De thi thu mon su truong THPT chuyen bac ninh lan 1 2019

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 21:10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH TỔ TỔNG HỢP (Đề thi gồm có 04 trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: Lịch sử Thời gian làm : 50 Phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên : Số báo danh : đề 101 Câu 1: Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi cách mạng Tháng Tám năm 1945 A lãnh đạo Đảng cộng sản Đông Dương B thắng lợi quân đồng với chủ nghĩa phát xít C sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc D nghệ thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo Câu 2: Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiến ta kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân” Cuộc kháng chiến diễn bối cảnh nào? A Khi nhân dân Việt Nam chưa có quyền cách mạng B Khi nhân dân Việt Nam có quyền cách mạng C Khi nước Việt Nam dần hình thành D Khi lực lượng đồng minh chuẩn bị vào Việt Nam Câu 3: Ý nghĩa quan trọng phong trào yêu nước dân chủ tư sản Việt Nam năm 20 kỉ XX A đào tạo rèn luyện đội ngũ cán cho phong trào yêu nước dân tộc dân chủ Việt Nam B góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước nhân dân Việt Nam, bồi đắp truyền thống yêu nước C góp phần khảo sát thử nghiệm đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản D chứng tỏ bất lực hệ tư tưởng dân chủ tư sản, độc lập dân tộc khơng gắn liền với đường tư sản Câu 4: Nguyên nhân định bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931 A hậu khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 B mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp tay sai phát triển gay gắt C Đảng cộng sản Việt Nam đời lãnh đạo đấu tranh D tác động tình hình giới Câu 5: Yếu tố giữ vai trò định đến việc tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành? A Do tinh thần yêu nước thương dân, ý chí đánh đuổi giặc Pháp Nguyễn Tất Thành B Những hoạt động cứu nước vị tiền bối diễn sôi thất bại C Phong trào cách mạng giới diễn mạnh mẽ cổ vũ cách mạng Việt Nam D Do yêu cầu nghiệp giải phóng dân tộc cần tìm đường cứu nước phù hợp Câu 6: Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng - 1951) mốc đánh dấu bước phát triển trình lãnh đạo trưởng thành Đảng A Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội B Đại hội kháng chiến toàn dân C Đại hội kháng chiến thắng lợi D Đại hội xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 7: Ý khơng phải tính chất kháng chiến chống Pháp nhân dân Việt Nam (1945- 1954)? A Là chiến tranh nhân dân, nghĩa B Là chiến tranh yêu nước, bảo vệ Tổ quốc C Là cách mạng giải phóng dân tộc D Là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân điển hình Câu 8: Ý yếu tố chủ quan đảm bảo cho khởi nghĩa Yên Thế tồn thời gian dài A Nghĩa quân biết dựa vào dân vừa chiến đấu vừa sản xuất B Nghĩa quân biết khai thác tốt địa hình, địa vật để chiến đấu lâu dài C Nghĩa quân biết vận dụng chiến lược hòa hoãn để chuẩn bị cho chiến đấu lâu dài D Thực dân Pháp muốn chấm dứt xung đột để tiến hành khai thác thuộc địa Bắc Kì Câu 9: Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 phong trào A có tính chất dân chủ B mang tính dân tộc Trang 1/4 - Mã đề thi 101 C khơng mang tính cách mạng D mang tính chất cải lương Câu 10: Kết đấu tranh giành độc lập nước Đông Nam Á năm 1945 chứng tỏ A lực lượng vũ trang giữ vai trò định B điều kiện khách quan giữ vai trò định C tầng lớp trung gian đóng vai trò nòng cốt D điều kiện chủ quan giữ vai trò định Câu 11: Điểm khác chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 so với chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 quân dân Việt Nam A địa hình tác chiến B loại hình chiến dịch C đối tượng tác chiến D lực lượng chủ yếu Câu 12: Ý nghĩa then chốt cách mạng khoa học công nghệ đại A làm thay đổi nhân tố sản xuất B đưa loài người sang văn minh C thay đổi to lớn cấu dân cư, chất lượng nhân lực D nâng cao mức sống chất lượng sống Câu 13: Từ học sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Liên Xô nước Đông Âu, cần rút học cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam? A Thực sách “đóng cửa” nhằm hạn chế ảnh hưởng từ bên B Cải tổ, đổi kinh tế- xã hội trước tiên, sau đến cải tổ, đổi trị C Duy trì lãnh đạo Đảng cộng sản, không chấp nhận đa nguyên trị D Xây dựng kinh tế thị trường tư chủ nghĩa để phát triển kinh tế Câu 14: Một tác động phong trào giải phóng dân tộc quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai A thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô B thúc đẩy nước tư hòa hỗn với nước xã hội chủ nghĩa C góp phần làm xói mòn tan rã trật tự giới hai cực Ianta D góp phần hình thành liên minh kinh tế - quân khu vực Câu 15: Cơ hội tiêu diệt giặc sau chiến thắng Cầu Giấy (21 – 12 – 1873) quân dân ta bị bỏ lỡ A Thực dân Pháp ngày củng cố dã tâm xâm chiếm toàn Việt Nam B Triều đình Huế chủ động thương thuyết kí với thực dân Pháp Hiệp ước 1874 C Triều đình Huế đàn áp đấu tranh chống Pháp nhân dân ta D Thực dân Pháp hoang mang lo sợ tìm cách thương lượng Câu 16: Trong Cách mạng tháng Tám (1945), khởi nghĩa thị thắng lợi có ý nghĩa định nơi A đặt quan đầu não huy lực lượng cách mạng B tập trung trung tâm trị, kinh tế kẻ thù C có nhiều thực dân, đế quốc D có đơng đảo quần chúng giác ngộ Câu 17: Cuộc chiến tranh Đông Dương 1945- 1954 chiến tranh quốc tế hai phe A chiến dịch Biên giới thu đông 1950 thắng lợi B hội nghị Giơnevo triệu tập (1954) C nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời (1945) D có tham gia cường quốc (1950) Câu 18: Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ phong trào Cần Vương A phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương B triều đình Huế kí với Pháp hiệp ước đầu hàng, tinh thần yêu nước chống Pháp sục sôi nhân dân nước C mâu thuẫn phe chủ chiến triều đình Huế đại diện Tôn Thất Thuyết với thực dân Pháp D dựa vào phong trào kháng chiến nhân dân, phái chủ chiến sức chuẩn bị tổ chức phản công thực dân Pháp Câu 19: Bài học cách mạng Tháng Tám năm 1945 vận dụng cho công xây dựng phát triển đất nước A kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại B kiên trì lãnh đạo Đảng Trang 2/4 - Mã đề thi 101 C đoàn kết toàn dân mặt trận dân tộc thống D độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Câu 20: Điểm khác biệt giai cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân nước tư Âu - Mỹ A đời trước giai cấp tư sản Việt Nam B đời sau giai cấp tiểu tư sản Việt Nam C đời giai cấp tư sản Việt Nam D đời sau giai cấp tư sản Việt Nam Câu 21: “Tổ chức lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp tay sai để tự cứu lấy mình” mục tiêu hoạt động tổ chức nào? A Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên B Hội Hưng Nam C Việt Nam Quốc dân Đảng D Hội Phục Việt Câu 22: “Đảng đời chứng tỏ giai cấp vô sản ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng” (Nguyễn Ái Quốc) Câu nói thể điều gì? A Đảng đời đánh dấu giai cấp công nhân trở thành giai cấp độc lập B Đảng đời chứng tỏ phong trào cơng nhân có chuyển biến chất C Đảng cộng sản đảng giai cấp công nhân giành quyền lãnh đạo cách mạng D Khơng có đời Đảng khơng có lãnh đạo giai cấp công nhân Câu 23: Theo quy định Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia cần trở thành quốc gia thống dân chủ? A Triều Tiên B Mông Cổ C Trung Quốc D Nhật Bản Câu 24: Sự kiện đánh dấu chiến chấm dứt châu Âu chiến tranh giới thứ hai (1939- 1945)? A Các nước Đơng Âu giải phóng B Hồng qn Liên Xơ cắm cờ tòa nhà Quốc hội Đức C Đức kí hiệp ước đầu hàng khơng điều kiện D Nhật Bản đầu hàng không điều kiện Câu 25: Ý sau không thuộc nội dung Chính sách kinh tế (NEP) Nga năm 1921 A Nhà nước nắm ngành kinh tế chủ chốt B Cho phép tư nhân thuê xây dựng xí nghiệp khơng q 50 cơng nhân C Khuyến khích tư nước đầu tư kinh doanh Nga D Cho phép thương nhân tự buôn bán, trao đổi hàng hóa Câu 26: Hình thái khởi nghĩa vũ trang cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 A đồng thời tiến hành khởi nghĩa thành thị nông thôn B thành thị, lấy thành thị làm trung tâm C nông thôn, lấy nông thôn bao vây thành thị D dậy quần chúng chủ yếu Câu 27: Để khắc phục tình trạng khó khăn tài sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi A nhân dân thực phong trào tăng gia sản xuất B tinh thần tự nguyện đóng góp nhân dân C nhân dân nước thực “Ngày đồng tâm” D cải cách ruộng đất thực hành tiết kiệm Câu 28: Cụm từ phản ánh đầy đủ tính chất Chiến tranh giới thứ (1914- 1918)? A Chiến tranh phi nghĩa B Chiến tranh đế quốc C Chiến tranh nghĩa D Chiến tranh đế quốc phi nghĩa Câu 29: Điểm giống “Cương lĩnh trị” (đầu năm 1930) với “Luận cương trị” (10/1930) A xác định đắn mâu thuẫn xã hội Đông Dương B xác định đắn giai cấp lãnh đạo C xác định đắn nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam D xác định đắn khả tham gia cách mạng giai cấp Câu 30: Đâu nguyên nhân trực tiếp kiện Nhật Bản đảo Pháp ngày 09/3/1945 Đơng Dương? A Nhật Bản tiến hành theo kế hoạch chung phe phát xít B mâu thuẫn Pháp – Nhật Bản lúc gay gắt C thất bại gần kề Nhật Bản Chiến tranh giới thứ hai D phong trào cách mạng dâng cao gây cho Nhật Bản nhiều khó khăn Trang 3/4 - Mã đề thi 101 Câu 31: Lực lượng xã hội điều kiện bên cho vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu kỉ XX? A Giai cấp công nhân B Tư sản dân tộc C Sĩ phu yêu nước tư sản hóa D Tầng lớp tiểu tư sản Câu 32: Tư tưởng chủ đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh việc giải mối quan hệ Việt - Pháp (từ 6-31946 đến trước 19-12-1946) A sẵn sàng đánh Pháp cần thiết B nhân nhượng kinh tế, độc lập trị C nhân nhượng cho Pháp kinh tế trị D sử dụng phương pháp hòa bình Câu 33: Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành công khai thác thuộc địa Việt Nam sau A hồn thiện máy thống trị Đơng Dương B dập tắt khởi nghĩa Yên Thế C bình định Việt Nam quân D đặt bảo hộ lên toàn nước ta Câu 34: Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), thắng lợi quân dân Việt Nam bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava? A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 B Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953- 1954 C Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950 D Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 35: So với Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), phát triển Liên minh châu Âu (EU) có điểm khác biệt gì? A Hạn chế can thiệp chi phối cường quốc B Quá trình hợp tác, mở rộng thành viên diễn lâu dài C Diễn trình thể hóa khn khổ khu vực D Hợp tác, giúp đỡ nước khu vực phát triển kinh tế Câu 36: Sự chuyển biến kinh tế chuyển biến xã hội Việt Nam đầu kỉ XX có mối quan hệ nào? A Chuyển biến kinh tế dẫn tới tác động xấu mặt xã hội B Chuyển biến kinh tế kéo theo chuyển biến xã hội tích cực C Chuyển biến xã hội kéo theo biến đổi mặt kinh tế D Chuyển biến kinh tế kéo theo biến đổi mặt xã hội Câu 37: “Hành lang Đông- Tây” Pháp thiết lập kế hoạch Rơve (13/5/1949 )gồm A Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Bình, Sơn La B Hải Phòng, Hà Nội, Tuyên Quang, Lai Châu C Nam Định, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn D Nam Định, Hà Nội, Lạng Sơn, Tuyên Quang Câu 38: Đặc điểm bật quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến đầu năm 70 kỷ XX gì? A Hai siêu cường Xơ - Mỹ đối thoại, hợp tác B Hòa bình, hợp tác trở thành xu chủ đạo C Hợp tác trị - văn hóa xu chủ đạo D Hai siêu cường Xô - Mỹ đối đầu gay gắt Câu 39: Sau kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” thất bại, thực dân Pháp chuyển sang kế hoạch A Đánh chiếm Bắc Kì B Đánh chiếm tỉnh miền Đơng Nam Kì C Đánh lâu dài D “Chinh phục gói nhỏ” Câu 40: Ngày 14/4/2018, Mĩ đồng minh bắn 100 tên lửa vào Siri với lí quân đội phủ Siri sử dụng vũ khí hóa học Đuma chưa có chứng xác thực Hành động Mĩ đồng minh Mĩ chứng tỏ A thi hành sách áp đảo cường quyền Mĩ B Mĩ có trách nhiệm bảo vệ hòa bình giới C Mĩ thể trách nhiệm chống sử dụng vũ khí hóa học D Chính sách “cây gậy củ cà rốt” Mĩ - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 101 SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH 101 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A D C A C D D A D B B C C B B D A A A A A C C B B B D C B C D C B C D A D D A ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: Lịch sử 102 D B D D C B A A B D A C B D D C B C C A D A D B A B D A D A A C B B A C C B C C 103 C D D B A D B A A C B C B C B A D B B D A C A B C B D C D C C C B A D A A A D D 104 A C D D C A A C A D A B D D C D A C B B C A D D B B C D A A B B D A C C C B B B 105 B D A B C C C B B D A B B D C D D A A B B A C D A B C D C C C B A D D C A A A D 106 C A C B D D D D A A D C D A A B C A C B C A B B C A D C A B A D B C D D B B B C 107 C D D B C A C C C D B A B C D D B A B C B C A A B B D C B A D A D D C B A D A A 108 A D D B C B C B B C C D D D B C D D B B D B B A A C A D C C C A C A A A D A B A ... cà rốt” Mĩ - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 10 1 SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH 10 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36... thực dân Pháp (19 45 - 19 54), thắng lợi quân dân Việt Nam bước đầu làm phá sản kế hoạch Nava? A Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 19 47 B Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 19 5 3- 19 54 C Chiến dịch... tưởng chủ đạo Chủ tịch Hồ Chí Minh việc giải mối quan hệ Việt - Pháp (từ 6- 319 46 đến trước 19 -1 2 -1 9 46) A sẵn sàng đánh Pháp cần thi t B nhân nhượng kinh tế, độc lập trị C nhân nhượng cho Pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon su truong THPT chuyen bac ninh lan 1 2019 , De thi thu mon su truong THPT chuyen bac ninh lan 1 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay