Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường đại học hùng vương, tỉnh phú thọ

168 7 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:47

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ YẾN HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHỊNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ––––––––––––––––––––– TRẦN THỊ YẾN HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁN BỘ PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Sơn THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN với đề tài: “Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm c án phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực sở nghiên cứu lý luận thực tễn hướng dẫn khoa học PGS.TS Phạm Văn Sơn Các kết Luận văn tốt nghiệp trung thực, không chép cơng trình khác Học viên Trần Thị Yến năm 2015 LỜI CẢM ƠN , phạm - , nghiên cứu .TS Phạm Văn Sơn người thầy tận tình hướng dẫn động viên tơi suốt trình thực luận văn Nhờ quan tâm bảo ý kiến đóng góp q báu thầy, tơi hồn thành luận văn , nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần giúp yên tâm học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn năm 2015 Học viên Trần Thị Yến MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục sơ đồ, bảng biểu vi MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Phạm vi giới hạn nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHỊNG BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG LẬP 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Xác định, xác định đề án 1.2.2 Việc làm, vị trí việc làm vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập 1.2.3 Xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường đại học công lập 11 1.3 Đặc điểm, vai trò đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học công lập 12 1.3.1 Đặc điểm đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học 12 1.3.2 Vai trò đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học 13 1.4 Nội dung hồn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường đại học 13 1.4.1 Xây dựng kế hoạch thực hồn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường đại học 13 1.4.2 Lựa chọn nội dung hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cần hồn thiện 14 1.4.3 Chuẩn bị đội ngũ thực hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 14 1.4.4 Xây dựng quy trình hồn thiện đề án xác định vị trí việc làm 15 1.4.5 Khai thác sử dụng nguồn lực để hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban 17 1.4.6 Kiểm tra đánh giá việc hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban 17 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hồn thiện đề án xác định vị trí việc làm 18 1.5.1 Yếu tố từ chủ thể quản lý 18 1.5.2 Yếu tố từ khách thể quản lý 18 1.5.3 Các yếu tố khác 19 1.6 Kinh nghiệm xây dựng đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học trường đại học nước giới 19 Kết luận chương 21 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHỊNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 22 2.1 Cơ cấu tổ chức máy, hoạt động đào tạo Trường Đại học Hùng Vương 22 2.1.1 Tình hình cấu tổ chức, máy trường Đại học Hùng Vương 22 2.1.2 Tình hình hoạt động đào tạo trường Đại học Hùng Vương 26 2.2 Tổ chức khảo sát 27 2.2.1 Mục đích khảo sát 27 2.2.2 Nội dung khảo sát 27 2.2.3 Đối tượng phương pháp khảo sát 28 2.2.4 Xử lý số liệu khảo sát 28 2.3 Thực trạng đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường Đại học Hùng Vương 29 2.3.1 Nhận thức cán quản lý, viên chức cần thiết phải xây dựng đề án xác định vị trí việc làm 29 2.3.2 Thực trạng công tác tuyên truyền cho cán phòng ban đề án vị trí việc làm 30 2.3.3 Thực trạng kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm cho cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương 36 2.3.4 Thực trạng tổ chức thực đề án vị trí việc làm 38 2.3.5 Kết đạt tồn 40 2.4 Thực trạng hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương 41 2.4.1 Quản lý kế hoạch hồn thiện đề án vị trí việc làm 42 2.4.2 Tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 44 2.4.3 Quy trình tổ chức thực đề án 45 2.4.4 Khai thác sử dụng nguồn lực đảm bảo cho hồn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban 46 2.4.5 Phối hợp với sở ban ngành liên quan tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 48 2.4.6 Kiểm tra đánh giá kết hoàn thiện đề án vị trí việc làm 49 2.5 Đánh giá chung hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường Đại học Hùng Vương 50 2b) Kết công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cho cán quản lý, cán phòng ban vị trí việc làm Trường Đại học Hùng Vương TT NỘI DUNG CBQL, CBPB hiểu nắm bắt văn quy định xác định VTVL đơn vị nghiệp công lập CBQL CBPB hiểu biết tầm quan trọng việc xác định đề án VTVL công tác cải cách công vụ, công chức theo xu hướng cải cách hành CBQL CBPB hiểu biết xác định đề án VTVL trường Đại học CBQL CBPB hiểu biết phương pháp phân tích cơng việc xác định đề án VTVL trường đại học CBQL CBPB hiểu biết cách thức xây dựng mô tả công việc xác định đề án VTVL trường đại học CBQL CBPB hiểu biết xây dựng khung lực cho VTVL trường đại học Mức độ hiểu Khơng hiểu Hiểu Hiển đầy đủ Câu 3: Ý kiến đồng chí cơng tác lập kế hoạch xây dựng đề án VTVL cho cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương TT NỘI DUNG Nhà trường lập kế hoạch xây dựng đề án VTVL cho CBPB Mục đích, yêu cầu đối tượng thực đề án Thành lập Ban đạo, ban tổ chức, ban thư ký giúp việc xây dựng đề án Hướng dẫn quy trình xây dựng đề án Phân công nhiệm vụ rõ ràng BCĐ, BTC đơn vị Mức độ đánh giá Tốt Bình thường Chưa tốt Câu Ý kiến đồng chí đánh giá q trình tổ chức thực đề án VTVL cho cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương Mức độ đánh giá TT NỘI DUNG Lập kế hoạch tổ chức thực đề án Thành lập BCĐ, BTC, BTK giúp việc triển khai đề án Tốt Bình Chưa thường tốt Thành lập tổ chun mơn VTVL có kiến thức, kỹ lĩnh vực tổ chức nhân s , khung lực Tổ chức rà soát, đánh giá việc thực chức trách nhiệm vụ giao viên chức phòng ban so với VTVL đề án Chuẩn bị kinh phí thực triển khai đề án VTVL Tổ chức đánh giá thực đề án Thanh tra, kiểm tra thực đề án VTVL Câu 5: Ý kiến đồng chí mức độ thực q trình hồn thiện đề án VTVL cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương Mức độ thực TT NỘI DUNG Quản lý kế hoạch hoàn thiện đề án VTVL Nhà trường lập kế hoạch hoàn thiện đề án VTVL Thành lập Ban đạo, ban tổ chức, ban thư ký giúp việc hoàn thiện đề án Hướng dẫn quy trình hồn thiện đề án Phân cơng nhiệm vụ rõ ràng BCĐ, BTC, đơn vị Tổ chức hoàn thiện đề án Thành lập Tổ chun mơn tổ chức hồn thiện đề án VTVL Rà soát lại danh mục VTVL đề án Rà sốt bổ sung bảng mơ tả cơng việc, khung lực với VTVL Tốt Bình Chưa thường tốt Quản lý, đạo thực bước xác định VTVL Quy trình tổ chức thực hồn thiện đề án Thành lập Ban đạo thực hoàn thiện đề án VTVL Xây dựng văn pháp quy hướng dẫn thực đề án VTVL Tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn thực đề án VTVL Sử dụng phần mềm quản lý viên chức đáp ứng nhu cầu quản lý cán bộ, viên chức nhà trường Xây dựng đội ngũ cố vấn công tác tổ chức thực hoàn thiện đề án VTVL Đảm bảo nguồn lực để thực hoàn thiện đề án VTVL Điều chỉnh sửa đổi đề án kịp thời phù hợp với u cầu thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Khai thác sử dụng nguồn lực đảm bảo cho hoàn thiện đề án VTVL Tham mưu cho lãnh đạo trường việc đầu tư kinh phí sở vật chất phục vụ làm việc Đảm bảo vật lực tài lực thực hoàn thiện đề án VTVL Tổ chức quản lý sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị làm việc Sử dụng phần mềm công nghệ thông tn công tác quản lý cán bộ, viên chức Quản lý đánh giá kết hoàn thiện đề án VTVL Tổ chức công tác kiểm tra tra q trình thực hồn thiện đề án VTVL Quản lý, theo dõi công tác kiểm tra, đánh giá thực hoàn thiện đề án VTVL Tổ chức đánh giá, tổng kết thực đề án VTVL Câu 6: Nhằm hoàn thiện đề án VTVL cho cán phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương, theo đồng chí biện pháp sau cần thiết phòng Đào tạo cần đổi lĩnh vực quản lý? TT NỘI DUNG Mức độ thực Tốt Nâng cao nhận thức vai trò cần thiết cơng tác Bình thường Chưa tốt hồn thiện Đề án xác định vị trí việc làm cán viên chức phòng ban trường Đại học Hùng Vương Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Đề án xác định VTVL cán viên chức phòng, ban Xây dựng quy trình hồn thiện Đề án xác định VTVL Bồi dưỡng lực quản lý việc hoàn thiện Đề án xác định VTVL CBVC phòng, ban cho cán tổ chức nhân Xác định danh mục VTVL, hệ thống tiêu chuẩn cán bộ, viên chức phòng, ban trường Đổi công tác đánh giá cán bộ, viên chức theo chuẩn nghề nghiệp yêu cầu đề án VTVL Tăng cường đổi kiểm tra, đánh giá kết thực hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương Câu 7: Để đề án VTVL đưa vào thực thi có hiệu nhằm nầng cao chất lượng làm việc đội ngũ viên chức phòng ban trường Đại học Hùng Vương Đồng chí có kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo nhà trường, với cấp, ngành? Xin đồng chí vui lòng cho biết đơi điều thân - Họ tên:………………………………………………………………… - Chức vụ:………………………………………………………………… - Đơn vị cơng tác:………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đồng chí! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên) Để nâng cao chất lượng cơng tác quản lý hồn thiện đề án vị trí việc làm cho cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương, xin đồng chí vui lòng góp ý tnh cần thiết tnh khả thi biện pháp cách đánh dấu “x” vào ô tương ứng phần để trống “…” phù hợp với ý kiến TT Biện pháp Nâng cao nhận thức vai trò cần thiết cơng tác hồn thiện Đề BP1 án xác định vị trí việc làm cán viên chức phòng ban trường Đại học Hùng Vương Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Đề án BP2 BP3 xác định VTVL cán viên chức phòng, ban Xây dựng quy trình hồn thiện Đề án xác định VTVL Bồi dưỡng lực quản lý việc BP4 hoàn thiện Đề án xác định VTVL CBVC phòng, ban cho cán tổ chức nhân Xác định danh mục VTVL, hệ thống BP5 têu chuẩn cán bộ, viên chức phòng, ban trường Đổi công tác đánh giá cán bộ, BP6 viên chức theo chuẩn nghề nghiệp yêu cầu đề án VTVL Tăng cường đổi kiểm tra, đánh giá kết thực hoàn thiện đề BP7 án xác định vị trí việc làm cán phòng ban trường Đại học Hùng Vương Tính cần thiết Rất Khơng cần Cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi Khồng Rất khả Khả khả thi thi thi Ngoài biện pháp quản lý nêu trên, theo đồng chí cần có thêm biện pháp quản lý khác? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi điều thân - Họ tên:………………………………………………………………… - Chức vụ:………………………………………………………………… - Đơn vị công tác:………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn đồng chí! UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 PHỤ LỤC ĐỀ ÁN Vị trí việc làm cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương ĐỀ ÁN Vị trí việc làm cán phòng ban Trường Đại học Hùng Vương Căn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ, quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập Căn Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ; Thực cơng văn số 157/SNV-CCVC ngày 26 tháng năm 2015 Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ việc xây dựng Đề án vị trí việc làm cấu viên chức Phần I SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Khái quát đặc điểm, nội dung tính chất hoạt động Trường Đại học Hùng Vương 1.1 Nội dung hoạt động Trường Đại học Hùng Vương Trường Đại học Hùng Vương thành lập năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg ngày 29/4/2003 Thủ tướng Chính phủ, Ưcơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ; trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ phục vụ cho nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ khu vực Đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ba nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá then chốt để phát triển kinh tế- xã hội theo hướng cơng nghiệp hố, đại hoá Từ thành lập đến nay, Trường Đại học Hùng Vương nhận lãnh đạo, đạo thường xuyên Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND) Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND); quan tâm, giúp đỡ Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành Trung ương nên sau gần 12 năm quy mô đào tạo phát triển nhanh, tăng gấp 4,5 lần (so với 2003), quy mơ đào tạo đại học quy 6200 sinh viên Đội ngũ cán giáo viên bổ sung, phát triển số lượng chất lượng Cơ sở vật chất trường học vừa cải tạo nâng cấp sở cũ (thị xã Phú Thọ), vừa đầu tư xây dựng thành phố Việt Trì; trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị nội thất bước đầu tư, mua sắm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu khoa học Sau 10 năm (2003-2015) hoạt động thực nhiệm vụ đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương cung cấp nhân lực cho kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ tỉnh lân cận 16,4 nghìn lao động có trình độ từ trung cấp trở lên, lao động có trình độ đại hoc 6,86 nghìn người (chính quy 3,6 nghìn người, vừa học vừa làm 3,26 nghìn người); lao động có trình độ cao đẳng 3,7 nghìn người; lao động có trình độ trung cấp 9,1 nghìn người Ngồi ra, đào tạo 70 sinh viên nước Lào, Trung Quốc Hàn Quốc 1.2 Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động - Là đơn vị nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, - Tổ chức giảng dạy, học tập hoạt động giáo dục theo têu chuẩn Bộ Giáo dục Đào tạo - Có tư cách pháp nhân dấu riêng để giao dịch hoạt động 1.3 Cơ chế hoạt động Đơn vị nghiệp có thu, kinh phí hoạt động thường xun theo chức nhiệm vụ ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn thu nghiệp hoạt động đào tạo Những yếu tố tác động đến hoạt động Trường Thực mục têu giáo dục theo quy định Luật giáo dục Đại học Điều lệ trường Đại học Thuận lợi: Từ thành lập đến nay, Trường Đại học Hùng Vương nhận lãnh đạo, đạo thường xuyên Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND) Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND); quan tâm, giúp đỡ Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ, ngành Trung ương nên vòng 10 năm quy mô đào tạo phát triển nhanh,đến tồn tường có 8200 sinh viên hệ đào tạo Đội ngũ cán giáo viên bổ sung, phát triển số lượng chất lượng Cơ sở vật chất trường học vừa cải tạo nâng cấp sở cũ (thị xã Phú Thọ), vừa đầu tư xây dựng thành phố Việt Trì; trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị nội thất bước đầu tư, mua sắm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu (lặp lại phần trước y nguyên) Trình độ đội ngũ cán giảng viên tương đối cao, điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức hoạt động nhà trường Khó khăn: - Về đội ngũ viên thiếu số lượng, trình độ chun mơn chưa cao, chưa thực đáp ứng yêu cầu VTVL - Cơ sở vật chất bước trang bị đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập - Ngoài ra, Trường gặp nhiều khó khăn vướng mắc trình xây dựng phát triển, đặc biệt khó khăn tài chính, xây dựng sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập NCKH sở Việt Trì II CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Căn Luật giáo dục đại học; Căn Điều lệ Trường Đại học ban hành kèm theo định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 Thủ tướng Chính phủ; Căn Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 24/02/2010 UBND tỉnh Phú Thọ việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động Trường Đại học Hùng Vương; Căn Quyết định số 2765/2006/ QĐ-UB, ngày 03 tháng 10 năm 2006 UBND tỉnh Phú Thọ việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức máy cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Căn Quyết định số 20/QĐ-ĐHHV ngày 12/5/2012 UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt quy hoạch phát triển trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012-2020 Căn Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập Phần II XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP I XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VIỆC LÀM Căn Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, xác định danh mục vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập theo thứ tự sau: A Vị trí việc làm trường Đại học Hùng Vương: STT Nội dung 1.1 Hiệu trưởng: 01 1.2 Phó Hiệu trưởng: 03 1.3 Chủ tịch Hội đồng trường: 01 2.1 Phòng Tổ chức cán bộ: 06 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 02 người - Giảng viên, chun viên: 03 người 2.2 Phòng Đào tạo: 11 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 02 người - Giảng viên, chuyên viên: 08 người 2.3 Phòng Quản lý khoa học: 08 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 02 người - Giảng viên, Chun viên: 05 người 2.4 Trung tâm Hợp tác Đào tạo: 07 người - Giám đốc: 01 người - Phó giám đốc: 01 người Số người 01 11 - Giảng viên, chuyên viên: 05 người 2.5 Phòng Thanh tra Khảo thí đảm bảo chất lượng: 06 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó trưởng phòng: 01 người - Giảng viên, chuyên viên: 04 người 2.6 Phòng Cơng tác Chính trị HSSV: 08 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 01 người - Giảng viên, chuyên viên: 06 người 2.7 Phòng Quản trị đời sống: 05 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 02 người - Giảng viên, chun viên: 02 người 2.8 Phòng Hành chính: 03 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó trưởng phòng: 01 người - Giảng viên, chuyên viên: 01 người 2.9 Phòng Kế hoạch Tài chính: 11 người - Trưởng phòng: 01 người - Phó Trưởng phòng: 02 người - Giảng viên, chun viên: 08 người 2.10 Trung tâm Thông tn Tư liệu Thư viện: 23 người - Giám đốc: 01 người - Phó Giám đốc: 02 người - Giảng viên, chuyên viên: 20 người 2.11 Ban Quản lý Ký túc xá - Trưởng ban: 01 người - Phó Trưởng ban: 02 người - Giảng viên, chuyên viên: 05 người 2.12 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng KH&CGCN: 05 người - Giám đốc: 01 người - Phó Giám đốc: 01 người - Giảng viên, chuyên viên: người 2.13 Trung tâm Ngoại ngữ Tin học - Giám đốc: 01 người - Phó Giám đốc: người - Giảng viên, chuyên viên: 03 người 11 23 II XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC Căn Điều 5, Điều Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, xác định số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập sau: TT I III Số lượng người làm việc 62 01 03 24 38 08 03 01 VỊ TRÍ VIỆC LÀM Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành Vị trí cấp trưởng đơn vị nghiệp cơng lập Vị trí cấp phó người đứng đầu đơn vị nghiệp cơng lập Vị trí cấp trưởng đơn vị thuộc trực thuộc Vị trí cấp phó người đứng đầu đơn vị thuộc trực thuộc Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ Lái xe: Văn thư: Công tác y tế: Nhân viên hành chính: Nhân viên lễ tân, phục vụ vệ sinh: 04 III XÁC ĐỊNH CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Căn Điều 8, Điều Thông tư Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ, xác định cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp sau: - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II tương đương (nếu có) 12 người = 10 % tổng số; - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III tương đương (nếu có) 103 người = 85.8 % tổng số; - Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV tương đương (nếu có) người = 4.2 % tổng số; IV KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT Căn Quy hoạch phát triển Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2012 – 2020, định hướng đến năm 2030, đến năm 2015 * Mục tiêu cụ thể quy mô đào tạo, xây dựng đội ngũ đến năm 2015 (Theo Nghị Đại hội Đảng Trường Đại học Hùng Vương lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2010-2015 Quy hoạch phát triển trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 20122020, định hướng đến năm 2030) Bảng 2.1: Quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ Trường Đại học Hùng Vương giai đoạn 2015 – 2020 Chỉ tiêu Quy mô đào tạo đến năm 2015 Quy mô đào tạo đến năm 2020 Tổng số CBGV (người) Giảng viên (người) CBCNV (người) 763 560 203 926 780 146 GV trình độ Tiến sĩ (người) Tỷ lệ GV trình độ Thạc sĩ (người) 62 11% 336 60% 117 15% 546 70% Tỷ lệ Hiện tại, năm 2014 nhà trường thành lập thêm 02 đơn vị mới: Ban QL KTX, Trung tâm NCUDKH& CGCN (theo quy hoạch tỉnh phê duyệt) Năm 2015, nhà trường phê duyệt thành lập trung tâm Giáo dục Quốc phòng trực thuộc Trường Đại học Hùng Vương, giao nhiệm vụ đào tạo chứng giáo dục quốc phòng cho trường Đại học, cao đẳng tỉnh Phú Thọ tỉnh lân cận Trong năm 2015 nhà trường dự kiến thành lập thêm số đơn vị nhằm phù hợp với quy mô phát triển nhà trường: Thành lập khoa Thể dục – Thể thao, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Văn hóa nghệ thuật Do việc bổ sung thêm têu biên chế cho nhà trường cấp thiết giai đoạn phù hợp với quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt SỞ NỘI VỤ PHÊ DUYỆT THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Số TT Tên vị trí việc làm A I 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.3 Tổng số Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo Trường đại học Vị trí việc làm gắn với cơng việc lãnh đạo, quản lý, điều hành Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng Trưởng đơn vị thuộc phòng ban trường Phó trưởng đơn vị trực thuộc trường Vị trí việc làm gắn với cơng việc hoạt động nghề nghiệp Chuyên viên, chuyên viên kiêm giảng viên tương đương Vị trí việc làm gắn với cơng việc hỗ trợ, phục vụ Số lượng vị trí việc làm 62 Số có mặt giũa quý II năm 2014 120 36 34 01 03 16 16 01 03 16 16 26 81 03 Đề xuất bổ sung năm 2016 10 10 Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TT Đơn vị Tổng số Số lượng vị trí việc làm Số lượng người làm việc Chia ra: Chia ra: Vị Viên Vị trí trí chức Vị trí gắn Vị trí Viên gắn gắn để với Lãnh chức lãnh với với Tổng hực Tổng công đạo, hoạt công đạo, số số việc công t iện quản động việc quản hHĐ hoạt việc hỗ lý lý đồng nghề hỗ trợ, 68 nghiệp trợ, nnghề hục phục ghiệp pvụ vụ 10 11 Hợp đồng lao động theo NĐ 68 12 120 36 26 120 36 81 01 120 36 26 120 36 81 01 Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ UBND TỈNH PHÚ THỌ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG PHỤ LỤC CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP (Ban hành kèm theo Thơng tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ trưởng Bộ Nội vụ) TT Đơn vị Tổng số Trường Đại học Hùng Vương Số lượng viên chức người lao động tương ứng với chức danh nghề nghiệp tương đương Chia Chức Chức Chức Chức Tổng danh danh danh danh số Khác nghề nghề nghề nghề nghiệp nghiệp nghiệp nghiệp hạng I hạng II hạng III hạng IV 120 12 104 120 12 104 Phú Thọ, ngày tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ... trò đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học cơng lập 12 1.3.1 Đặc điểm đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban trường đại học 12 1.3.2 Vai trò đề. .. hồn thiện Đề án xác định vị trí việc làm cán viên chức phòng ban trường Đại học Hùng Vương 55 3.2.2 Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm cán viên chức phòng, ban. .. làm cán phòng, ban 17 1.4.6 Kiểm tra đánh giá việc hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cán phòng, ban 17 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hồn thiện đề án xác định vị trí việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường đại học hùng vương, tỉnh phú thọ , Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường đại học hùng vương, tỉnh phú thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay