ĐỀ CƯƠNG QLNN VỀ ĐẤT ĐAI

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 18:54

ĐỀ CƯƠNG MÔN QLNN VỀ ĐẤT ĐAI Câu 1: Lý thuyết thực tiễn – điểm Khái niệm yếu tố cấu thành: * Khái niệm: QLNN ĐĐ hoạt động QLHCNN mang tính quyền lực nhà nước; CQNN người có thẩm quyền tác động đn người SDĐ thông qua phương pháp, cơng cụ quản lý thích hợp nhằm mang lại hiệu lực, hiệu quản lý phát triển bền vững Các yếu tố cấu thành: * Chủ thể QLNN ĐĐ: bên đưa tác động định, mệnh lệnh buộc bên liên quan phải thực thi, chấp hành Cụ thể CQNN có thẩm quyền: +) Ở Trung ương: QH, CP, Bộ TN&MT quan liên quan khác +) Ở Địa phương: HĐND cấp, UBND Các cấp, quan chuyên môn (cấp tỉnh: Sở TN&MT, cấp huyện: Phòng TN&MT, cấp xã: cơng chức chun trách Địa – Xây dựng – TN&MT) +) Ngồi ra, có cá nhân nhà nước, tổ chức nhà nước trao quyền: Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Chủ tịch UBND cấp, Thanh tra viên, Chánh tra chuyên ngành đất đai, v.v *Đối tượng QLNN ĐĐ:là tổ chức, cá nhân tiếp nhận, thực định, mệnh lệnh chủ thể quản lý (gọi chung người sử dụng đất) Người SDĐ quy định cụ thể Điều Luật Đất đai 2013 (ghi luật) * Khách thể QLNN ĐĐ: giá trị vật chất tinh thần mà nhà nước thiết lập trì bảo vệ trình hoạt động QLNN ĐĐ (trật tự QLNN ĐĐ) * Mục tiêu QLNN ĐĐ: +) Bảo vệ quyền sở hữu nhà nước đất đai, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người SDĐ; +) Đảm bảo sử dụng hợp lý quỹ đất đai quốc gia; +) Tăng cường hiệu SDĐ; +) Bảo vệ đất, cải tạo đất, bảo vệ môi trường Đặc điểm: +) Được thực thông qua văn pháp luật +) Được thực quan QLNN đất đai từ trung ương đến địa phương +) Phạm vi quản lý rộng, bao phủ khắp nước +) Đối tượng quản lý đa dạng phong phú Nguyên tắc QLNN đất đai: * Khái niệm: Nguyên tắc QLNN đất đai quan điểm, tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt trình hoạt động QLNN đất đai * Nguyên tắc: +) Bảo đảm quản lý thẩm quyền pháp lý +) Bảo đảm quản lý tập trung thống nhà nước +) Bảo đảm quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch phê duyệt +) Bảo đảm kết hợp hài hoà lợi ích +) Sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng đất Phương pháp QLNN đất đai: * Khái niệm: Phương pháp QLNN đất đai tổng thể biện pháp, cách thức tác động có chủ đích Nhà nước lên hệ thống đất đai chủ sử dụng đất nhằm đạt mục tiêu đề điều kiện cụ thể không gian thời gian định * Phương pháp QLNN đất đai: +) Các phương pháp thu thập thông tin đất đai như: phương pháp thống kê, toán học, điều tra xã hội học +) Các phương pháp tác động trực tiếp đến hành vi người quản lý đất đai, xây dựng hành vi người SDĐ gồm phương pháp: hành chính, kinh tế, tuyên truyền, giáo dục, cưỡng chế Công cụ QLNN đất đai: +) Công cụ pháp luật; +) Cơng cụ sách; +) Cơng cụ quy hoạch kế hoạch; +) Cơng cụ tài Quyền nghĩa vụ người SDĐ: +) Quyền: Điều 166 Luật Đất đai 2013 +) Nghĩa vụ: Điều 170 Luật Đất đai 2013 Nội dung QLNN ĐĐ: +) Điều 22 Luật Đất đai 2013 +) Thực trạng: 1/ Giao đất, cho thuê đất, HDSDĐ, thu hồi đất: - Khái niệm: Điều Luật Đất đai 2013 - Ví dụ: Tìm hiểu vụ Đồng Tâm Tiên Lãng 2/.Giá đất: - Khái niệm: Điều Luật Đất đai 2013 - Thực trạng: • Giá đất thấp giá thị trường • Gía đất đền bù thấp giá thị trường • Vai trò vị trí giá đất => Gây khó khăn cho việc đền bù giải phóng mặt 3/ Tại phải quy định giá đất: - Điều 112 Luật Đất đai 2013 - Điều 116 Luật Đất đai 2013 Những hành vi bị nghiêm cấm: +) Điều 12 Luật Đất đai 2013 10 Kết cần thiết ban hành Luật Đất đai: +) Chính sách PL đất đai bước hồn thiện Góp phần phát triển KT-XH, giữ vững ổn định trị, đảm bảo an sinh xã hội; +) Quyền người sử dụng đất mở rộng NN đảm bảo => Yên tâm gắn bó với đất đai, đầu tư SX-KD => tăng hiệu sử dụng đất; +) Thị trường bất động sản có chế hoạt động, phát triển tương đối đồng -> Đất đai trở thành nguồn nội lực, nguồn vốn để phát triển đất nước 11 Hạn chế QLNN đất đai: +) Nguồn lực đất đai chưa khai thác, phát huy để phát triển KT – XH +) Công tác QLNN đất đai hạn chế, thủ tục rườm rà, lực cán chưa đáp ứng +) Vai trò nhà nước đại diện chủ sở hữu đất đai chưa rõ, lợi ích nhà nước, người SDD chưa hài hòa +) Pháp luật giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai hạn chế, tranh chấp phức tạp +) Thị trường bất động sản yếu kém, phát triển thiếu lành mạnh, giao dịch “ngầm” phổ biến +) Pháp luật đất đai, cac VBPL liên quan chồng chéo, thiếu đồng bộ, mâu thuẫn => Khó áp dụng 12 Tại nói: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhân dân đại diện chủ sở hữu thống quản lý? +) Theo luật DS thì, Quyền sở hữu (100%) bao gồm quyền: chiếm hữu, sử dụng, định đoạt Mà cá nhân hay tổ chức, quan không đạt quyền sở hữu đất đai => Chỉ có tồn dân đạt quyền sở hữu đất đai +) Đất đai phận quan trọng lãnh thổ quốc gia Việt Nam, vấn đề AN – QG +) Đất đai nguồn tài nguyên quý giá, tài sản, nguồn lực to lớn đất nước +) Xuất phát từ chất nhà nước ta nhà nước XHCN dân, dân, dân +) Nhà nước trung tâm hệ thống trị, Nhà nước thiết chế đại diện cho nhân dân thực quyền chủ sở hữu 13 Phân biệt nội dung sau: tranh chấp dân với tranh chấp hành chính; chấp với cầm cố; giao đất cho thuê đất * Tranh chấp dân với tranh chấp hành chính: +) Tranh chấp dân sự: tranh chấp cá nhân >< cá nhân, cá nhân >< tổ chức, tổ chức >< tổ chức +) Tranh chấp hành chính: bên tranh chấp có bên CQHCNN * Thế chấp với cầm cố: +) Cầm cố: dùng tài sản cầm cố +) Thế chấp: dùng giấy tờ có giá trị cầm cố - Giấy tờ có giá trị: GCN, giấy CMND, thẻ SV, … - Giấy tờ có giá: Mệnh giá (cổ phiếu) VD: Xe tơ vừa cầm cố, vừa chấp * Giao đất cho thuê đất: +) Giao đất: nhà nước trao quyền SDĐ định hành +) Cho thuê đất: nhà nước trao quyền SDĐ hợp đồng 14 Sơ đồ giải tranh chấp đất đai Câu Bài tập tình – điểm Giải tranh chấp XĐ chủ thể SDĐ XĐ Thẩm quyền CQNN Câu Trắc nghiệm – sai – điểm HẾT ... Luật Đất đai 2013 +) Nghĩa vụ: Điều 170 Luật Đất đai 2013 Nội dung QLNN ĐĐ: +) Điều 22 Luật Đất đai 2013 +) Thực trạng: 1/ Giao đất, cho thuê đất, HDSDĐ, thu hồi đất: - Khái niệm: Điều Luật Đất đai. .. giá đất: - Điều 112 Luật Đất đai 2013 - Điều 116 Luật Đất đai 2013 Những hành vi bị nghiêm cấm: +) Điều 12 Luật Đất đai 2013 10 Kết cần thiết ban hành Luật Đất đai: +) Chính sách PL đất đai bước... hữu đất đai => Chỉ có tồn dân đạt quyền sở hữu đất đai +) Đất đai phận quan trọng lãnh thổ quốc gia Việt Nam, vấn đề AN – QG +) Đất đai nguồn tài nguyên quý giá, tài sản, nguồn lực to lớn đất
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QLNN VỀ ĐẤT ĐAI, ĐỀ CƯƠNG QLNN VỀ ĐẤT ĐAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay