người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 22:15

người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ Lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại. người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ Lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại. người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ Lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại.
- Xem thêm -

Xem thêm: người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, người lao động làm công việc có tính chất độc hại thuộc danh mục do bộ lao động thương binh xã hội ban hành thì được hưởng chế độ phụ cấp độc hại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay