Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2019, 09:51

Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó. Khi vợ hoặc chồng thực hiện các giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không có sự đồng ý của bên kia thì người thực hiện giao dịch phải thanh toán bằng tài sản của riêng mình. Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó. Khi vợ hoặc chồng thực hiện các giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của gia đình mà không có sự đồng ý của bên kia thì người thực hiện giao dịch phải thanh toán bằng tài sản của riêng mình. Tài sản chung vợ chồng pháp luật quy định phải đăng quyền sở hữu GCNQSH ghi tên vợ chồng người tên GCN đương nhiên chủ sở hữu tài sản Khi vợ chồng thực giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu gia đình khơng đồng ý bên người thực giao dịch phải toán tài sản riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó, Tài sản chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng GCNQSH chỉ ghi tên vợ hoặc chồng thì người có tên trong GCN đương nhiên là chủ sở hữu của tài sản đó

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay