Quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

175 8 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN VĂN CHÍNH QUẢN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN VĂN CHÍNH QUẢN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã ngành: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THU HẰNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử đưa vào luận văn theo quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Trần Văn Chính i LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Thu Hằng tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu; khoa Sau đại học; Ban chủ nhiệm khoa Tâm lí - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Tôi xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, quan, đồng nghiệp… người ln động viên, khuyến khích giúp đỡ mặt để tơi hồn thành tốt nhiệm vụ Thái Nguyên, ngày .tháng…….năm 2015 Tác giả luận văn Trần Văn Chính ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ vi MỞ ĐẦU .1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên Khách thể đối tượng cứu nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ cứu .3 nghiên Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Hướng phát triển tài đề Cấu trúc luận .4 văn Chương 1: SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu 1.1.1 Trên giới .5 iii vấn đề 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm liên quan 1.2.1 Việc .9 làm 1.2.2 Nghề nghiệp 1.2.3 Hướng 13 nghiệp 1.2.6 Chất lượng giáo dục hướng nghiệp 15 1.3 Ý nghĩa, chất tầm quan trọng công tác GDHN trường trung học 15 iii sở 1.3.1 Ý nghĩa công tác GDHN trường trung học sở 15 1.3.2 Bản chất giáo dục hướng nghiệp 17 1.3.3 Tầm quan trọng công tác GDHN trường trung học sở giai đoạn .17 1.5 Các giai đoạn công tác GDHN trường Trung học sở 19 1.5.1 Giai đoạn thứ GDHN định hướng nghề 19 1.5.2 Giai đoạn thứ hai GDHN tư vấn chọn nghề 20 1.6 Các đường GDHN cho học sinh THCS 21 1.6.1 Hướng nghiệp thơng qua hoạt động dạy học mơn văn hố khoa học .21 1.6.2 Hướng nghiệp thông qua hoạt động dạy học môn kỹ thuật lao động sản xuất 21 1.6.3 Hướng nghiệp thông qua hoạt động ngoại khoá 22 1.6.4 Hướng nghiệp thông qua buổi sinh hoạt hướng nghiệp 22 Tiểu kết chương 24 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG 25 2.1 Vài nét tình hình kinh tế xã hội giáo dục đào tạo địa bàn huyện vùng cao Chiêm Hóa 25 2.2 Vài nét đối tượng khảo sát khách thể khảo sát 29 2.3 Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp học sinh trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 33 2.3.1 Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp học sinh 33 2.3.2 Thực trạng hứng thú nghề nghiệp học sinh trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 41 2.3.3 Thực trạng hướng học sinh sau tốt nghiệp THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 45 2.4 Thực trạng công tác GDHN quản GDHN cho học sinh trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 48 2.4.1 Thực trạng việc thực hoạt động GDHN cho học sinh trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 48 iv 2.4.2 Thực trạng điều kiện phục vụ công tác GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 54 2.4.3 Thực trạng quản GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 58 2.5 Đánh giá chung .60 Tiểu kết chương 63 Chương 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG 64 3.1 Định hướng, chiến lược tỉnh, huyện để xác định biện pháp 64 3.2 Các nguyên tắc để xây dựng biện pháp hướng nghiệp cho học sinh THCS .66 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích cơng tác hướng nghiệp .66 3.2.2 Đảm bảo tính hệ thống đồng hướng nghiệp 67 3.2.3 Đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực với đời sống 68 3.2.4 Hướng nghiệp phải phù hợp với đặc điểm kinh tế, trị, xã hội 69 3.3 Biện pháp nâng cao chất lượng quản GDHN cho học sinh THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 70 3.3.1 Nâng cao nhận thức công tác GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 70 3.3.2 Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức GDHN cho cán - giáo viên trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 73 3.3.3 Thành lập ban tư vấn GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa 74 3.3.4 Kết hợp chặt chẽ lực lượng tham gia giáo dục hướng nghiệp nhà trường .75 3.3.5 Tăng cường trang thiết bị điều kiện khác phục vụ cho công tác GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 78 3.3.6 Nâng cao chất lượng GDHN cho học sinh THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tun Quang thơng qua dạy học mơn văn hóa khoa học bản, môn công nghệ buổi sinh hoạt hướng nghiệp 79 v 3.4 Mối quan hệ biện pháp quản 86 Qua tổng hợp đánh giá kết tính cần thiết tính khả thi biện pháp, tác giả nhận thấy biện pháp đưa phù hợp, cần thiết khả thi công tác quản GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa theo hướng đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn Qua thang điểm đánh giá, tính cần thiết xác định tương đối cao, tính khả thi khơng tính cần thiết chắn thực Nhưng điều kiện đổi giáo dục đặc biệt quan tâm người cho cần thiết chắn thực (tính cần thiết cao 4,59; tính khả thi cao 4,34 so với điểm tối đa 5,00) Biểu diễn qua biểu đồ 3.1 4.5 Điểm trung bình 3.5 Tính cần thiết Tính khả thi 2.5 1.5 0.5 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ biểu diễn tính cần thiết tnh khả thi biện pháp Biện pháp 1: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 4,56, tính khả thi điểm trung bình 4,03 Trong biện pháp tính cần thiết đánh giá cao tính khả thi Tương tự biện pháp 1, bốn biện pháp lại khảo sát hai tính cần thiết khả thi đánh giá chênh lệch nhau, độ chênh lệch khơng vượt q Biện pháp 2: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 4,68, tính khả thi điểm trung bình 4,34 biện pháp đánh giá cần thiết khả thi nhất, điều phù hợp với điều kiện thực tế để thực biện pháp mà luận văn nêu Biện pháp 3: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 4,48, tính khả thi điểm trung bình 3,78 Biện pháp 4: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 3,84 tính khả thi điểm trung bình 3,21, biện pháp đánh giá tính cần thiết tính khả thi thấp nhất, điều thể rõ vấn đề mà chuyên gia băn khoăn phù hợp với điều kiện xã hội hoá GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa cần thiết phải can thiệp quyền địa phương lực lượng xã hội khác Điều phụ thuộc vào yếu tố khách quan nhiều nên đánh giá thấp hợp logic Biện pháp 5: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 4,09 tính khả thi điểm trung bình 3,75 Biện pháp 6: Tính cần thiết đánh giá điểm trung bình 4,59 tính khả thi điểm trung bình 3,25, xếp thứ tính cần thiết tính khả thi khơng cao CSVC phụ thuộc nhiều vào trang cấp nhà nước Trong điều kiện đổi giáo dục THCS việc đầu tư cho CSVC đặc biệt quan tâm dù để đảm bảo yêu cầu CSVC theo chuẩn nêu nhà trường phụ thuộc vào nguồn thiết bị trường học Từ kết khảo nghiệm cho thấy: Nhìn chung chuyên gia hỏi thống cao với biện pháp mà tác giả nêu Biện pháp điểm trung bình tính cần thiết cao 4,68 điểm thấp 3,84 Biện pháp điểm trung bình tính khả thi cao 4,34 điểm thấp 3,21 Độ lệch điểm trung bình biện pháp nhỏ 1,5, điều cho thấy: mặt tổng thể biện pháp nêu sở ứng dụng vào thực tiễn công tác quản GDHN trường THCS Nếu áp dụng đồng biện pháp vào công tác quản GDHN trường THCS chắn việc thực nhiệm vụ GDHN cho học sinh THCS hiệu giai đoạn đổi giáo dục Tiểu kết chương Từ kết nghiên cứu sở luận sở pháp chương 1, thực trạng GDHN quản GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa với thực trạng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chương 2, tác giả đề xuất biện pháp quản GDHN trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Qua khảo nghiệm, ý kiến chuyên gia cho phép đánh giá biện pháp tính cần thiết tính khả thi cao Như vậy, Hiệu trưởng trường THCS huyện Chiêm Hóa vận dụng, tham khảo biện pháp để quản tốt hoạt động GDHN trường mình, đồng thời biện pháp áp dụng Trong trình nghiên cứu để làm luận văn, tham khảo ý kiến UBND huyện, Phòng Lao động TBXH quan điểm xây dựng nguồn nhân lực từ học sinh tốt nghiệp trường THCS huyện KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 1.1 luận - GDHN vấn đề quan trọng xã hội quan tâm, nhà giáo dục nước giới nghiên cứu nhiều mặt công tác GDHN đưa nhiều kết luận quan trọng Đến GDHN đưa vào giảng dạy trường phổ thơng với nhiều hình thức tổ chức phong phú đa dạng, kết việc chưa cao - Hướng nghiệp hệ thống biện pháp tác động gia đình, nhà trường, xã hội nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn chuẩn bị cho hệ trẻ tham gia lao động ngành nghề nơi mà xã hội cần phát triển, phù hợp với lực, hứng thú cá nhân - GDHN vai trò quan trọng nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước, liên quan trực tiếp đến phân bố nguồn lực lao động cấu ngành nghề xã hội GDHN phận quan trọng giáo dục phổ thơng Nó góp phần vào việc cụ thể hố mục tiêu đào tạo, thực nguyên nội dung giáo dục GDHN ý nghĩa kinh tế, ý nghĩa xã hội ý nghĩa trị lớn đất nước - Hướng nghiệp trường phổ thông trình lâu dài, phức tạp chia thành giai đoạn: Định hướng nghề, tư vấn nghề tuyển chọn nghề Ba giai đoạn gắn bó chặt chẽ với nhau, tạo nên trình thống tác động vào thời kỳ phát triển nghề nghiệp người Hai giai đoạn đầu áp dụng trường phổ thơng, giai đoạn lại thực trường trung học chuyên nghiệp dạy nghề GDHN nhà trường phổ thơng nhiệm vụ: Giáo dục cho học sinh thái độ đắn lao động sản xuất; tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với số nghề; tìm hiểu khiếu, khuynh hướng, hứng thú nghề nghiệp học sinh, để khuyến khích học sinh vào nghề thích hợp GDHN thực thơng qua nhiều đường, bốn đường là: Hướng nghiệp thông qua việc giảng dạy mơn văn hố khoa học bản, hướng nghiệp thông qua môn kỹ thuật lao động sản xuất, hướng nghiệp thông qua buổi sinh hoạt hướng nghiệp, hướng nghiệp thơng qua ngoại khố nhà trường Chất lượng GDHN trường THCS thể nhận thức lựa chọn phân ban,lựa chọn nghề nghiệp học sinh sau tốt nghiệp THCS Kết GDHN biểu cụ thể hài lòng học sinh sau xác định hướng đắn cho 1.2 Thực trạng - Sự nhận thức công tác GDHN cán bộ, giáo viên học sinh trường THCS huyện Chiêm Hóa yếu Giáo viên chưa biết cách sử dụng hình thức, tổ chức hướng nghiệp nhà trường, kiến thức lựa chọn trường, chọn phân ban, chọn nghề mù mịt phía trước - Nhà trường tổ chức cơng tác GDHN mang tính hình thức, đối phó Thời gian thực chưa nhiều, chưa quan tâm mức tất cấp - Nhà trường THCS chưa lôi tầng lớp xã hội thực công tác GDHN, đặc biệt liên hệ chặt chẽ với phụ huynh học sinh, tầng lớp tính chất định đến việc chọn nghề nghiệp cho em tương lai, khơng đồng tình bậc phụ huynh việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh 1.3 Hướng phát triển đề tài Thời gian tới, đề tài sử dụng trường THCS huyện Chiêm Hóa nhằm cải thiện nâng cao chất lượng công tác GDHN cho trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Khuyến nghị 2.1 Với trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Để nâng cao chất lượng công tác GDHN cho học sinh tác giả đề nghị nhà trường THCS huyện Chiêm Hóa sử dụng biện pháp sau đây: - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh phụ huynh học sinh tầm quan trọng công tác GDHN - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hướng nghiệp cho cán bộ, giáo viên biết làm hướng nghiệp - Nâng cao chất lượng GDHN cho học sinh thông qua đường định hướng nghề nghiệp: nghĩa thơng qua tiết dạy học mơn văn hố khoa học bản, mơn cơng nghệ, lao động sản xuất, sinh hoạt hướng nghiệp,… để hướng nghiệp cho học sinh - Xây dựng Ban tư vấn hướng nghiệp trường THCS - Kết hợp với tầng lớp nhà trường tham gia công tác GDHN - Tăng cường trang thiết bị điều kiện khác phục vụ cho công tác GDHN 2.2 Đối với cấp lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang Chúng đề nghị cấp lãnh đạo tỉnh, mà đặc biệt Lãnh đạo sở giáo dục đào tạo Phòng giáo dục đào tạo cần quan tâm đến công tác GDHN trường THCS: - Xem công tác GDHN dạy nghề nội dung bắt buộc phải thực nghiêm túc, đồng thời coi tiêu chí hàng đầu để đánh giá hiệu hoạt động năm học - kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ phương hướng đạo kịp thời đến sở, trường học để trường thực thường xuyên nghiêm túc công tác GDHN cho học sinh - Phải thường xuyên mở lớp tập huấn công tác GDHN, nhằm giúp cán bộ, giáo viên học hỏi kinh nghiêm lẫn - Đầu tư thêm kinh phí, trang thiết bị, sở vật chất, tài liệu, sách giáo khoa điều kiện khác để phục vụ cho công tác GDHN đạt hiệu 2.3 Đối với Bộ giáo dục đào tạo - Bộ giáo dục đào tạo nên bổ xung tiết sinh hoạt hướng nghiệp cho lớp 7, - Xuất thêm nhiều sách tài liệu tham khảo nói cơng tác GDHN trường THCS - Mở nhiều tập huấn cấp quốc gia cho số cán quản giáo viên chuyên trách làm công tác GDHN - Đưa thêm chuyên đề GDHN vào chương trình đào tạo hệ cao đẳng sư phạm quy môn kỹ thuật DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Văn Anh (1982), Một số ý kiến N.C Krupskaja hướng nghiệp, Nghiên cứu giáo dục, số 2 Đặng Danh Ánh (1982), "Góp phần tìm hiểu vấn đề hướng nghiệp", Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số Đặng Danh Ánh (2005), "Tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thơng", Tạp chí Giáo dục, số 121 Đặng Danh Ánh (2002), sở luận hướng nghiệp cấu trúc hướng nghiệp trường phổ thông, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội Báo cáo số 599/BC-UBND ngày 19/12/2014 Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa cơng tác phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 Nguyễn Ngọc Bích (1979), Nghiên cứu động chọn nghề niên Luận án tiến sĩ tâm Nguyễn Thị Bình (1982), Trách nhiệm ngành ta công tác hướng nghiệp sử dụng học sinh trường, Nghiên cứu giáo dục, số Brôdin V A., Prôcôpieva Z N (1973), Cẩm nang hướng nghiệp nhà trường Minxcơ Các Mác, Suy nghĩ niên chọn nghề 10 Đoàn Chi (1982), Mấy biện pháp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Nghiên cứu giáo dục, số 11 Chỉ thị số 33/2003/TCT-BGD&ĐT Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, việc tang cường giáo dục hướng nghiệp, Hà Nội 12 Chiến lược phát triển phát triển nguồn nhân lực nước ta từ năm 2011 đến 2020, (Quyết định số 579/TTg ngày 19-4-2011 Thủ tướng Chính phủ) 13 Phạm Khắc Chương (2002), Vấn đề học nghề, hướng nghiệp gia đình nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 14 Climov E A, Nay học, mai làm gì?, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội 15 Phạm Tất Dong (1982), Nhân cách hướng nghiệp, Nghiên cứu giáo dục, số 16 Phạm Tất Dong (chủ biên) (1990), Công tác hướng nghiệp trường phổ thông, Hà Nội 17 Phạm Tất Dong (2006), Đề xuất số giải pháp cụ thể công tác hướng nghiệp giai đoạn 2005- 2010, Dạy học ngày nay, số 18 Phạm Tất Dong (1982), "Hướng nghiệp cho niên", Tạp chí Thanh niên, số 19 Phạm Tất Dong (1986), Về công tác hướng nghiệp, Nghiên cứu giáo dục, số 12 20 Nguyễn Minh Đường (1982), Ngành dạy nghề nước xã hội chủ nghĩa với công tác hướng nghiệp, Nghiên cứu giáo dục, số 21 Nguyễn Minh Đường (2001), Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, Kỷ yếu hội thảo, Hà Nội tháng - 2001 22 Võ Nguyên Giáp (1982), Vấn đề giáo dục hướng nghiệp cho học sinh, Nghiên cứu Giáo dục, số 23 Phạm Minh Hạc (2003), "Đổi mạnh mẽ nghề nghiệp phát triển nguồn nhân lực", Tạp chí giáo dục, số 50 24 Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), "Hướng nghiệp phân luồng học sinh trung học phổ thông nhằm góp phần đào tạo giáo viên", Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội, số 25 Nguyễn Thị Thu Hằng (2008), Một số kinh nghiệm phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh để làm tốt công tác hướng nghiệp, kỷ yếu hội thảo Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 26 Cù Nguyên Hanh (2002), Nhà trường phổ thông với GDHN dạy nghề cho học sinh, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 27 Nguyễn Văn Hộ (2002), Một số sở luận công tác hướng nghiệp nhà trường phổ thông, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 28 Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông (1984), Tập thể biên soạn Viện khoa học giáo dục, NXB Giáo dục 29 Hội thảo khoa học Định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông dân tộc thiểu số Tây Nguyên (2008), Đại học sư phạm Hà Nội, 30 Trần Thị Hương (2002), Thiết kế kế hoạch dạy hoạt động GDHN theo hướng tích cực hố hoạt động học tập học sinh, Hà Nội 31 Nguyễn Văn Lê (2008), Kinh nghiệm hướng nghiệp số nước giới số vấn đề đặt công tác hướng nghiệp nước ta, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 32 Trần Thế Linh (1994), Mức độ hiểu nghề việc chọn nghề học sinh năm gần đây, Nghiên cứu Giáo dục, số 11 33 Luật Lao động Việt Nam 34 Luật Giáo dục 2005 35 Lưu Xuân Mới (2002), GDHN trường phổ thông chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước vào kỷ 21, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 36 Hoàng Phê (chủ biên) (2004), Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Đà Nẵng 37 Bùi Thiện Phú (2007), "Định hướng GDHN cho học sinh phổ thơng nước ta thời kì cơng nghiệp hố, đại hố", Tạp chí Giáo dục, số 157 38 Triệu Thị Phương (1991), Một số đặc điểm hứng thú ý định nghề nghiệp học sinh PTCS, Nghiên cứu Giáo dục, số 05 39 Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29-3-1998 Tổng cục Thống kê 40 Quyết định 126/CP (10/03/1981) công tác hướng nghiệp 41 Nguyễn Viết Sự (2005), "Đổi tư phát triển giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động", Tạp chí giáo dục, số 115 42 Tài liệu hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2014 - 2015, Sở GD&ĐT Tuyên Quang, số 43 Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm (1982), Nhà xuất Giáo dục 44 Trần Quốc Thành (2008), Định hướng giá trị nghề nghiệp học sinh THPT số tỉnh miền núi phía Bắc Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 45 Thông tư 31/TT Bộ giáo dục - Hướng dẫn thực định 126/CP 46 Nguyễn Đức Trí (2005), "Hướng nghiệp số vấn đề lí luận thực tiễn", Tạp chí Giáo dục, số 119 47 Nguyễn Đức trí (2004), Đổi cấu trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp nước ta, Tạp chí Giáo dục, số 87 48 Trung tâm lao động, hướng nghiệp (2003), Sinh hoạt hướng nghiệp THCS, Hà Nội tháng 49 Hà Thế Truyền (2002), Giáo dục lao động hướng nghiệp cho học sinh phổ thông bậc trung học, thực trạng kiến nghị, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Hà Nội 50 Từ điển kinh tế - khoa học xã hội, Xuất Pari (1996) 51 Từ điển Giáo dục học 52 Từ điển tiếng Việt 53 Nguyễn Ánh Tuyết (1984), Nghiên cứu nguyện vọng lựa chọn nghề nghiệp học sinh lớp 10-12 ... chất lượng quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh Trung học sở huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Vài... Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh Trung học sở Chương 2: Thực trạng công tác quản lý hoạt động hướng nghiệp trường THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Chương... trình quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THCS huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THCS huyện Chiêm Hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang , Quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở huyện chiêm hóa, tỉnh tuyên quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay