Xác nhận cha mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:51

Xác nhận cha, mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha, mẹ, con là hoàn toàn tự nguyện, không tranh chấp và bên nhận, bên được nhận đều còn sống vào thời điểm đăng ký. Cha, mẹ luôn là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất NLHVDS. Xác nhận cha, mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha, mẹ, con là hoàn toàn tự nguyện, không tranh chấp và bên nhận, bên được nhận đều còn sống vào thời điểm đăng ký. Cha, mẹ luôn là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất NLHVDS. Xác nhận cha mẹ cho theo thủ tục hành tiến hành việc nhận cha, mẹ, hồn tồn tự nguyện, khơng tranh chấp bên nhận, bên nhận sống vào thời điểm đăng ký Cha, mẹ người đại diện theo pháp luật cho chưa thành niên thành niên NLHVDS
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác nhận cha mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha, Xác nhận cha mẹ cho con theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi việc nhận cha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay