Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 15:39

Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường;(SAI nếu chủ sở hữu cũng có lỗi trong việc quản lí ts vẫn phải BT, Ví dụ biết cây đã mục rũa có thể đổ gẫy nhưng ko áp dụng biện pháp phòng chống)Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường;(SAI nếu chủ sở hữu cũng có lỗi trong việc quản lí ts vẫn phải BT, Ví dụ biết cây đã mục rũa có thể đổ gẫy nhưng ko áp dụng biện pháp phòng chống)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường, Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay