Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3g

88 16 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:47

ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THƠNG TIN&TRUYỀN THƠNG ĐỒN THÀNH TRUNG NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIÁM SÁT THUÊ BAO DI ĐỘNG 3G LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC KHOA HỌC MÁY TÍNH Thái Nguyên, năm 2015 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ mình, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô trường Đại học Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt trình học tập hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Em xin gửi lời cảm ơn tới TS Nguyễn Ngọc Cương - Người trực tiếp bảo, hướng dẫn em suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận văn Thạc sĩ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, khuyến khích tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 ii LỜI CAM ĐOAN Trong thời gian thực luận văn, tơi có tham khảo số tài liệu từ nhiều nguồn khác liệt kê phần tài liệu tham khảo Các nghiên cứu luận văn dựa tổng hợp lý thuyết hiểu biết thực tế Các phần lại, tơi xin cam đoan tơi tự tìm hiểu để viết Nếu có sai xót nào, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Ngun, ngày tháng Đoàn Thành Trung năm 2015 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VÀ HẠ TẦNG THÔNG DI ĐỘNG 3G Thơng tin di động tồn cầu 1.1 Lịch sử phát triển thông tin di động Việt Nam 1.2 Dịch vụ di động 3G 1.2.1 Thoại hình ảnh(Video call) .5 1.2.2 Điện thoại internet(Mobile Internet) 1.2.3 Điện thoại truyền hình (Mobile TV) .5 Kiến trúc mạng lõi UMTS .5 2.1 Họ công nghệ 3G/WCDMA 2.1.1 Công nghệ WCDMA( Wideband Code Division Multiple Access ) 2.1.2 Công nghệ HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) 2.1.3 Công nghệ HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) 12 2.1.4 Công nghệ HSPA+ .13 2.2 Mơ hình mạng tiến hóa từ 2G/GSM lên 3G/ UMTS HSDPA .16 Cơ chế bảo mật 3G 17 CHƯƠNG CÁC TỔ CHỨC VÀ TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VỀ GIÁM SÁT HỢP PHÁP 22 2.1 ETSI mô hình tham chiếu LI 22 2.1.1 Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI) 22 2.1.2 Mơ hình tham chiếu giám sát hợp pháp(LI- Lawful Interception) .22 2.2.Tiêu chuẩn giám sát mạng 3G .23 2.2.1 ATIS/TIA tiêu chuẩn J-STD-025B 23 2.2.2 3GPP tiêu chuẩn 3GPP TS 33.106, 33.107, 22.108 24 2.3 Giới thiệu mơ hình giám sát th bao mạng 3G WCDMA 24 2.3.1 Mơ hình hệ thống 25 2.3.2 Cơ chế hoạt động 26 2.3.3 Kỹ thuật giám sát điểm giám sát IAP 32 2.4 Giải pháp số hãng 33 Xcipio SS8 Network 33 CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH GIÁM SÁT MẠNG 3G 37 TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM .37 3.1 Mơ hình hệ thống giám sát 37 3.1.1 Điểm giám sát IAP (Internet Acess Provider) .38 3.1.2 Máy chủ Trung tâm giám sát MC: .39 3.1.2 Máy chủ hệ thống quản lý trình khách WSS: .39 3.1.3 Máy chủ quản trị máy khách giám sát từ xa – LI IMS Client: .40 3.1.4 Modul phần mềm giám sát máy trạm – WSC: .40 3.1.5 Máy chủ hệ thống truy nhập liệu tệp – FAS: 41 3.1.6 Máy chủ quản lý truyền liệu – STM: .41 3.1.7 Máy chủ quản trị sở liệu giám sát – LI Database: 42 3.1.8 Máy chủ xử lý trung tâm – IPS: 42 3.1.9 Máy chủ chức tạo liệu multimedia – FC: .42 3.1.10 Máy chủ giao diện HI- FEIS: .43 3.2 Cơ chế hoạt động hệ thống giám sát 43 3.3 Phát triển modul giám sát thoại (VoIP) hệ thống .45 3.3.1 Thiết kế user case ứng dụng giám sát 45 3.3.2 Thiết kế giao diện 47 3.3.3 Xây dựng modul chương trình giám sát .47 3.3.4 Kiến trúc hệ thống triển khai thử nghiệm 63 3.4 Thử nghiệm hệ thống kết 63 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC .67 I Hướng dẫn sử dụng phần mềm 67 II Tích hợp sở liệu tham chiếu 72 Viết tắt ADMF Danh mục hiệu chữ viết tắt Tiếng anh Tiếng việt ADMinistration Function Chức quản trị Access Function Chức truy cập ASP Application Services Provider Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng CDMA Code Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo mã Access Provider Nhà cung cấp dịch vụ truy nhập ASP Application services Provider Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng AUC Authentication Center Trung tâm xác thực BTS Base Transceiver Station Trạm thu phát gốc Communication Assistance for Cơ quan phụ trác vấn đề Law Enforcement Act truyền thông cho lực lượng thực Collection Box thi pháp luật Bộ thu thập CSCF Call Session Control Function Chức điều khiển phiên gọi CSDF Circuit Switch Delivery Function Chức phân phối chuyển mạch Code Division Multiple Access kênh Đa truy cập phân chia theo mã Delivery Function Chức phân phối DCN Data Communication Network Mạng truyền thông liệu EIF External Interception Function Chức giám sát ngoại mạng EIR Equipment Identity Register Bộ ghi nhận dạng thiết bị ESP Enterprise Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ cho doanh ETSI nghiệp European_Telecommunication_St Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu FCC andards_Institute Federal Communication Âu Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ GSN Committee GPRS Service Node Nút dịch vụ GPRS GUI Graphical User Interface Giao diện đồ họa người sử dụng Handover Interface Giao diện chuyển giao Intercept Access Provider Điểm truy cập giám sát AF AP CALEA CB CDMA DF HI IAP vii IF Intercepting Function Chức giám sát IIF Internal Interception Function Chức giám sát nội mạng IP Internet Protocol Giao thức IP IRI Intercept-Related Information Thông tin giám sát liên quan LI Lawful Interception Giám sát hợp pháp ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet MC Monitoring Trung tâm giám sát MF Mediation Function Chức trung gian Media Geteway Control Function Chức điều khiển cổng phương MGW Media Gateway tiện Cổng phương tiện NAP Network Access Point Điểm truy cập mạng SAS Surviellance Administration Hệ thống quản lý giám sát SIP System Session Initialization Protocol Giao thức khởi tạo phiên SS7 Common Channel Signaling Hệ thống báo hiệu kênh chung số TDM System Time Division Multiplexing Ghép kênh phân chia theo thời gian Time Division Multiple Access Đa truy cập phân chia theo thời gian Voice over Internet Protocol Thoại qua IP Wideband Code Division Multiple Đa truy cập phân chia mã băng thông Access rộng MGCF TDMA VoIP WCDMA Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii Danh mục bảng vẽ Hình 1.1 Thời điểm đời nhà cung cấp dịch vụ viễn thơng Hình 2.1: Kiến trúc chung UMTS Hình 2.2: Mơ hình phân tập người sử dụng 11 Hình 2.3 Mơ hình thu phát MIMO 15 Hình 2.4 Mơ hình tiến hóa từ 2G/GSM lên 3G/UMTS HSDPA 17 Hình 2.5 Cơ chế sát thực AKA 19 Hình 3.2 Mơ hình tham chiêu LI 23 Hình 4.1Mơ hình xây dựng hệ thống giám sát mạng 3G 38 Hình 4.2: Thiết kế user case ứng dung 45 Hình 4.3: Sơ đồ khối thiết kế ứng dụng 47 Hình 4.4 Kiến trúc hệ thống triển khai thử nghiệm 63 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Đề tài: “ Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G” Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015 Đặt vấn đề Tìm hiểu kỹ thuật để giám sát hệ thống mạng thuê bao di động vấn đề khoa học nhằm ứng dụng lĩnh vực an ninh an toàn thông tin Hiện nay, giới quốc gia tiên tiến Mỹ, Anh, Tây Âu, Nhật bản, Trung Quốc, vấn đề nghiên cứu phát triển chưa xây dựng tiêu chuẩn thống cho mạng giám sát hợp pháp(LI) quy chuẩn cho nhà mạng Các kỹ thuật giám sát hãng Công ty Ericsson[5], Công ty Nice[6]… đưa với "giải pháp đóng", đòi hỏi phải mua phần mềm lõi, phần cứng khó phát triển cho quốc gia có tiềm lực khoa học, cơng nghệ chưa đủ mạnh Việt Nam nước phát triển khác Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu cơng nghệ giám sát thuê bao di động nước sau cải tiến, phát triển mơ hình, modul phần mềm nhằm làm chủ ứng dụng vào mạng thông tin di động nước ta yêu cầu có tnh chất tự nhiên nghiên cứu khoa học Đây mục tiêu luận văn với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G thực Mục têu đề tài: - Làm chủ kỹ thuật modul phần mềm hệ thống giám sát hợp pháp thuê bao 3G - Phát triển mơ hình kỹ thuật giám sát hệ thống từ nhà cung cấp dịch vụ có khả giám sát dịch vụ qua giao thức IP: thoại VoiIP - Phát triển số modul phần mềm phần mềm hãng phần mềm giới thành giao diện tiếng Việt trực quan, dễ sử dụng phù hợp với mơ hình nhà mạng Việt Nam - Cài đặt tích hợp thêm phần mềm CSDL liệu thuê bao vào hệ thống Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu lịch sử phát triển thông tin di động Việt Nam - Nghiên cứu hạ tầng dịch vụ thông tin di đông 3G - Nghiên cứu tổ chức, tiêu chuẩn mơ hình giám sát hợp pháp th bao di động 3G giới Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 60 - Nút đăng nhập: thực gửi yêu cầu đăng nhập hệ thống đến server, trường hợp đăng nhập thất bại hiển thị thông báo lỗi yêu cầu đăng nhập lại - Nút "Thiết lập cấu hình server": hiển thị hình "Thiết đặt cấu hình" cho phép thiết lập thơng số kết nối đến server b Màn hình thiết lập cấu hình: Trong đó: - Hộp nhập địa IP: cho phép nhập địa IP URL server - Hộp nhập cổng kết nối: cho phép nhập cổng kết nối mà server quy định - Check Sử dụng kết nối bảo mật (SSL): cho phép định có sử dụng giao thức kết nối bảo mật (SSL) hay không - Nút "Đồng ý": lưu lại thông tin thiết đặt - Nút "Hủy bỏ": giữ lại thông tin trước - Để nâng cao tnh bảo mật chương trình, khơng thiết kế chức lưu thông tin đăng nhập tự động đăng nhập c Màn hình đăng ky yêu câu giam sat: 61 Trong đó: - Hộp nhập Tên: cho phép nhập tên phiên giám sát - Hộp nhập Ghi chú: cho phép nhập thơng tin giải thích nội dung phiên giám sát (ví dụ mục đích giám sát hay phạm vi giám sát) - Ở vùng “Kiểu liệu giám sát”, định nhiều kiêu liệu giám sát (HTTP, Email, Webmail, IM, ) thông qua việc tick vào hộp checkbox tương ứng - Ở vùng “Thời gian tự động kết thúc” cho phép định thời gian tối đa phiên giám sát Có chế độ giám sát ngày nhât định tự động ngừng giám sát sau bao nhiều ngày d Màn hình kết giám sát 62 Trong đó: - Cây đối tượng: hiển thị danh sách nhũng gói tin server gửi trả ứng với phiên giám sát đăng - Panel “Đối tượng lựa chọn” hiển thị thông tin kỹ thuật gói tin chọn cấu trúc cây, tùy theo loại thông tin hiển thị thông tin kỹ thuật khác - Panel “Nội dung thông tin giám sát”: hiển thị nội dung gói tin dạng trực quan Tùy theo loại nội dung khác mà hiến thị dạng web, hay media player, 63 3.3.4 Kiến trúc hệ thống triển khai thử nghiệm Hình 3.4 Mơ hình kết nối thử nghiệm Trong đó: - 3G LIS : Hệ thống giám sát hợp pháp - Admin: Máy tnh cai phần mềm giám sát hợp pháp đầu cuối - User A, User B: Hai máy tnh cài phần mềm mô dịch vụ mạng 3G bị giám sát - User C, User D : Hai máy tnh đối tác liên lạc User A User B qua mạng Internet công cộng - DTDĐ a, DTDĐB: Hai đện thoại di động quốc tế 3.4 Thử nghiệm hệ thống kết Bước 1: Chuẩn bị - Máy tnh User A, User B, User C, User D cài đặt phầm mềm giám sát hợp pháp thuê bao 3G - Hai số điện thoại quốc tế khả dụng Bước 2: tiến hành - Cấu hình hệ thống giám sát hợp pháp thông qua máy tnh Admin để giám sát dịch vụ thoại máy tnh UserA UserB Thực gọi giữa: o User A với UserB o User A với DTDĐ A o DTDĐ A với DTDĐ B 64 Hình 3.5 Đăng nhập ifone_vnn Kết đạt được: - Giám sát gọi kể - Lưu trữ nội dung gọi vào sở liệu hệ thống - Phát lại nội dung gọi lưu Hình 3.6: Màn hình kết giảm sát 65 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Đề tài nghiên cứu xây dựng mơ hình hệ thống giám sát hợp pháp th bao mạng 3G Đây hệ thống giám sát phù hợp với tiêu chuẩn mang 3G WCDMA Việt Nam, qua khẳng định làm chủ chủ giải pháp công nghệ hệ thống giám sát thuê bao mạng 3G - Đề xuất mô hình tổ chức triển khai hệ thống giám sát với nhiều nhà công cụ dịch vụ di động tập trung Trung tâm huy giả định Hệ thống có khả giám sát dịch vụ qua giao thức IP: thoại IP (VoIP), thư điện tử (email), truy nhập internet, chat, dịch vụ đa phương tiện: truyền file, hình ảnh, video Tuy nhiên, giới hạn luận văn thạc sĩ xây dựng chương trình thử nghiệm cho giám sát dịch vụ IP thoại (VoIP) - Xây dựng modul phần mềm ứng dụng phù hợp với yêu cầu đặc thù sử dụng đơn vị ứng dụng dựa phần mềm giới chuẩn hóa - Ngoài ra, hệ thống giám sát, liệu sau giám sát lưu trữ CSDL quản trị tập tập trung , tất thông tin liên quan đến đối tượng cần giám sát (số nhận dạng, thông tin định vị, dịch vụ liên quan mà đối tượng đăng sử dụng) thu thập lưu trữ Trong luận văn xây dựng CSDL tích hợp vào hệ thống giám sát phù hợp với yêu cầu sử dụng 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài báo”Ứng dụng kỹ thuật nghiệp vụ giám sát hợp pháp mạng 3G”, Tạp chí khoa học cơng nghệ & Môi trường công an, Nguyễn Văn Dư, Tháng 4/2012 [2] ETSI(2006-11) Lawful Interception (LI); Concepts of Interception in o Generic Network Architecture, ETSI Standards, 2006 [3] EISI(2011-11) Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful interception of telecommunications trafic, ETSI Standards, 2011 [4] Intelligence Support Systems: technologies for Lawful Intercepts, PAUL HOFFMANN & KORNEL TERPLAN, NXB AUERBACH, 2006 [5] 3G and 4G Handsets Will Capture More than 50% of Handset Sales in 2012, ABIResearch,2012 [6] UMTS-Signaling & Protocol Analysis, INACON, 2005 [7] Tektronix, Inc(2014), Monitoring 3G/4G handoversin Telecommunication Networks, VIGNESH JANAKIRAMAN, JOHN P CURTIN Luận văn tham khảo số website sau: [8] Website Tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn [9]http://www.ss8.com/resource-library/integrating-lawful-interceptnextgeneration-4g-lte-network [10] Aqsacom(2012) Lawful Interception For 3G And Networks, http://www.opcoast.com/docs/ [11] http://www.cdg.org/technology/cdmatechnology.asp [12] http://www.ericsson.com/ [13] http://utimaco.com/ [14] http://www.nice.com/ 67 PHỤ LỤC I Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kết nối hệ thống Bước 1: kick đúp vào biểu tượng phần mềm Trung tâm giám sát hợp pháp mạng 3G desktop Hình1 : Biểu tượng phần mềm giám sát hợp pháp mạng 3G Bước 2: thiết lập kết nối server client Cửa sổ cài đặt thông tin kết nối tới máy chủ Các trường thông tin bao gồm : IP tên máy chủ hệ thống, công giao tiếp kêt nối Tiến hành nhập thông số kết nối phù hợp nhấn OK Hình 2: Màn hình cài đặt thơng số kết nối tới máy chủ hệ thống Bước 3: hình đăng nhập nhập tên tài khoản mật 68 Hình 3: Màn hình đăng nhập Kết nối thành cơng vào hệ thống, hình hiển thị sau Hình 4: Giao diện phần mềm Cài đặt điểm giám sát IAP Bước 1: Kích vào lựa chọn thẻ Các điểm giám sát IAP (P), bao gồm mục: Thêm IAP, Thêm nhóm IAP Thêm IAP cluster Bước 2: Kích chọn Thêm IAP, cửa số cài đặt tham số Các trường thông tin cần thiết lập bao gồm: Tên điểm giám sát IAP, Mô tả điểm giám sát, Địa IP điểm giám sát tùy chọn khác nhóm IAP IAP cluster,… Nhấn Tạo để kích hoạt điểm giám sát 69 Các điểm giám sát IAP nhóm điểm giám sát sau tạo nằm thư mục điểm giám sát panel bên trái hình Biểu tượng mũi tên màu xanh hiển thị điểm giám sát biểu thị điểm giám sát kích hoạt kết nối thành cơng đến máy chủ Các thao tác tương tác với điểm giám sát IAP thông qua menu chuột phải bao gồm hình minh họa sau: 70 Quản trị tài khoản người sử dụng Bước 1: Kích vào lựa chọn thẻ Người sử dụng (U) thư mục người sử dụng panel Các tùy chọn cài đặt bao gồm: Tìm kiếm người dùng, Thêm Phòng, Ban (nhóm người sử dụng), Tham số thuộc tnh nhóm IAP Thêm người sử dụng Bước 2: Kích chọn Thêm người sử dụng Cửa sổ cài đặt thuộc tnh người sử dụng ra, bao gồm trường thông tin: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên người dùng, Thư mục nhà thuộc tnh giám sát khác Quản lý điểm giám sát, Quản lý người dùng Quản lý phiên giám sát Sau cài đặt tham số, chọn Tạo để kích hoạt tài khoản Sau kích hoạt thành cơng tài khoản người sử dụng mới, tên tài khoản hiển thị Cây thư mục người sử dụng panel 71 Bước 3: Thêm Phòng, Ban (Nhóm người sử dụng) Kích chuột phải vào biểu tượng quản trị người dụng, chọn Thêm Phòng, Ban Cửa số mục Thêm Phòng, Ban thơng tin cấu hình, cài đặt cấp quyền tương tác hệ thống tương ứng, bao gồm chức Quản lý điểm giám sát, Quản lý người sử dụng Quản lý phiên giám sát Sau cấu hình, nhấn Tạo để thêm Phóng, Ban vào quản trị người sử dụng Để thêm người sử dụng vào Phòng, Ban vửa tạo, thực tạo người sử dụng sử dụng chức kéo thả người sử dụng vào Phòng, Ban tương ứng Nhấn Yes để đồng ý xác nhận thay đổi 72 Thao tác với CSDL Kích chọn CSDL(D) công cụ biểu tượng CSDL panel Các tùy chọn thao tác với CSDL hiển thị đầy đủ bao gồm thong tin log hệ thống, bảng dịch vụ hệ thống… II Tích hợp sở liệu tham chiếu Tạo bảng lưu trữ sở liệu thuê bao CREATE TABLE [Subcribers] ( [ID] [int] NOT NULL PRIMARYKEY INDENTITY, [MSISDN] [varchar] (100) NOT NULL, [IMSI] [varchar] (100) NOT NULL, [LAC][varchar] (200) NOT NULL, ) GO Chèn ghi vào bảng Subcribers INSERT INTO [Subcribers] (MSISDN, IMSI, LAC) VALUES ('AAA', 'XYZ','aaa@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.') INSERT INTO [Subcribers] (MSISDN, IMSI, LAC) VALUES ('BBB', 'XYZ','bbb@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.') INSERT INTO [Subcribers] (MSISDN, IMSI, LAC) VALUES ('CCC', 'XYZ','ccc@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.') GO System Catalog View: Tạo UDTT lưu trữ thuê bao CREATE TYPE [Subcribers UDT] AS TABLE ( [MSISDN] [varchar] (100) NOT NULL, [IMSI] [varchar] (100) NOT NULL, [LAC][varchar] (200) NOT NULL, ) GO 73 Chúng ta sủ dụng Catalog View để xem bảng tạo SELECT name, system_type_id, user_type_id, is_assembly_type, is_table_type FROM SYS.TYPES WHERE is_table_type = SELECT name, system_type_id, user_type_id, is_assembly_type, is_table_type FROM SYS.TYPES GO // Tạo bảng liệu cục lưu trữ ghi thuê bao DataTable dt Subcribers = new DataTbale ("Subcribers"); DataColumn dcFirstName = new DataColums("MSISDN"), typeof(string)); DataColumn dcLastName = new DataColums("IMSI"), typeof(string)); DataColumn dcEmail = new DataColums("LAC"), typeof(string)); dt Subcribers.Columns.Add(dc MSISDN); dt Subcribers.Columns.Add(dc IMSI); dt Subcribers.Columns.Add(dc LAC); // Chèn Subcribers DataRow dr Subcribers = dt Subcribers.NewRow(); dr Subcribers ["MSISDN"] = "AAA"; dr Subcribers ["IMSI"] = "XYZ"; dr Subcribers ["LAC"] = "aaa@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó."; dt Subcribers.Rows.Add(drCubsubcribers); // Chèn Cubsubcribers dr Subcribers = dt Subcribers.NewRow(); dr Subcribers ["MSISDN"] = "BBB"; dr Subcribers ["IMSI"] = "XYZ"; dr Subcribers ["LAC"] = "bbb@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó."; dt Subcribers.Rows.Add(drCubsubcribers); // Chèn Cubsubcribers dr Subcribers = dt Subcribers.NewRow(); dr Subcribers ["MSISDN"] = "CCC"; dr Subcribers ["IMSI"] = "XYZ"; dr Subcribers ["LAC"] = "ccc@test.com địa điểm LAC bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó."; dt Subcribers.Rows.Add(drCubsubcribers); // Tạo đố tượng Connection để kết nối tới máy chủ/ sở liệu SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=ARALT- LAPTOP;Initial Catalog=tempdb; Integrated Security =True"); Conn.Open(); // Tạo đối tượng Command goi thủ tục lưu trữ SqlCommand cdm Subcribers = new SqlCommand("Add Subcribers", conn); cmd Subcribers.CommandType = CommandType.StoreProcedure;) // Tạo tham số sử dụng SQL DB type viz.Structured để chuyển đổi tham số giá trị bảng SqlParemeter param Subcribers = cmd Subcribers.Parameters.Add("@Subcribers TVP", SqlDbType.Structured); Param Subcribers.Value = Subcribers; // Chạy truy vấn cmd Subcribers.ExecuteNonQuery(); CREATE TABLE Employee (EmpId INT IDENTITY, Name VARCHAR(100), DOB DATA, Date of birth column winll store only date and no time part 74 DOJ DATE DEFAULT GETDATE() Date of joining win be default, again only date, no time part ) GO Tạo biết DATE gán giá trị ngày DECLARE @ DOB DATE = CONVERT(DATE , '12/05/1982') INSERT INTO Employee(DOB) VALUES ('Rocky', @DOB) GO SELECT * FROM Employee GO CREATE TABLE ShiftMaster ( ShiftName VARCHAR(100),StartTime TIME, StartTime without storing date component EndTime TIME EndTime without storing date component ) GO Khai báo biến TIME để lưu trữ thời gian DECLARE @StartName TIME = '00:01' DECLARE @EndTime TIME = '00:01' INSERT INTO ShiftMaster(ShiftName, StartName, EndTime) VALUES ('Shift A', @StartName, @EndTime),('Shift B', '08:01', '04:00'),('Shift C', '04:01', '0:00') GO SELECT * FROM ShiftMaster GO CREAT TABLE OrderMaster ( OrderID INT IDENTITY, CustomerID INT, OrderDateTime DATETIMEOFFSET -DATETIMEOFFSET data type to store date and time along with the time-zone ofset ) GO Khai báo biến DATETIMEOFFSET để lưu trữ ngày với Ofset múi DECLARE @OrderDateTime DATETIMEOFFSET = '2015-02-16 00;24 +05:30' INSERT INTO OrderMaster (Subcribers ID, OrderDateTime) VALUES (1, @OrderDateTime) (1, '2015-02-18 00:24 +05:30'), (2, '2015-0218 00:24 -04:00') GO SELECT * FROM OrderMaster GO SYSDATETIME, SELECT GETDATE() AS [GETDATE], SYSDATETIME() AS [SYSDATETIME], SYSUTCDATETIME () AS [SYSUTCDATETIME] SELECT SYSDATETIMEOFFSET() AS [SYSDATETIMEOFFSET], SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '+05:00') AS [SWITCHOFFSET], SYSDATETIMEOFFSET TODATETIMEOFFSET(GETDATE(), '+05:30') AS [TODATETIMEOFFSET] ... Đề tài: “ Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2015 Đặt vấn đề Tìm hiểu kỹ thuật để giám sát hệ thống mạng thuê bao di động vấn đề... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Nghiên cứu kỹ thuật giám sát hợp pháp thuê bao di động 3G nhà cung cấp dịch vụ đường truyền- IAP hãng giới phát triển mơ hình giám sát mạng di động 3G Phạm vi nghiên cứu: - Khảo sát mô... nhiên nghiên cứu khoa học Đây mục tiêu luận văn với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3G thực Mục têu đề tài: - Làm chủ kỹ thuật modul phần mềm hệ thống giám sát hợp pháp th bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3g , Nghiên cứu kỹ thuật giám sát thuê bao di động 3g

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay