Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

117 7 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:02

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN HỒ HUY ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN ANH SƠN, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: Hà i PGS.TS Nguyễn Như NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ trình thực luận văn cảm ơn, thông tin trích dẫn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Hồ Huy i năm 2016 LỜI CẢM ƠN Để hồn thiện luận văn tơi nhận giúp đỡ tận tình, đóng góp quý báu nhiều cá nhân tập thể Trước hết, xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Như Hà - Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt thời gian thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn góp ý chân thành Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho thực hồn thành đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân huyện Anh Sơn, tập thể Phòng Tài ngun Mơi trường, Phòng Kinh tế, Phòng Nơng nghiệp, Phòng Thống kê, cấp ủy, quyền bà nhân dân xã, thị trấn huyện Anh Sơn giúp đỡ tơi q trình thực đề tài địa bàn Tôi xin cảm ơn đến gia đình, người thân, cán đồng nghiệp bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi qua trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả luận văn Nguyễn Hồ Huy ii năm 2016 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục từ viết v tắt Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tễn 1.4.1 Những đóng thuật góp mặt học 1.4.2 Ý nghĩa khoa học .2 1.4.3 Ý nghĩa thực tễn .2 Phần Tổng quan 2.1 Đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm, vai 2.1.2 Hiệu sử trò tài hiệu đất dụng đất liệu sử dụng đất nông nghiệp nông nghiệp 2.1.3 11 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2 13 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Khái niệm đánh giá đất theo FAO 13 2.2.2 Khái niệm đánh giá hiệu sử dụng đất theo FAO 15 2.3 Nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp ngồi nước 17 2.3.1 17 Xu hướng phát triển nông nghiệp giới 2.3.2 19 Nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 25 3.1 Địa điểm nghiên cứu 25 3.2 Thời gian nghiên cứu 25 3.3 Đối tượng nghiên cứu 25 3.4 Nội dung nghiên cứu 25 3.4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 25 3.4.2 25 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.4.3 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 25 3.5 Phương pháp nghiên cứu 26 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 3.5.2 Phương pháp đánh giá hiệu LUT nông nghiệp 27 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 27 Phần Kết thảo luận 28 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 28 4.1.1 Đặc điểm tự nhiên huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 28 4.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 32 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Anh Sơn 35 4.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 36 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 36 4.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện 37 4.2.3 Đặc điểm loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Anh Sơn 39 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 40 4.3.1 Đánh giá hiệu kinh tế LUT sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 40 4.3.2 Đánh giá hiệu xã hội LUT đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 42 4.3.3 Đánh giá hiệu môi trường LUT đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 48 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 53 4.4.1 Lựa chọn LUT, KSD đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao huyện Anh Sơn 53 4.4.2 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn 56 4.4.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo tiểu vùng 57 Phần Kết luận kiến nghị 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Kiến nghị 65 Tài liệu tham khảo 66 Phụ lục 68 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BVTV Bảo vệ thực vật CNXH Chủ nghĩa xã hội CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích GTSX Giá trị sản xuất GTNC Giá trị ngày công H High (cao) HQĐV Hiệu đồng vốn L Low (thấp) LĐ Lao động LUT Loại hình sử dụng đất LX – LM Lúa xuân - lúa mùa M Medium (trung bình) SL Sản lượng STT Số thứ tự SXNN Sản xuất nông nghiệp TB Trung bình TNHH Thu nhập hỗn hợp DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Bảng 4.14 Bảng 4.15 Bảng 4.16 Bảng 4.17 Bảng 4.18 Bảng 4.19 Bảng 4.20 Bảng 4.21 Bảng 4.22 Bảng 4.23 Tổng giá trị sản phẩm cấu kinh tế huyện Anh Sơn năm 2015 32 Hiện trạng sử dụng đất huyện Anh Sơn năm 2015 36 Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn giai đoạn 2011- 2015 38 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Anh Sơn 40 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế huyện Anh Sơn 41 Hiệu kinh tế LUT tểu vùng huyện Anh Sơn 41 Hiệu kinh tế LUT tểu vùng huyện Anh Sơn 42 Hiệu kinh tế LUT tểu vùng huyện Anh Sơn 43 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội huyện Anh Sơn 45 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 45 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 46 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 47 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp huyện Anh Sơn 48 Tình hình sử dụng phân bón cho trồng huyện Anh Sơn 49 Đánh giá hiệu môi trường LUT đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 50 Đánh giá hiệu môi trường LUT đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 51 Đánh giá hiệu môi trường LUT đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 52 Tổng hợp hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 53 Tổng hợp hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 54 Tổng hợp hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn 55 Định hướng kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng 58 Định hướng kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng 60 Định hướng kiểu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng 62 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Quy trình đánh giá đất đai cho quy hoạch sử dụng đất đai De Vos t.N.C., 1978; H Huizing, 1988; Lê Quang Trí, 1997 15 Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng loại đất huyện Anh Sơn năm 2015 37 vii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Anh Sơn huyện miền núi nằm phía tây tỉnh Nghệ An, có tổng diện tích tự nhiên 60.272,35 với 21 đơn vị hành dân số 104.919 người Huyện có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển sản xuất nhiều loại trồng đa dạng Tại Anh Sơn có loại hình sử dụng đất nơng nghiệp chính, với 14 kiểu sử dụng đất, LUT có diện tích lớn LUT lâu năm với kiểu sử dụng đất Cam với diện tích 3.633,80 ha, chiếm 19,27% diện tích đất sản xuất nơng nghiệp, LUT nhỏ chuyên lúa với kiểu sử dụng đất Lúa xn – lúa mùa có diện tích 3.659,66 ha, chiếm 19,41% diện tích đất sản xuất nơng nghiệp Kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn cho thấy: LUT chun lúa có hiệu trung bình có HQXH HQMT trung bình, HQKT tế thấp (GTSX: 66,32 triệu đồng/ha, TNHH: 31,83 triệu đồng/ha, HQĐV: 0,92 lần) LUT chun rau màu có hiệu kinh tế trung bình (GTSX: 112,90 triệu đồng/ha, TNHH: 75,16 triệu đồng/công, HQĐV: 1,99 lần), hiệu xã hội mức trung bình (598 cơng/ha, 130,19 nghìn đồng/cơng), KSD có hiệu cao gồm: Lạc - Ngô mùa - rau loại (ở tiểu vùng 1, tiểu vùng 2), Đậu xanh - Khoai lang – Rau loại, Lạc - Ngô mùa - rau loại (ở tểu vùng 2); Lạc - Ngơ mùa – rau loại , Bí xanh – Ngô mùa - Rau loại (ở tểu vùng 3), KSD đất trồng sắn có hiệu thấp toàn huyện LUT Cây lâu năm cho hiệu cao có HQKT HQMT cao, HQXH từ trung bình đến cao, KSD đất trồng cam (ở tiểu vùng 3) có hiệu ( KT, XH, MT) cao (GTSX: 427,80 triệu đồng/ha, HQĐV: 9,53 lần, TNHH: 387,16 triệu đồng/ha), KSD đất trồng chè (ở tểu vùng) có HQXH trung bình Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Anh Sơn gồm: giải pháp khắc phục hạn chế loại hình sử dụng đất, kiểu sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp có hiệu cao; giải pháp tổ chức, quyền (Thường xuyên mở lớp tập huấn học tập kinh nghiệm sản xuất, tập 64 huấn, hướng dẫn tến khoa học cho người nơng dân với chủ đề cụ thể, hình 65 thành chợ đầu mối, tổ chức hợp tác têu thụ, chế biến nông sản nông thôn theo nguyên tắc tự nguyện, hình thành trung tâm nơng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường nông sản tại); giải pháp phát triển sở hạ tầng (cần đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng phục vụ sản xuất); giải pháp bảo vệ đất, hạn chế xói mòn đất Định hướng phát triển nơng nghiệp huyện Anh Sơn sau: Diện tích LUT chuyên lúa giảm 120 ha, LUT chuyên rau màu tăng 60 ha, LUT Cây lâu năm tăng 60 - Tiểu vùng 1: LUT chuyên lúa giảm 40 chuyển sang LUT chuyên rau màu LUT lâu năm LUT chuyên rau màu tăng 20 LUT lâu năm (Chè) tăng 20 từ LUT chuyên lúa chuyển sang - Tiểu vùng 2: LUT chuyên lúa giảm 40 chuyển sang LUT chuyên rau màu LUT lâu năm LUT chuyên rau màu tăng 20 LUT lâu năm (Chè) tăng 20 từ LUT chuyên lúa chuyển sang - Tiểu vùng 3: LUT chuyên lúa giảm 40 chuyển sang LUT lâu năm LUT chuyên rau màu giữ nguyên diện tích nhiên LUT có chuyển dịch diện tích kiểu sử dụng đất LUT lâu năm tăng 40 chuyển từ LUT chuyên lúa sang, kiểu sử dụng đất Cam tăng 20 ha, Chè tăng 20 5.2 KIẾN NGHỊ Do thời gian nghiên cứu có hạn nên kết đạt đề tài hạn chế, để đề xuất giải pháp hiệu thiết thực cho việc nâng cao hiệu sử dụng đất SXNN huyện Anh Sơn cần tếp tục nghiên cứu năm tếp theo Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển LUT KSD đất có hiệu cao xác định đề tài: LUT chuyên rau màu (mía, đậu xanh – khoai lang – rau loại, bí xanh – ngơ mùa – rau loại), LUT lâu năm (cam, chè) 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Báo Lao động (2013) Thế giới "linh hoạt" sử dụng đất nông nghiệp Truy cập ngày 03/1/2016 http://laodong,com,vn/lao-dong-cuoi-tuan/the-gioi-linhhoat- su-dung-dat-nong-nghiep-143589.bld Dỗn Khánh (2000) Xuất hàng hóa Việt Nam 10 năm qua Tạp chí cộng sản (17) tr 41 Đào Châu Thu (1999) Đánh giá đất NXB Nông nghiệp Hà Nội Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000) Đánh giá tiềm sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng đất đai bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn - Bắc Ninh Luận án tến sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang - tỉnh Hưng Yên Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Hội khoa học đất (2000) Đất Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Hội nông dân Việt Nam, Môi trường nông thôn (2015) Hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam thấp truy cập ngày 23/11/2015 http://mtnt,hoinongdan,org,vn/sitepages/news/1098/36380/hieu-qua-su-dungdat- nong-nghiep-tai-viet-nam-con-thap 10 Lê Duy Thước (1992) Tiến tới khả chế độ canh tác hợp lý đất đốt nương rẫy vùng đồi núi Việt Nam Tạp chí khoa học đất.(2) 11 Lê Hải Đường (2007) “Chống thối hóa, sử dụng hiệu tài ngun đất nhằm phát triển bền vững” Tạp chí Dân tộc 12 Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai, Tạp chí nghiên cứu kinh tế (193) 13 Lê Hồng Sơn (1995) Ứng dụng kết đánh giá đất vào đa dạng hoá trồng vùng đồng Sông Hồng Nhà xuất Nông nghiệp tr 64 14 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng đồng sông hồng Bắc Trung Bộ Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia – Hiện trạng dự báo sử dụng đất Tạp chí khoa học đất, 16/2002 16 Nguyễn Ích Tân (2000) Nghiên cứu tiềm đất đai, nguồn nước xây dựng mơ hình sản xuất nơng nghiệp nhằm khai thác có hiệu kinh tế cao số vùng đất úng trũng ĐBSH Luận văn tiến sĩ nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 67 17 Nguyễn Khang Nguyễn Cơng Pho cs (1999) Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ.Viện quy hoạch thiết kế nơng nghiệp 18 Nguyễn Thị Vòng cộng (2001) Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đánh giá hiệu sử dụng đất thông qua chuyển đổi Đài Loan cấu trồng Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục Hà Nội 19 Nguyễn Văn Bích (2007) Nơng nghiệp nơng thơn Việt Nam hai mươi năm đổi Đài Loan khứ Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Phạm Chí Thành (1998) Phương pháp luận xây dựng hệ thống canh tác Miền bắc Việt Nam Tạp chí hoạt động khoa học số 3/1998 tr 18 – 21 21 Phạm Vân Đình Đỗ Kim Chung cộng (1998) Kinh tế nông nghiệp Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 22 Phòng TN&MT huyện Anh Sơn(2015) Báo cáo thuyết minh số liệu thống kê đất đai năm 2015 xã, huyện 23 Phòng thống kê huyện Anh Sơn (2015) Niên giám thống kê 2015 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật Đất đai năm 2013 25 Thư viện học liệu mở Việt Nam (2015) Tài nguyên đất, truy cập ngày 23/12/2015 htp://voer.edu.vn/m/tai-nguyen-dat/30495a8c 26 Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nghệ An (2015) Mức độ đầu tư phân bón năm 2014 Mức độ sử dụng số loại thuốc bảo vệ thực vật năm 2015 27 Vũ Khắc Hòa (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành - tỉnh Hà Bắc Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 28 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội Luận án tiến sĩ kinh tế Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 29 Vũ Thị Thanh Tâm (2007) Đánh giá hiệu sử dụng đất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hố huyện Kiến Thuỵ - tỉnh Hải Phòng Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Tiếng Anh: 31 Vietnam Agency For Radiaton And Nuclear Safety (2015) Việt Nam khắc phục xói mòn kỹ thuật hạt nhân Truy cập ngày 15/1/2016 http://www,varans,vn/tn-tuc/3226/Viet-Nam-khac-phuc-xoi-mon-datbang- ky-thuat-hat-nhan.html 68 PHỤ LỤC Phụ lục Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn Loại hình sử STT dụng đất I II Kiểu sử dụng đất Diện tích Tỷ Lệ (ha) (%) Tổng diện tích 4,656,16 100,00 Chuyên Lúa 1.332,54 1.332,54 28,62 28,62 2.165,93 46,52 Lúa xuân - Lúa mùa Ngô xuân - Ngô đông 298,45 6,41 Ngô đông – Lạc Xuân 242,19 5,20 Ngô mùa - Khoai lang 214,22 4,60 Ngô xuân - Rau loại 145,17 3,12 Lạc - Ngô mùa - ngô đông 231,85 4,98 Lạc - Ngô mùa - rau loại 229,93 4,94 Khoai lang - Rau loại 117,35 2,52 Mía 454,67 9,76 10 Sắn 232,10 4,98 Chè 1.157,69 1.157,69 24,86 24,86 III 11 Chuyên rau màu Cây lâu năm 69 Phụ lục Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng ngiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn Loại hình sử STT Kiểu sử dụng đất dụng đất Tổng diện tích I (ha) (%) 5.409,95 100,00 985,04 985,04 18,21 18,21 2.110,62 40,94 Ngô xuân – Ngô đông 215,56 3,98 Ngô đông – Lạc Xuân 201,92 3,73 Ngô mùa - Khoai lang 208,92 3,86 Ngô xuân- Rau loại 176,87 3,27 Lạc - Rau loại 199,25 3,68 Lạc - Ngô mùa - ngô đông 230,02 4,25 Lạc - Ngô mùa - rau loại 183,86 3,40 157,3 2,91 167,48 3,10 293,99 7,36 Chuyên rau màu Khoai lang - Rau loại Đậu xanh - Khoai lang - Rau 11 III Lúa xuân – Lúa mùa Tỷ Lệ II Chuyên Lúa Diện Tích 12 loại Mía 13 Sắn 75,45 1,39 Chè 2.314,29 2.314,29 42,78 42,78 Cây CN lâu 14 năm 70 Phụ lục Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp tiểu vùng huyện Anh Sơn Diện Loại hình sử STT Kiểu sử dụng đất dụng đất Tổng diện tích I IV Lúa xuân - Lúa mùa Tích (%) (ha) 8.792,67 100,00 1.342,08 1.342,08 15,26 15,26 2.506,58 28,51 Ngô xuân - Ngô đông 376,69 4,28 Ngô đông – Lạc Xuân 281,23 3,20 Ngô mùa- Khoai lang 200,05 2,28 Ngô xuân - Rau loại 248,53 2,83 Lạc - Ngô mùa - ngô đông 206,8 2,35 Lạc - Ngô mùa - rau loại 255,31 2,90 Bí xanh - Ngơ mùa - Rau loại 259,06 2,95 Khoai lang - Rau loại 153,98 1,75 Mía 310,36 3,53 10 Sắn 214,57 2,44 4.944,01 56,23 Cam 3.633,80 19,27 Chè 1.310,21 14,90 II Chuyên Lúa Tỷ Lệ 11 12 Chuyên rau màu Cây lâu năm 70 Phụ lục Tình hình sản xuất loại trồng tiểu vùng huyện Anh Sơn STT Loại trồng Năng suất Giá sản phẩm Giá trị sản phẩm/ha Lúa xuân (tấn/ha) 6,01 (đồng/kg) 6.000 (triệu đồng) 36,06 Lúa mùa 5,06 6.000 30,36 Ngô đông 4,03 9.000 36,27 Ngô xuân 4,93 9.000 44,37 Ngô mùa (thu) 4,93 9.000 44,37 Lạc 2,45 20.000 49,00 Sắn 20,11 1.100 22,12 Rau loại Khoai lang 14,44 5,03 5.000 8.000 72,20 40,24 10 Mía 70,23 2.000 140,46 11 Chè 14,56 7.000 101,92 Phụ lục Tình hình sản xuất loại trồng tiểu vùng huyện Anh Sơn STT Loại trồng Năng suất Giá sản phẩm Giá trị sản phẩm/ha Lúa xuân (tấn/ha) 6,09 (đồng/kg) 6.000 (triệu đồng) 36,54 Lúa mùa 5,14 6.000 30,84 Ngô đông 4,05 9.000 36,45 Ngô xuân 5,02 9.000 45,18 Ngô mùa 4,89 9.000 44,01 Lạc 2,40 20.000 48,00 20,16 14,47 1.100 5.000 22,18 72,35 Đậu xanh 4,02 20.000 80,40 10 Khoai lang 11 Mía 5,23 69,26 8.000 2.000 41,84 138,52 12 Chè 15,03 7.000 105,21 Sắn Rau loại 71 Phụ lục Tình hình sản xuất STT loại trồng tiểu vùng huyện Anh Sơn Năng suất Giá sản phẩm Giá trị sản phẩm/ha Loại trồng (tấn/ha) (đồng/kg) (triệu đồng) Lúa xuân 5,91 6.000 35,46 Lúa mùa 4,95 6.000 29,70 Ngô đông 4,11 9.000 36,99 Ngô xuân 5,02 9.000 45,18 Ngô mùa Lạc 5,03 2,46 9.000 20.000 45,27 49,20 Sắn 20,30 1.100 22,33 Rau loại 14,39 5.000 71,95 Bí xanh 23,25 6.000 139,50 5,60 8.000 44,80 11 Mía 12 Chè 69,06 14,80 2.000 7.000 138,12 103,60 13 Cam 21,39 20.000 427,80 10 Khoai lang 72 Phụ lục Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng Cây trồng Tên thuốc Liều lượng Trị bệnh Số lần sử Thời gian cách dụng (lần) ly (ngày) Đánh giá Sử Hướng Sử Hướng dụng dẫn dụng dẫn 0,22 lit/ha 0,15-0,25 lit/ha 1 15 20 M 1,85 lit/ha 1,35-1,8 lit/ha 1 15 15 M Sử dụng Hướng dẫn chung Reasgant 3,6EC; Sâu đục thân, sâu lá, nhện gié, 1,8EC sâu đục bẹ/ lúa Diboxylin 2SL Đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lem lép hạt Padan 95SP Sâu lá, rầy nâu, đục thân 0,8kg/ha 0,8kg/ha 1 15 20 M BêLêr 620 OD Cỏ lồng vực, phụng, chác lác,, 0,9 lít/ha 0,8-1 lít/ha 1 15 15 H Padan 95SP Sâu lá, rầy nâu, đục thân 0,8kg/ha 0,8kg/ha 1 15 15 H Wamrin 800WP Cỏ/ngơ 0,8 lít/ha 0,8 lít/ha 1 15 20 M Fastac EC Rệp 0,42l/ha 0,3-0,5 lit/ha 1 15 15 H Altach EC Bọ xít/ lạc 0,4l/ha 0,3-0,5lit/ha 1 15 15 H Khoai lang Metament 90DP Bọ hà, bọ nhảy, ấu trùng 11kg/ha 10kg/ha 1 15 15 M Rau, đậu Movento 500D Rệp muội 16ml/16lít 1 10 15 M Navio 750WG Đốm 6gr/16 lít 6gr/16 lít 1 15 15 H Confdor 100SL Bọ cánh tơ, mối 0,25 lít/ha 0,25-0,4 lít/ha 1 20 20 H Movento 1500D Bọ trĩ 700 lít/ha 400-800 lít/ha 1 20 20 H Regent 0,3G Sâu đục thân 16 kg/ha 15 kg/ha 1 15 20 L Lúa Ngô Lạc loại Chè Mía 16mg/16 lít 73 Phụ lục Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng Cây trồng Liều lượng Tên thuốc Trị bệnh Sử dụng Reasgant 3,6EC; 1,8EC Lúa Diboxylin 2SL Padan 95SP BêLêr 620 OD Padan 95SP Ngô Lạc Khoai lang Cải loại Wamrin 800WP Cỏ/ngơ Rệp Altach EC Bọ xít/ lạc Metament 90DP Vitashield 40EC Bọ hà, bọ nhảy, ấu trùng Sâu ăn lá, sâu xanh, sâu tơ, rầy mềm Diboxylin 2SL Mốc xám, đốm Southsher 10EC Sâu đục thân bắp cải Mía 0,8 lít/ha 0,44 lit/ha 0,45 lit/ha 0,3-0,5 lit/ha 0,30,5lit/ha 10 kg/ha 10kg/ha 0,8 lit/ha 1,6lit/ha 0,35 lit/ha Padan 95SP 0,8kg/ha Valivithaco 5L Lở cổ rễ/ rau cải 1,6 lít/ha Rau, Movento 500D Rệp muội đậu Navio 750WG Đốm loại Chè 0,8 lít/ha Sâu tơ, sâu đục hoa, Sâu lá, đục thân Confidor 100SL Movento 1500D Regent 0,3G Hướng dẫn Sâu đục thân, sâu 0,25 0,15-0,25 lá, nhện gié, sâu lit/ha lit/ha đục bẹ/ lúa Đạo ôn, khô vằn, bạc 1,35-1,8 1,8 lit/ha lá, lem lép hạt lit/ha Sâu lá, rầy nâu, 0,8kg/ha 0,8kg/ha đục thân Cỏ lồng vực, đuôi 0,08 0,8-1 phụng, chác lác,, lít/ha lít/ha Sâu lá, rầy nâu, 0,8kg/ha 0,8kg/ha đục thân Fastac EC Match 50 EC Số lần sử dụng (lần) Bọ cánh tơ, mối Bọ trĩ Sâu đục thân lit/ha 0,6-0,8 lit/ha 1,351,8lit/ha 0,2-0,4 lit/ha 0,51,0lit/ha 0,8kg/ha 1,5-1,7 lit/ha 16ml/16lí t 16,5ml/1 6lit gr/16 6gr/16 lít lít 0,25-0,4 0,3 lít/ha lít/ha 600 400-800 lít/ha lít/ha 15kg/ha 15 kg/ha 74 Thời gian cách ly (ngày) Sử Hướng Sử Hướng dụng dẫn dụng dẫn Đánh giá chung 1 15 20 M 1 15 15 H 1 15 20 M 1 15 15 M 1 15 15 H 1 15 20 M 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 20 M 1 20 20 H 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 20 M 1 15 15 H 1 10 15 M 1 15 15 H 1 20 20 H 1 20 20 H 1 15 20 M Phụ lục Tình hình sử dụng thuốc BVTV cho trồng tiểu vùng Cây trồng Liều lượng Tên thuốc Trị bệnh Sử dụng Reasgant 3,6EC; 1,8EC Lúa Diboxylin 2SL Padan 95SP BêLêr 620 OD Padan 95SP Ngô Lạc Sâu đục thân, sâu lá, nhện gié, sâu đục bẹ/ lúa Đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lem lép hạt Sâu lá, rầy nâu, đục thân Cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác,, Sâu lá, rầy nâu, đục thân Wamrin 800WP Cỏ/ngô Fastac EC Rệp Altach EC Bọ xít/ lạc 1 15 20 M 1,8 lit/ha 1,35-1,8 lit/ha 1 15 15 H 0,8kg/ha 0,8kg/ha 1 15 20 M 0,08 0,8-1 lít/ha lít/ha 1 15 15 M 0,8kg/ha 0,8kg/ha 1 15 15 H 0,8 lít/ha 0,8 lít/ha 1 15 20 M 0,44 lit/ha 0,45 lit/ha 0,3-0,5 lit/ha 0,30,5lit/ha 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 20 M 1 20 20 H 1 15 15 H 1 15 15 H 1 15 20 M 1 15 15 H 1 10 15 M 1 15 15 H 1 20 20 H 1 20 20 H 1 15 20 M 20 25 M lit/ha 1 20 25 M 0,2-0,4 lit/ha 20 20 H Padan 95SP Valivithaco 5L Movento Rau, 500D đậu Navio loại 750WG Confidor 100SL Chè Movento 1500D Mía Regent 0,3G Sâu tơ, sâu đục hoa, Sâu lá, đục thân 0,8kg/ha Lở cổ rễ/ rau cải 1,6 lít/ha Goliath 10 SP Cây ăn Kamsu 2L Asitrin 50EC Sâu đục thân bắp cải Rệp muội Đốm Bọ cánh tơ, mối Bọ trĩ Hướng dẫn Đánh giá Sử Hướng chung dụng dẫn 0,15-0,25 lit/ha Bọ hà, bọ nhảy, ấu 10 kg/ha trùng Sâu ăn lá, sâu xanh, sâu 0,8 lit/ha tơ, rầy mềm Mốc xám, đốm Sử dụng Thời gian cách ly (ngày) 0,25 lit/ha Metament 90DP Vitashield 40EC Diboxylin 2SL Southsher Cải 10EC loại Match 50 EC Khoai lang Hướng dẫn Số lần sử dụng (lần) 1,6lit/ha 0,35 lit/ha lit/ha 10kg/ha 0,6-0,8 lit/ha 1,351,8lit/ha 0,2-0,4 lit/ha 0,51,0lit/ha 0,8kg/ha 1,5-1,7 lit/ha 16,5ml/1 16ml/16lít 6lit gr/16 6gr/16 lít lít 0,25-0,4 0,3 lít/ha lít/ha 400-800 600 lít/ha lít/ha 15kg/ha 15 kg/ha 0,4gr/8 0,2-0,5gr/8 lít lit Sâu đục thân Kích thích hoa, đậu Sẹo/ cam; thán thư/ vải, 1,9 lít/ha nhãn, xồi, nho Sâu vẽ bùa, sâu đục 0,3 lit/ha 75 Phụ lục 10 Một số hình ảnh trồng huyện Anh Sơn Hình 1: Cánh đồng ngơ xã Tam Sơn Hình 2: Vườn cam xã Cẩm Sơn 76 Hình 3: Bí xanh xã Cẩm Sơn Hình 4: Mía xã Thọ Sơn 77 ... Nghệ An - Đánh giá hiệu xã hội LUT đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An - Đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 3.3 Đề xuất giải... xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Anh Sơn - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất. .. 3.2 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp a) Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Anh Sơn - Hiện trạng loại hình, kiểu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện anh sơn, tỉnh nghệ an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay