Boi duong HSG lop 5 toan lien quan den ti so

120 12 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:11

Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2013 Toán Tiết 09: toán liên quan đến tỉ số I.Mục tiêu Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến tỉ số dạng so sánh hai sơ đồ Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán liên quan Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi dạng toán học II Chuẩn bị Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy học Bài : Số tiền Hải 3/5 sè tiỊn cđa An NÕu H¶i lÊy sè tiỊn cđa 10000 cho An số tiền Hải 1/3 số tiền Tìm số tiền ngời? a) Gọi số tiền Hải cha chuyển là: A sè tiỊn cđa An cha chun lµ: B Theo đầu ta có: A x 5/3 = B Số tiền Hải sau chuyển là: ( A 10 000) x = B + 10000 Thay B = A x 5/3 vµo (2) ta cã: ( A – 10 000) x = A x 5/3 + 10 000 A x – 30 000 = A x 5/3 + 10 000 A x 4/3 = 40 000 A = 40 000 : 4/3 A = 30 000 Vậy số tiền Hải là: 30 000 đồng Sè tiỊn cđa An lµ: 30 000 x 5/3 = 50 000 đồng TL: Bài : Số cam sät thø nhÊt b»ng 1/2 sät thø hai NÕu lÊy sọt hai sang sọt số cam sät b»ng 2/3 sät hai T×m sè cam sọt a) Khi cha chuyển: Sọt 1: Sọt 2: b) Khi chuyển: Sọt 1: Sọt 2: Nhìn vào sơ đồ ta thấy: phần số cam sọt lúc đầu = phần số cam sọt lúc sau + phần số cam sọt lúc đầu + = phần số cam sät lóc sau phÇn sè cam sät lúc đầu +10 = phần số cam sät2 lóc sau VËy phÇn sè cam sät lúc đầu -10 = phần số cam sọt lúc đầu phần số cam sọt lúc đầu -10quả =3 phần số cam sọt lúc sau+5quả phÇn sè cam sät lóc sau = 15 Số cam sọt lúc đầu là: 15 x + = 50(qu¶) Sè cam sät lóc đầu là: 50 : = 25 (quả) Bài nhà Bài : Số bi đỏ 4/5 số bi xanh Nếu thêm vào bi đỏ viên, bớt bi xanh viên số bi đỏ 15/13 bi xanh Tính loại Bài giải Gọi số bi ®á lµ A, sè bi xanh lµ B ( B> A) = B (1) 13 (A + 9) x = B (2) 15 Theo đầu ta cã: A x Thay B = A x vµo (2) ta cã: 13 (A + 9) x =Ax –6 15 13 39 Ax + =Ax –6 15 23 69 = Ax 60 69 23 : A= 60 A = 36 Vậy số bi đỏ 36 viên Số bi xanh là: 36 : x = 45 (viên) TL: Thứ bảy ngày 23 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết: toán liên quan đến tỉ số I.Mục tiêu Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến tỉ số Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán liên quan Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi dạng toán học II Chuẩn bị Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy học Bài 1: Ba vải có tổng chiều dài 210m cắt 1/7 tÊm thø nhÊt, 2/11 tÊm thø hai, 1/3 tÊm thø ba phần cònlại ba vảI tính độ dài vải? = (tấm vải) 7 Số vải lại thứ hai là: - = (tấm vải) 11 11 Số vải lại thứ ba là: - = (tấm vải) 3 - Số vải lại thứ là:1 - Mà số vải lại nªn ta cã: 6/7 tÊm thø nhÊt = 9/11 tÊm thø hai = 2/3 tÊm thø ba Hay: 18/21 tÊm thø nhÊt = 18/22 tÊm thø hai = 18/27 tÊm thứ ba Coi vải thứ 21 phần vải thứ hai 22 phần vải thứ ba 27 phần Ta có sơ đồ: TÊm thø nhÊt: TÊm thø hai: TÊm thø ba: TÊm vải thứ dài là: 210:(21+22+27)x21 = 63(m) Tấm vải thứ dài là: 210:(21+22+27)x22 = 66(m) Tấm vải thứ nhÊt dµi lµ: 210:(21+22+27)x27 = 81(m) Bµi 2: MĐ cho Nam số tiền nhiều Cúc 18 000 ®ång Nam ®· tiªu 7/9 sè tiỊn mĐ cho, Cóc tiêu 5/7 số tiền mẹ cho Só tiền lại cđa hai anh em b»ng tÝnh sè tiỊn mĐ cho anh, em? Cúc 63 000đ; Nam 81 000đ Bài 3: Đầu năm học mẹ cho hai anh em chung 105 000 đồng Anh tiêu 2/3 số tiền, em dã tiêu 3/4 số tiền số tiền lại hai anh em Tính số tiền mẹ cho ngời? Anh 45 000đ; Em 60 000đ Bài 4: Năm học số HS khối Năm nhiều HS khối Bốn 100 em Biết 1/5 số HS khối Bốn 1/9 số HS khối Năm Tính số HS khối? Khối Bốn 125HS; Khối Năm 225HS Bài 5: Ba xe ô tô chở gạo 1/4 số gạo xe thứ 1/3 số gạo xe thứ hai 1/5 số gạo xe thứ ba Số gạo xe thứ ba số gạo xe thứ hai Tính số gạo xe? Xe thứ nhấ 12tấn; Xe thứ hai tÊn ; Xe thø ba 15tÊn Bµi vỊ nhµ: Bài 1: Học sinh ba khối Năm, Bốn, Ba có tất 508HS Nhà trờng cử 1/4 số HS khối Năm dọn vệ sinh, 1/3 số HS khối Bốn ®i tíi hoa vµ 2/7 sè HS khèi Ba ®i nhặt rác số HS lại ba khối Tính số HS khối? Khối Ba 168 HS ; Khối Bốn 180 HS ; Khối Năm 160 HS Bài 2: Tủ sách lớp 5A có ngăn, tủ sách lớp 5B có ngăn nh ng ngăn có số sách gấp lần số sách ngăn 5A Khi bớt ngăn lớp 5A quyển, bớt ngăn lớp 5B 12 quyểnthì số sách lại hai tủ Tính số sách tủ? b) Số sách lớp 5B bít: 12 x = 60 qun Sè s¸ch líp 5A bít: x = 21 qun Sè s¸ch lớp 5B bớt nhiều lớp 5A là: 60 21 = 39 qun Nhng sau bít th× sè sách hai lớp nên số sách lớp 5B h¬n líp 5A 39 qun Líp 5B cã số ngăn sách nh lớp 5A là: x2 = 10 ngăn Số ngăn lớp 5B lớp 5A là: 10 = ngăn Mỗi ngăn lớp 5A có số sách là: 39:3 = 13 Tủ s¸ch líp 5A cã: 13 x = 91 qun Tđ s¸ch 5B cã: 10 x 13 = 130 qun TL: Tuần 08 Thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 10 : toán liên quan đến tỉ số I.Mục tiêu Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến tỉ số dạng hiệu - tỉ Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán liên quan Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi dạng toán học II Chuẩn bị Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy học Bài 1: Bốn nhà văn Hoan, Cao, Hoài, Luận vào quán uống nớc Sau hỏi thăm tuổi Bác Hoan nhận xét: 2/3 sè ti cđa t«i, 3/4 sè ti cđa chó Cao, 4/9 số tuổi bác Hoài 6/7 số tuổi Luận số Tính năm bác Hoài 18 tuổi Tính tuổi ngời? - Theo đầu ta có sơ đồ: Hoan: Hoài: Cao: Luận: Nhìn vào sơ đồ ta có: Số tuổi bác Hoài là: 18 : x = 54(tuổi) Số tuổi bác Hoan là: 18 : x = 36(ti) Sè ti cđa chó Cao lµ: (36 : x 2) : x = 32(ti) Sè ti cđa chó Ln lµ: (36 : x 2) : x = 28(ti) TL: 36:3x2 = 32:4x3 = 54:9x4 = 28:7x6 Bµi 2: Bốn nhà thơ Hoa, Cờng, Hải, Loan vào quán uống nớc Sau hỏi thăm tuổi Bác Hoa nhận xét: 1/3 số tuổi tôi, 3/4 sè ti cđa chó Cêng, 3/7 sè ti cđa b¸c Hải 4/7 số tuổi cô Loan số Tính năm Cờng 40 tuổi Tính tuổi ngời? Làm tơng tù bµi 1: Hoa 72 ti ; Cêng 32 ti Hải 56 tuổi ; loan 42 tuổi Bài nhà: Bài 3: Bốn hoạ sĩ An, Bình, Hà, Lê vào quán uống nớc Sau hỏi thăm tuổi cđa B¸c An nhËn xÐt: 3/4 sè ti cđa = 9/10 số tuổi cô Bình = 9/14 số tuổi bác Hà 5/4 số tuổi cô Lê Tính năm bác Hà 10 tuổi Tính tuổi ngời? Làm tơng tự 1: Hà 70 tuổi An 60 tuổi Bình 50 tuổi Lê 36 tuổi Bài 4: Cúc bán cam cho bà khách 1/6 số cam Nếu bà mua thêm hai 1/5 số cam Cúc Tính số cam Cúc mang bán? 1 − = (sè cam) 30 Sè cam Cúc mang bán là: : = 60(quả) 30 c) Phân số cam là: TL: 60:10+2 = 60:5 Thứ t ngày 27 tháng 10 năm 2010 Toán Tiết 11 : dạng góp vốn I.Mục tiêu Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến tỉ số Kĩ năng: Rèn kĩ giải toán liên quan Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi dạng toán học II Chuẩn bị Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy học Bài 1: Một cửa hàng bán xi măng Tháng bán đợc 1/2 số xi măng ba tháng lại Tháng bán đợc 1/3 số xi măng ba tháng lại Tháng bán đợc 2/5 số xi măng ba tháng lại Tháng bán đợc 121 Tính xem cửa hàng bán đợc xi măng? Mỗi tháng bán đợc xi măng? - Theo đầu ta có: Tháng bán = 1/2 tháng (2+3+4) = 1/3 bốn tháng Tháng bán = 1/3 tháng (1+3+4) = 1/4 bốn th¸ng Th¸ng b¸n = 2/5 th¸ng (1+2+4) = 2/7 bốn tháng Tháng bán đợc 121 ứng với số phần là: (1/3+1/4+2/7) = 11/84 Cả bốn tháng bán đợc số xi măng là: 121 : 11/84 = 924 (tấn) Tháng bán đợc là: 924: = 308 (tấn) Tháng bán đợc là: 924: = 231 (tấn) Tháng bán đợc là: 924: x = 264 (tÊn) TL: Bµi 2: Bèn công ty góp vốn thành lập nhà máy liên doanh sản xuất ô tô Công ty Hoà Bình góp số vèn b»ng 2/3 tỉng sè tiỊn cđa ba c«ng ty lại Công ty Mê Kông góp số vốn 1/4 tổng số tiền ba công ty lại Công ty Hon Đa góp số vốn 2/5 tổng số tiền ba công ty lại Công ty Trờng Hải góp 72 triệu đồng Tính xem bốn công ty góp đợc tiền? Mỗi công ty góp tiền? Làm tơng tự 1: Cả công ty 630 triệu; HB 252 triệu; MK 126 triệu; HĐ 180 triệu Bài nhà Bài 3: Tổng kết năm học 2009 2010 Trờng Tiểu học An Khánh đạt đợc số lợng học sinh giỏi khối nh au: Khối Một đạt đợc số học sinh giái b»ng 1/3 sè häc sinh cđa khèi cßn lại Khối Hai đạt đợc số học sinh giỏi 1/4 số học sinh khối lại Khối Ba đạt đợc số học sinh giỏi 1/5 số học sinh khối lại Khối Bốn đạt ®ỵc sè häc sinh giái b»ng 1/6 sè häc sinh khối lại Khối Năm đạt đợc 101 học sinh giỏi Tính xem trờng đạt đợc học sinh giỏi khối có học sinh giỏi? Làm tơng tự 1: Số HS giái c¶ trêng 420 HS KI: 105HS KII: 84 HS KIII: 70 HS KIV: 60HS 10 S.ABD= S.ACE= S.BDC= S.ECB= ½ S.ABC (1) - Xét hai tam giác AGD DGC + Có chung đường cao hạ từ G xuống AC + Có đáy AD=DC Nên S.AGD = S.GDC (2) Từ (1) (2) S.AGB= S.GBC tương tự ta có S.AGC= S.GBC Nên S.AGB= S.GBC = S.AGC 106 2) So s¸nh diƯn tÝch ba tam gi¸c GBC; GAB; GAC - Xét tam giác ABD CBD có: + đáy AD = DC +chung đờng co hạ tõ ®Ønh B xuèng AC Suy S ABD = S CBD Mặt khác ta lại có: S GAD = S GCD( chung đờng cao hạ từ đỉnh G xuống ®¸y AC; ®¸y AD = CD) Suy ra: S GAB = S GBC( cïng b»ng hiƯu hai tam gi¸c b»ng nhau) (*) - Xét hai tam giác CAE CBE cã: + ®Êy AE = BE + chung ®êng cao hạ từ đỉnh c xuống AB Suy : S CAE = S CBE Mặt khác ta lại có: S GAE = S GBE( chung đờng cao hạ từ đỉnh G xuống đáy AB; đáy AE = BE) Suy : S GAC = S GBC (**) Tõ (*) vµ (**) ta cã: S GAB = S GBC = S GAC 3) * So sánh BM CM Theo ý 2) ta cã S GAB = S GAC mµ hai tam giác chung đáy AG 107 Suy đờng cao h1 hạ từ B xuống AG đờng cao h2 hạ từ đỉnh C xuống AG - Xét hai tam giác ABM ACM có : + chung đáy AG + đờng cao hạ từ B xuống AG ®êng cao h¹ tõ ®Ønh C xuèng AG Suy S ABM = S ACM NÕu coi BM vµ CM đáy hai tam giác có chung đờng cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC hai tam giác có diện tích Suy BM = CM * TÝnh S ABC Ta cã S GAB = S GAE + S GBE = 36 + 36 = 72 (cm2) VËy S ABC = 72 x = 216(cm2) * TÝnh S EDCB Ta cã: S ABD = S CBD = S BED = 1 S ABC = x 216 = 108(cm2) 2 1 S ABD = x 108 = 54 (cm2) 2 Mµ S EDCB = S CBD + S EBD VËy S EDCB = 108 + 54 = 162 (cm2) 108 Thứ sáu ngày 18 tháng năm 2011 Toán TiÕt 46: lun tËp vỊ tÝnh diƯn tÝch I Mục tiêu: Kiến thức: - Giúp học sinh thực hành cách tính diện tích hình học tam gi¸c Kó năng: - Rèn học sinh kó chia hình tính diện tích hình nhanh, xác, khoa học Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu thích môn học II Chn bÞ Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy học Bài : Tính diện tích hình vuông ABCD , biết diện tích hình tròn 12,56 cm2 Gọi r bán kính hình tròn ta có: r x r x 3,14 = 12,56 r x r = 12,56 : 3,14 rxr=4 Mà bk h.tròn cạnh hv AIOE S AIOE = OI x OE = r x r = S ABCD = x = 16 cm2 Bµi 2: Cho hình vẽ: Biết diện tích hình vng ABCD 250 109 TÝnh diện tích hình trũn l Tuần 28: Thứ hai ngày 21 tháng năm 2011 Toán Tiết 47: toán chuyển động I Muùc tiêu: Kiến thức: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều thời gian Thái độ: - Yêu thích môn hoùc II Chuaồn bũ: + GV: Bài soạn + HS: Vở ghi, ®å dïng häc tËp III Các hoạt động d¹y – häc : Bài : An học lúc 30 phút dự định đến trường lúc phút Hôm An khỏi nhà 400 m quên bút phải quay lại lấy nên đến trường lúc 30 phút Hỏi trung bình An km ? So với dự định bạn An đợc thêm quãng ®êng lµ: 400 x = 800(m) Thêi gian An ®i 800m ®ã lµ: 7giê 30 – giê phút = 25(phút) Trung bình An đợclà: 08 : = 1,92(km) 12 Bi : Ngày nghỉ Anh Thành quê thăm gia đình Quê Anh cách nơi làm việc 140 km Anh xe đạp 20 phút tiếp ô tơ tới nơi TÍnh vận tốc xe biết ô tô nhanh gấp ln xe p j) Nếu thành quãng đờng ô tô xe đạp hết thời gian là: x =8(giờ) Thời gian hết quãng đờng xe đạp là: 20 phút + giê = giê 20 = VËn tốc xe đạp là: 140 : 28 = 15(km/ giê) VËn tèc cđa « t« lµ: 15 x = 60 (km/giê) 110 Bài :Đoạn đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 245 km Người thứ lúc từ A đến B, nghỉ dọc đường Người thứ hai từ B đến A lúc giờ, nghỉ dọc đường Đến 12 hai người gặp Tìm vận tốc người biết hai người 55 km Thêi gian để ngời thứ đến chỗ gặp lµ: 12 – – = (giê) Thêi gian để ngời thứ hai đến chỗ gặp lµ: 12 – – = 4(giê) Ngêi thø trớc ngời thứ hai là: = 1(giờ) Trong hai ngời đợc quãng ®êmg lµ: 55 x = 220(km) VËn tèc cđa ngêi thø nhÊt lµ: 245 – 220 = 25(km/giê) VËn tèc cđa ngêi thø nhÊt lµ: 55 – 25 = 35 (km/giờ) 111 Thứ t ngày 23 tháng năm 2011 Toán Tiết 48: toán chuyển động I Muùc tieõu: Kiến thức: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều thời gian Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuaồn bũ: + GV: Bài soạn + HS: Vụỷ ghi, đồ dùng học tập III Caực hoaùt ủoọng dạy – häc : Bài : Một người từ A đến B để họp Nếu người với vận tốc 25 km/giờ đến B chậm giờ, người với vận tốc 30 km/giờ đến B chậm Tính khoảng cách AB TØ sè vËn tèc lµ: 25 = 30 Trên quãng đờng vận tốc thời gian hai đại lợng tỉ lệ nghịch nên tỉ số thời gian t A- B chËm giê giê t ®i A- B chËm giê Thêi gian ®Ĩ ngêi ®ã ®i tõ A – B mµ chËm mÊt giê lµ: x = (giờ) Quãng đờng AB là: x 25 = 150(km Bài : Một ca nô chạy khúc sông từ bến A đến bến B Khi xi dòng giờ, ngược dòng Tính khoảng cách AB biết xi dòng có vận tốc ngược dòng km/gi? Thời gian xuôi dòng so với thời gian lúc ngợc dòng là: Do vận tốc xuôi dòng so với vận tốc lúc ngợc dòng là: Ta có sơ đồ: Vận tốc xuôi dòng km/giờ Vận tốc ngợc dòng Vận tốc xuôi dòng ca nô là: x = 36(km/giờ) 112 Quãng đờng AB là: 36 x = 180(km/giờ) Bài : Một chi đội tổ chức cắm trại cách trường 14 km Các bạn khởi hành lúc 30 phút với vận tốc km/giờ Một số bạn chở dụng cụ sau với vận tốc 12 km/giờ Hỏi bạn chở dụng cụ phải khởi hành lúc để đến lúc với cỏc bn i b? Thời gian để bạn đến điểm cắm trại là: 14 : = 2,8giờ = 48 phút Nhóm bạn đến nơi lúc : 30 phút + giê 48 = 10 giê 18 Thêi gian để bạn chở dụng cụ đến điểm cắm trại là: 14 : 12 = = giê 10 Các bạn chở dụng cụ phải khởi hành lúc: 10 giê 18 - giê 10 = giê 113 Tn 29: Thứ hai ngày 28 tháng năm 2011 Dạy bù kiểm tra kì II Thứ t ngày 30 tháng năm 2011 Dạy bù chấm gữa kì II Thứ sáu ngày 01 tháng năm 2011 Toán Tiết 49: toán chuyển động I Muùc tieõu: Kieỏn thửực: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều thời gian Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò: + GV: Bài soạn + HS: Vụỷ ghi, đồ dùng häc tËp III Các hoạt động d¹y – häc : Bài 1: Hai tỉnh A B cách 140 km Cùng lúc sáng xe máy từ A đến B ô tô từ B A Hỏi hai xe gặp lúc điểm gặp cách B bao xa, biết vận tốc xe máy 30 km/giờ vận tốc tơ 40 km/giờ? Thêi gian ®Ĩ hai xe gặp là: 140 : (30 + 40) = 2(giờ) Sau xe máy đợc quãng đờng là: x 30 = 60(km) §iểm gặp cách B lµ : 140 – 60 = 80 (km) Bài 2: Lúc Hùng từ nhµ lên Trung tâm Huyện với vận tốc km/giờ Đến 10 từ nhà Hùng An xe đạp đuổi theo với vận tốc 12 km/giờ Hỏi An đuổi kịp Hùng lúc cách nhµ Hùng bao xa? An xuÊt ph¸t sau Hïng: 10 giê – giê = (giờ) Quãng đờng Hùng đợc là: x = 12(km) Thời gian để An đuổi kịp Hùng là: 12 : ( 12 ) = 1,5 (giờ) An đuổi kịp Hùng lúc: 10 + 1,5 = 11,5(giê) = 11 giê 30 Lóc An đuổi kịp hùng cách nhà Hùng: 12 x 1,5 = 18(km) 114 Bài 3: Một người xe máy từ tỉnh A đến tỉnh B Nếu với vận tốc 30 km/giờ đến sớm so với quy định, với vận tốc 20 km/giờ lại muộn so với thời gian quy định TÝnh quãng đường AB? Nếu với vận tốc 30 km/giờ đến tríc so víi ®i víi vËn tèc 20 km/giê lµ: + = (giê) TØ sè vËn tèc 30 km/giê so víi v©n tèc 20 km/giê lµ: 30 = 20 TØ sè thêi gian ®i víi vËn tèc 30 km/giê so víi thêi gian ®i víi vËn tèc 20 km/giờ : Ta có sơ đồ: t ®i A- B sím giê giê t ®i B -A mn 1giê Thêi gian ®Ĩ ngêi ®ã ®Õn nơi sớm quy định là: x = (giờ) Quãng đờng AB là: x 30 = 120 (km) 115 Tuần 30: Thứ hai ngày 04 tháng năm 2011 Toán Tiết 50: toán chuyển ®éng I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều thời gian Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò: + GV: Bµi soạn + HS: Vụỷ ghi, đồ dùng học tập III Các hoạt động d¹y – häc : Bài 1: Một tàu thủy xi dòng khúc sơng hết ngược dòng hết Tính chiều dài khúc sơng biết vận tốc dòng nước 60 m/phỳt? 60m/phút = 3,6km/h Hiệu vận tốc xuôi dòng vận tốc ngợc dòng là: 3,6 x = 7,2(km/h) Tỉ số thời gian xuôi dòng thời gian ngợc dòng là: Do tỉ số vận tốc xuôi dòng ngợc dòng là: 7 Vận tốc xuôi dòng 7,2 km/h Vận tốc ngợc dòng Vận tốc ngợc dòng là: 7,2: ( 5) x = 18 (km/h) Chiều dài khúc sơng lµ: 18 x = 126 (km) Bài : Một thuyền xi dòng từ A đến B hết 32 phút, ngược dòng từ B A hết 48 phút Hỏi cụm bèo trôi từ A đến B bao lõu? Khi thuyền xuôi dòng từ A đến B hết 32 phút nên phút đợc 32 quãng sông Khi thuyền ngợc dòng từ B A hết 48 phút nên phút đợc quãng sông 116 48 Hiệu vận tốc xuôi dòng vận tốc ngợc dòng là: 1 = (quãng 32 48 96 s«ng AB) 1 :2= (qu·ng s«ng AB) 96 192 Vậy cụm bèo trôi từ A đến B hÕt sè thêi gian lµ: : = 192 (phút) 192 Vận tốc dòng nớc là: Bi : Một người xe máy từ tỉnh A người xe đạp từ tỉnh B Hai tỉnh cách 80 km Nếu họ gặp Nếu họ chiều xe máy đuổi kịp xe đạp Tính vận tốc người biết họ khởi hành lúc? Tổng vận tốc xe máy xe đạp là: 80 : = 40 (km/h) HiƯu vËn tèc cđa xe máy xe đạp là: 80 : = 20 (km/h) Vận tốc xe máy là: ( 40 + 20 ) : = 30 (km/h) VËn tèc xe đạp là: 30 20 = 10 (km/h) 117 Thứ t ngày 06 tháng năm 2011 Toán Tiết 51: toán chuyển động I Muùc tieõu: Kieỏn thức: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động ngược chiều, cïng chiỊu thời gian Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuaồn bũ: + GV: Bài soạn + HS: Vụỷ ghi, đồ dùng học tập III Caực hoaùt ủoọng dạy – häc : Bài : Hai điểm A B cách 54 km Nếu lúc An từ A, Bình từ B ngược chiều sau gặp Tìm vận tốc bạn biết An nhanh Bình km? Tỉng vËn tèc cđa hai b¹n là: 54 : = 18(km/giờ) Ta có sơ đồ: VËn tèc cña An 6km/h 18 km/h VËn tèc cña Bình Vận tốc An là: (18 + 6) :2 = 12 (km/h) Vận tốc Bình là: 12 = (km/h) Bài : Hai người khởi hành điểm phía ngược chiều Một người xe máy với vận tốc 48 km/giờ, người xe đạp với vận tốc 1/3 người xe máy Hỏi sau 24 phút hai người cách bao xa? 1giê 24 = 1,4 giê VËn tèc cđa ngêi ®i xe đạp là: 48 : = 16 (km/h) Quãng đờng ngời xe máy 1,4 là: 48 x 1,4 = 67,2(km) Quãng đờng ngời xe đạp ®i 1,4 giê lµ: 16 x 1,4 = 22,4(km) Sau 1,4 hai ngời cách là: 67,2 22,4 = 44,8(km) Bài : Hà Nội cách Hải Dương 58 km Lúc sáng người xe đạp từ Hải Dương vè Hải Phòng với vận tốc 15 km/giờ CÙng lúc tơ từ Hà Nội 118 xuống Hải Phòng qua Hải Dương với vận tốc 45 km/giờ Hỏi ô tô đuổi kịp xe đạp sau cách Hà Nội bao xa? Thời gian để ô tô đuổi kịp xe đạp lµ: 29 14 (giê) = giê = giê 56 phút 15 15 29 Khi ô tô đuổi kịp cách Hà Nội là: 45 x = 87 (km) 15 58 : ( 45 – 15 ) = Bài 4: Đoạn đường AB gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc Ơ tơ lên dốc với vận tốc 25 km/giờ xuống dốc với vận tốc 50 km/giờ Ô tô từ A đến B trở A 7,5 TÝnh quãng đường AB? TØ sè vận tốc lên dốc xuống dốc : 25 = 50 Do ®ã tØ sè thêi gian lên dốc xuống dốc là: Ta có sơ đồ: Thêi gian lªn dèc Thêi gian xuèng dèc 7,5 giê Thời gian lên dốc là: 7,5 : (2 + 1) x = (giờ) Quãng đờng AB là: 25 x = 125 (km) 119 Thø s¸u ngày 08 tháng năm 2011 Toán Tiết 52: toán chun ®éng I Mục tiêu: Kiến thức: - Củng cố kỹ tính thời gian, vận tốc , quãng đường Kó năng: - Thực hành giải toán chuyển động cïng chiều thời gian kh¸c Thái độ: - Yêu thích môn học II Chuẩn bò: + GV: Bài soạn + HS: Vụỷ ghi, đồ dùng học tập III Các hoạt động d¹y – häc : Bài 1: Một ô tô từ A đến B với vận tốc 55 km/giờ Sau 20 phút ô tô khác từ từ A đến B với vận tốc 62 km/giờ Như hai ô tô đến B lúc Nhưng 2/3 đoạn đường AB tơ thứ giảm vận tốc nửa nên ô tô thư hai đuổi kịp xe thứ cách B 124 km Tính đoạn đường AB Bài : Một ô tô từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ Sau khoảng thời gian ô tô khác từ từ A đến B với vận tốc 70 km/giờ Như hai ô tô đến B lúc Nhưng nửa đoạn đường AB tơ thứ giảm vận tốc 40 km/giờ nên ô tô thư hai đuổi kịp xe thứ cách B 105 km Tính đoạn đường AB 120 ... số 13263 952 65 173 451 68 85 Ta thÊy tư sè chia hÕt cho 13 cßn mÉu sè chia hÕt cho 17 13263 952 65 :13 1020304 05 = 173 451 68 85 :17 1020304 05 13263 952 65 :1020304 05 13 = VËy: 173 451 68 85 :1020304 05 17 Ta... Bài 5: Tuổi gái 1/4 ti mĐ, ti trai b»ng 1 /5 ti mĐ Ti gái cộng với tuổi trai 18 tuổi Hỏi mẹ tuổi? - Theo đầu ta cã: ti g¸i b»ng 1/4 ti mĐ ti trai b»ng 1 /5 ti mĐ Hay ti g¸i b»ng 5/ 20 ti mĐ, ti. .. cã: Dl = 2 75: 5 = 55 (m) Chiều rộng hình chữ nhật ban đầu là: (55 -5) :2 = 25( m) Chiều dài hình chữ nhật ban đầu là: 25 x = 75( m) Diện tích hình chữ nhật ban đầu là: 75 x 25 = 18 75( m ) 25 Thứ t ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Boi duong HSG lop 5 toan lien quan den ti so, Boi duong HSG lop 5 toan lien quan den ti so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay