn hội, xét lại lực thù địch giành thắng lợi Bài học sụp đổ số nước xã hội chủ nghĩa trước rằng, để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, mục tiêu đánh phá định lực thù địch công phá dội vào vai trò độc tơn lãnh đạo xã hội Đảng Cộng sản Họ tuyên truyền, ca ngợi cho chế độ đa nguyên trị, đa đảng đối lập, coi thực Điểm 4, Điều Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khố VIII, tr dân chủ, hòng chia rẽ đoàn kết thống Đảng quan điểm, tư tưởng, tổ chức, đường lối, nguyên tắc làm cho Đảng suy yếu, tiến tới lật đổ Đảng Hiện nay, có người khuyên Đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ Theo họ thực chất, tập trung quyền lực tập trung quyền lực đưa tới chỗ triệt tiêu dân chủ… (!) Thật khơng có tệ hại nguy hiểm mơ hồ, dao động sai lầm vấn đề thuộc nguyên tắc Chúng ta thừa nhận rằng, mơ hồ, dao động, sai lầm số người có phần thực tế Đó tình trạng dân chủ số đảng cộng sản số nước xã hội chủ nghĩa trước đây, Đảng ta có phận rơi vào tình trạng thiếu dân chủ dân chủ hình thức, chí có nơi, có lúc dân chủ nghiêm trọng Một số người lãnh đạo chủ trì xa dân, độc đoán, gia trưởng Quyền dân chủ nhân dân chưa tôn trọng chưa phát huy đầy đủ… Thế nhưng, khơng phải hậu việc thực nguyên tắc tập trung dân chủ Sai lầm họ xem xét vấn đề cách phiến diện, cực đoan, dựa vào tượng mà phủ nhận nguyên tắc tổ chức Đảng Chúng ta biết, nội dung nguyên tắc rõ: - Các quan lãnh đạo cấp Đảng bầu cử dân chủ lập theo nguyên tắc bỏ phiếu kín Cơ quan lãnh đạo cấp phải báo cáo chịu trách nhiệm trước đại hội cấp mình, trước quan lãnh đạo cấp trước đảng cấp - Cơ quan lãnh đạo cấp phải thể lãnh đạo tập thể đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân, thường xuyên tự phê bình phê bình - Nghị hội nghị Đảng phải biểu theo đa số Trước biểu quyết, đảng viên thảo luận, trình bày kiến Sau có nghị quyết, đảng viên phải chấp hành, có điểm khơng đồng ý đảng viên quyền bảo lưu ý kiến đề bạt ý kiến lên quan cấp đại hội đại biểu toàn quốc, song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết, không truyền bá ý kiến trái với nghị Đảng - Mọi đảng viên thảo luận cách dân chủ, thẳng thắn công việc Đảng, bầu cử, ứng cử đề cử vào quan lãnh đạo cấp Đảng; có quyền phê bình, chất vấn cơng việc Đảng; trình bày ý kiến tổ chức đảng định kỷ luật - Cá nhân đảng viên phải phục tùng tổ chức kỷ luật Đảng, thiểu số phục tùng đa số, tổ chức cấp phục tùng tổ chức có thẩm quyền cấp trên, toàn Đảng phục tùng Trung ương Cho nên nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp chặt chẽ, hài hoà hai mặt tập trung dân chủ mối quan hệ biện chứng hữu nguyên tắc tập trung dân chủ Hai mặt bổ sung cho nhau, thống với nhau, tạo thành nguyên tắc hoàn chỉnh Dân chủ điều kiện, tiền đề tập trung; tập trung sở, bảo đảm cho dân chủ thực hiện, tách rời tuyệt đối hoá mặt dẫn đến sai lầm nguy hiểm, có hại cho lãnh đạo sức mạnh đoàn kết thống Đảng Bác bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi mở rộng dân chủ vô hạn độ làm cho Đảng rơi vào tình trạng câu lạc bàn sng, Đảng tự tranh cãi, chẳng chịu ai, tổ chức bị chia rẽ, phân liệt thành năm bè bảy mối Đảng ta không sức mạnh tổ chức thống nhất, rốt bị tan rã bị tiêu diệt Lê-nin thường nhắc nhở người cộng sản rằng, phải học tập, phải tập trung cao độ sở dân chủ, phải áp dụng kỷ luật sắt thuyền viên tuân thủ nghiêm ngặt điều khiển thuyền trưởng Hồ Chí Minh rõ: "lãnh đạo phải tập thể dân chủ phải thống tập trung…"; rằng: "Đảng ta nhiều người, tiến hành người, nhờ có kỷ luật sắt, nghĩa nghiêm túc, tự giác…"; rằng: "Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ xuống dưới, kỷ luật tư tưởng phải trí, hành động phải trí…" Đó nguồn gốc tạo nên sức mạnh vô địch Đảng, nguyên tắc tổ chức Đảng, khác biệt chất Đảng kiểu giai cấp công nhân với đảng phái khác Phủ nhận nguyên tắc phủ nhận Đảng Cộng sản từ chất, sớm hay muộn trượt sang chủ nghĩa hội, xét lại, ngược lại với lợi ích Đảng, nhân dân, dân tộc Chúng ta hồn tồn đồng tình với ý kiến cho rằng, điều bản, then chốt, có ý nghĩa định thực dân chủ hoá, thực thực hành dân chủ để nhân dân có quyền lực thực thực quyền lợi trách nhiệm Việc Đảng ta thấy rõ, Bộ Chính trị thị xây dựng thực Quy chế dân chủ sở Chỉ thị đông đảo cán bộ, đảng viên nhân dân ta hăng hái quán triệt tổ chức thực Thế nhưng, điều đáng nói có người lấy danh nghĩa đổi tư dân chủ rằng: cần phải thực dân chủ không giới hạn, phân biệt dân chủ vô sản hay dân chủ tư sản, nước "tư phương Tây" có nhiều thành cơng xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ… Các quyền tự do, dân chủ, quyền người, v.v… chưa làm được, cần phải học tập Đúng chế độ tư chủ nghĩa có tiến vượt bậc so với chế độ xã hội trước có đóng góp định vào tiến trình phát triển lịch sử nhân loại Song, mà cho chế độ tư chủ nghĩa, nước tư phương Tây thực tốt quyền tự do, dân chủ, quyền người… ta cần học tập, mơ hồ khơng thể chấp nhận Thiết nghĩ, người cộng sản khơng thể xem xét mặt phát triển chủ nghĩa tư bản, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, mơ hồ trước luận điệu giả dối nhân quyền, dân chủ, tự họ Lịch sử đầy tội ác chủ nghĩa tư qua hai chiến tranh giới họ gây làm chết bị thương hàng trăm triệu người, chiến tranh xâm lược chủ nghĩa đế quốc đem lại đau khổ cho hàng triệu người nước thuộc địa; tệ phân biệt chủng tộc, đàn áp khủng bố dã man người lao động nước thuộc địa, đế quốc, chứng hùng hồn đập tan gọi dân chủ, nhân quyền chủ nghĩa đế quốc Nhân dân ta hiểu rõ gọi dân chủ, nhân quyền nhà cầm quyền Mỹ họ xâm lược nước ta, trút xuống đất nước ta khối lượng bom đạn nhiều khối lượng bom đạn chiến tranh giới thứ hai hậu tàn ác họ gây mà đến gieo rắc khơng gia đình Dân tộc ta vốn có lòng rộng lượng vị tha, lấy nhân nghĩa làm trọng, khép lại khứ, xoá bỏ hận thù, mở rộng quan hệ hợp tác với nước, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân Thế nhưng, mà đến mơ hồ lẫn lộn trắng, đen thật nguy hiểm, thật vong ân bội nghĩa với bao anh hùng, liệt sĩ nhân dân ta ngã xuống để có ngày hơm Do đó, thực tốt việc tự phê bình phê bình, đấu tranh khắc phục quan điểm mơ hồ, sai lầm, lệch lạc yêu cầu công tác xây dựng Đảng Đấu tranh chống luận điệu thù địch sai trái, bảo vệ tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối Đảng Các lực thù địch chống phá cách mạng nước ta tinh vi liệt Cùng với hoạt động phá hoại phương diện khác, chúng trọng đến mặt trận tư tưởng, văn hoá Mũi nhọn quan trọng thâm độc mà chúng tiến hành mặt trận tiến công vào tảng tư tưởng, Cương lĩnh Đảng, Hiến pháp 1992 để phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Đây phận quan trọng chiến lược "diễn biến hồ bình" nói chung diễn biến mặt trị, tư tưởng nói riêng lực thù địch Cùng với chủ nghĩa đế quốc lực thù địch, phần tử hội trị chống đối bí mật phát tán tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, hoạt động rỉ tai để xuyên tạc tình hình, truyền bá quan điểm sai trái, chống đối Điều đáng lưu ý mạng lưới viễn thơng, hệ thống máy vi tính nước phát triển, nhiều phương tiện in ấn, chụp, truyền dẫn đại họ sử dụng, nên truyền bá nhanh tài liệu, thông tin xấu độc Gần xuất thêm số tài liệu chống đối trắng trợn truyền tay nhau, gửi nước ngoài, với tư liệu xuyên tạc lịch sử với luận điệu phản động; số bọn xấu nước đưa luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước ta, xun tạc thật, nói xấu lãnh tụ, bơi nhọ danh nhân anh hùng dân tộc mà họ gọi "hạ bệ thần tượng" Họ chĩa mũi nhọn đấu tranh vào Đảng Cộng sản, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều Hiến pháp 1992 Bác bỏ đường xã hội chủ nghĩa, đòi thực đa nguyên, đa đảng Họ cho ta đổi nửa vời, đòi ta đổi trị theo quan điểm họ, thực nhà nước pháp quyền tư sản; hơ hào tập hợp lực lượng đấu tranh, đòi quyền báo tư nhân, đòi tự lập hội, tự tín ngưỡng ngồi vòng pháp luật, v.v… Mặt khác, họ lợi dụng tiêu cực nảy sinh số cán bộ, đảng viên mà ta lên án phê phán, đấu tranh xử lý tệ tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền dân chủ nhân dân tệ nạn xã hội khác… để bôi đen tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, lòng tin nhân dân vào Đảng, vào quyền, vào chế độ Đến nay, có khoảng 30 đài nước phát tiếng Việt vào Việt Nam, nội dung chủ yếu bóp méo, xuyên tạc đường lối, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước ta, kích động chống đối cách mạng nước ta liệt đài: chân trời mới, diễn đàn dân chủ, RFI, VOA, BBC, RFA… Đặc biệt đài RFA, đài phát thứ tiếng nước vùng lãnh thổ như: Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, Triều Tiên, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma; rõ đối tượng, khu vực, lãnh thổ, nên 80% nội dung nói nước Đây việc làm can thiệp thô bạo vào công việc nội nước ta, Nhà nước ta nhà nước nói kịch liệt phản đối, song họ làm ngơ, bất chấp dư luận Việc làm họ tiếp sức tạo điều kiện cho lực lượng chống đối nước nước Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, có thời cơ, đài trở thành cơng cụ tun truyền cổ vũ cho lực lượng phản cách mạng nước trỗi dậy chống phá ta liệt Họ thực kết hợp lực lượng nước, hướng xây dựng lực lượng chống đối từ nước, tạo dựng cờ, chờ thời để thành lập tổ chức phản động, công khai đối lập với Đảng Cộng sản Với thủ đoạn: bóp méo chân lý, bơi nhọ đến phủ nhận khứ tốt đẹp cách mạng, dân tộc, xuyên tạc lịch sử hòng chia rẽ nội Đảng, làm suy yếu tổ chức đảng; chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ Đảng với Nhà nước, cô lập, trung lập hố, "phi trị hố" lực lượng vũ trang; kích động số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh nhẹ dạ; kích động số người tham gia hoạt động cách mạng trước có tâm trạng bất mãn; chia rẽ tơn giáo, dân tộc, Bắc, Nam…, hòng phá vỡ khối đại đồn kết dân tộc, với ý đồ muốn tách dân tộc khỏi giai cấp, hòng làm suy yếu, tiến tới xoá bỏ niềm tin cán nhân dân ta vào chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ nhân dân lựa chọn Cuối làm suy yếu Đảng, tiến tới xoá bỏ lãnh đạo Đảng xã hội, thay vào hệ tư tưởng tư sản loại đảng phái phản động theo khuynh hướng xã hội dân chủ, đưa đất nước theo đường tư chủ nghĩa Thực tế chứng minh: dù hình thức thủ đoạn âm mưu mục tiêu không thay đổi lực đế quốc, phản động xoá bỏ Đảng Cộng sản, chuyển hố nước xã hội chủ nghĩa Song, tình hình nay, phương pháp hoạt động chủ yếu chúng chiến lược "diễn biến hồ bình", bạo loạn lật đổ kết hợp với răn đe quân Do đó, vấn đề đặt phải quan tâm đến sở xã hội mà họ khai thác lợi dụng Đó là, xu hướng số trí thức, niên, sinh viên muốn "tự do" theo kiểu phương Tây, nên dễ bị ảnh hưởng mức độ luận điệu lực thù địch Tình trạng tiêu cực xã hội, tham nhũng, quan liêu, vi phạm dân chủ nhân dân số quan, địa phương chưa ngăn chặn xử lý kịp thời, lợi dụng tâm lý quần chúng bất bình, chúng kích động, gây rối làm giảm lòng tin nhân dân vào Đảng, quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa Những năm qua, Đảng ta có thị tổ chức đợt sinh hoạt trị rộng lớn, nâng cao tinh thần cảnh giác toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lên bước; đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn lực thù địch Song, nhìn chung, tinh thần cảnh giác cách mạng số cán bộ, đảng viên chưa cao Điều đặc biệt quan tâm phận thiếu vững vàng trị, dao động, giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa xã hội, hoài nghi đường lối Đảng, chí có người bất mãn cá nhân đến phản bội lý tưởng, gây tác hại nghiêm trọng Trước diễn biến phức tạp mặt trái chế thị trường, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy chi phối suy nghĩ hành động số cán bộ, đảng viên, công chức; sức chiến đấu số sở đảng bị giảm sút Qua số vụ tham nhũng, số "điểm nóng" gần cho thấy cần đánh giá xác có biện pháp đạo cụ thể hơn, sâu sát sở đảng hệ thống trị sở Những yếu nội ta mảnh đất tốt cho lực thù địch lợi dụng để thực ý đồ tự diễn biến hồ bình nội ta, kích động, gây rối, bạo loạn phục vụ cho ý đồ trị chúng Chúng ta thử nhìn lại tìm ngun nhân, nói nguyên nhân quan trọng dẫn đến thất bại Đảng Cộng sản bước vào cải tổ, cải cách số nước trước là: Khi vào cải tổ, cải cách đối phó với khủng hoảng kinh tế, xã hội, với công chủ nghĩa đế quốc lực lượng phản động, đảng khơng giữ vững, bảo vệ mặt tốt đẹp hệ thống giá trị trị - xã hội xây dựng được, nên tạo khoảng trống ý thức dẫn đến tình trạng rối loạn hệ thống trị xã hội Mặt khác, lãnh đạo Đảng Cộng sản cầm quyền lại xuất khuynh hướng hồng chủ nghĩa xã hội dân chủ chủ nghĩa tư bản, ca ngợi phát triển kinh tế tư chủ nghĩa nhờ có kinh tế thị trường tự chế độ dân chủ đại nghị với nhiều kiến nhiều đảng thay cầm quyền Những sai lầm nói biến tâm trạng lo lắng nguyện vọng đáng nhân dân lao động muốn có cải tổ, cải cách để có chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp thành thái độ hoài nghi, dao động, phương hướng, tạo "khoảng trống ý thức hệ" xã hội Đảng Cộng sản Đó hội cho lực lượng phản động chống đối Đảng Cộng sản, bọn đầu trị nước cho lực đế quốc, phản động quốc tế "lấp khoảng trống ý thức hệ" tư tưởng phản động đủ màu sắc Hệ thống trị - xã hội bị rối loạn, Đảng lãnh đạo lún sâu vào bị động; lực lượng chống đối làm chủ mặt trận tư tưởng, lũng đoạn phương tiện thông tin đại chúng Trước tình hình đó, phận đảng viên nhân dân lao động nghe theo luận điệu phản động, mị dân bị kích động; phận lớn hồi nghi im lặng thụ động; phận khác cố gắng đấu tranh bảo vệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội, mặt tốt đẹp hệ thống giá trị xã hội đạt được, đấu tranh thiếu kiên khơng có tổ chức thiếu định hướng rõ ràng Đảng lãnh đạo Đó tình hình mà lực đế quốc âm mưu "diễn biến hồ bình" mong đạt Đó mục tiêu chúng tiến cơng nước xã hội chủ nghĩa mặt tư tưởng nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước Từ học lịch sử số nước tình hình thực tiễn ta, nhận rõ đấu tranh chống "diễn biến hồ bình" nói chung nói riêng mặt trận tư tưởng văn hoá đấu tranh liệt, phức tạp lâu dài Trước hết cần coi việc bảo vệ tảng tư tưởng Đảng (chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Cương lĩnh Đảng, Hiến pháp Nhà nước, đường lối, sách độc lập tự chủ Đảng Nhà nước ta nhiệm vụ quan trọng xúc để bảo vệ Đảng, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội q trình cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Trong đấu tranh này, vấn đềý nghĩa định phải tăng cường sức mạnh mặt ta, trước hết lý tưởng cách mạng, lĩnh trị, đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên Điều quan trọng lãnh đạo công đổi thành công, định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị Đại hội lần thứ VIII Đảng nghị Trung ương, đồng thời tăng cường giáo dục trị, nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với luận điệu sai trái phần tử hội trị phản động; củng cố nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng Nhà nước vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân; cần sử dụng lực lượng tổng hợp hình thức, phương pháp phong phú để đấu tranh: kết hợp công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận, cơng tác bảo vệ trị nội công cụ luật pháp Nhà nước, v.v… Đồng thời phải nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn rút học có tính lý luận trình đổi mới, trang bị kiến thức lý luận, trị cho cán bộ, đảng viên Thực nghiêm nghĩa vụ học tập trị đảng viên làm cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ kiên trì, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào tiến trình đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đủ sức giải đáp vấn đề đặt sống Đó cốt lõi công tác tư tưởng để kiên định tảng tư tưởng Đảng đường độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Cần khẳng định rằng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh thống nhất, tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng ta: tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hồn cảnh nước ta; khơng có chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường khơng thể giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc thật cho nhân dân Nâng cao tính chiến đấu hoạt động lý luận, đấu tranh kịp thời với luận điệu phản tuyên truyền lực thù địch quan điểm sai trái, hội, hữu khuynh, nâng cao sức thuyết phục, phân rõ phải trái, sai, không suy diễn, truy chụp tuỳ tiện Chú trọng đổi công tác thông tin theo hướng bảo đảm kịp thời, xác định hướng, khơng để bị động đối phó với thơng tin sai lệch, vu khống Tăng cường cơng tác báo chí, xuất bản, thơng tin văn hoá, văn nghệ, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, xây dựng người Việt Nam tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp, không ngừng nâng cao mặt đời sống tinh thần nhân dân, nhân dân lao động thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố, hình thành dư luận xã hội lành mạnh nhằm giữ vững ổn định trị - xã hội Giáo dục cho cán bộ, nhân dân lực lượng vũ trang truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nêu cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, chống lại âm mưu thù địch, thủ đoạn lực thù địch, để luôn thực đắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Vai trò độc cộng thành tơn sản tựu lãnh đạo Đảng Việt Nam cách mạng dân tộc ta Qua 85 năm xây dựng trưởng thành, Đảng lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa xã hội, giành thành tựu vĩ đại Đó thắng lợi Cách mạng tháng Tám việc thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Đây kết tổng hợp phong trào cách mạng liên tục diễn 15 năm sau ngày thành lập Đảng, có lúc cách mạng bị dìm biển máu Chế độ thuộc địa gần 100 năm bị đánh sập, chế độ phong kiến hàng nghìn năm nước ta bị xố bỏ, kỷ nguyên mở cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Đó thắng lợi đấu tranh oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế Hai kháng chiến cứu nước đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ chủ nghĩa thực dân mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực thống Tổ quốc, đưa nước lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào đấu tranh nhân dân giới hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Tuy nhiên, sai lầm chủ quan cho rằng, Đảng đem kiến thức, kinh nghiệm có cách mạng giải phóng dân tộc áp dụng triệt để vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội Vì vậy, để tiếp tục hồn thành sứ mệnh lịch sử mình, Đảng ta khơng ngừng nâng cao tri thức, lực lãnh đạo, nghiêm túc tự phê bình sai lầm, khuyết điểm, non yếu bất cập qua, đề đường lối đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội cách toàn diện, đổi theo nguyên tắc chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống luận điệu thù địch, hội biểu bảo thủ, giáo điều, chủ quan; phấn đấu vươn lên để không bị lạc hậu với biến đổi khơng ngừng giới đương đại Đó điều mà Đảng ta làm rõ qua 15 năm thực đường lối đổi Trong trình đổi mới, Đảng ta trọng học xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng hành động theo quy luật khách quan, v.v… Do cơng đổi theo định hướng xã hội chủ nghĩa bước đầu giành thành tựu to lớn quan trọng, đưa đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội, tăng trưởng kinh tế, bước cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định trị, tăng cường khả quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tạo nên môi trường hồ bình hữu nghị, hợp tác thuận lợi giới khu vực Với thắng lợi vĩ đại chưa có lịch sử mình, nước ta từ nước thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị ngày quan trọng khu vực giới Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội Đất nước ta từ kinh tế nghèo nàn, lạc hậu bước vào thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố Thế mà có người sản phẩm thắng lợi vĩ đại đó, với dụng ý xấu xuyên tạc bóp méo thật, thổi phồng khuyết điểm, nhược điểm Đảng ta, phủ nhận thành tựu cách mạng nhân dân ta, thành tựu qua 15 năm đổi đất nước Đảng lãnh đạo Họ mưu toan đánh lạc xu hướng trị nhân dân ta, làm cho nhân dân ta dao động, hoài nghi, giảm sút lòng tin vào lãnh đạo Đảng, hòng dọn đường cho lực thù địch, chống đối, lật đổ chế độ Họ đánh giá tình hình đất nước với màu xám xịt, cho đất nước đứng trước thời kỳ tổng khủng hoảng, bế tắc trị, trì trệ kinh tế, dồn nén xã hội…, giá trị xã hội thước đo giá trị xã hội bị đảo lộn, người bị tha hố Họ cơng kích Đảng Cộng sản khơng có người tài giỏi đưa đất nước khỏi tình trạng nay! Vì vậy, theo họ Đảng Cộng sản phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo, thực đa nguyên, đa đảng đối lập đểđảng đời đối trọng với Đảng Cộng sản, tạo tảng cấu dân chủ cho nhân dân… Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân ta từ kỷ XIX thực dân Pháp xâm lược nước ta năm đầu kỷ XX, nhân dân ta dậy chống chủ nghĩa thực dân, tiếp nối phong trào Văn Thân Cần Vương Phong trào yêu nước dân tộc ta 30 năm đầu kỷ XX diễn liên tục, sôi động, phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, đến khởi nghĩa n Bái… khơng thành cơng Ngun nhân có nhiều, suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu chưa có đường lối Nhiều Cương lĩnh giai cấp tầng lớp yêu nước dân tộc thời gian dài tưởng khơng có đường Chứng kiến thất bại đau đớn vị yêu nước tiền bối, cảnh nhân dân sống lầm than cực khổ ách thực dân tàn bạo, Nguyễn Quốc tìm đường cứu nước Với hành trang ban đầu lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, khát vọng độc lập tự do, Người đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đỉnh cao trí tuệ nhân loại Chính Người vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng giai cấp công nhân, đại biểu lợi ích cho tồn dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhận vai trò tiền phong giai cấp cơng nhân lãnh tụ dân tộc Đảng biết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam, đưa Cương lĩnh đắn, phù hợp để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng người Như vậy, Đảng Cộng sản tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam 70 năm qua nhân dân ta, dân tộc ta lãnh đạo Đảng giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác Đảng Cộng sản Việt Nam người lãnh đạo cách mạng Việt Nam trở thành tất yếu lịch sử Vai trò lãnh đạo khơng phải áp đặt mà lịch sử đòi hỏi, lịch sử tạo lịch sử thừa nhận Bài học số nước xã hội chủ nghĩa trước rằng, để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, mục tiêu công phá định lực thù địch vai trò độc tơn lãnh đạo Đảng Cộng sản Họ đòi hỏi thực đa nguyên, đa đảng, núp chiêu để thực "dân chủ" Nhân dân ta, dân tộc ta không chấp nhận chế trị đa nguyên, đa đảng đối lập Thừa nhận đa đảng đối lập nghĩa tạo điều kiện cho ngóc đầu dậy tức khắc cách hợp pháp lực lượng hội, xét lại lực lượng phản động, phục thù nước từ nước trở hoạt động chống Tổ quốc, chống nhân dân, chống chế độ Trong tiến trình đổi xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trị gì? Nói trị nói tới quyền lực Quyền lực thuộc nhân dân mà nòng cốt giai cấp công nhân, nông dân tầng lớp trí thức Nhân dân ta thực quyền lực Nhà nước dân, dân, dân Quyền lực trị dựa tảng vật chất Đó sở kinh tế thuộc sở hữu toàn dân tập thể… từ biển, rừng, đất đai, hầm mỏ, tài nguyên đến sở kinh tế then chốt kinh tế quốc dân Sự lãnh đạo độc tôn Đảng ta dựa sở quyền lực biểu tập trung kinh tế Vì vậy, vô cớ mà lực lượng hội xét lại, thù địch mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa xã hội thực đòi tư nhân hố triệt để sở công hữu theo họ, đường tư nhân hoá triệt để, thực thị trường tự hội nhập giá vào xu tồn cầu hố nay, dựa vào nước ngồi chuyển biến kinh tế đất nước Do phải từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, từ bỏ vai trò độc tơn Đảng lãnh đạo, từ bỏ vai trò chủ đạo kinh tế quốc doanh vai trò tảng kinh tế quốc dân, kinh tế tập thể, v.v… Cần khẳng định rằng, việc xác định kinh tế quốc doanh kinh tế tập thể tảng kinh tế quốc dân, chỗ dựa vững để xây dựng, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa Đây nguyên tắc, dao động trước tình trạng làm ăn thua lỗ nhiều xí nghiệp quốc doanh gièm pha chống đối số người mà sa vào tư nhân hoá triệt để Nền kinh tế nhiều thành phần đối trọng, tính định hướng xã hội chủ nghĩa sở kinh tế yếu rơi vào ý đồ người hội lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội Điều cần lưu ý là, có số người khơng hiểu có dụng ý xấu, họ trích dẫn Di chúc Bác để bác bỏ tư tưởng xuyên suốt Bác độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội Họ cho rằng, Di chúc Bác Hồ không đề cập đến xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội; rằng, Di chúc, văn kiện quan trọng cuối đời Người… Người khơng nói tới chủ nghĩa xã hội mục tiêu đất nước… Từ đó, họ kiến nghị từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ chủ nghĩa xã hội họ đòi đổi tên Đảng, đổi tên nước… Chúng ta biết rằng, Di chúc nói đến việc bồi thường cho hệ cách mạng cho đời sau, Bác dặn: "Đảng cần chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chun"1, tư tưởng, lòng mong muốn Bác trước lúc xa nhiều văn khác, Người nói cách thiết thực, dễ hiểu chủ nghĩa xã hội "chủ nghĩa xã hội trước hết nhằm làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho người có cơng ăn việc làm, ấm no sống đời hạnh phúc" 2; "Nước độc lập mà dân khơng hưởng hạnh phúc tự do, độc lập chẳng có nghĩa lý gì"3; "Chủ nghĩa xã hội cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày sung sướng, học, ốm đau có thuốc, già khơng lao động nghỉ, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, H 1998, tr 48 Hồ Chí Minh, Tồn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, H 1995, tr 17 Hồ Chí Minh, Sđd, tập 4, tr 56 phong tục tập quán không tốt xoá bỏ" 1; "Chủ nghĩa xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất văn hoá nhân dân nhân dân tự xây dựng lấy" Nói tóm lại, "chủ nghĩa xã hội cho dân giàu, nước mạnh" Tất ý tưởng thể điều mong muốn cuối Bác Di chúc là: "Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam hồ bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới" Đó nét đặc trưng, chất chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta nhân dân ta sức phấn đấu đạt tới Những trích dẫn cố tình xuyên tạc tư tưởng Bác với dụng ý số người muốn phủ định vai trò lãnh đạo độc tôn Đảng, phủ định đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ nhân dân ta lựa chọn Chính người cộng sản số nước xã hội chủ nghĩa trước cho thấy, sau bị đưa ngồi vòng pháp luật rút học đánh giá không tầm quan trọng đấu tranh lĩnh vực Họ e dè, né tránh thận trọng theo kiểu "đừng làm cộm vấn đề", làm cho người có quan điểm sai trái lấn tới, đưa luận điểm đánh lạc hướng ý thức trị nhân dân, dọn đường cho chủ nghĩa hội lực thù địch lật đổ Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Đây điều phải suy ngẫm cần có hình thức, phương pháp đấu tranh phù hợp chống lại quan điểm sai lầm lệch lạc, trước hết nội Đảng Trong tình hình nay, điều đáng lo ngại phận cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất, dao động lập trường, giảm sút lòng tin vào Đảng, nhạt Đảng, phủ nhận đường xã hội chủ nghĩa, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu dân Có thể nói học rút từ số đảng cộng sản vừa qua là: Đảng không tự đánh khơng Đảng bị vai trò lãnh đạo xã hội Do vấn đề đặt phải tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị Trung ương Trung ương (lần 2) khoá VIII; nghiêm khắc đấu tranh phê phán đưa khỏi Đảng đảng viên thối hố, biến chất, phản lại Chính cương, Điều lệ Đảng, phủ nhận đường lên chủ nghĩa xã hội; kiên quyết, kiên trì chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, thờ trước đòi hỏi đáng nhân dân, phải gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để đổi nội dung, hình thức, phương pháp chế lãnh đạo cho phù hợp, nhằm phục vụ lợi ích đáng nhân dân Trong q trình lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng xã hội mới, Đảng ta giành niềm tin tuyệt đối nhân dân Đảng gắn bó thật với nhân dân chiến đấu lợi ích nhân dân, thiếu điều Đảng khơng thể tự bảo vệ khơng bảo vệ Đảng , Hồ Chí Minh, H 1995, tr 591, 556 Hồ Chí Minh, Sđd, tập 8, tr 226 Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, ... nguy tiềm ẩn nghiệp đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Cần nhận thức sâu sắc vấn đề có nhiều biện pháp tích cực, thiết thực để xây dựng Đảng, tăng cường mối liên hệ Đảng nhân dân, xây dựng khối đồn... nước, bảo vệ chế độ Xây dựng trị, tư tưởng Nhiệm vụ hàng đầu công tác xây dựng Đảng Trong suốt trình lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. .. chủ nghĩa, Đảng ta đặt xây dựng trị, tư tưởng lên vị trí hàng đầu công tác xây dựng Đảng Bởi lẽ, xây dựng trị, tư tưởng nội dung xây dựng mang tính Đảng, khâu trung tâm xuyên suốt mặt xây dựng Đảng,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề về xây DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ý NGHĨA SỐNG còn TRON sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC, TÀI LIỆU THAM KHẢO một số vấn đề về xây DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, ý NGHĨA SỐNG còn TRON sự NGHIỆP xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay