Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mần non thành phố cao bằng theo hướng chuẩn hóa

182 4 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỆU MỸ VÂN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRIỆU MỸ VÂN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14.01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố luận văn khác Tơi xin cam đoan thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Triệu Mỹ Vân i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm Đại học Thái Nguyên giành điều kiện tốt để theo học nghiên cứu, hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Thị Thanh Huyền giành thời gian cơng sức để giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu chuẩn bị luận văn Xin chân thành cảm ơn UBND thành phố Cao Bằng cho phép, tạo điều kiện để tham gia học tập, nghiên cứu chuẩn bị luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Cao Bằng, trường Mầm non, cán QLGD, giáo viên mầm non thành phố Cao Bằng giúp đỡ cộng tác để tơi hồn thành nội dung nghiên cứu luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè, anh, chị đồng nghiệp tập thể lớp cao học quản giáo dục K21A động viên, chia sẻ giúp đỡ trình học tập thực luận văn Tác giả luận văn Triệu Mỹ Vân ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phạm vi phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG MẦM NON THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 1.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 Đội ngũ, đội ngũ CBQL trường Mầm non 1.2.2 Phát triển đội ngũ, quản phát triển đội ngũ 12 1.2.3 Chuẩn, Chuẩn hóa 12 iii 1.2.4 Phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non theo hướng chuẩn hóa 14 1.3 Một số vấn đề phát triển đội ngũ cán quản trường mầm non theo hướng chuẩn hóa 14 1.3.1 Chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non 14 1.3.2 Nội dung phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non theo hướng chuẩn hóa 21 1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non theo hướng chuẩn hóa 26 Kết luận chương 32 iii Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 33 2.1 Khái quát tình hình phát triển giáo dục thành phố Cao Bằng 33 2.2 Một số vấn đề khảo sát thực trạng 34 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 34 2.2.2 Nội dung khảo sát 34 2.2.3 Đối tượng khảo sát 34 2.2.4 Phương pháp khảo sát 35 2.3 Thực trạng phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa 36 2.3.1 Thực trạng số lượng, cấu đội ngũ CBQL trường MN địa bàn thành phố Cao Bằng 36 2.3.2 Thực trạng trình độ ẩm chất, lực 38 2.4 Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa 42 2.4.1 Thực trạng công tác quy hoạch, phát triển độ 43 2.4.2 Thực trạng công tác lựa chọn, bổ sung, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm độ Thành phố 44 2.4.3 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng độ 46 2.4.4 Thực trạng công tác đánh giá, sàng lọc độ 48 2.4.5 Thực trạng công tác thi đua khen thưởng, chế độ sách cho độ 49 2.5 Những khó khăn trình phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa 50 2.5.1 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương 50 2.5.2 Chất lượng đội ngũ cán quản kế cận 51 2.5.3 Chế độ, sách nhà giáo cán quản 52 2.6 Đánh giá chung thực trạng 53 2.6.1 Nhữ 53 2.6.2 Một số tồn tại, hạn chế 54 Kết luận chương 55 iv Chương BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ CAO BẰNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA 56 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 56 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn 56 3.1.2 Đảm bảo tính hệ thống 56 3.1.3 Đảm bảo tính toàn diện 57 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 58 3.2 Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa 58 3.2.1 Đổi công tác quy hoạch CBQL trường MN bố trí sử dụng cán quy hoạch 58 3.2.2 Đổi quy trình tuyển chọn, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm đội ngũ CBQL trường MN 64 3.2.3 Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL cán dự nguồn trường MN 67 3.2.4 Thực kịp thời trì bổ sung chế độ sách CBQL trường MN 71 3.2.5 Tăng cường tra, kiểm tra, đánh giá cách cụ thể thường xuyên khách quan CBQL 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 76 3.3.1 Mối quan hệ biện chứng 76 3.3.2 Mối quan hệ thúc đẩy 77 3.4 Khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 78 3.4.1 Về cần thiết biện pháp 79 3.4.2 Về tính khả thi biện pháp 80 Kết luận chương 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 Kết luận 82 Kiến nghị 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC v 14 Lê Vũ Hùng (1999), Cán quản giáo dục - đào tạo trước yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Tập san Nghiên cứu Giáo dục, tháng 1/1999 15 Đặng Thành Hưng (2005), Quan niệm chuẩn hóa giáo dục, tổ chức phát triển giáo dục, Hà Nội 16 Trịnh Hoài Hương (2012), Giải pháp phát triển đội ngũ cán quản trường mầm non quận Thanh Xuân nay, Đề tài NCKH Cấp thành phố 17 John Dewey (2008), Dân chủ giáo dục, NXB Tri thức 18 Mai Hữu Khê (2003), luận quản nhà nước, NXB Giáo dục, Hà Nội 19 Kônđacốp (1994), Quản giáo dục quốc dân địa bàn quận, huyện, Trường CBQLTW1, Hà Nội 20 Trần Thị Bích Liễu (2008), Kỹ tập thực hành quản trường mầm non hiệu trưởng, Luận văn thạc sỹ QLGD ĐHSP Hà Nội 21 Luật Giáo dục (2009), NXB Chính trị 22 Hồ Chí Minh (1974), Về vấn đề cán bộ, NXB Sự thật, Hà Nội 23 Hồ Chí Minh (1984), Hồ Chí Minh tồn tập, tập (4), (tập 5), NXB Sự thật, Hà Nội 24 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học (tập 2), NXB Giáo dục, Hà Nội 25 Pont Beatriz, Nusche Deborah, Moorman Hunter (2008), Nâng cao học lãnh đạo, Tập - Chính sách thực hành: Chính sách thực tiễn 26 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản giáo dục, Trường CBQL GD&ĐT TW1, Hà Nội 27 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2010), Luật viên chức, NXB Lao Động 29 Nguyễn Gia Quý (1996), Bản chất hoạt động quản lý, quản giáo dục, thành tựu xu hướng, NXB giáo dục, Hà Nội 30 Hoàng Tâm Sơn (2007), Một số vấn đề tổ chức khoa học lao động người Hiệu trưởng, Đề tài NCKH cấp Bộ 31 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 32 Phạm Thị Thanh Thủy (2013), Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ QLGD, ĐHSP Hà Nội 33 Từ điển tiếng Việt (1994), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 34 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN o, chuyên viên, Phòng ban thuộc thành phố Cao Bằng) Để đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường MN địa bàn thành phố Cao Bằng, từ có biện pháp nâng cao hiệu công tác phát triển đội ngũ cán ờng mầm non TP Cao Bằng, Xin ết ý kiến việc đ ọề nội dung Câu Đ đồng chí ố Cao Bằng N Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp Năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm Trung 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 Năng lực quản trường mầm non 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Năng lực tổ chức phối hợp gia đình trẻ xã hội 4.1 4.2 Phẩm chất trị (tư tưởng, quan điểm lập trường) Đạo đức nghề nghiệp Lối sống, tác phong Giao tếp, ứng xử Học tập, bồi dưỡng Trình độ chun mơn Nghiệp vụ sư phạm Khả tổ chức triển khai chương trình giáo dục non Hiểu biếtmầm nghiệp vụ quản Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà Quản tổ chức máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên Quản trẻnhà emtrường nhà trường Quản hoạt động ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Quản tài chính, tài sản nhà trường Quản hành hệ thống thơng tin Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo Thựcdục dân chủ hoạt động nhà trường Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ Phối hợp nhà trường địa phương Câu 2: Đánh giá đồng chí thực trạng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL trường mầ Cao Bằng ( ) TT Tiêu chí Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL đến năm 2015 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non có tính khả thi Xây dựng tiêu chuẩn giáo viên diện quy hoạch CBQL trường mầm non Dự kiến nguồn lực thực quy hoạch Lựa chọn giải pháp thực quy hoạch Quy hoạch xem xét, bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính khoa học thực tiễn, thúc đẩy phấn Điểmđấu, bình vươn qn lên cáccủa tiêucán chí bộ, giáo viên Câu đồng chí thực trạng cơng tác đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm độ Cao Bằng ) TT Tiêu chí Xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất lực đội ngũ CBQL trường mầm non Thực đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL trường MN theo quy định Thực quy trình đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm Nhà nước, ngành quy định phù hợp với hoàn cảnh địa phương Việc đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm thực động viên, khích lệ đội ngũ CBQL Luân chuyển CBQL trường mầm non hợp lý, nguyện vọng hoàn cảnh CBQL Câu dưỡ TT đồng chí thành phố Cao Bằng tươ ) Tiêu chí điểm điểm điểm ạo, bồi điểm điểm Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng xác định có tính khả thi Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiều hình thức Cử CBQL học lớp luận trị bồi dưỡng nghiệp vụ quản Cử CBQL học Đại học, thạc sỹ Sử dụng hợp CBQL sau họ kết thúc khoá học bồi dưỡng đào tạo Câu 5: đồng chí , kiể thành phố Cao Bằng ) TT Tiêu chí Có kế hoạch cụ thể Phòng GD&ĐT việc tra, kiểm tra đánh giá, sàng lọc hoạt động quản CBQL trường MN Nội dung tra, kiểm tra Phòng GD&ĐT thực với quy định, phù hợp để đánh giá công tác quản lý, Có điều đạonhững CBQL nhàchỉnh trường định quản có hiệu lực sau tra, kiểm tra Công tác đánh giá, sàng lọc thực thúc đẩy, giúp CBQL trường MN nâng cao, phát triển phẩm chất đạo đức lực quản lý, lãnh đạo Căn vào kết kiểm tra lấy tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm học Cho điểm điểm điểm điểm điểm điểm Câu ực chế độ, sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luậ thành phố Cao Bằng ) TT Tiêu chí UBND thành phố, phòng GD&ĐT thực chế độ, sách Nhà nước đội ngũ CBQL Xây dựng sách riêng đãi ngộ, khen thưởng thành phố đội ngũ CBQL Huy động nguồn lực vật chất để thực sách đãi ngộ CBQL Thực thường xuyên kịp thời sách đãi ngộ CBQL Thực hiện, áp dụng hình thức kỷ luật CBQL vi phạm điểm điểm điểm điểm điểm PHỤ LỤC 2: PHIẾUTRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL trường mầm non) Để đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường MN địa bàn thành phố Cao Bằng, từ có biện pháp nâng cao hiệu công tác phát triển đội ngũ cán ờng mầm non TP Cao Bằng biết ý kiến việ ọ ề nội dung Câu Tự đ đồ so với yêu cầu Chuẩn Hiệu trưởng Trung 1.1 Phẩm chất trị đạo đức nghề nghiệp 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 Năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư 2.3 phạm 3.1 3.2 3.3 3.4 Năng lực quản trường mầm non 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Năng lực tổ chức phối hợp gia đình trẻ xã hội 4.1 4.2 Phẩm chất trị (tư tưởng, quan điểm lập trường) Đạo đức nghề nghiệp Lối sống, tác phong Giao tiếp, ứng xử Học tập, bồi dưỡng Trình độ chun mơn Nghiệp vụ sư phạm Khả tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm non Hiểu biết nghiệp vụ quản Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường Quản tổ chức máy, cán bộ, giáo viênnhà nhàtrường trường Quảnviên, trẻnhân em Quản hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ Quản tài chính, tài sản nhà trườnglý hành hệ thống Quản thông tn Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượnghiện giáo dân dục chủ hoạt Thực động nhà trường Tổ chức phối hợp với gia đình trẻ hợp nhà trường Phối địa phương Câu 2: Đánh giá đồng chí thực trạng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL trường mầ Cao Bằng ( ) TT Tiêu chí Xác định mục tiêu phát triển đội ngũ CBQL đến năm 2015 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non có tính khả thi Xây dựng tiêu chuẩn giáo viên diện quy hoạch CBQL trường mầm non Dự kiến nguồn lực thực quy hoạch Lựa chọn giải pháp thực quy hoạch Quy hoạch xem xét, bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo tính khoa học thực tiễn, thúc đẩy phấn đấu, vươn lên cán bộ, giáo viên Câu đồng chí thực trạng cơng tác đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm độ Cao Bằng ) TT Tiêu chí Xây dựng tiêu chuẩn phẩm chất lực đội ngũ CBQL trường mầm non Thực đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm CBQL trường MN theo quy định Thực quy trình đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm Nhà nước, ngành quy định phù hợp với hoàn cảnh địa phương Việc đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm thực động viên, khích lệ đội ngũ CBQL Luân chuyển CBQL trường mầm non hợp lý, nguyện vọng hoàn cảnh CBQL dưỡ Câu đồng chí MN thành phố Cao Bằng ạo, bồi ) TT Tiêu chí điểm điểm điểm điểm điểm Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng xác định có tính khả thi Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhiều hình thức Cử CBQL học lớp luận trị bồi dưỡng nghiệp vụ quản Cử CBQL học Đại học, thạc sỹ Sử dụng hợp CBQL sau họ kết thúc khoá học bồi dưỡng đào tạo Câu 5: đồng chí , kiểm thành phố Cao Bằng ) TT Tiêu chí Có kế hoạch cụ thể Phòng GD&ĐT việc tra, kiểm tra đánh giá, sàng lọc hoạt động quản CBQL trường MN Nội dung tra, kiểm tra Phòng GD&ĐT thực với quy định, phù hợp để đánh giá công tác quản lý, Có điều chỉnh định quản có hiệu lực sau tra, kiểm tra Công tác đánh giá, sàng lọc thực thúc đẩy, giúp CBQL trường MN nâng cao, phát triển phẩm chất đạo đức lực quản lý, lãnh đạo Căn vào kết kiểm tra lấy tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm học Cho điểm điểm điểm điểm điểm điểm Câu ực chế độ, sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luậ thành phố Cao Bằng ) TT Tiêu chí UBND thành phố, phòng GD&ĐT thực chế độ, sách Nhà nước đội ngũ CBQL Xây dựng sách riêng đãi ngộ, khen thưởng thành phố đội ngũ Huy động nguồn lực vật chất để thực sách đãi ngộ CBQL Thực thường xuyên kịp thời sách đãi ngộ CBQL Thực hiện, áp dụng hình thức kỷ luật CBQL vi phạm điểm điểm điểm điểm điểm PHỤ LỤC 3: PHIẾU XIN Ý KIẾN CBQL, Phòng, trường ) Để khẳng định mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp phát triển đội ngũ CBQL thành phố Cao Bằng, xin đồng chí vui lòng đánh dấu x vào mức độ phù hợp theo ý kiến đồng chí cho biện pháp Mức độ cần thiết Tên biện pháp Rất Ít khơng Rất Ít cần cần cần khả khả thiết thiết thiết thi thi Đổi công tác quy hoạch CBQL trường MN có kế hoạch bố trí sử dụng cán quy hoạch Đổi quy trình tuyển chọn, đề bạt, luân chuyển, miễn nhiệm đội ngũ CBQL trường MN Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL cán dự nguồn trường MN Thực kịp thời trì bổ sung chế độ sách CBQL trường MN Tăng cường tra, kiểm tra, đánh Mức độ khả thi giá cách cụ thể thường xuyên khách quan CBQL Xin chân thành cảm ơn đồng chí! khơng khả thi ... trạng phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa. .. trạng đội ngũ, phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng, đề tài đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng Chuẩn hóa Khách... triển đội ngũ cán quản lý trường mầm non theo hướng chuẩn hóa - Khảo sát thực trạng đội ngũ cán quản lý, phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non thành phố Cao Bằng theo hướng chuẩn hóa - Đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mần non thành phố cao bằng theo hướng chuẩn hóa , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mần non thành phố cao bằng theo hướng chuẩn hóa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay