Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

150 25 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:59

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ NGỌC QUANG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VŨ NGỌC QUANG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐẠT THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn tập hợp quan Kho bạc Nhà nước Hải Dương chưa nghiên cứu cơng bố cơng trình khoa học Người cam đoan Vũ Ngọc Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt - người trực tiếp hướng dẫn làm luận văn thầy cô giáo Phòng Đào tạo, Bộ phận sau Đại học - trường Đại học Kinh tế QTKD - Đại học Thái Nguyên; anh chị làm việc Kho bạc Nhà nước Hải Dương giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Sự giúp đỡ cổ vũ giúp nhận thức, làm sáng tỏ thêm lý luận thực tiễn lĩnh vực mà luận văn nghiên cứu Luận văn q trình nghiên cứu cơng phu, làm việc khoa học nghiêm túc thân, song khả trình độ có hạn nên tránh khỏi khiếm khuyết định Tơi mong nhận quan tâm, đóng góp ý kiến thầy, giáo độc giả đến đề tài Tác giả Vũ Ngọc Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu cụ thể nhiệm vụ chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng cần thiết kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1.2 Nguyên tắc chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 15 1.1.3 Điều kiện, cứ, quy trình tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 31 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.2 Cơ sở thực tiễn kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 35 1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước số nước, địa phương học 35 1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Hải Dương 38 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 u 41 ươ 41 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 41 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 41 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 42 2.2.4 Phương pháp chuyên gia 42 2.2.5 Phương pháp đồ thị 42 2.2.6 Phương pháp điều tra, vấn 43 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 43 2.3.1 Chỉ tiêu hiệu kinh tế xã hội 43 2.3.2 43 Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG 44 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 44 3.2 Quá trình hình thành phát triển KBNN Hải Dương 47 3.3 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương 50 3.3.1 Các văn hướng dẫn thực kiểm soát toán chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Kho bạc nhà nước 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.3.2 Cơng tác kiểm sốt tốn vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Hải Dương 51 3.3.3 Đánh giá chung cơng tác kiểm sốt chi ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Hải Dương thời gian qua 70 Chương HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG 83 4.1 Phương hướng, mục tiêu, Cơ hội thách thức để thực nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước giai đoạn 2015-2020 83 4.1.1 Phương hướng 83 4.1.2 Mục tiêu 86 4.1.3 Cơ hội thách thức 87 4.2 Một số giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương giai đoạn 2015-2020 88 4.2.1 Các giải pháp chế sách 88 4.2.2 Các giải pháp tổ chức thực 91 4.3 Một số kiến nghị 102 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 102 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài 103 4.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước 104 4.3.4 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 113 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ BQLDA Ban quản lý dự án ĐTXDCB Đầu tư xây XDCB dựng NSNN X NST â NSĐP y c g h N n h g N g KBNN UBND d ự TABMIS n TTVĐT g c n c N g â b n â n s c h đ ị a ả s p h N c g h n n â T g r K s u h n o n Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ b c N h n c Ủy ban Nhân dân Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc Thanh tốn vốn đầu tư Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 hệ thống quản lý nội bộ, hệ thống tự động hóa văn phòng, hệ thống bảo mật, an tồn liệu hệ thống liên kết, kết nối với hệ thống khác 4.2.2.5 Cải cách thủ tục hành Thực cải cách thủ tục hành lĩnh vực kiểm soát toán vốn đầu tư theo hướng giảm bớt thủ tục, hồ sơ tài liệu không cần thiết, rút ngắn thời gian kiểm sốt tốn, cơng khai quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư với mục tiêu đảm bảo toán vốn đầu tư kịp thời, chế độ hạn chế tối đa thất thoát, tiêu cực đầu tư xây dựng Xuất phát từ tình hình thực tế, nhằm nâng cao trách nhiệm, quyền hạn cấp quyền địa phương, ngành có liên quan đơn vị chủ đầu tư công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN có hiệu quả, phù hợp với chế quản lý đầu tư XDCB KBNN cần bước thực cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục khơng cần thiết cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư Kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung nội dung quy định chế độ cho phù hợp với tình hình thực tế để công tác quản lý vốn đầu tư ngày đơn giản thủ tục phải chặt chẽ pháp lý, hạn chế tối đa kẽ hở tiêu cực, tham nhũng, thất thốt, lãng phí XDCB Từng bước đại hố cơng nghệ, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, toán vốn đầu tư XDCB Cải cách hành trước hết phải thay đổi nhận thức Kinh nghiệm thực tế cho thấy để thực cải cách hành có hiệu quả, trước hết người đứng đầu đơn vị phải có nhận thức đầy đủ kiên thực cải cách hành đơn vị Đồng thời, phải làm thay đổi thói quen làm việc theo nếp cũ tâm lý ngại đổi phận cán công chức Nhưng thực tế, số thành viên ban đạo cải cách thủ trưởng đơn vị thuộc KBNN chưa thực làm tròn nhiệm vụ việc rà sốt, kiến nghị, đơn đốc, đạo nội dung cải cách hành Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 lĩnh vực phụ trách Sức ỳ, tính bảo thủ, thiếu động ngại đổi nặng nề từ cách nghĩ đến việc làm phận cán bộ, cơng chức Ngồi ra, việc triển khai cơng tác có lúc, có nơi mang tính hình thức, chưa quan tâm thích đáng mà nguyên nhân số ban đạo đơn vị chưa thấy hết mục đích, ý nghĩa cơng tác cải cách hành Thêm vào đó, việc phổ biến, qn triệt triển khai chưa tốt nên nhiều cán bộ, cơng chức đứng ngồi cuộc, khơng tích cực tham gia thực đề án kế hoạch cải cách hành KBNN ban hành Một tồn làm cho việc cải cách bị chậm lại, lúng túng việc tiếp nhận nhiệm vụ phân cấp số đơn vị mà nguyên nhân sâu xa lực hạn chế ý thức chấp hành kỷ luật phận cán bộ, công chức chưa thật tốt 4.2.2.6 Tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý đầu tư xây dựng Qua thời kỳ (5 năm lần) tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình hiệu đầu tư từ nguồn vốn NSNN để từ rút ưu, nhược điểm chế sách đầu tư xây dựng, quản lý điều hành quan Nhà nước tổ chức triển khai thực cơng trình, dự án đầu tư XDCB chủ đầu tư để rút kinh nghiệm làm tốt thời gian 4.3 Một số kiến nghị Để đảm bảo giải pháp có tính thực thi, xin đề xuất số kiến nghị sau: 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước Nhà nước cần phải xây dựng chế sách lĩnh vực đầu tư XDCB đầy đủ, rõ ràng, đồng ổn định thời gian tương đối dài, tránh tình trạng chế độ sách thay đổi nhiều thời gian qua; Có chế thực kiểm soát chặt chẽ, xác định rõ hiệu đầu tư XDCB tất khâu từ lập qui hoạch, khảo sát, lập dự án, thiết Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 kế… thi cơng, tốn, toán dự án Cần quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm, tiêu chuẩn điều kiện bắt buộc tất quan, tổ chức tham gia vào trình đầu tư xây dựng; quy định rõ trình tự, nội dung, thời gian hoàn thành bắt buộc loại cơng việc Bên cạnh cần có chế để nhân dân phương tiện thông tin đại chúng giám sát, nhằm phát nhanh công việc ách tắc, tiêu cực khâu nào, nguyên nhân đâu, trách nhiệm thuộc ai, từ để có biện pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời giúp cho q trình đầu tư thuận lợi, thơng suốt từ khâu đầu đến khâu cuối theo trình tự quy định Khắc phục bất cập, tồn đầu tư XDCB thời gian qua Thực phân công, phân cấp mạnh quản lý đầu tư XDCB cho địa phương, sở song phải phù hợp với lực đơn vị, xác định hình thức quản lý dự án phù hợp với chủ đầu tư Cần có chế tài áp dụng cho chủ đầu tư, nhà thầu không thực chế độ thưởng phạt Quy đinh rõ quan chức kiểm tra xử lý vấn đề vi phạm tiến độ, quy định mức phạt tối thiểu vi phạm tiến độ theo hợp đồng (hiện quy định mức phạt tối đa) Quy định rõ thưởng tiến độ nguồn kinh phí thực hiện, theo quy định hành trích lợi nhuận sớm đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng, tiết kiệm hợp lý khoản chi phí khác để thực hợp đồng - khơng phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc quan hành làm chủ đầu tư, khơng thể tính tốn lợi nhuận để thực cách công minh bạch cho bên tham gia hợp đồng xây dựng 4.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài Bộ Tài cần nhanh chóng ban hành thơng tư hướng dẫn cụ thể hóa Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, Kho bạc Nhà nước làm xử phạt đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, Ban quản Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 lý dự án thuộc nguồn vốn NSNN KBNN để xảy sai phạm lĩnh vực kiểm soát chi Bộ Tài đạo quan Tài địa phương phân khai kế hoạch cần tập trung nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải Chỉ đạo quan Tài địa phương làm tốt việc đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư thực việc toán vốn đầu tư dự án cơng trình hồn thành, tập trung thẩm định trình phê duyệt tốn dứt điểm dự án hoàn thành tồn đọng từ lâu chưa phê duyệt toán Trên sở Luật Xây dựng, Nghị định Chính phủ quản lý vốn đầu tư, Bộ Tài cần có hướng dẫn mang tính chiến lược, ổn định lâu dài lĩnh vực quản lý tài chính, kiểm sốt toán vốn đầu tư XDCB để KBNN cấp thực Đề nghị Bộ Tài sửa đổi, tích hợp Thông tư số 86/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN Thơng tư số 28/2012/TT-BTC quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn thành Thơng tư hướng dẫn chung cho quản lý, kiểm sốt toán vốn đầu tư nguồn vốn NSNN cho cấp ngân sách làm sở cho KBNN tích hợp hai quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư 4.3.3 Kiến nghị với Kho bạc nhà nước Xây dựng hồn thiện Quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tư theo hướng thủ tục đơn giản minh bạch, cụ thể rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị giao dịch Đề nghị KBNN nghiên cứu hợp quy trình kiểm sốt cam kết chi NSNN, quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư vốn nghiệp mang tính chất đầu tư quy trình kiểm sốt thanh tốn vốn đầu tư thuộc xã, phường, thị trấn qua KBNN thành quy trình chung Vì nội dung quy trình giống chủ đầu tư có Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 thể quản lý cơng trình có nhiều nguồn vốn, nhiều cấp ngân sách tham gia Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 Hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra dự án trường thời gian nội dung cần kiểm tra Thường xuyên cập nhật kịp thời văn liên quan đến quản lý đầu tư XDCB cho KBNN để lam kiểm soát Xây dựng hồn thiện Quy trình kiểm tra kiểm sốt nội Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học kiểm soát toán vốn đầu tư, trước mắt sửa đổi nâng cấp chương trình ĐTKB-LAN tiến tới triển khai nâng chương trình ĐTKB-WAN Tăng cường cơng tác thơng tin, báo cáo từ KBNN sở, đặc biệt phản ánh kịp thời tồn tại, vướng mắc từ thực tế Từ có chế quản lý, điều hành chung, phù hợp để KBNN địa phương thực hiện, tránh việc xử lý mang tính chất tình huống, cục không giải triệt để, dứt điểm tồn phát sinh 4.3.4 Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương Hoàn thiện chế phân cấp, ủy quyền định đầu tư cơng trình, dự án cho UBND huyện, thị xã Tăng thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư cho chủ tịch UBND huyện lên tới 10 tỷ đồng chủ tịch UBND xã lên tới tỷ đồng để tạo chủ động cho chủ đầu tư Chỉ đạo sở, ban, ngành: sở văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB, tập hợp thành cẩm nang sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đầu tư XDCB hồn chỉnh, cơng bố ban hành để chủ đầu tư địa bàn áp dụng thực thống Soát xét kỹ việc giao chủ đầu tư hình thức quản lý dự án phù hợp với lực chủ đầu tư Ban QLDA; cương thay chủ đầu tư không đủ lực quản lý điều hành dự án, kiện toàn lại số Ban QLDA đảm bảo đủ lực quản lý dự án Đề cao vai trò trách nhiệm chủ đầu tư tồn q trình sử dụng vốn, chịu trách nhiệm toàn giai đoạn đầu tư Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư, Ban QLDA trình thực kế hoạch đầu tư XDCB năm đánh giá thi đua khen thưởng cuối Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 năm đơn vị, địa phương Xử phạt nghiêm minh nhà thầu có vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư Tổ chức giao ban thường xuyên đầu tư XDCB, đánh giá, kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời … Định kỳ hàng năm tổ chức công bố lực đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công địa bàn làm sở cho Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn nhà thầu thi cơng có đầy đủ kinh nghiệm, lực kỹ thuật lực tài Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 KẾT LUẬN Công tác quản lý vốn đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN khó khăn, đòi hỏi nỗ lực cấp, ngành KBNN, đặc biệt thực việc quản lý, kiểm soát chi đầu tư đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN hành trình vơ khó khăn phức tạp Trong thời gian qua, KBNN Hải Dương nỗ lực phấn đấu đạt thành tựu đáng kể thực kiểm soát chi ngân sách nói chung chi đầu tư xây dựng nói riêng Bên cạnh tồn cần khắc phục mà trước hết tăng cường kiểm soát toán vốn đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN, tạo điều kiện giải ngân nhanh, thúc đẩy tiến độ thi cơng cơng trình; đồng thời tăng cường quản lý vốn đầu tư, chống thất lãng phí vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn Trong nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước, Nhà nước ta dành khoản đầu tư không nhỏ ngày tăng từ nguồn vốn NSNN cho lĩnh vực đầu tư xây dựng Điều đòi hỏi KBNN quan có liên quan phải tăng cường cơng tác kiểm sốt chi đầu tư đầu tư xây dựng Với cải cách, đổi cơng tác kiểm sốt tốn đầu tư đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN năm qua dựa quy chế, sách quản lý đầu t xây dựng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng ban hành mang lại kết định Nổi bật dự án công xây dựng vào thực tiễn đời sống nhân dân ngày nhiều, góp phần làm tăng trưởng kinh tế phúc lợi xã hội Tuy nhiên, hoạt động quản lý kiểm soát toán đầu tư đầu tư xây dựng vấn đề, công việc khó khăn, phức tạp, nhạy cảm với sống, nhiều sách chế độ, văn thường xuyên bổ sung, thay đổi Bên cạnh đó, khơng thoả mãn với thành tích đạt được, KBNN Hải Dương hướng tới mục tiêu nâng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 109 chất lượng cơng tác kiểm sốt tốn đầu tư đầu tư xây dựng bản, đảm bảo toán vốn đúng, đủ, kịp thời theo quy định Nhà nước đặc biệt chống thất lãng phí đầu tư xây dựng Để nghiên cứu giải vấn đề này, luận văn nghiên cứu khoa học “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương” sâu nghiên cứu làm sáng tỏ số nội dung sau: - Thứ nhất: Đã hệ thống hố trình bày tổng quan nội dung vốn đầu tư đầu tư xây dựng bản, đồng thời sâu phân tích nội dung liên quan đến kiểm sốt toán vốn đầu tư đầu tư xây dựng hệ thống Kho bạc Nhà nước Trên tảng này, đề tài tiếp tục mạch tư hệ thống vấn đề - Thứ hai: Đề tài phân tích thực trạng hoạt động đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2009-2013 công tác kiểm soát toán vốn đầu tư đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước tỉnh KBNN Hải Dương để có đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân thuộc yếu tố khách quan chủ quan để tìm giải pháp phù hợp - Thứ ba: Kết hợp với yếu tố phân tích Chương I, Chương III với định hướng hoạt động Kho bạc Nhà nước KBNN Hải Dương việc thực nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư đầu tư xây dựng bản, Luận văn đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn đầu tư vốn đầu tư xây dựng KBNN Hải Dương Bên cạnh giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát toán vốn đầu tư đầu tư xây dựng từ NSNN KBNN Hải Dương Đây đề nghiên cứu bao hàm lý luận thực ti ễn, học viên hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề tài Mặc dù vậy, nội dung đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Học viên mong muốn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 nhận đóng góp quý báu thầy đồng nghiệp để luận văn hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt, thầy cô trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, bạn bè đồng nghiệp tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Thơng tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài chính, Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính: Hướng dẫn quản lý tốn vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN Bộ Tài chính, Thơng tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 Bộ Tài chính: Quy định quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn Bộ Tài chính, Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008: Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập, báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm Bộ Tài chính, Thơng tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008: Hướng dẫn quản lý kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Bộ Tài chính, Thơng tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007: Hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước vốn nhà nước Bộ Xây dựng, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009: Quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Bộ Xây dựng, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010: Hướng dẫn lập quản lý chi phí chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Bộ Xây dựng, Thơng tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011: Hướng dẫn mẫu hợp đồng số công việc xây dựng 10 Bộ Xây dựng, Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011: Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi cơng xây dựng cơng trình 11 Bộ Xây dựng, Thơng tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013: Quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng cơng trình Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 12 Bộ Tài chính, Tài liệu phân tích quy trình nghiệp vụ (Business Process) áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc (TABMIS) 13 Chính phủ, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 14 Chính phủ, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009: Về quản lý chi phí xây dựng cơng trình 15 Chính phủ, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 16 Chính phủ, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 17 Chính phủ, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/ 06/2003: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật NSNN 18 Chính phủ, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/ 05/2010: Về hợp đồng hoạt động xây dựng 19 Chính phủ, Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài 20 Chính phủ, Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003: Phê duyệt Báo cáo khả thi dự án "Cải cách quản lý tài cơng" 21 Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011: Về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu phủ 22 Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012: Về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương 23 Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/06/2013: Về tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu phủ 24 Học viện Tài chính, Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 Hà Nội - năm 2009 25 Lê Văn Hưng, Lê Hùng Sơn (2003), Giáo trình Kho bạc Nhà nước Trường đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 26 Nguyễn Thanh Hiếu (2011), "Những vướng mắc số giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư", Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Kho bạc Nhà nước), số 113 (11/2011), trang 35 27 Kho bạc Nhà nước, Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009, 2010, 2011, 2012 28 Kho bạc Nhà nước, Công văn số 978/BTC-KHTC ngày 21/1/2009: Về việc hướng dẫn thực cam kết chi NSNN qua KBNN 29 Kho bạc Nhà nước, Công văn số 507/KBNN-THPC ngày 22/3/2013: hướng dẫn thực Thông tư số113/2008/TT-BTC quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 30 Kho bạc nhà nước, TRM - Treasury Refferences Model - Mơ hình Kho bạc tham chiếu, 9/2006 31 Quốc hội, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 25/11/2005 32 Quốc hội, Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 33 Quốc hội, Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 34 Quốc hội, Luật sửa đổi bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 35 Lê Hùng Sơn (2011), Giải pháp góp phần hạn chế nợ đọng khu vực cơng, Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Kho bạc Nhà nước) số 108 (5/2011),trang 16 36 Lê Hùng Sơn (2012), Tăng cường kiểm sốt chi tiêu cơng thực mục tiêu kiềm chế lạm, Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Kho bạc Nhà nước) số 115+116 (1+2/2012),trang 32 37 Lê Hùng Sơn (2012), Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu chi NSNN đầu tư XDCB địa bàn tỉnh Bình Định, Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Kho bạc Nhà nước) số 122 (8/2012), trang 18 38 UBND tỉnh Hải Dương, Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010: Về việc phân cấp quản lý lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, quản lý chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn Tỉnh Hải Dương Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 113 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN CÁC KHÁCH HÀNG GIAO DỊCH TẠI KBNN HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUI TRÌNH TTVĐT Xin Ơng (Bà) vui lòng cung cấp thơng tin theo nội dung sau Thơng tin Ơng (Bà) cung cấp hồn tồn giữ bí mật dung cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác Ông (Bà) Xin chân thành cảm ơn! Họ tên: Chức vụ: Cơ quan: Điện thoại: Ơng (Bà) có nắm bắt rõ qui trình tốn vốn đầu tư khơng? Nắm rõ Khơng nắm rõ Khơng biết Ơng (Bà) thấy qui trình tốn vốn đầu tư qui định hồ sơ ban đầu, hồ sơ lần tạm ứng tốn gửi quan KBNN có phù hợp khơng? Phù hợp Khơng phù hợp Ơng (Bà) thấy thời gian xử lý chứng từ theo qui trình TTVĐT có phù hợp khơng? Phù hợp Khơng phù hợp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Chi đầu tư xây dựng cần thiết kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1.2 Nguyên tắc chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. .. tốn vốn đầu tư xây dựng từ nguồn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 19 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác kiểm sốt chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà. .. Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương , Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay