Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

124 7 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:03

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ DINH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI BẰNG KỸ THUẬT GIS HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: TS Phạm Văn Vân NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị - Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tn trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dinh i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành nội dung này, nhận bảo, giúp đỡ tận tình TS Phạm Văn Vân, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Quản lý đất đai Nhân dịp cho phép bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Phạm Văn Vân ý kiến đóng góp q báu thầy giáo Khoa Quản lý đất đai Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Nơng hố thổ nhưỡng, Phòng Nơng nghiệp & PTNT, Phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê huyện Thuận Thành, UBND xã tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Dinh ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục têu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Tổng quan sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp 2.2 Tổng quan đánh giá đất đai theo FAO 2.2.1 Khái niệm đánh giá đất đai 2.2.2 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 2.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai theo fao 14 2.3.1 Khái niệm đồ đơn vị đất đai 14 2.3.2 Quy trình xây dựng đồ đơn vị đất đai 15 2.4 Kết xây dựng đồ đơn vị đất đai theo FAO 17 2.4.1 Cấp quốc gia 17 2.4.2 Cấp vùng lãnh thổ 19 2.4.3 Cấp tỉnh 19 2.4.4 Cấp huyện 20 2.5 Tổng quan hệ thống thông tn địa lý 21 2.5.1 Khái quát GIS 21 2.5.2 Phương pháp chồng xếp đồ sử dụng GIS (Map Overlay) 22 2.5.3 Một số ứng dụng hệ thống thông tn địa lý 23 2.5.4 Một số phần mềm GIS ứng dụng Việt Nam 24 2.6 Một số kết đánh giá đất xây dựng đồ đơn vị đất đai Việt Nam 27 2.6.1 Trên phạm vi toàn quốc 28 2.6.2 Trên phạm vi vùng sinh thái cấp tỉnh 28 2.6.3 Trên phạm vi cấp huyện 29 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu 31 3.1 Địa điểm nghiên cứu 31 3.2 Thời gian nghiên cứu 31 3.3 Đối tượng nghiên cứu 31 3.4 Nội dung nghiên cứu 31 3.4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Thuận Thành 31 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành 31 3.4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 31 3.4.4 Đề xuất hướng sử dụng đơn vị đất đai huyện Thuận Thành 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 32 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 32 3.5.2 Phương pháp lựa chọn, xác định têu phân cấp 32 3.5.3 Phương pháp xây dựng đồ GIS 33 3.5.4 Phương pháp tổng hợp xử lý tài liệu, số liệu 33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thuận Thành 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 36 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 39 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành 39 4.2.2 Hiện trạng đất nông nghiệp huyện Thuận Thành 40 4.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 40 4.3.1 Các tiêu phân cấp xây dựng đồ đơn vị đất đai 40 4.3.2 Xây dựng đồ đơn tính 43 4.3.3 Xây dựng đồ đơn vị đất đai 51 4.3.4 Mô tả đơn vị đất đai 53 4.4 Định hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai huyện Thuận Thành 57 4.4.1 Các loại hình sử dụng đất chủ yếu 57 4.4.2 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo đơn vị đất đai 59 Phần Kết luận kiến nghị 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Kiến nghị 63 Tài liệu tham khảo 64 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt CNH - HĐH Cơng nghiệp hố, đại hố CCN Cụm cơng nghiệp DT Diện tích DTĐĐ Diện tích điều tra ĐBSH Đồng sơng Hồng ĐVĐĐ Đơn vị đất đai ĐGĐĐ FAO Đánh giá đất đai Tổ chức nông - lâm giới (Food and Agriculture Organisation) HĐND - UBND Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân KCN Khu công nghiệp LMU Đơn vị đồ đất đai (Land Mapping Unit) LUT Loại hình sử dụng đất LUS Hệ thống sử dụng đất Nông nghiệp&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NTTS Nuôi trồng thuỷ sản QL Quốc lộ TL Tỉnh lộ TTCN Tiểu thủ công nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các tiêu xác định độ phì nhiêu đất 33 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế qua số năm huyện Thuận Thành 37 Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện 2015 39 Bảng 4.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện năm 2015 40 Bảng 4.4 Phân cấp tiêu xây dựng đơn vị đất đai 42 Bảng 4.5 Diện tích loại đất điều tra huyện Thuận Thành 43 Bảng 4.6 Diện tích, cấu cấp địa hình tương đối 46 Bảng 4.7 Diện tích, cấu cấp thành phần giới 47 Bảng 4.8 Diện tích, cấu chế độ tưới 48 Bảng 4.9 Diện tích, cấu cấp độ phì 50 Bảng 4.10 Các đặc tính, diên tích cấu đơn vị đất đai 52 Bảng 4.11 Các loại hình sử dụng đất huyện Thuận Thành 58 Bảng 4.12 Định hướng sử dụng cải tạo LMU 61 vii - Nhóm đất glây thích hợp với loại hình sử dụng đất, với biện pháp cải tạo đất bón vơi, bón phân hữu cơ, xây dựng hệ thống thủy lợi 63 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thuận Thành huyện thuộc đồng Bắc Bộ, có tổng diện tích tự nhiên 11783,38 Cơ cấu nông, lâm nghiệp thủy sản – công nghiệp, xây dựng dịch vụ, thương mại tương ứng 19,82%-42,99%-37,19% Với dân số 157.220 người, mật độ dân số 1.281 người/km Bản đồ đơn vị đất đai huyện Thuận Thành xây dựng sở tiêu phân cấp: Loại đất (Đất phù sa trung tính chua 571,38 ha; Đất phù sa chua 806,08 ha; Đất phù sa glây 4.909,09 ha; Đất phù sa có tầng đốm gỉ 338,93 ha; Đất xám có tầng loang lổ 595,39 ha; Đất xám glây 19,06 ha), địa hình tương đối (Cao 658,28 ha, trung bình 5.728,01 thấp 853,65 ha), thành phần giới (Nhẹ 485,16 ha, Trung bình 5.405,69 ha; Nặng 1.349,09 ha), Chế độ tưới (chủ động 5.351,96 ha, bán chủ động 1.831,81 ha, nhờ nước trời 56,16 ha), Độ phì (Cao 1.818,19 ha, Trung bình 4.494,49 ha, Thấp 926,54 ha) Trong trình xây dựng xây dựng đồ đơn tính(bản đồ loại đất, đồ địa hình tương đối, đồ thành phần giới, đồ chế độ tưới, đồ độ phì), đồ đơn vị đất đai số liệu thuộc tính kèm theo Trên diện tích 7239,94 ha, với 33 đơn vị đất đai cho thấy: Đất phù sa trung tính chua, gồm ĐVĐĐ, với tổng diện tích đất 571,38 ha, chiếm 7,89% tổng diện tích đất điều tra Nhóm đất phù sa chua, gồm ĐVĐĐ với tổng diện tích đất 806,08 ha, chiếm 11,13% tổng diện tích đất điều tra Nhóm đất phù sa glây, Nhóm đất gồm ĐVĐĐ, với tổng diện tích đất 4909 ha, chiếm 67,81% tổng diện tích đất điều tra Đất phù sa có tầng đốm gỉ, gồm ĐVĐĐ, với tổng diện tích đất 338,93 ha, chiếm 4,68% tổng diện tích đất điều tra Đất xám có tầng loang lổ, gồm ĐVĐĐ, với tổng diện tích đất 595,39 ha, chiếm 8,22% tổng diện tích đất điều tra Đất xám Glây, gồm ĐVĐĐ, với tổng diện tích đất 19,06 ha, chiếm 0,26% tổng diện tích đất điều tra Các loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Thuận Thành : lúa – màu 1233,94 ha; lúa 5535,70 ha; Lúa – cá 29,96 ha; Lúa – màu 34,41 ha; Chuyên rau màu 370,38 ha; Cây ăn 34,55 Đề xuất hướng sử dụng cải tạo cho nhóm đất: Nhóm đất phù sa (từ LMU – LMU 14); Nhóm đất xám (LMU 35); Nhóm đất loang lổ (LMU 29; LMU 34) ; Nhóm đất glây (LMU 15, LMU 23) 5.2 KIẾN NGHỊ - Để công tác đánh giá đất đai cấp huyện phục vụ quy hoạch sử dụng đất có hiệu hợp lý, cần triển khai xây dựng đồ đơn vị đất đai cho cấp huyện - Việc ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng đồ đơn vị đất đai đánh giá đất đai cần thiết có tính khả thi cao Do vậy, thời gian tới cần tếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS việc xây dựng đồ đơn vị đất phạm vi cấp huyện để phục vụ cho đánh giá đất mức độ chi tết - Mở rộng ứng dụng GIS xây dựng quản lý thông tin đồ, hỗ trợ cho công tác nghiên cứu nông nghiệp phạm vi cấp độ khác nhau, với tỷ lệ đồ khác 1/10 000, 1/25 000./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2010), Quy trình đánh giá đất sản xuất nơng nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, Hà Nội 2010 Bộ tài nguyên môi trường (2012), thông tư số 14/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012 Bộ tài nguyên môi trường (2015), thông tư số 60/TT-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2015 Nguyễn Đình Bồng cộng tác viên (1995) Nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá tềm đất chưa sử dụng cho mục đích sử dụng đất nơng, lâm nghiệp phù hợp với địa bàn trung du miền núi phía Bắc, Báo cáo kết nghiên cứu khoa học, Đề tài 94.84.050/ĐT Tổng cục Địa chính, Hà Nội Tôn Thất Chiểu (1986), “Một số kết nghiên cứu khả phát triển nông nghiệp nước ta giai đoạn tới”, Một số kết nghiên cứu khoa học 19811985, Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp, trang 35-44 Nguyễn Hoang Đan (2003), Khả mở rộng đất nơng nghiệp vùng Tây Ngun, Tạp chí Nông nghiệp phát triển Nông thôn, số 10, 2003 FAO (1976), A Framework for Land Evaluaton, Rome FAO (1983) Land Evaluaton for Rained Agriculture, Rome FAO (1985) Land Evaluaton for Irrigated Agriculture, Rome 10 FAO (1988) Land Evaluaton for Rural Development, Rome 11 FAO (1989) Land Evaluaton for Extensive Grazing, Rome 12 FAO (1994) Land Evaluation and Farming Systems Analysis for Land Use Planning, Working document, Rome 13 Đỗ Nguyên Hải (2000) Đánh giá đất định hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 14 Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh, Luận án tến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 15 Đỗ Nguyên Hải, Hồng Văn Mùa (2007) Giáo trình Phân loại đất Xây dựng đồ đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 16 Vũ Khắc Hoà (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành - Tỉnh Hà Bắc, Luận văn thạc sỹ, trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 17 Hội Khoa học Đất Việt Nam (1996) Nhóm biên tập đồ tỷ lệ 1/1.000.000, Đất Việt Nam (Bản giải đồ đất tỷ lệ 1/1.000.000) NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Phan Thị Thanh Huyền (2004) Xây dựng đồ đơn vị đất đai kỹ thuật GIS phục vụ cho đánh giá đất nông nghiệp huyện Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 19 Nguyễn Khang, Phạm Dương Ưng (1995), “Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất đai Việt Nam”, Hội thảo quốc gia Đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 20 Phạm Quang Khánh, Trần An Phong (1994), Đánh giá trạng sử dụng đất vùng Đông nam quan điểm sinh thái phát triển bền vững Đề tài KT, Hà Nội 21 Phòng Nơng nghiệp PTNT huyện Thuận Thành (2010), Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện thuận thành đến năm 2020 22 Nguyễn Văn Nhân (1996), “Đặc điểm đất đánh giá khả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng Sông Cửu Long”, Luận án PTS khoa học nông nghiệp, Viện KHKTNN Việt Nam 23 Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Thuận Thành (2015), báo cáo thống kê kiểm kê đất đai 2015 24 Nguyễn Công Pho (1995), “Báo cáo tóm tắt đánh giá đất vùng đồng sơng Hồng”, Hội thảo quốc gia Đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 25 Quốc hội (2013) Luật Đất đai năm 2013 NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đồn Cơng Quỳ (2000) Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp huyện Đại từ - tỉnh Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội, Hà Nội 27 Vũ Cao Thái (1989) “Phân hạng đất cho số trồng Tây Nguyên”, Báo cáo khoa học chương trình 48C 28 Nguyễn ích Tân (2000) Nghiên cứu tềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng úng trũng đồng sông Hồng, Luận án tến sỹ nông nghiệp, Trường Đại Học nông Nghiệp I, Hà Nội 29 Trần Thị Băng Tâm (2006) Giáo trình hệ thống thơng tin địa lý, Nhà xuất Nông nghiệp 30 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nơng nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - thành phố Hải Phòng Luận văn thạc sĩ nơng nghiệp, trường ĐHNNI 31 Đào Châu Thu (2007) Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 32 Bùi Quang Toản (1986), Một số kết phân hạng đánh giá đất, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội, trang 13-15 33 Tổng cục Quản lý ruộng đất (1992), Phân hạng đất, sở sử dụng đất đai hợp lý, Hà Nội 34 Nguyễn Thị Thu Trang (2015), Đẩy mạnh hoạt động điều tra đánh giá đất đai chiến lược phát triển bền vững ứng phó biến đổi khí hậu http://www.gdla.gov.vn/index.php/vi/news/Hoat-dong-trong-nganh/Day-manhhoat-dong-dieu-tra-danh-gia-dat-dai-trong-chien-luoc-phat-trien-1120.html 35 UBND huyện Thuận Thành (2010) Quy hoạch sử dụng đất phân kỳ sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 36 UBND huyện Thuận Thành, Niên giám thống kê năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 37 Phạm Văn Vân (2010), Bài giảng Hệ thống thông tin đất đai, NXB Nơng nghiệp 38 Viện Thổ nhưỡng Nơng hóa (2010) Xây dựng đồ đất tỉnh Bắc Ninh 39 Vịnh Lê Quang Vịnh (1998) Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định, Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, Hà Nội 40 Smyth A.J and Dumanski J (1993) An Iternatinal Framework for Evaluatng Sustainable Land Management, Worl Soil Report 73, FAO - Rome, page 74 41 http://www.esri.com ... quan sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp 2.1.2 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.3 Các yếu tố tác động đến sử dụng đất nông nghiệp. .. đơn vị đất đai kĩ thuật GIS huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Đề xuất số hướng sử dụng đơn vị đất đai kỹ thuật GIS huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Phương pháp nghiên cứu đề tài + Phương pháp thu... 36 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 39 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thuận Thành 39 4.2.2 Hiện trạng đất nông nghiệp huyện Thuận Thành 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh , Đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp huyện thuận thành, tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay