Trâu đực nhà b thấy con trâu cái nhà a đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà a thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà c b phải bồi thường thiệt hại

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 15:52

Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo, trâu nhà A thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà C. B phải bồi thường thiệt hại;(SAI trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường)Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo, trâu nhà A thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà C. B phải bồi thường thiệt hại;(SAI trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường) Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà A thấy vậy phóng chạy đi cả hai con  đã quần nát ruộng lúa của nhà C B phải bồi thường thiệt hại;(SAI trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong  việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trâu đực nhà b thấy con trâu cái nhà a đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà a thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà c b phải bồi thường thiệt hại, Trâu đực nhà b thấy con trâu cái nhà a đang đi trên đê liền phóng đuổi theo trâu nhà a thấy vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà c b phải bồi thường thiệt hại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay