Trong thời gian học nghề nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 16:38

Trong thời gian học nghề, nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định? Sai. Có thể trả thêm hoặc thỏa thuận. K2 điều 61.Trong thời gian học nghề, nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định? Sai. Có thể trả thêm hoặc thỏa thuận. K2 điều 61.Trong thời gian học nghề, nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định? Sai. Có thể trả thêm hoặc thỏa thuận. K2 điều 61.
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong thời gian học nghề nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định, Trong thời gian học nghề nếu người học nghề trực tiếp làm ra SP thì DN trả lương cho họ bằng mức TL tối thiểu do NN quy định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay