Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

124 11 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:02

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Chính NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa sử dụng để bảo vệ học vị Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành nội dung tơi chân thành biết ơn ý kiến đóng góp tận tình hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Chính ý kiến đóng góp q báu thầy, giáo khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND huyện Quế Võ, UBND xã Đại Xuân, UBND xã Chi Lăng, Sở NN & PTNT tỉnh Bắc Ninh hộ gia đình vấn tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Trích yếu luận văn viii Thesis abstract .x Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tễn Phần Tổng quan tài liệu 2.1 Đất vai trò đất sản xuất nông nghiệp 2.1.1 Khái quát đất đất nông nghiệp 2.1.2 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Hiệu sử dụng đất số quan điểm hiệu sử dụng đất .6 2.2.1 Khái quát hiệu sử 2.2.2 Sự cần thiết .7 hiệu phải đánh giá dụng sử dụng đất đất 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.4 Quan điểm 2.2.5 11 đánh giá hiệu sử dụng đất FAO Quan điểm sử dụng đất bền vững 2.2.6 12 Sử dụng đất theo quan điểm sinh thái 2.3 giới Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 13 2.3.1 13 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp giới 2.3.2 15 Tình hình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 19 3.1 Địa điểm nghiên cứu 19 3.2 Thời gian nghiên cứu 19 3.3 Đối tượng nghiên cứu 19 3.4 Nội dung nghiên cứu 19 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Quế 19 3.4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện 19 3.4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp 19 3.4.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp hiệu 19 3.4.5 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 19 3.5 Phương pháp nghiên cứu 20 3.5.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 20 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 21 3.5.3 Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu 21 3.5.4 Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 21 Phần Kết thảo luận 25 4.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 25 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 25 4.1.2 Đặc điểm kinh tế, xã hội 31 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Quế 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 34 4.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp 36 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 37 4.3.1 Xác định loại hình sử dụng đất địa bàn huyện Quế 37 4.3.2 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 39 4.4 Lựa chọn LUT có hiệu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất 62 4.4.1 Lựa chọn LUT có hiệu 62 4.4.2 Đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo tểu vùng 64 4.4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 68 Phần Kết luận kiến nghị 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Kiến nghị 71 Tài liệu tham khảo 72 Phụ lục 75 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BVTV Nghĩa tiếng Việt Bảo vệ thực vật CLĐ Công lao động CPTG Chi phí trung gian FAO Tổ chức Nơng nghiệp Lương thực giới GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV đồng vốn HQKT kinh tế HQXH Hiệu Hiệu Hiệu xã hội HQMT Hiệu mơi trường LUT Loại hình sử dụng đất NTTS Nuôi trồng thủy sản NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn TNHH Thu nhập hỗn hợp UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 22 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 23 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 24 Bảng 4.1 Một số tiêu khí hậu huyện Quế Võ giai đoạn 2005 - 2015 27 Bảng 4.2 Phân loại đất theo nguồn gốc phát sinh huyện Quế 29 Bảng 4.3 Giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Quế Võ giai đoạn 2012 -2015 32 Bảng 4.4 Hệ thống đường giao thông huyện Quế 33 Bảng 4.5 Hệ thống thủy lợi huyện Quế 34 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất huyện Quế Võ năm 2015 35 Bảng 4.7 Biến động sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2015 36 Bảng 4.8 Các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 37 Bảng 4.9 Các loại hình sử dụng đất tiểu vùng 38 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tểu vùng 40 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất tểu vùng 42 Bảng 4.12 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tểu vùng 44 Bảng 4.13 Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất tểu vùng 46 Bảng 4.14 Mức đầu tư phân bón thực tế địa phương mức hướng dẫn sử dụng Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 49 Bảng 4.15 Bảng so sánh tình hình sử dụng thuốc BVTV thực tế tểu vùng với khuyến cáo nhà sản xuất 52 Bảng 4.16 Bảng so sánh tình hình sử dụng thuốc BVTV thực tế tểu vùng với khuyến cáo nhà sản xuất 55 Bảng 4.17 Tổng hợp hiệu môi trường LUT tiểu vùng 58 Bảng 4.18 Tổng hợp hiệu môi trường LUT tiểu vùng 59 Bảng 4.19 Đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất huyện Quế 61 Bảng 4.20 Dự kiến kiểu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng 65 Bảng 4.21 Dự kiến kiểu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng 67 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Sơ đồ vị trí huyện Quế 25 Hình 4.2 Cơ cấu kinh tế huyện Quế Võ năm 2015 31 vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Tên tác giả: Nguyễn Thị Phương Tên luận văn: “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh” Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương - Xác định LUT, kiểu sử dụng đấthiệu cao tạo sở cho đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp chọn điểm nghiên cứu; - Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu; - Phương pháp tổng hợp phân tích số liệu, tài liệu; - Phương pháp đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp Kết kết luận - Huyện Quế Võ có tổng diện tích tự nhiên 15.484,82 ha, diện tích đất nơng nghiệp 9.290,33 ha, gồm LUT với 20 kiểu sử dụng đất chia thành tiểu vùng - Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất sau: + Về hiệu kinh tế: LUT có hiệu kinh tế cao LUT NTTS (kiểu sử dụng đất chuyên cá có GTSX trung bình đạt 610 triệu đồng/ha), LUT chuyên cỏ cho hiệu kinh tế thấp (GTXS đạt 32 triệu đồng/ha) LUT ăn LUT chuyên rau, màu cho hiệu kinh tế cao LUT chuyên lúa đạt hiệu không cao, nhiên LUT giúp ổn định an ninh lương thực cho địa phương nên người nông dân chấp nhận + Về hiệu xã hội: LUT NTTS thu hút nhiều công lao động (1018 công/ha), LUT chuyên cỏ thu hút cơng lao động (210 cơng/ha) LUT NTTS, LUT rau màu, LUT ăn đem lại hiệu xã hội cao, LUT chuyên lúa cho hiệu xã hội thấp - Đối với LUT lâm nghiệp: Giữ nguyên diện tích LUT để cải thiện vi khí hậu chống xói mòn đất - Đối với LUT NTTS: Diện tích đề xuất năm 2020 428,02 ha, chiếm 9,44% diện tích đất nơng nghiệp, tăng 50 so với năm 2015 Đây loại hình sử dụng đất cần mở rộng tương lai đạt hiệu kinh tế, xã hội cao, nhiên cần ý biện pháp để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường Như tểu vùng năm 2015 có 15 kiểu sử dụng đất dự kiến đến năm 2020 13 kiểu sử dụng đất * Tiểu vùng 2: Dự kiến kiểu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng thể bảng 4.21 - Đối với LUT chuyên lúa: Diện tích đề xuất năm 2020 2.672,47 ha, chiếm 56,19% diện tích đất nơng nghiệp tiểu vùng 2, giảm 145 so với năm 2015 Diện tích LUT chuyên lúa giảm mạnh chuyển sang LUT khác như: LUT lúa – màu, LUT chuyên rau màu, LUT ăn quả, LUT chuyên cỏ, LUT NTTS - Đối với LUT lúa – màu: Diện tích đề xuất năm 2020 1.312,16 ha, chiếm 27,58% diện tích đất nơng nghiệp, tăng 40 so với năm 2015 Đây loại hình sử dụng đất cần mở rộng tương lai LUT có hiệu kinh tế, xã hội, mơi trường cao giảm từ kiểu sử dụng đất năm 2015 kiểu sử dụng đất năm 2020 - Đối với LUT chuyên rau màu: Diện tích đề xuất năm 2020 186,05 ha, chiếm 3,91% diện tích đất nông nghiệp, tăng 30 so với năm 2015 Đây loại hình sử dụng đất cần mở rộng tương lai đạt hiệu kinh tế, xã hội cao - Đối với LUT chuyên cỏ: Diện tích đề xuất năm 2020 48,90 ha, chiếm 1,03% diện tích đất nơng nghiệp, tăng so với năm 2015 Diện tích trồng cỏ mở rộng để phục vụ cho việc cung cấp cỏ cho trang trại, hộ gia đình chăn ni quy mơ lớn, tập trung xã ven đê có bãi đất rộng chăn ni trâu, bò - Đối với LUT ăn quả: Diện tích đề xuất năm 2020 17,63 ha, chiếm 0,37% diện tích đất nơng nghiệp, tăng 10 so với năm 2015 Đây loại hình sử dụng đất cần mở rộng tương lai đạt hiệu kinh tế, xã hội cao 66 Bảng 4.21 Dự kiến kiểu sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 tiểu vùng Hiện trạng 2015 Định hướng 2020 TT Kiểu sử dụng đất Diện tích (ha) (%) Tỷ lệ I Tổng diện tích Chuyên lúa 4.756,50 2.817,47 100,00 59,23 LX - LM 2.817,47 II Chuyên lúa - màu TT Kiểu sử dụng đất (ha) Diện tích (%) Tỷ lệ I Tổng diện tích Chuyên lúa 4.756,50 2.672,47 100,00 56,19 59,23 LX - LM 2.677,47 56,19 1.272,16 26,75 II Chuyên lúa - màu 1.312,16 27,58 LX - LM – Ngô đông 300,12 6,31 LX - LM – Ngô đông 328,52 6,90 LX - LM – Khoai lang 330,56 6,85 LX - LM – Khoai lang 359,96 7,57 LX - LM – Khoai tây 280,97 5,91 LX - LM – Khoai tây 310,87 6,54 Lạc –LM– Cà rốt 270,82 5,69 Lạc –LM– Cà rốt 312,81 6,57 Ngô xuân – LM 89,69 1,89 III Chuyên cỏ 48,90 1,03 III Chuyên cỏ 43,90 0,93 Cỏ voi 48,90 1,03 Cỏ voi 43,90 0,93 IV Chuyên rau màu 186,05 3,91 IV Chuyên rau màu 156,05 3,28 Lạc xuân – Ngô đông 31,37 0,66 Lạc xuân – Ngô đông 28,09 0,59 Đậu đỗ - Dưa chuột – Cà chua 47,64 1,00 Đậu đỗ - Dưa chuột – Cà chua 38,14 0,80 Ngô – Khoai lang – Lạc 51,09 1,07 10 Ngô – Khoai lang – Lạc 43,59 0,92 10 Cà rốt – Ngô – Cà rốt 55,95 1,18 11 Cà rốt – Ngô – Cà rốt 46,23 0,97 V Cây ăn 17,63 0,37 V Cây ăn 7,63 0,16 11 Ổi 17,63 0,37 12 Ổi 7,63 0,16 VI Nuôi trồng thủy sản 519,29 10,92 VI Nuôi trồng thủy sản 459,29 9,65 12 Cá 519,29 10,92 13 Cá 459,29 9,65 67 - Đối với LUT NTTS: Diện tích đề xuất năm 2020 519,29 ha, chiếm 10,92 % diện tích đất nơng nghiệp, tăng 60 so với năm 2015 Đây loại hình sử dụng đất cần mở rộng tương lai đạt hiệu kinh tế, xã hội cao Trong thời gian tới cần chuyển vùng đất thấp trũng trồng lúa hiệu sang nuôi trồng thủy sản Như tểu vùng năm 2015 có 13 kiểu sử dụng đất dự kiến đến năm 2020 12 kiểu sử dụng đất 4.4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 4.4.3.1 Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật Tăng cường công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, đảm bảo người sản xuất tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, NTTS để họ nắm vững kiến thức sản xuất ban, KHKT tên tến để áp dụng hiệu sản xuất Phấn đầu hàng vụ hộ nông dân phải dự tập huấn chuyển giao KHKT lần, trì đặn việc in tờ rơi hướng dẫn quy trình chăm síc thâm cânh phát tới tận hộ Chú trọng đầu tư theo hướng tăng cường giống lúa thuần, lúa lai, có suất vào khu đồng trũng, vàn trũng lúa hàng hoá chất lượng cao vào khu cao, vàn cao thay giống có suất thấp , ngồi trọng đầu tư mở rộng diện tích số giống đặc sản để xây dựng vùng sản xuất nơng sản hàng hố 4.4.3.2 trường Giải pháp môi Vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau người dân sử dụng vứt bừa bãi bờ ruộng kênh mương, lượng phân bón hóa học khơng cân đối N, P, K Vì cần có chế quản lý thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV để đảm bảo môi trường đất, nước, khơng khí Xây dựng quy trình bón phân cân đối N, P, K Mặt khác cán khuyến nông thường xuyên thăm đồng ruộng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tình hình sâu bệnh hai để thơng báo hệ thống phương tiện thông tn đại chúng cho người dân biết phun thuốc kịp thời, tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV 68 Cán khuyến nông phải nắm sát địa bàn, phối hợp với người dân việ bón phân, sử dụng thuốc trừ sâu, phối hợp người dân giải vấn đề vướng mắc trình sản xuất 69 4.4.3.3 Giải pháp sở hạ tầng Qua tìm hiểu thực tế địa phương phần lớn đường giao thông nội đồng đường đất, kênh mương chưa bê tơng hóa chủ yếu mương đất Vì thời gian tới cần đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trước hết cần tập trung xây dựng nâng cấp hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, cải tạo hệ thống trạm bơm, kiên cố hóa kênh mương tưới têu, cải tạo, nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thơng có để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nơng sản người dân huyện 70 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Quế Võ có tổng diện tích đất tự nhiên 15.484,82 Trong diện tích đất nơng nghiệp 9.290,33 ha, chiếm 60 % tổng diện tích đất tự nhiên Hiện địa bàn huyện có loại hình sử dụng đất phổ biến với 20 kiểu sử dụng đất phân bố thành tểu vùng Trong đó, LUT có diện tích lớn LUT chuyên lúa với kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa với diện tích 5.010,33 ha, chiếm 53,93 % diện tích đất nơng nghiệp LUT có diện tích nhỏ LUT lâu năm với diện tích 23,21 ha, chiếm 0,15 % diện tích đất nơng nghiệp Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho thấy: - Về hiệu kinh tế: LUT có hiệu kinh tế cao LUT NTTS (kiểu sử dụng đất chuyên cá có GTSX trung bình đạt 610 triệu đồng/ha), LUT chuyên cỏ cho hiệu kinh tế thấp (GTXS đạt 32 triệu đồng/ha) LUT ăn LUT chuyên rau, màu cho hiệu kinh tế cao LUT chuyên lúa đạt hiệu không cao, nhiên LUT giúp ổn định an ninh lương thực cho địa phương nên người nông dân chấp nhận - Về hiệu xã hội: LUT NTTS thu hút nhiều công lao động (1018 công/ha), LUT chun cỏ thu hút cơng lao động (210 công/ha) LUT NTTS, LUT rau màu, LUT ăn đem lại hiệu xã hội cao, LUT chuyên lúa cho hiệu xã hội thấp - Về hiệu mơi trường Hầu hết loại trồng có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, LUT chuyên rau màu, LUT NTTS ảnh hưởng đến môi trường lớn LUT chuyên lúa, LUT lúa - màu ảnh hưởng đến mơi trường Khi tiến hành so sánh tểu vùng huyện cho thấy tiểu vùng có điểm mạnh riêng * Tiểu vùng 1: Thế mạnh LUT chuyên rau màu, LUT lúa màu LUT ăn 70 * Tiểu vùng 2: Thế mạnh LUT NTTS LUT chuyên rau màu Từ kết nghiên cứu, định hướng phát triển nông nghiệp huyện Quế Võ sau: Diện tích LUT tểu vùng đến năm 2020: Diện tích LUT chuyên lúa giảm 120 ha, LUT lúa – màu tăng 40 ha, LUT chuyên rau màu tăng 20 ha, LUT ăn tăng 10 ha, LUT NTTS tăng 50 ha, LUT lâm nghiệp giữ nguyên diện tích Diện tích LUT tểu vùng đến năm 2020: Diện tích LUT chuyên lúa giảm 145 ha, LUT lúa – màu tăng 40 ha, LUT chuyên rau màu tăng 30 ha, LUT ăn tăng 10 ha, LUT NTTS tăng 60 5.2 KIẾN NGHỊ - Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao như: Nuôi trồng thủy sản, chuyên rau màu, ăn - Đề tài cần tếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm têu đánh giá hiệu môi trường xã hội để hướng tới nơng nghiệp sản xuất hàng hóa bền vững 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bùi Ngọc Cường (2014) Đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn thị trấn Vạn Hòa, Thiệu Hóa, Thanh hóa Đào Châu Thu (1998) Đánh giá đất Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (2000) Đánh giá tềm sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (2001) Đánh giá đất hướng sử dụng bền vững sản xuất nông nghiệp huyện tiên Sơn tỉnh Bắc Ninh Luận án tến sỹ nông nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Đỗ Thị Tám (2001) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Đồn Cơng Quỳ (chủ biên) Vũ Thị Bình, Nguyễn Thị Vòng, Nguyễn Quang Học, Đỗ Thị Tám (2006) Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, Nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Hà Học Ngô cs (1999) Đánh giá tiềm đất đai phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Giang - Hưng Yên, Đề tài 96-30-03-TĐ, Hà Nội Lê Hội (1996) Một số phương pháp luận việc quản lý sử dụng đất đai Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Hà Nội 10 Lê Văn Khoa (1999) Nông nghiệp môi trường Nhà xuất giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Hợi (1993) Kinh tế tổ chức Quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 13 Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngơ đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc Đề tài nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Việt Nam 14 Nguyễn Sỹ Hải Nguyễn Hữu thành (2007) Kiến thức địa canh tác đất dốc người dân xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Tạp chí Khoa học kinh tế Nơng nghiệp.5(2) tr 57 – 61 72 15 Nguyễn Thị Kim Yến, Đỗ Nguyên Hải (2015) Nghiên cứu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển du lịch huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên Tạp chí Khoa học Phát triển 13(1) tr 90 – 98 16 Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng Lê Văn Tốn (2007) Giáo trình kinh tế - trị Mac Lenin Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Phạm Dương Ương Nguyễn Khang (1995) Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất đai Việt Nam, Hội thảo quốc gia Đánh giá Quy hoạch sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, tháng - 1995, Hà Nội 18 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998) Kinh tế nông nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 19 Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010) Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ (Hà Nội).Tạp chí Khoa học Phát triển 8(5) tr 850 -860 20 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quyền Đình Hà (1993) Đánh giá kinh tế đất lúa vùng ĐBSH, Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội 22 Tạ Tuyết Thái, Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Đình Bồng (2014) Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Khoa học Phát triển, 12(8), tr 1240 -1248 23 Trần Thị Minh Châu (2007) Về sách đất nơng nghiệp nước ta Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 24 Trung tâm từ điển ngôn ngữ (1992) Từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất Khoa học – Xã hội, Hà Nội 25 UBND huyện Quế Võ (2015) Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội huyện Quế Võ năm 2015 26 UBND huyện Quế Võ (2015) Tài liệu kiểm kê đất đai huyện Quế Võ năm 2015 27 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp (1995) Đánh giá trạng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội 28 Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp (2005) Quy hoạch sử dụng hiệu 38 vạn đất nương rẫy vùng trung du miền núi Bắc Bộ, Dự án 29 Vũ Khắc Hòa (1996) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, Luận văn thạc sỹ, Trường đại học nông nghiệp I, Hà Nội 73 Tiếng Anh: 30 De Kimpe E.R, B.P Warkentin,1998 Soil Functons and Future of Natural Resources Towards Sustainable Land Use, USRIC, Volume 1, pp10-11 31 FAO (1990) Land Evaluation and farming syatem analysis for land use panning Working Document, Rome 32 Smyth A.J & Julian Dumanski (1993) An Internatonal Framework for Evaluating Sustainable Land Management, Worl Soil Report 73, FAO - Rome, pp 74 74 PHỤ LỤC Phụ lục Hiệu kinh tế, xã hội số trồng tiểu vùng GTSX CPTG TNHH HQĐV CLĐ GTNC Tr.đ/ha Tr.đ/ha Tr.đ/ha Lần Công 1000đ/công Lúa xuân 37,20 12,48 24,72 1,98 250 98,88 Lúa mùa 35,40 11,92 23,48 1,97 247 95,06 Khoai tây 96,00 18,76 77,24 4,12 319 242,13 Ngô 38,85 10,93 27,92 2,55 277 100,79 Đậu tương 32,98 6,93 26,05 3,76 273 95,42 Khoai lang 79,63 15,41 64,22 4,17 314 204,51 Bí xanh 106,92 16,10 90,82 5,64 347 261,73 Lạc 49,72 8,80 40,92 4,65 269 152,12 Dưa chuột 87,50 11,83 75,67 6,4 334 226,56 Cà chua 118,20 15,98 102,22 6,4 364 280,82 Cà rốt 102,00 15,33 86,67 5,65 366 236,80 Dưa lê 120,00 14,35 105,65 7,63 324 326,08 Đậu đỗ 29,34 6,70 22,64 3,38 274 82,63 Ổi 210,00 37,02 172,98 4,67 500 345,96 Cá 600,00 83,90 516,10 6,15 1015 508,47 Cây trồng 75 Phụ lục Hiệu kinh tế, xã hội số trồng tiểu vùng Cây trồng GTSX CPTG TNHH HQĐV CLĐ GTNC Tr.đ/ha Tr.đ/ha Tr.đ/ha Lần Công 1000đ/công Lúa xuân 36,60 12,35 24,25 1,96 251 96,61 Lúa mùa 34,20 11,82 22,38 1,89 248 90,24 Khoai tây 94,80 18,82 75,98 4,04 333 228,17 Ngô 39,90 10,72 29,18 2,72 279 104,59 Khoai lang 78,20 15,90 62,30 3,92 305 204,25 Lạc 49,06 8,10 40,6 5,06 264 155,15 Dưa chuột 89,25 11,53 77,72 6,74 332 234,10 Cà chua 122,00 15,72 106,28 6,76 365 291,18 Cà rốt 103,20 14,98 88,22 5,89 369 239,08 Đậu đỗ 28,62 6,6 22,02 3,34 270 81,56 Ổi 212,10 36,92 175,18 4,74 505 346,89 Cỏ 32,00 8,60 23,40 2,72 210 11,43 Cá 620,00 85,20 534,80 6,28 1020 524,31 76 Phụ lục Giá số mặt hàng nông sản, phân bón địa bàn điều tra năm 2015 TT Tên hàng hố Đơn giá trung bình ( đồng/kg) I Phân bón Phân đạm urê 10.000 Phân lân supe 5.000 Phân Kali Phân hữu vi sinh II Nơng sản Thóc 6.000 Khoai tây 6.000 Ngô 7.000 Đậu tương 17.000 Khoai lang 6.500 Bí xanh 6.000 Lạc Dưa chuột 3.500 Cà chua 4.000 10 Cà rốt 4.000 11 Dưa lê 5.000 12 Đỗ 12.000 6.000 22.000 18.000 77 Phụ lục Một số hình ảnh khu vực điều tra Ảnh Cảnh quan ruộng khoai tây xã Đại Xuân Ảnh Cảnh quan ruộng ngô xã Đại Xuân Ảnh Cảnh quan ruộng cà rốt xã Chi Lăng Ảnh Cảnh quan ruộng lúa xã Chi Lăng 78 ... giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Xác định LUT, kiểu sử. .. cứu - Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương - Xác định LUT, kiểu sử dụng đất có hiệu. .. 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Quế võ 34 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 34 4.2.2 Biến động sử dụng đất nông nghiệp 36 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện quế võ, tỉnh bắc ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay