Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh quảng ninh

168 8 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 10:47

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ MẠNH CHIẾN PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ MẠNH CHIẾN PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ GẤM THÁI NGUYÊN - 2015 i Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân thực dựa sở lý thuyết kết hợp với thực tiễn thông qua trình nghiên cứu khảo sát dẫn dắt khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Gấm Các số liệu kết sử dụng luận văn trung thực trích dẫn nguồn gốc rõ ràng, giải pháp đưa xuất phát từ thực tế kinh nghiệm công tác thân Các kết nghiên cứu luận văn chưa tác giả cơng bố hình thức Tác giả luận văn Vũ Mạnh Chiến ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu làm luận văn, tơi nhận giúp đỡ, ủng hộ giáo viên hướng dẫn, đồng nghiệp, bạn bè gia đình tạo điều kiện để tơi hồn thiện luận văn Trước tên, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Gấm giáo viên hướng dẫn giúp tơi có phương pháp nghiên cứu đắn, nhìn nhận vấn đề cách khoa học, lơgíc, qua giúp cho đề tài tơi có ý nghĩa thực tễn có tính khả thi Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh, cán ngân hàng, khách hàng góp ý tạo điều kiện, giúp nắm bắt thực trạng, hội thách thức, để từ tm phân tích ngun nhân yếu kém, đồng thời đưa giải pháp cho Ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ninh để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn ủng hộ, giúp đỡ gia đình bạn bè để tơi hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Vũ Mạnh Chiến MỤC LỤC AN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.1 Tín dụng ngân hàng 1.1.2 Rủi ro tín dụng ngân hàng 1.2 Các tiêu đo lường rủi ro tín dụng 15 1.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 20 1.3.1 Nguyên nhân khách quan 20 1.3.2 Nguyên nhân chủ quan 23 1.3.3 Nguyên nhân lực quản trị ngân hàng 25 1.4 Các biện pháp nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng 26 1.4.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý kết hợp hài hoà mục têu mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng 26 1.4.2 Hoàn thiện kỹ thuật thẩm định nhu cầu tín dụng 27 1.4.3 Thực cách khoa học đồng quy trình cho vay 28 1.4.4 Tham gia bảo hiểm tín dụng 28 1.4.5 Phân tán, chia sẻ rủi ro tín dụng 29 1.4.6 Tăng cường hiệu hoạt động trung tâm thơng tn tín dụng 29 1.4.7 Tăng cường số lượng chất lượng cán tín dụng 30 1.4.8 Phân tán rủi ro thông qua thị trường bán nợ hợp đồng tín dụng phái sinh 31 1.4.9 Xử lý nợ có hiệu 34 1.5 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước 36 1.5.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng nước ngồi 36 1.5.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng Việt Nam 40 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 44 2.2 Phương pháp nghiên cứu 44 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 44 2.2.2 Phương pháp phân tích 44 2.3 Chỉ têu phân tích 46 2.3.1 Chỉ tiêu định tính 46 2.3.2 Các têu đo lường rủi ro tín dụng 47 Chương 3: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM -CHI NHÁNH QUẢNG NINH 49 3.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 49 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 49 3.1.2 Mơ hình tổ chức chức năng, nhiệm vụ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 49 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh thời gian qua 58 3.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 61 3.2.1 Phân tích tnh hình hoạt động tín dụng đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 61 3.2.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 77 3.2.3 Phân tích tiêu rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 86 3.3 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 93 3.3.1 Nguyên nhân chủ quan 93 3.3.2 Nguyên nhân khách quan 95 3.4 Các biện pháp PVcomBank thực để phòng ngừa rủi ro tín dụng chi nhánh 97 3.5 Đánh giá chung rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 101 3.5.1 Những kết đạt 101 3.5.2 Những hạn chế nguyên nhân 102 Chương 4: GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH 105 4.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 105 4.2 Giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh 106 4.2.1.Nâng cao chất lượng tín dụng 106 4.2.2 Xây dựng đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng có trình độ chun môn đạo đức nghề nghiệp 109 4.2.3 Thành lập Phòng Quản lý rủi ro tín dụng 110 4.2.4 Mở rộng đầu tư có chọn lọc 111 4.2.5 Phân tích khách hàng thường xuyên chủ động 112 4.2.6 Thực sàng lọc khách hàng trước cho vay xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng 113 4.2.7 Hoàn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 114 4.3 Kiến nghị 116 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 116 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 117 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam 119 KẾT LUẬN 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh NH : Ngân hàng NN : Nhà nước CBTD : Cán tín dụng HĐQT : Hội đồng quản trị NHNN hàng nhà nước NHTM hàng thương mại RRTD : Ngân : Ngân : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP : Thương mại cổ phần TTTD : Trung tâm tín dụng 113 xác thực xu phát triển lĩnh vực tương lai Vì ngân hàng phải thận trọng việc lựa chọn dự án, ngành nghề vay 4.2.5 Phân tích khách hàng thường xuyên chủ động Để hạn chế rủi ro tín dụng, việc phân tích khách hàng cần thiết, sở ngân hàng có sách tín dụng cụ thể áp dụng đối tượng khách hàng Phân tích khách hàng công việc quan trọng cán tín dụng Khi có nhu cầu vay vốn khách hàng phải xuất trình tài liệu liên quan đến lực pháp lý, đến khả tài chính, quan trọng kế hoạch kinh doanh Phân tích khách hàng thường xuyên chủ động đòi hỏi cán tín dụng phải theo dõi tình hình khách hàng trước, sau cấp vốn vay Cán tín dụng cần phải thực nghiêm túc qui trình nghiệp vụ, khơng nên tn vào thông tin khách hàng cung cấp Cán tín dụng phải cập nhật thơng tn khách hàng thường xun đánh giá thơng tin thu có mức xác Nhất sau giải ngân cho khách hàng, cán tín dụng phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay Phân tích chủ động đòi hỏi cán tín dụng phải tìm kiếm thông tin mà không khách hàng muốn cung cấp cho ngân hàng Cán tín dụng không phụ thuộc vào thông tin mà khách hàng cung cấp Để thực việc phân tích thường xuyên chủ động Ngân hàng cần chuyên môn hóa khâu cho vay Cụ thể ngân hàng cần tách bạch rõ phận Tín dụng Thẩm định - Quản lý tín dụng: + Bộ phận tín dụng có trách nhiệm thu thập thông tin, lập hồ sơ dự án để cung cấp cho phận thẩm định Công tác làm tốt tền đề cho phận sau hồn thành tốt + Bộ phận thẩm định có trách nhiệm thẩm định dự án, đánh giá tính khả thi dự án, phân tích tín rủi ro dự án dặc biệt phân tích thị trường đầu đầu vào 114 + Bộ phận quản lý tín dụng làm cơng tác giải ngân theo dõi sau cho vay 115 Việc phân tích, đánh giá khách hàng nên thực định kỳ sở toán doanh nghiệp Nội dung phân tích cần sâu: phân tích kết thực doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp, doanh thu lợi nhuận lớn thể doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, khả sử dụng vốn vay có hiệu Phân tích khách hàng phải bố trí số tổ chun mơn có trách nhiệm, có trình độ kỹ nghiệp vụ ngân hàng có kiến thức kinh tế, tài kinh nghiệm thực tế áp dụng phương tện, kỹ thuật nghiệp vụ tên tiến để thẩm định phân tích cách xác nhằm đưa định đắn 4.2.6 Thực sàng lọc khách hàng trước cho vay xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng Sự lựa chọn, tìm kiếm đối tượng thị trường cho vay đòi hỏi NH phải sàng lọc lựa chọn Để hạn chế rủi ro TD, NH phải lựa chọn khách hàng vay có triển vọng tốt khỏi người vay có triển vọng xấu Muốn cho việc sàng lọc khách hàng vay có hiệu quả, NH phải tập hợp thông tin tin cậy người vay tền, lịch sử vay tền khách hàng Trên sở thông tin thu thập tiến hành tính điểm TD, đánh giá xếp loại khách hàng có triển vọng tốt hay xấu để định cho vay Đối với khách hàng vay cá nhân, NH cần tập hợp thông tin tuổi tác, thu nhập, tài sản, tình trạng nhân, thời gian làm việc, khoản tiền vay tiền vay tồn đọng, mục đích sử dụng tiền vay tại,… cách vấn trực tếp người vay, người có liên quan khách hàng cung cấp Đối với khoản vay kinh doanh doanh nghiệp thực hiện, ngồi thơng tn tình hình tài chính, khả sản xuất kinh doanh,… NH cần tềm hiểu khả cạnh tranh, cách thức sử dụng tiền vay kế hoạch trọng tương lai doanh nghiệp Nói chung, dù cho vay cá nhân hay tổ chức, NH cần tăng cường thu thập, xử lý thông tin TD cách xác để lựa chọn khách hàng vay tiềm cho 116 Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng nguyên lý quan trọng quản lý rủi ro TD, cách để NH thu thập thông tin người vay tền Nếu khách hàng có mối quan hệ lâu dài với NH hoạt động gửi vay tền, thơng qua giao dịch phát sinh tài khoản tền gửi, tền vay, cán TD biết nhu cầu khả toán khách hàng, biết khách hàng cần vay tền lịch sử TD khách hàng,… Qua đó, giúp cho NH giảm thiểu chi phí có liên quan đến việc thu thập thông tn, đánh giá tiềm rủi ro TD khách hàng Việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro TD trở nên dễ dàng đảm bảo xác Đối với khách hàng có mối quan hệ lâu dài với NH giúp họ dễ vay NH với mức lãi suất thấp, thời gian nhanh NH phải bỏ chi phí việc thu thập thơng tin đánh giá khách hàng Sự gắn bó chặt chẻ NH với khách hàng đem lại lợi ích cho hai Để tạo gắn bó chặt chẽ NH nắm giữ cổ phần doanh nghiệp mà họ cho vay tiền Hoặc đưa hạn mức TD cho khách hàng, theo NH cam kết cho khách hàng vay lượng vốn định vào thời điểm định tương lai, đổi lại khách hàng phải cung cấp định kỳ cho NH thơng tin tình hình thu nhập, hoạt động kinh doanh, tài sản Có tài sản Nợ,… Cam kết có lợi cho hai phía: Khách hàng yên tâm khoản TD có cần đến, NH giảm chi phí thu thập thông tin đánh giá khách hàng Đồng thời việc quản lý rủi ro TD trở nên dễ dàng có hiệu 4.2.7 Hồn thiện hệ thống thơng tn tn dụng Hệ thống thơng tn tín dụng đóng vai trò quan trọng q trình thẩm định định cho vay CBTD, góp phần lựa chọn khách hàng hạn chế rủi ro tín dụng Hiện nay, thẩm định vay vốn ngân hàng hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu thiếu thơng tin để phân tích, đánh giá khách hàng vay vốn Thông tn hồ sơ vay vốn khách hàng thiếu, từ báo cáo tài Số liệu báo cáo tài 117 nhiều doanh nghiệp chưa kiểm tốn, nhiều khách hàng kê khai khơng xác Ngồi ra, hệ thống thông tn ngân hàng chưa đầy đủ làm cho việc phân tích, đánh giá khách hàng thiếu xác, dẫn đến rủi ro tín dụng, khách hàng không trả nợ Thông tin lưu trữ ngân hàng thiếu khơng cập nhật thường xun, chưa tập hợp lưu trữ có hệ thống nên khó khăn cho việc tra sốt Thơng tin từ trung tâm thơng tn tín dụng NHNN (CIC) thiếu nhiều liệu cần thiết không cập nhập khách hàng Một số thơng tn khai thác từ quan thuế, kiểm tốn, lại khơng lấy liệu chưa có chế phối hợp rõ ràng ngân hàng với quan này, chủ yếu tm hiểu nhờ quan hệ Để nâng cao chất lượng thông tn phục vụ công tác tín dụng, chi nhánh Quảng Ninh cần thực số biện pháp sau: Thứ nhất, thiết lập hệ thống thông tn đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau: - Từ nguồn thơng tin hồ sơ vay vốn khách hàng, yêu cầu nguồn thông tin phải kiểm tốn quan có thẩm quyền Đối với báo cáo tài chưa kiểm toán, xem xét thẩm định hồ sơ, CBTD phải thận trọng Nếu nghi ngờ kiểm chứng cách sử dụng thêm số nguồn thông tin khác - Qua việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tìm hiểu thơng tin với phương pháp: vấn trực tiếp, phát phiếu điều tra, Cách tm hiểu thông tn quan trọng cần thiết, nhiều thơng tn có ý nghĩa phản ánh hết hồ sơ vay vốn, thơng tin định tính - Từ chứng từ lưu trữ hệ thống thông tin ngân hàng Trong đó, có thơng tn khách hàng có mối quan hệ vay, gửi tền ngân hàng trước - Các nguồn thông tn từ đối tượng khác: đối tác, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, báo chí, thơng tin mạng internet, 118 Thứ hai, quản lý thông tin khoa học, thuận tiện cho việc tm kiếm - Chi nhánh Quảng Ninh cần đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ thông tin quản lý khách hàng, sử dụng phần mềm tn học để hỗ trợ trình tác nghiệp - Khi tiếp nhận hồ sơ khách hàng, cần phân tích theo hướng chun mơn hóa, từ xếp thơng tin theo loại hình cho vay, thuận tiện cho công tác tra cứu sau tìm kiếm thơng tin hình thức cho vay tương tự - Tài liệu phân tích phải lưu trữ theo mẫu biểu thống quy chuẩn Thứ ba, tăng cường hợp tác, trao đổi chia sẻ thông tin NHTM việc cung cấp thông tin khách hàng Hiện nay, ngân hàng xây dựng trung tâm thơng tin tín dụng riêng để phục vụ hoạt động tín dụng nội Tuy nhiên cạnh tranh lẫn nên ngân hàng thường bí mật nguồn thơng tin Điều tiềm ẩn rủi ro lớn xảy rủi ro đạo đức khách hàng vay, khách hàng cố tm cách để vay vốn ngân hàng, cách sử dụng phương án vay vốn, tài sản chấp để vay nhiều ngân hàng Khi đó, việc trao đổi chia sẻ thông tin ngân hàng khách hàng vay cần thiết, giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro cho vay 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Duy trì kinh tế phát triển ổn định, vững chắc; khuyến khích hình thành phát triển thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường chứng khoán tạo tiền đề thúc đẩy cải tiến đổi công nghệ NHVN, bước hội nhập vào tài giới Cần ban hành chế độ kiểm toán bắt buộc, trước mắt doanh nghiệp lớn dự án lớn; cung cấp thông tin NH quan NN, áp dụng kỷ luật lập báo cáo cung cấp thông tin 119 Mọi hoạt động kinh doanh tổ chức kinh tế nói chung NH nói riêng chịu quản lý NN tuân theo sách pháp luật Đảng NN, thiếu hệ thống pháp luật làm giảm niềm tn, hiệu hoạt động rủi ro cho NH Do đó, quan NN cần: + Đơn giản hóa thủ tục, loại giấy tờ công chứng; hạn chế công chứng nhiều quan; cần giải nhanh hồ sơ nhằm tạo thuận lợi đảm bảo mặt thời gian cho người có nhu cầu vay vốn + Trong trình phát tài sản chấp để thu hồi nợ NH gặp nhiều khó khăn khâu xử lý văn thi hành án chậm Vì vậy, quan thi hành án cần phải bàn giao nhanh tài sản cho NH, có phối hợp tốt NH với tòa án để NH xử lý khoản nợ tồn động có hiệu Hỗ trợ tối đa cho chi nhánh việc xử lý thu hồi nợ khó đòi, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ để NH thu hồi sớm vốn cho vay, tiếp tục công việc kinh doanh Các quan bảo vệ thị hành pháp luật cần đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án có liên quan đến hoạt động NH, tránh kéo dài gây đọng vốn cho NH Cơ quan thi hành án cần thực nghiêm túc quy định cưỡng chế buộc người vay thi hành án Chính quyền địa phương cần tích cực hợp tác với NH việc phát dự án kinh doanh manh tính khả thi cao, có khả tạo phúc lợi cho xã hội Tạo điều kiện cho NH xét duyệt hồ sơ vay vốn lớn xác có hiệu 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước - Tăng cường nâng cao hiệu công tác tra, kiểm sốt: Cần tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại sở pháp luật hành, phù hợp với thơng lệ quốc tế tình hình thực tế ngân hàng 120 Cơng tác tra nhiệm vụ quan trọng hàng đầu NHNN, mục têu công tác tra nhằm phát kịp thời, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật NHTM Nhưng thực tế, NHNN 121 thực việc kiểm tra, theo dõi giai đoạn sau phát sinh rủi ro, chưa thực công tác giám sát từ xa để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời Cần phải xây dựng số điều luật nhằm tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng NHTM - Cần đẩy mạnh hoạt động thơng tin tín dụng nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro NHTM Việt Nam: Việc hình thành phát triển hệ thống TTTD ngân hàng Việt Nam năm qua bước khách quan tất yếu, phù hợp với tiến trình phát triển đáp ứng đòi hỏi hoạt động tiền tệ tín dụng kinh tế thị trường Hệ thống TTTD thị trường tài góp phần làm giảm khơng cân xứng thông tin người vay người cho vay, cho phép người cho vay đánh giá rủi ro xác cải thiện chất lượng đầu tư, dễ dàng tư vấn chọn lựa phương án giảm chi phí tín dụng cho người vay tốt, từ tăng khối lượng tín dụng góp phần phát triển kinh tế Hoạt động TTTD ngân hàng Việt Nam thời gian qua đạt số thành đáng khích lệ, hỗ trợ hiệu cho hoạt động tín dụng nói chung Tuy nhiên, TTTD Việt Nam giai đoạn đầu, có khó khăn, tồn tại, chất lượng thông tn chưa thực tốt, chưa đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời xác Vì vậy, cần phải có phối hợp tích cực NHNN NHTM để tiếp tục hoàn thiện phát triển hoạt động TTTD NHNN cần phải có biện pháp nâng cao chất lượng TTTD theo hướng: + Cần trang bị cho trung tâm CIC thiết bị mới, đại đáp ứng nhu cầu công việc như: xử lý phân tích thơng tn cách nhanh chóng, xác + Cần phải đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên CIC mặt nghiệp vụ mà phải trọng đào tạo tin học ngoại ngữ + Cần tuyên truyền để NHTM nhận thức vai trò to lớn trung tâm CIC từ NHTM có hợp tác với trung tâm để chia sẻ thông tin 122 4.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro định hướng thông lệ quốc tế Cụ thể: - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạng doanh nghiệp sở đánh giá kết áp dụng thời gian vừa qua, nghiên cứu nhằm bổ sung hoàn thiện hệ thống têu tài phi tài Đây tền đề cho việc xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, từ áp dụng phương pháp phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo chuẩn mực quốc tế - Cần sớm nghiên cứu xây dựng mơ hình lượng hố cụ thể mức độ rủi ro doanh nghiệp mô hình định lượng để xác định GHTD sở mức độ rủi ro doanh nghiệp; xây dựng mô hình đánh giá cảnh báo sớm rủi ro để áp dụng chung cho toàn hệ thống - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cần sớm xây dựng đưa vào vận hành hệ thống thông tin quản lý đảm bảo cập nhật, xác đầy đủ Hệ thống thông tn tập trung Hội sở chính, kết nối trực tuyến với chi nhánh sở mạng máy tính nội (LAN) Nội dung hệ thống bao gồm tất thông tin cần thiết cho hoạt động quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Với trình độ cơng nghệ chưa đồng ngân hàng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam thiết kế mẫu biểu thông tn riêng phù hợp với xu hướng phát triển cơng nghệ riêng bám sát nội dung khoa học chung vấn đề báo cáo đặc biệt phải bám sát quy định chung quốc tế Mặt khác, hệ thống thơng tin lại phải phù hợp với yêu cầu báo cáo chung NHNN - Để nâng cao tính độc lập phận kiểm tra nội Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cần phải tiến hành theo hướng tổ chức lại máy hoạt động Ban kiểm sốt HĐQT Phòng Kiểm tra nội trung ương kết hợp với việc tăng cường tính chủ động cán làm cơng tác kiểm tra, kiểm sốt chi nhánh qua việc đan xen quản 123 lý theo chiều ngang quản lý theo ngành dọc Việc tăng cường mối quan hệ 120 Ban kiểm sốt HĐQT Phòng kiểm tra nội nâng cao vai trò quản lý theo ngành dọc khâu kiểm tra, kiểm sốt có tác dụng làm tăng tính độc lập phận kiểm tra, kiểm sốt đơn vị thành viên kết kiểm tra báo cáo lên Giám đốc đơn vị thành viên Phòng kiểm tra nội trung ương - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cần tạo điều kiện cho Chi nhánh công tác đào tạo cán tín dụng nói chung cán quản lý rủi ro tín dụng nói riêng Với đời Trung tâm đào tạo Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam cần thường xuyên tổ chức khố đào tạo lĩnh vực chun mơn cung cấp tảng kiến thức toàn diện cho cán tín dụng 121 KẾT LUẬN Phân tích rủi ro kinh doanh tín dụng khơng phải vấn đề , nhiên vấn đề nhà nước ngân hàng quan tâm hàng đầu Việt Nam Hiện Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh có cố gắng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng, song để trở thành ngân hàng có tầm cỡ khu vực giới , đòi hỏi Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh phải có giải pháp để trì an tồn hoạt động tín dụng Cùng với phát triển Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh, tác giả mong muốn với nghiên cứu Luận văn giúp ích phần cho nghiệp phát triển ngân hàng Luận văn đề cập số vấn đề mang tính chất sau : - Một là, hệ thống hóa sở lý luận thực tễn rủi ro tín dụng ngân hàng ngân hàng thương mại - Hai là, Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng thơng qua phân tích số liệu năm 2014, bao gồm phân tích kết hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình doanh số cho vay, tnh hình doanh số thu nợ, tình hình dư nợ, tình hình nợ hạn tiêu rủi ro tín dụng tiêu hệ số rủi ro, hệ số dư nợ, vòng quay vốn tín dụng,… Từ đó, xác định nguyên ngân gây rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh - Ba là, sở lý luận thực tiễn với định hướng phát triển tín dụng Chi nhánh Quảng Ninh, luận văn đưa giải pháp có tính thực tễn hạn chế rủi ro tín dụng PVcomBank Quảng Ninh đồng thời đưa số kiến nghị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho Chi nhánh hoạt động Mặc dù, tác giả có nhiều cố gắng để đạt kết nghiên cứu nên trên, Luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận bảo đóng góp ý kiến thầy giáo, nhà khoa học, cán quản lý lĩnh vực ngân hàng có quan tâm đến đề tài để Luận văn hoàn thiện đem lại hiệu cao 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Diệu (chủ biên) (2001), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2003), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội Thái Văn Đại (2007), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Tủ sách Trường Đại học Cần Thơ Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Edward I Alman (2001), Managing credit risk: Achanllenge for the new millennium Hennie van Greuning – Sonjatanovic (1999), Analyzing banking Risk, the world Bank Shelagh Heffernan (2005), Modern Banking, John Wiley & Sons Publication World bank (2001), Banking Reform in Vietnam Nguyễn Hải Đăng (2011), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu, Luận văn thạc sĩ 10.Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động, Hà Nội 11.Tơ Ngọc Hưng (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 12.Dương Thị Bình Minh, Sử Đình Thành (2004), Lý thuyết tài tiền tệ, NXB Thống kê, Hà Nội 13.Đào Minh Phúc, Mai Siêu, Nguyễn Quang Tuấn (1998), Cẩm nang quản lý tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 14.TS Nguyễn Văn Tiến (2002), Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 15 Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính 123 16 Lê Văn Chí (2011), Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng sách xã hội tỉnh Gia lai, Luận văn thạc sĩ 17 Phạm Linh (2005), Nâng cao chất lượng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Việt nam, Luận văn thạc sỹ 18 Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế, NXB Thống kê, Hà Nội ... tễn rủi ro tín dụng ngân hàng ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng; xác định yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam -Chi nhánh Quảng. .. sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau đây: Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục Rủi ro Rủi ro Rủi ro Rủi ro Rủi ro lựa chọn bảođả nghiệp nội tập trung m vụ - Rủi ro. .. động tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 61 3.2.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Quảng Ninh 77 3.2.3 Phân tích tiêu rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh quảng ninh , Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam chi nhánh quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay