Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước lào cai

127 18 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:59

ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁ I NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀNG THỊ HỒNG PHÚC HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN LÀO CAI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THẾ HỒNG THÁI NGUN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm soát Chi đầu tư xây dựng qua KBNN Lào Cai ” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn KBNN tỉnh Lào Cai cung cấp, số liệu tác giả thu thập khảo sát từ đồng nghiệp KBNN Lào Cai, kết nghiên cứu co liên quan đến đê tài đa được công bô.Các trích dân luân văn đêu đa đươc chi ro nguôn gôc Lào Cai, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Phúc ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu viết luận văn“Hồn thiện cơng tác kiểm soát Chi đầu tư xây dựng qua KBNN Lào Cai’’, đa nhận được hướng dẫn, giúp đỡ, tận tình thầy giáo nhà trường cán KBNN tỉnh Lào Cai Tôi xin trân trọng cảm ơn tận tình TS Lê Thế Hồng người trực tiếp hướng dẫn tơi nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, khoa, phòng Trường Đai hoc Kinh t ế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đa tạo điêu kiện giúp đỡ vê mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lanh đạo KBNN tỉnh Lào Cai bạn đồng nghiệp đa tận tình giúp đỡ, tạo điêu kiện cho tơi hồn thành luận văn Vì nhiêu lý khách quan chủ quan luận văn hạn chế định Tôi mong nhận được ý kiến đong gop nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn / Lào Cai, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Hồng Phúc DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BTC Bộ Tài chính ĐT Đầu tư KB Kho bạc KBNN Kho bạc nhà nước KSC Kiểm soát chi NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định UBNN Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đê tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đong gop đê tài Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Những vấn đê vê chi đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1.1 Những vấn đê vê chi đầu tư xây dựng 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò kiểm sốt chi đầu từ xây dựng qua kho bạc nhà nước 1.1.3 Phân loại kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 11 1.1.4 Nội dung quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng quay kho bạc nhà nước 13 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 19 1.2 Cơ sở thực tiễn vê kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước 21 1.2.1 Kinh nghiệm học 21 1.2.2 Bài học rút công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai 23 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 25 2.2 Phương pháp nghiên cứu 25 2.2.1 Chọn điểm nghiên cứu 25 2.2.2 Thu thập thông tin 25 2.2.3 Phương pháp tổng hợp thông tin 26 2.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 27 Chương 3: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH LÀO CAI 31 3.1 Giới thiệu vê KBNN tỉnh Lào Cai 31 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 31 3.1.2 Cơ cấu tổ chức KBNN tỉnh Lào Cai 33 3.1.3 Đặc điểm chi ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Lào Cai 39 3.2 Thực trạng vê cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua KBNN tỉnh Lào Cai 39 3.2.1 Các hình thức kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước qua KBNN tỉnh Lào Cai 40 3.2.2 Thực trạng hoạt động chi đầu tư xây dựng 45 3.3 Kết khảo sát nhân viên Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 54 3.3.1 Đặc điểm nhóm đối tượng khảo sát 54 3.3.2 Đánh giá mức độ tin cậy liệu khảo sát nhân viên kho bạc 56 3.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng 57 3.3.4 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố 60 3.3.5 Đánh giá đối tượng khảo sát vê yếu tố ảnh hưởng tới hiệu cơng tác kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 62 3.4 Kết khảo sát chủ đầu tư 71 3.4.1 Đánh giá chủ đầu tư vê nguồn nhân lực 71 3.4.2 Đánh giá chủ đầu tư vê quy trình, thủ tục 72 3.4.3 Đánh giá chủ đầu tư vê tính công khai, minh bạch công tác kiểm soát chi 75 3.5 Đánh giá vê cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 76 3.5.1 Kết đạt được 76 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân 77 Chương 4: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÀO CAI 80 4.1 Mục tiêu, định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi tốn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 80 4.1.1 Định hướng mục tiêu chung kho bạc nhà nước 80 4.1.2 Mục tiêu định hướng kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 81 4.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai 82 4.2.1 Hồn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng 82 4.2.2 Nâng cao lực, chất lượng đội ngũ cán 85 4.2.3 Hoàn thiện khâu kế hoạch hóa hoạt động kiểm soát 87 4.2.4 Nâng cao ý thức chấp hành chủ đầu tư 88 4.2.5 Hồn thiện hệ thống cơng nghệ thông tin nội kho bạc 88 4.3 Kiến nghị 89 4.3.1 Kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ 89 4.3.2 Kiến nghị với Bộ, ngành, địa phương 91 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN 92 4.3.4 Kiến nghị với chính quyên địa phương 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC .100 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tổng chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực ĐTXDCB qua KBNN Lào Cai 45 Bảng 3.2: Tổng chi ngân sách nhà nước theo cấp quản lý 47 Bảng 3.3: Tình hình dự án đầu tư XDCB được đầu tư NSNN qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai qua năm 49 Bảng 3.4: Tổng vốn toán vốn được giao số vố cấp phát 52 Bảng 3.5: Số món bị từ chối toán qua năm 53 Bảng 3.6 Tổng hợp kết phân tích nhân học 55 Bảng 3.7 Kiểm định liệu 56 Bảng 3.8 Kiểm định phân tích nhân tố 59 Bảng 3.9 Kết nhân tố 59 Bảng 3.10 Phân tích tương quan nhân tố 60 Bảng 3.11 Kết phân tích hồi quy 61 Bảng 3.12 Điểm trung bình nhân tố trình độ chun mơn 62 Bảng 3.13 Điểm trung bình nhân tố cấu tổ chức 64 Bảng 3.14 Điểm trung bình nhân tố quy trình nghiệp vu 65 Bảng 3.15 Điểm trung bình nhân tố Trang thiết bi cở sở vật chất kỹ thuật 67 Bảng 3.16 Điểm trung bình nhân tố cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội 68 Bảng 3.17 Điểm trung bình nhân tố hiệu kiểm soát chi 70 Bảng 3.18 Đánh giá CĐT vê yếu tố nguồn nhân lực 71 Bảng 3.19 Đánh giá CĐT vê yếu tố quy trình thủ tục 72 Bảng 3.20: Đánh giá CĐT vê tính công khai, minh bạch 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các khoản chi ngân sách nhà nước nguồn lực kinh tế chủ yếu quan trọng để Nhà nước thực chức nhằm đạt được mục tiêu vê kinh tế - xa hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đê thời kỳ Chi đầu tư xây dựng nhân tố quan trọng nghiệp đổi mới, công nghiệp hoa, đại hoa đất nước, định tăng trưởng kinh tế xa hội No gop phần cải thiện sở hạ tầng, chuyển dịch cấu kinh tế giải nhiệm vụ phát triển kinh tế - xa hội đất nước Hàng năm vốn đầu tư toàn xa hội chiếm tỷ trọng lớn tổng sản phẩm Quốc nội Do tính chất co hạn nguồn lực, quốc gia Nhất nước ta, điêu kiện nguồn vốn nền kinh tế hạn hẹp, việc sử dụng nguồn vốn cho đầu tư phát triển cần phải tiết kiệm, co hiệu quả, tránh thất thoát lang phí.các khoản chi đầu tư xây dụng từ ngân sách nhà nước ln đòi hỏi phải được quản lý, kiểm sốt để đảm bảo tính hiệu co ý nghĩa đặc biệt quan trọng Với quốc gia đẩy mạnh công nghiệp hoa, đại hoa đất nước bối cảnh khủng hoảng suy thoái kinh tế co tác động mạnh mẽ đến mặt đất nước Việt Nam việc quản lý, kiểm sốt khoản chi ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, tiết kiệm hiệu đặt nhiêu thách thức trình hoạch định chính sách tổ chức thực Trong năm qua, với việc bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật vê ngân sách nhà nước, việc quản lý, kiểm soát khoản chi đầu tư xây dụng từ ngân sách nhà nước đa co chuyển biến tích cực, mặt đảm bảo cải cách thủ tục hành chính để tăng cường minh bạch đơn giản, thơng thống, kịp thời, mặt khác cơng tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường để đảm bảo khoản chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước được thực nội dung, tiết kiệm, hiệu Tuy nhiên, điêu kiện co thay đổi nhanh chong mơi trường bên ngồi điêu kiện kinh tế - xa hội bên mà cơng tác quản lý, kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ ngân bù cần tính đến yếu tố điêu tiết Nhà nước đất đai bị thu hồi phục vụ hoạt động dịch vụ nhà đất sở đảm bảo lợi ích người dân, nhà nước đơn vị kinh doanh Vê chế đên bù cần quan tâm đến yếu tố khác như: hỗ trợ việc, hỗ trợ thiệt hại vê kinh doanh, hỗ trợ di chuyển cách thỏa đáng Áp dụng chế giá đên bù không phân biệt nguồn vốn tham gia đầu tư vào dự án 4.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Chính KBNN Bộ Tài chính cần co chế tài kiểm soát giá xây dựng bản, giá vật liệu xây dựng đảm bảo khoản chi XDCB phải được kiểm soát chặt chẽ Xem lại điều kiện toán, tạm ứng Kho bạc để đảm bảo giải ngân vốn ngân sách Nhà nước không tách rời tiến độ thực Hệ thống văn pháp quy quy chế, văn hướng dẫn để tổ chức triển khai Quy trình kiểm sốt chi cần được sớm tích hợp, bổ sung sửa đổi hoàn thiện theo hướng: Cập nhật, tích hợp gộp chung Thông tư văn hướng dẫn thực quy trình kiểm sốt chi Ngồi hệ thống văn hướng dẫn, quy chế, Quy trình Bộ Tài chính ban hành cần được rà soát, cập nhật, bao gồm: Thông tư 62/2015/TTBTC: Sửa đổi, bổ sung số điêu Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA: Hướng dẫn phốỉ hợp thực công tác bảo đảm an ninh an toàn tiền, tài sản hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thông tư 123/2014/TT-BTC: Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Thông tư 61/2014/TTBTC:Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc, Thông tư 54/2014/TT-BTC: Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ, Thông tư 32/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điêu Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ngân hàng thương mại, Thông tư 08/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS), Thông tư 162/2012/TT-BTC: Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, Thông tư 161/2012/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Thông tư 122/2012/TTBTC: Quy định việc quản lý loại tài sản quý giấy tờ co giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi bảo quản, Thông tư 164/2011/TT-BTC: Quy định quản lý thu, chi tiên mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nướcvà số thông tư quy định khác Kèm theo văn hướng dẫn quy định vê đánh giá mức độ hoàn thành cán KBNN tỉnh, thành phố việc học tập thực thông tư, quy định này, để KBNN tỉnh, thành phố co quy định cản Một biện pháp cần phải thực để co thể cải thiện được tình trạng văn pháp luật thiếu thống nhất, đồng bộ, đo Bộ Tài Chính cần trọng tới hoạt động xây dựng, ban hành quy định, thông tư phải co tham khảo, đong gop ý kiến chuyên gia Bộ đa làm việc q trình xây dựng thơng tư, quy định dự định thay văn mới, điêu mà đơn vị chưa trọng công tác xây dựng, ban hành văn Ngồi ra, việc cán xây dựng thơng tư, quy định không trọng tham khảo, nghiên cứu quy định trước đo dẫn đến không đồng bộ, thế, trước trình lên lanh đạo Bộ phê duyệt, cần phải co kiểm tra, đánh giá gop ý nội bộ phận chuyên trách xây dựng thông tư, quy định Bộ Tài chính, để văn được kiểm duyệt chặt chẽ trước trình lanh đạo 4.3.4 Kiến nghị với quyền địa phương Ngồi việc tn thủ quy định Nhà nước hoạt động kiểm soát đầu tư xây dựng bản, chính quyên tỉnh cần thực số biện pháp nhằm hỗ trợ KBNN tỉnh hoạt động kiểm soát chi nguồn vốn đầu tư XDCB qua KBNN sau: - UBND tỉnh cần đưa quy định chặt chẽ hoạt động chuẩn bị hồ sơ dự án, đo quy định rõ ràng đơn vị chủ đầu tư muốn được phê duyệt Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ dự án phải thực kế hoạch hóa tốt quy trình sử dụng nguồn vốn, qua đo cung cấp kế hoạch cho KBNN tỉnh để kết hợp kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn vốn trước tiến hành lựa chọn dự án - Hỗ trợ KBNN nguồn lực hỗ trợ hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn dự án, cung cấp cán kỹ thuật co chuyên môn cán KBNN thực hoạt động kiểm tra, giám sát - Ban hành chính sách hỗ trợ đơn vị chủ đầu tư hoạt động giải phong mặt bằng, vốn khâu tốn nhiêu chi phí đầu tư nhiêu thời gian, để tăng hiệu sử dụng nguồn vốn giảm thiểu vấn đê rủi ro, thất thoát nguồn vốn ngân sách Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ KẾT LUẬN Qua phân tích số liệu cụ thể trên, co thể thấy tầm quan trọng quản lý đầu tư noi chung hoạt động kiểm soát đầu tư xây dựng noi riêng Việc kiểm soát chi đầu tư xây dựng hiệu co ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế địa phương, ngành nước, phục vụ đời sống nhân dân Hoạt động kiểm soát đầu tư vốn XDCB qua KBNN luôn công việc nhận được quan tâm đạo thực KBNN cấp Cơng tác đong vai trò quan trọng việc sử dụng hiệu nguồn vốn ngân sách, tác động tích cực tới việc triển khai dự án đầu tư cách nhanh chong, sớm đưa dự án vào hoạt động để đem lại lợi ích cho hoạt động phát triển kinh tế xa hội Hiện cánh cửa thu hút đầu tư tỉnh Lào Cai rộng mở, sẵn sàng chào đon nhà đầu tư nước nước Lào Cai tạo điêu kiện để nhà đầu tư được hưởng quyên lợi cao nhất, với nghĩa vụ thấp (theo khung chính sách quy định Chính phủ) Các nhà đầu tư được bảo đảm an ninh, an toàn cao hoạt động sản xuất, kinh doanh Lào Cai Đo nhờ cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua kho bạc nhà nước Lào Cai đa phát huy vị trí vai trò tạo sở vật chất, phát triển ngành Tuy nhiên so với yêu cầu tình hình thực trạng phát triển tỉnh đòi hỏi cơng tác phải vươn lên tầm co tính khoa học, khách quan hoàn thiện hơn, khắc phục mặt tồn Như vậy, hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB qua kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai việc cần thiết, co tính thời Để thực được điêu này, cần co quan tâm Nhà nước, lanh đạo ngành, đơn vị sở Các chủ thể tham gia kiểm soát chi đầu tư XDCB phải tuân thủ chặt chẽ trật tự, kỷ cương thủ tục trình tự chi đầu tư XDCB; khắc phục tiêu cực, vi phạm chủ thể quản lý; Khắc phục hạn chế khách quan … để giảm lang phí thất thoát tham nhũng Tuy nhiên trình phát triển, ln biến đổi khơng ngừng.Vì vậy, chế, chính sách vê kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tỉnh Lào Cai cần co biến đổi hồn thiện cho phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất.Với cách nhìn nhận xét đoán tỉnh táo, khách quan, chủ thể quản lý cần không ngừng nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB; góp phần vào tiến trình đổi đất nước, đưa tỉnh Lào Cai vững bước lên, tạo sở vật chất ngày đại, thực thành công nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Qua nghiên cứu lý thuyết áp dụng cho việc phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát đầu tư vốn XDCB qua KBNN Lào Cai, học viên đa điểm mạnh, điểm yếu hoạt động KBNN Lào Cai Đồng thời, từ thực trạng, điểm yếu tác giả đa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai Các giải pháp bao gồm hồn thiện quy trình, thủ tục, nâng cao lực nhân viên, tăng cường áp dụng CNTT hoạt động kiểm soát Rất mong rằng, giải pháp được ứng dụng thực tế công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh để cải thiện hiệu công tác thời gian tới Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Báo cáo hoạt động kiểm soát chi NSNN qua KBNN tỉnh Lào Cai giai đoạn từ năm 2012-2014 Báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Khoa học Xa hội Việt Nam UNDP, 2010, kỷ yếu hội thảo "Tái cấu đầu tư công bối cảnh đổi mô hình tăng trưởng tái cấu trúc nên kinh tế Việt Nam " Thành phố Huế, 28 - 29/12/2010 Bộ Tài chính (2011),Thông tư 164/2011/TT-BTC: Quy định quản lý thu, chi tiên mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2012),Thông tư 122/2012/TT-BTC: Quy định việc quản lý loại tài sản quý giấy tờ co giá Kho bạc Nhà nước nhận gửi bảo quản Bộ Tài chính (2012),Thông tư 161/2012/TT-BTC: Quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2012),Thông tư 162/2012/TT-BTC: Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước Bộ Tài chính (2013),Thông tư 08/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính (2014),Thông tư 123/2014/TT-BTC: Hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính (2014),Thông tư 32/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan ngân hàng thương mại 10 Bộ Tài chính (2014),Thông tư 54/2014/TT-BTC: Quy định chi tiết hướng dẫn thực việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 Chính phủ 11 Bộ Tài chính (2014),Thông tư 61/2014/TT-BTC:Hướng dẫn đăng ký sử dụng tài khoản Kho bạc Nhà nước điêu kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 12 Bộ Tài chính (2014),Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA: Hướng dẫn phốỉ hợp thực công tác bảo đảm an ninh an toàn tiên, tài sản hệ thống Kho bạc Nhà nước 13 Bộ Tài chính (2015),Thông tư 62/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước 14 Cao Thị Lan Anh (2010), với nghiên cứu: “Một số giải pháp hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt Nam, số 101 15 Hoàng Thị Xuân (2011), “Quy trình kiểm sốt chi NSNNqua KBNN - Những đê xuất giải pháp”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt Nam, (110), 14-17, 21 16 Nguyễn Thị Bạch Trúc (2010), “Thanh toán tạm ứng đên bù giải phong mặt thực trạng giải pháp”, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia KBNN Việt nam,(101), 12-13 17 Phạm Thanh Sơn(2013), với nghiên cứu: Đổi chế quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa phương (trường hợp KBNN tỉnh Vĩnh Phúc), luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 18 Bộ Tài chính (2010) , Quyết định số 362 ngày 11/2/2010 Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức KBNN tỉnh thành phố trực thuộc trung ương 19 Chính phủ (2009), Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 20 Chính phủ (2009), Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình 21 Chính phủ (2010), Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng 22 Chính phủ (2011), Nghị số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.Quốc hội (2002), Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002 23 Kho bạc Nhà nước (2009), Quyết định số 686/QĐ-KBNN ngày 18/8/2009 việc ban hành Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN 24 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 việc Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN 25 Quốc hội ( 2005) , Luật Đấu thầu , ngày 29/11/2005 26 Bộ Tài chính (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định quản lý toán vốn đầu tư vàvốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn NSNN 27 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xa hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu khảo sát cán kho bạc Nhà nước Lào Cai Xin chào Quý đồng nghiệp! Tên tơi là: Hồng Thị Hồng Phúc Hiện thực nghiên cứu đánh giá vê thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai, thế, tơi thực khảo sát để đánh giá vê yếu tố ảnh hưởng tới cơng tác kiểm sốt chi được thực KBNN tỉnh Hi vọng Quý đồng nghiệp đưa ý kiến khách quan để co thể hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Nội dung Phỏng vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hồn tồn khơng đồng ý Không đồng ý Đồng ý Thang Biến đo mã hóa TDCM1 TDCM2 Trình độ TDCM3 chun mơn TDCM4 Khơng ý kiến Hồn tồn đồng ý Câu hỏi khảo sát Cán KBNN co trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt Cán KBNN thể tận tâm, chu đáo công việc Cán KBNN thể tinh thần tự học tập nâng cao trình độ tốt Cán KBNN thể thái độ lịch sự, thân thiện làm việc với chủ đầu tư Công tác đào tạo, nâng cao kỹ TDCM5 nghiệp vụ cho cán KBNN được thực cách hiệu 101 Thang Biến đo mã hóa CCTC1 CCTC2 Cơ cấu Câu hỏi khảo sát Bộ máy KBNN co xếp, bố trí khoa học, hợp lý Sự phân cấp quyền hạn, chức vị trí làm việc được rõ ràng, cụ thể Cơ cấu nhân phòng ban co tổ chức CCTC3 cân đối, phù hợp với khối lượng công việc CCTC4 CCTC5 QTNV1 QTNV2 Quy trình cách hợp lý theo lực cá nhân Việc xếp nhân co cân nhắc tới nguyện vọng, sở thích cán KBNN Quy trình được xây dựng hồn thiện hợp lý Quy trình phù hợp với cấu tổ chức KBNN QTNV3 Trình tự thực cơng việc chặt chẽ QTNV4 nghiệp vụ Trình độ nhân được xếp QTNV5 Các cán KB tuân thủ đầy đủ bước quy trình Việc tuân thủ quy trình mang lại hiệu cho cơng tác kiểm soát KBNN tỉnh thường xuyên tổ chức QTNV6 lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kịp thay đổi vê quy trình nghiệp vụ từ KBNN Trung ương Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 Thang Biến đo mã hóa CSVC1 Trang CSVC2 thiết bị sở vật thuật Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh đầy đủ Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh đại Trang thiết bị thực nghiệp vụ CSVC3 nhân viên KBNN tỉnh làm việc ổn định, ít hỏng hoc chấtkỹ Câu hỏi khảo sát CSVC4 Trang thiết bị phục vụ môi trường làm việc nhân viên KBNN tỉnh đẩy Lãnhđủđạo KBNN thể quan tâm CSVC5 tới việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho nhân viên KBNN tỉnh Hoạt động kiểm tra tự kiểm tra KTKS1 công tác chi được thực nghiêm túc, công Công tác kiểm tra, đánh giá được thực Công tác kiểm tra, KTKS2 theo lộ trình cách thường xuyên tiêt kiệm NSNN Các cán kiểm tra co trình độ KTKS3 lực đảm bảo cho chính xác hoạt kiểm động kiểm tra soát Các sai phạm được phát qua hoạt nội KTKS4 động kiểm tra, tự kiểm tra được khắc phục nhanh chong, hiệu Kết kiểm tra, kiểm sốt được thơng KTKS5 báo chi tiết tới nhân viên lanh đạo KBNN tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 Thang Biến đo mã hóa HQKS1 kiểm Noi chung, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN tỉnh tốt Cơng tác kiểm sốt chi đầu tư XDCB đa Hiệu Câu hỏi khảo sát HQKS2 thực được vai trò, trách nhiệm việc đảm bảo hiệu nguồn soát ngân sách nhà nước chi Nguồn vốn đầu tư XDCB qua KBNN HQKS3 tỉnh được sử dụng hiệu khơng thất Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thông tin anh/chị: Giới tính Anh/Chị? Nam Nữ Anh/Chị nằm độ tuổi nào? Dưới 35 35-45 Trên 45 Kinh nghiệm làm việc Anh/Chị ? Dưới năm 2-5 năm 5-10 năm 10 năm Vị trí làm việc Anh/Chị? Lanh đạo phòng/ban Nhân viên KBNN tỉnh Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian! Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 Phụ lục 02: Phiếu khảo sát chủ đầu tư Xin chào Ơng/ Bà! Tên tơi là: Hồng Thị Hồng Phúc Hiện thực nghiên cứu đánh giá vê thực trạng hoạt động kiểm soát chi đầu tư vốn XDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai, thế, tơi thực khảo sát để đánh giá ý kiến Chủ đầu tư vê hoạt động kiểm soát chi KBNN tỉnh Lào Cai Hi vọng Ông/ Bà đưa ý kiến khách quan để co thể hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Nội dung Phỏng vấn Phần 1: Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Đồng ý Hồn tồn đồng ý Yếu tố Nguồn nhân lực Quy trình thủ tục Tính công khai, minh bạch Không ý kiến Mức điểm Đánh giá Nhân viên KBNN co trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nhân viên KBNN co kỹ làm việc nhanh chóng, chính xác Nhân viên KBNN co thái độ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình Nhân viên KBNN sẵn sàng giải đáp thắc mắc từ phía CĐT Quy trình tạm ứng, toán vốn đơn giản, dễ thực Thủ tục tạm ứng, toán vốn đơn giản, dễ thực KBNN co hướng dẫn cụ thể, chi tiết vê quy trình, thủ tục Những thơng tin thay đổi vê quy trình, thủ tục đều được thông báo cách công khai, kịp thời Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN đều được thông tin cách cụ thể, chính xác cho CĐT Mọi định hoạt động kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ KBNN đều thể tính chính xác, công bằng, co KBNN sẵn sàng giải thắc mắc từ phía CĐT cách thỏa đáng Xin chân thành cảm ơn Ơng/ Bà dành thời gian! Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 Phầ n 2: Ý kiến đóng góp Anh/Chị việc hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi ĐTXDCB qua KBNN tỉnh Lào Cai Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... XDCB qua kho bạc Nhà nước Lào Cai 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Những vấn đề chi đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng. .. CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XDCB QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC LÀO CAI 80 4.1 Mục tiêu, định hướng hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi tốn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. .. Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Những vấn đê vê chi đầu tư xây dựng kiểm soát chi đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước lào cai , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước lào cai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay