Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

134 10 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 13:02

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THÙY LIÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60 85 01 03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Chính NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NƠNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn, thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Liên i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Bộ môn Trắc địa Bản đồ, Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tnh giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán viên chức UBND huyện Phù Cừ giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Thùy Liên ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .v Danh mục bảng vi Danh mục hình .vi Trích yếu luận văn vii Thesis abstract xii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết .1 1.2 Mục tiêu 1.3 đề tài nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa Phần Tổng quan học tài thực tiễn liệu 2.1 Đất nông nghiệp quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 2.1.1 Khái quát .4 đất 2.1.2 Vai trò nghiệp 2.1.3 Nguyên tắc sử dụng đất nông nghiệp đất nông nông nghiệp 2.1.4 Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 10 2.1.5 Sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 11 2.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.2.2 Những công trình nghiên cứu hiệu sử dụng đất nơng nghiệp 18 2.2.3 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên 23 2.3 Đánh giá chung vấn đề nghiên cứu 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 26 3.1 Địa điểm nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Đối tượng nghiên cứu 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.4.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng tới sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ 26 3.4.2 Đánh giá trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ 26 3.4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ 26 3.4.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Phù Cừ đến năm 2020 26 3.4.5 Đề xuất loại hình sử dụng đất nơng nghiệp huyện Phù Cừ đến năm 2020 26 3.4.6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phù Cừ 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 26 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 26 3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.5.3 Phương pháp chọn điểm để nghiên cứu 27 3.5.4 Các tiêu dung để đánh giá hiệu sử dụng đất 27 Phần Kết thảo luận 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 35 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường 39 4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 40 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ năm 2015 40 4.2.2 Hiện trạng loại hình sử dụng đất nông nghiệp 42 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ 44 4.3.1 Hiệu kinh tế 44 4.3.2 Hiệu xã hội 49 4.3.3 Hiệu môi trường 53 4.3.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất tổng hợp tiểu vùng 61 4.4 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 63 4.4.1 Cơ sở định hướng 63 4.4.2 Đề xuất loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ 64 4.5 Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 67 4.5.1 Giải pháp kinh tế - kỹ thuật 67 4.5.2 Giải pháp đất đai 67 4.5.3 Giải pháp môi trường 68 4.5.4 Giải pháp khác 68 Phần Kết luận kiến nghị 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 Tài liệu tham khảo 71 Phụ lục 73 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng việt BVTV Bảo vệ thực vật C Cao CP Chi phí CPTG Chi phí trung gian DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính FAO Tổ chức Nơng nghiệp lương thực giới GDP Tổng giá trị sản phẩm GTGT Giá trị gia tăng GTNC Giá trị ngày công GTSX Giá trị sản xuất HQĐV đồng vốn LĐ Hiệu Lao động LM Lúa mùa LUT Loại sử dụng đất LX Lúa xn PRA Phương pháp đánh giá nơng thơn có tham gia người dân T Thấp TB Trung bình TNT Thu nhập UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, cấu đất đai tỉnh Hưng Yên 23 Bảng 3.1 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu kinh tế 28 Bảng 3.2 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu xã hội 29 Bảng 3.3 Phân cấp tiêu đánh giá hiệu môi trường 30 Bảng 3.4 Phân cấp đánh giá hiệu sử dụng đất .30 Bảng 4.1 Một số tiêu khí hậu huyện Phù Cừ 2015 32 Bảng 4.2 Các loại đất huyện Phù Cừ 34 Bảng 4.3 Cơ cấu kinh tế huyện Phù Cừ .35 Bảng 4.4 Giá trị sản xuất lĩnh vực kinh tế nông nghiệp .36 Bảng 4.5 Dân số huyện Phù Cừ qua năm 38 Bảng 4.6 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ năm 2015 .41 Bảng 4.7 Diện tích, suất, sản lượng số trồng năm 2015 42 Bảng 4.8 Hiện trạng LUT huyện Phù Cừ năm 2015 .43 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế số trồng tểu vùng 45 Bảng 4.10 Hiệu kinh tế LUT tểu vùng 46 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế số trồng tểu vùng 47 Bảng 4.12 Hiệu kinh tế LUT tểu vùng .48 Bảng 4.13 Hiệu xã hội LUT tểu vùng .50 Bảng 4.14 Hiệu xã hội sử dụng đất tểu vùng .52 Bảng 4.15 Lượng phân bón loại Phù Cừ 54 Bảng 4.16 Đánh giá hiệu qua lượng phân bón sử dụng LUT .56 Bảng 4.17 Các loại thuốc BVTV sử dụng thực tế Phù Cừ 58 Bảng 4.18 Đánh giá lượng sử dụng thuốc BVTV LUT 59 Bảng 4.19 Hiệu khả cải tạo đất LUT .60 Bảng 4.20 Hiệu môi trường LUT địa bàn huyện Phù Cừ 61 Bảng 4.21 Tổng hợp hiệu sử dụng đất LUT huyện Phừ Cừ 62 Bảng 4.22 Diện tích loại hình sử dụng đất huyện Phù Cừ giai đoạn 2015-2020 65 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phù Cừ năm 2015 40 tến tới dứt điểm bất hợp lý sử dụng đất Trong khai thác, sử dụng đất đặc biệt quan tâm tới việc bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định lâu dài bền vững 64 - Trong khai thác sử dụng đất phải kết hợp lợi ích lâu dài lợi ích trước mắt, phạm vi toàn huyện, xã việc xây dựng chương trình mục têu, dự án kinh tế - xã hội - Sử dụng đất phải đạt hiệu kinh tế, xã hội, môi trường, sử dụng tối đa diện tích đất đai có, nâng cao thu nhập đơn vị diện tích, tạo cơng ăn việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, xố đói giảm nghèo, bảo vệ, cải tạo đất, tăng tỷ lệ che phủ đất - Sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hố đại hoá, phát triển theo hướng tập trung đầu tư thâm canh, tăng cường áp dụng tến khoa học kỹ thuật vào sản xuất - Phương hướng sử dụng đất phải dựa sở kinh tế nông hộ nông trại đường lâu dài, nhằm khuyến khích nơng hộ khai thác tối đa tềm đất đai, lao động vốn họ 4.4.2 Đề xuất loại sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp chung huyện: - Quy hoạch cải tạo nâng cấp thủy lợi, xác định hệ thống sản xuất thích hợp nhằm khai thác tiềm đất đai, khí hậu thủy văn, điều kiện kinh tế xã hội cách hữu hiệu để phát triển kinh tế nông thôn, đảm bảo sử dụng đất nông nghiệp bền vững có hiệu cao chế thị trường - Mở rộng ngành sản xuất trồng trọt, chăn ni, thủy sản với loại hình sử dụng đất thích hợp cho thâm canh tăng vụ, tăng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng nguồn lao động hợp lý tạo nhiều sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân - Lựa chọn hệ thống trồng vật ni thích hợp với tềm phát triển nông nghiệp huyện nhằm gia tăng lợi ích người nơng dân, đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất lâu bền Trong trạng sử dụng đất, loại hình sử dụng đất bố trí tổng diện tích 6474,81 Theo dự báo huyện Phù Cừ đến năm 2020 diện tích đất nông nghiệp giảm 467,07 (lấy từ đơn vị đất đai trên) để chuyển sang xây dựng Vì diện tích đất có khả sử dụng đất nơng nghiệp khoảng 6007,74 65 Trên quan điểm đề xuất từ kết đánh giá tổng hợp hiệu loại hình sử dụng đất kết hợp với yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất, xem xét điều kiện tự nhiên khả khai thác đất đai huyện Phù Cừ, chúng tơi xin đề xuất diện tích loại sử dụng đất áp dụng thời gian tới tểu vùng thể bảng 4.22 Bảng 4.22 Diện tích loại hình sử dụng đất huyện Phù Cừ giai đoạn 2015-2020 LUT Kiểu sử dụng đất Diện tích Diện tích Tăng (+), trạng đề xuất giảm (-) (ha) Tiểu vùng LUT 1: Chuyên lúa Lúa xuân- Lúa mùa 228,75 228,75 0,00 LUT2: Lúa - màu Lúa xuân - lúa mùa – ngô đông 793,44 213,00 -580,44 Lúa xuân - lúa mùa – khoai lang 542,12 342,00 -200,12 Lúa xuân – lúa mùa – khoai tây 821,15 848,03 +26,88 Lúa xn – lúa mùa – bí ngơ 558,48 622,04 +63,56 Nhãn 153,00 246,00 +93,00 67,00 174,00 +107,00 LUT 3: Cây ăn Vải Tiểu vùng LUT 1: Chuyên lúa Lúa xuân- Lúa mùa 121,25 121,25 0,00 LUT2: Lúa - màu Lúa xuân - lúa mùa – ngô đông 557,33 203,00 -354,33 Lúa xuân - lúa mùa – đậu tương 476,25 420,00 -56,25 Lúa xuân – lúa mùa – rau đông 487,90 520,00 +32,10 Lạc – đậu tương – rau màu 74,82 90,00 +15,18 Lạc – đậu tương - ngô 98,56 160,00 +61,44 Rau- đậu tương- ngô 84,56 206,48 +121,92 Rau màu – rau màu 56,62 259,56 +202,94 LUT 3: Chuyên màu 66 - Tại LUT1 diện tích trạng 350,65 với kiểu hình sử dụng đất chuyên Lúa xuân- Lúa mùa diện tích tương lai giữ nguyên diện tích so với năm trạng tểu vùng - Tại LUT2 với kiểu hình sử dụng đất (4 kiểu sử dụng đất tiểu vùng 1, kiểu sử dụng đất tiểu vùng 2, kiểu sử dụng đất giống LX- LM- Ngơ) tổng diện tích 3679,34 Theo dự thảo phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Phù Cừ đến năm 2020 diện tích đất Lúa- Màu giảm 467,07 phục vụ cho mục đích phi nơng nghiệp định hướng chúng tơi lựa chọn kiểu hình sử dụng đấthiệu kinh tế cao để mở rộng diện tích, đồng thời thu hẹp kiểu hình sử dụng đất cho giá trị khơng cao Cụ thể là: Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông; Lúa xuân – Lúa mùa – Khoai lang diện tích giảm đi, diên tích Lúa xuân – Lúa mùa – bí ngơ; Lúa xn – Lúa mùa – Rau đông mở rộng để đưa vào sản xuất, ngồi phần diện tích LUT2 chuyển sang LUT3 Sau định hướng LUT2 có diện tích là:3718,19 ha( tiểu vùng 1: 2025,07 ha, tiểu vùng 2: 1143 ha) - LUT3 (Chuyên rau màu) với trạng kiểu hình sử dụng đất: Đây tranh sản xuất hàng hoá sinh động cho thấy trình độ sản xuất, thâm canh người dân huyện tương đối cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thị trường, sau đánh giá hiệu sử dụng đất kiểu hình sử dụng đất kết hợp với điều kiện thực tế địa phương chúng tơi đề xuất kiểu hình sử dụng đất cụ thể sau: Lạc xuân – Đậu tương – Rau đông; Rau xuân – Đậu tương – Ngô đông; Lạc – Đậu tương – Ngô đông; Rau xuân – Rau đơng; mở rộng diện tích sản xuất, cụ thể 716,04 ha, tăng 401,48 so với trạng - LUT4 (Các loại ăn quả): với kiểu hình sử dụng đất đặc trưng vùng sản xuất nơng nghiệp hàng hố loại trồng hàng hố có giá trị kinh tế cao, thị trường têu thụ đầy tềm năng, theo dự đốn, tương lai diện tích loại ăn mở rộng sản xuất, chuyển đổi trồng suất thấp hơn, cụ thể diện tích sau định hướng 420 ha, tăng 200 so với trạng Tóm lại, tiểu vùng trì diện tích LUT chuyên lúa, mở rộng LUT ăn Tiểu vùng giữ nguyên diện tích đất trồng lúa mở rộng diện tích đất trồng 67 màu, loại rau màu cho giá trị kinh tế cao Ngồi việc mở rộng diện tích loại hình sử dụng đấthiệu quả, cần áp dụng biện 68 pháp canh tác tên tiến, đầu tư kĩ thuật, tập huấn cho hộ dân để nâng cao hiệu kiểu sử dụng đất bản, quan trọng lúa, lúa – màu 4.5 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Điều kiện sở hạ tầng huyện bước cải tạo, nâng cấp cải thiện dần, giao thơng lại thuận tện, có khả tếp cận nhanh với thị trường Mạng lưới điện ổn định, đủ công suất đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu dùng, sở dịch vụ trợ giúp phát triển nông nghiệp củng cố hoạt động có hiệu 4.5.1 Giải pháp kinh tế - kỹ thuật * Về kinh tế Tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ phát triển, tập trung đầu tư phát triển theo vùng sản xuất chuyên canh, sau vào thâm canh để tạo số lượng hàng hóa đủ lớn, đáp ứng yêu cầu thị trường Mở rộng ngành sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản với loại hình sử dụng đất thích hợp cho thâm canh tăng vụ, tăng suất, chất lượng sản phẩm, sử dụng nguồn lao động hợp lý tạo nhiều sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân * Về kỹ thuật Địa hình cao thấp khơng đồng đều, ảnh hưởng đến trình sản xuất, đặc biệt vùng thấp trũng Do cần có biện pháp kĩ thuật nhằm têu nước ruộng trũng, đảm bảo nguồn nước tưới cho khu vực địa hình cao, thường xuyên nạo vét trục dẫn, cửa cống hố hút để ổn định nguồn nước tưới Khuyến khích tạo điều kiện cho cán khoa học kỹ thuật, cán khuyến nông tếp cận với người sản xuất, thực hợp đồng chuyển giao tiếp nhận khoa học kỹ thuật dịch vụ khoa học công nghệ 4.5.2 Giải pháp đất đai Do dân số tăng nhanh cộng với phát triển cảu kinh tế, đất giành cho sản xuất nông nghiệp ngày giảm Do vậy, đường phát triển kinh 69 tế xã hội vùng đất nông nghiệp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai 70 dựa mạnh vốn đất đai, sở hạ tầng vị trí địa lý Cần có định hướng để bố trí cấu trồng hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp huyện, phù hợp với thị trường có hiệu kinh tế cao 4.5.3 Giải pháp mơi trường Lượng bón phân hóa học không cấn đối N, P, K, sử dụng thuốc BVTV không cách liều lượng nguyên nhân dẫn đến nhiễm mơi trường Vì cần có chế quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm dư lượng thuốc BVTV để đảm bảo mơi trường đất, nước, khơng khí Xây dựng quy trình bón phân cân đối N, P, K Mặt khác cán khuyến nông thường xuyên thăm đồng kiểm tra dịch bệnh phát kịp thời tnh hình sâu bệnh hại để thông báo hệ thống phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết phun thuốc kip thời, tránh tình trạng lạm dụng thuốc BVTV 4.5.4 Giải pháp khác Đầu tư xây dựng sở hạ tầng phục vụ sản xuất hàng hóa hồn thiện hệ thống giao thông đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa vật tư nơng nghiệp Đẩy mạnh việc kiên cố hóa hệ thống mương tưới, tăng cường bơm têu úng cục mùa mưa, đặc biệt cần nghiên cứu để có vùng sản xuất sản phẩm sạch, an tồn với cơng nghệ cao 71 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Phù Cừ huyện có nhiều tiềm phát triển kinh tế chưa khai thác triệt để Nằm vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nơng nghiệp, huyện có nhiều điều kiện thuận lợi để hội nhập, phát triển với địa phương khác Tinh thần hiếu học, đức tính cần cù sang tạo người dân Phù Cừ nguồn lực quan trọng cho phát triển nơng nghiệp hàng hóa Phù Cừ có diện tích đất sản xuất nơng nghiệp 6474,81 ha, chiếm 69,55% diện tích đất nơng nghiệp, có loại sử dụng đất (LUT) với 13 kiểu sử dụng đất khác Hệ thống trồng huyện chủ yếu hàng năm Trong đó, LUT chuyên lúa có kiểu sử dụng đất, LUT lúa – màu có kiểu sử dụng đất, LUT chuyên màu có kiểu sử dụng đất, LUT ăn có kiểu sử dụng đất Trên sở yếu tố địa lý, địa hình tập quán canh tác xác định tiểu vùng nghiên cứu Kết nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho thấy: - Hiệu kinh tế: LUT cho hiệu kinh tế cao ăn quả, đặc biệt nhãn với giá trị sản xuất đạt 290,48 triệu đồng/ha, HQĐV đạt 2,19 lần LUT chuyên lúa cho hiệu kinh tế thấp với GTSX 86,943 triệu đồng/ha, HQĐV 1,89 lần - Hiệu xã hội: LUT cho hiệu xã hội cao LUT chuyên màu, đặc biệt chuyên rau màu với 1092 công/ha, GTNC 196.000đ/công, tỉ lệ tiêu thụ nông sản đạt 85%, chấp nhận người dân 80% - Hiệu môi trường: LUT chuyên màu cho hiệu môi trường cao sử dụng họ đậu công thức luân canh Chỉ có kiểu sử dụng đất chuyên rau màu cho hiệu mức thấp lượng sử dụng phân bón ít, lượng sử dụng thuốc BVTV khơng khuyến cáo hình thức chuyên canh mang lại hiệu cải tạo đất không cao + Tiểu vùng 1: Hiệu kinh tế cao tiểu vùng + Tiểu vùng 2: Hiệu xã hội môi trường cao tiểu vùng Định hướng sử dụng đất đến năm 2020 72 - Tiểu vùng 1: Ưu tên LUT chuyên lúa (để đảm bảo an ninh lương thực), LUT mạnh ăn - Tiểu vùng 2: Ưu tên LUT chuyên lúa (để đảm bảo an ninh lương thực), LUT chuyên màu mang lại giá trị kinh tế cao Các giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện: Giải pháp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, giải pháp sử dụng đất, giải pháp môi trường, giải pháp khác… 5.2 KIẾN NGHỊ Trong thời gian tới huyện cần trọng đầu tư phát triển loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế, xã hội, môi trường cao như: loại hình sử dụng đất ăn quả, loại hình sử dụng đất chuyên màu Đối với loại hình sử dụng đất lúa1 màu cần chọn lựa loại vụ đơng cho hiệu cao như: bí ngơ, rau màu, đậu tương… Loại hình sử dụng đất chuyên lúa cần đầu tư kĩ thuật giống lúa suất cao hơn, đảm bảo an ninh lương thực địa bàn Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu môi trường xã hội để hướng tới sản xuất nông nghiệp bền vững 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Huy Hiền, Nguyễn Văn Bộ (2001) Quy trình cơng nghệ bảo vệ đất dốc nông-lâm nghiệp, Hội nghị đào tạo nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ cho phát triển bền vững đất dốc Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998) Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đinh Duy Khánh, Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, Tạp chí Khoa học Phát triển, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Số - Năm 2006 Đỗ Nguyên Hải (1999) Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp, Khoa học đất, số 11, tr.120 Đồn Cơng Quỳ (2001), Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, tr 5- 97 Đồn Cơng Quỳ (2006) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác xã vùng đồng huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, Số 25, (vie) – ISSN 0868 – 3743, tr 79 – 82, 93 Hội Khoa học Đất Việt Nam (2000) Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Marsh S.P cộng dự án ACIAR (2007) Phát triển nông nghiệp sách đất đai Việt Nam, NXB Lamb Printers Ltd Nguyễn Duy Tính (1995) Nghiên cứu hệ thống trồng vùng Đồng sông Hồng Bắc trung bộ, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đình Bồng (2002) Quỹ đất quốc gia - Hiện trạng dự báo sử dụng đất, Tạp chí khoa học đất, 16/2002 11 Nguyễn Văn Thơng (2002), Xác định loại hình sử dụng đất thích hợp phục vụ định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Luận án thạc sỹ nông nghiệp 12 Nguyễn Quang Tin (2011) Nghiên cứu áp dụng giải pháp kỹ thuật thị trường nhằm nâng cao hiệu sản xuất ngơ đậu tương hàng hóa số tỉnh miền núi phía Bắc, Đề tài nghiên cứu Khoa học Viện khoa học Việt Nam 13 Phạm Văn Phê (2001); Giáo trình sinh thái nơng nghiệp; NXB nơng nghiệp; trang 71 132 – 142; Hà Nội 72 14 Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (2009) Giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Phạm Xn Hồn, Ngơ Đình Quế (2007) Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý đất sau nương rẫy bà người Dao tỉnh Yên Bái, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 16 Phòng Thống kê huyện Phù Cừ, Niên giám thống kê huyện Phù Cừ năm từ 2010 đến 2015 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) Luật đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Tạ Tuyết Thái, Nguyễn Xuân Thành Nguyễn Đình Bồng (2014) Thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất công nghiệp hiệu sử dụng đất nông nghiệp sau chuyển đổi huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Tạp chí Khoa học Phát triển, 12 (8): 1240 – 1248 19 Trần An Phong (1995) Đánh giá trạng sử dụng đất theo quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 20 Trương Văn Tuấn (2007) Đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắc, Tạp chí Khoa học – Đại học Đà Nẵng, Số 19 – 2007 21 Vũ Năng Dũng (1997) Đánh giá hiệu số mơ hình đa dạng hóa trồng vùng đồng sông Hồng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 22 Vũ Thị Phương Thụy (2000) Thực trạng giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu kinh tế sử dụng đất canh tác ngoại thành Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội Tiếng Anh 23 ESCAP/FAO/UNIDO (1993), Blanced Fertilizer Use it practical Importance and Guidelines for Agiculture in Asia facifc Region United nation New York, P 11- 43 24 FAO (1976) Aframework for land evaluation, FAO-Rome 73 PHỤ LỤC Phụ luc Giá số vật tư sản xuất nông nghiệp địa bàn điều tra TT Tên hàng hoá Đơn vị tính Giá bán bình qn I Vật tư cho sản xuất nông nghiệp Phân đạm Urê đ/kg 10000 Phân lân đ/kg 5000 Phân Kali đ/kg 12000 Phân NPK đ/kg 5000 Thuốc trừ cỏ đ/gói 2500 Ngơ giống đ/kg 100000 Thóc giống (lai) đ/kg 90000 Thóc giống (thường) đ/kg 25000 Nhãn Hương Chi đ/cây 45000 10 Vải đ/cây 30000 II Hàng hóa nơng sản Lúa xn đ/kg 6500 Lúa mùa đ/kg 7000 Ngô đ/kg 7000 Lạc đ/kg 20000 Đậu tương đ/kg 17000 Bí Ngơ đ/kg 3500 Rau đ/kg 7000 Khoai tây đ/kg 6000 Khoai lang đ/kg 5000 Nhãn đ/kg 20000 10 Vải đ/kg 14000 74 Phụ lục Một số hình ảnh khu vực điều tra Ảnh Cánh đồng lúa xã Minh Tân Ảnh Vườn nhãn xã Minh tân Ảnh Ruộng bắp cải xã Tống Trân Ảnh Cây đậu tương xã Tống Trân 75 ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Đề xuất... nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên Phương pháp nghiên... Quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 10 2.1.5 Sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam 11 2.2 Hiệu sử dụng đất nông nghiệp 14 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện phù cừ, tỉnh hưng yên , Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp huyện phù cừ, tỉnh hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay