Boi duong HSG lop 5 gia tri lon nhat gia tri be nhat

3 6 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 23:11

Thứ ngày 15 tháng 12 năm 2013 Toán Tiết 27: giá trị lớn nhất, nhỏ I.Mục tiêu Kiến thức: Tìm đợc giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức Kĩ năng: Rèn HS nhận dạng toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức Thái độ: Giúp HS yêu thích môn toán, thích tìm tòi, học hỏi dạng toán học II Chuẩn bị Giáo viên: Bài soạn HS: Vở ghi, đồ dùng học tập III.Các hoạt động dạy - häc Bµi : Cho A= 39,48 x17  83 x39,48 1990  72 : (a  6) a)T×m A a=51 b)Tìm a để A có giá trị lín nhÊt vµ ? - a) Khi a = 51 ta cã: 39, 48 x17  83 x39, 48 39, 48 x(17  83) 39, 48 x100   1990  72 : (a  6) 1990  72 : (51  6) 1990  72 : 45 3948 3948 39480    1990  1, 1988, 19884 39480 VËy A = 19884 b) §Ĩ biĨu thøc A có giá trị lớn 1990 - 72 : (a 6) phải nhỏ Để 1990 - 72 : (a 6) có giá trị nhỏ 72 : (a 6) phải lớn Để 72 : (a 6) có giá trị lín nhÊt th× 72 : (a – 6) < 1990 ( a – kh¸c 0) 72 : (a – 6) < 1990 a – lµ nhá nhÊt Suy a = Khi a = ta cã: A= 3948 3948 3948   1990  72 : ( a  6) 1990  72 : (7  6) 1990  72 :1 = 3948 3948  2 1990  72 1918 137 Bµi : Cho A= 2002  1998 : (a  16) 316  6,84 : 0,01 a)T×m A a=1015 b)T×m a ®Ĩ A lín nhÊt vµ nhá nhÊt A = ? - a) Khi a = 1015 ta cã: 2002  1998 : (a  16) 2002  1998 : (1015  16) 2002  1998 : 999 2002    = 316  6,84 : 0,01 316  6,34 x100 316  634 1000 2000 2 = 1000 A= b) ) Để biểu thức A có giá trị nhá nhÊt th× 2002 - 1998 : (a – 16) phải nhỏ Để 2002 - 1998 : (a 16) có giá trị nhỏ 1998 : (a 16) phải lớn Để 1998 : (a 16) có giá trị lớn (a 16) nhá nhÊt Suy a = 17 Khi a = 17 ta cã: A = 2002  1998 : (17  16) 2002  1998 :1 2002  1998     1000 1000 1000 1000 250 ( x  1,75) : 0,01 Bµi : Cho A = (1  0,75) x80 a)T×m A X=3,95 b)Tìm X để A=41,25 ( x 1,75) : 0,01 - a) Khi a= 3,95 ta cã: A = (1  0,75) x80 = b) §Ĩ A = 41,25 ta cã: (3,95  1, 75) x100 1, x100 120   6 0, 25 x80 80 : 20 ( X  1, 75) x100 = 41,25 20 (X – 1,75) x 100= 41,25 x 20 (X – 1,75) x 100 = 825 X – 1,75 = 825 : 100 X – 1,75 = 8,25 X = 8,25 + 1,75 X = 10 Bµi vỊ nhµ: Bµi 4: Cho A= 4,25 x (a+41,53)-125 a)TÝnh A a= 58,47 b)Tìm a để A=53,5 - a) Khi a = 58,47 ta cã: A = 4,25 x (a+41,53)-125 = 4,25 x (58,47+41,53)-125 = 4,25 x 100-125 = 425 – 125 = 300 b) Khi A = 53,5 ta cã: 4,25 x (a+41,53)-125 = 53,5 4,25 x (a+41,53) = 53,5 + 125 4,25 x (a+41,53) = 178,5 (a+41,53) = 178,5 : 4,25 (a+41,53) = 42 a = 42 – 41,53 a = 0,47 ... (a+41 ,53 )-1 25 a)TÝnh A a= 58 ,47 b)Tìm a để A =53 ,5 - a) Khi a = 58 ,47 ta cã: A = 4, 25 x (a+41 ,53 )-1 25 = 4, 25 x (58 ,47+41 ,53 )-1 25 = 4, 25 x 100-1 25 = 4 25 – 1 25 = 300 b) Khi A = 53 ,5 ta cã: 4, 25 x... b) Khi A = 53 ,5 ta cã: 4, 25 x (a+41 ,53 )-1 25 = 53 ,5 4, 25 x (a+41 ,53 ) = 53 ,5 + 1 25 4, 25 x (a+41 ,53 ) = 178 ,5 (a+41 ,53 ) = 178 ,5 : 4, 25 (a+41 ,53 ) = 42 a = 42 – 41 ,53 a = 0,47 ... 0, 25 x80 80 : 20 ( X  1, 75) x100 = 41, 25 20 (X – 1, 75) x 100= 41, 25 x 20 (X – 1, 75) x 100 = 8 25 X – 1, 75 = 8 25 : 100 X – 1, 75 = 8, 25 X = 8, 25 + 1, 75 X = 10 Bµi vỊ nhµ: Bµi 4: Cho A= 4, 25 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Boi duong HSG lop 5 gia tri lon nhat gia tri be nhat, Boi duong HSG lop 5 gia tri lon nhat gia tri be nhat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay