PHÉP CHIA 2

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:55

PHÉP CHIA Hoạt động GV - Ở tiết học trước, học bảng nhân 2, để tìm hiểu xem bảng nhân bảng chia có điều giống khác nhau, cô vào  KT cũ: +  Bài mới: + Gắn lên bảng bìa, có chấm +Cơ có bìa , bìa có chấm tròn Vậy lấy lần, có phép tính gì? +Ta 2x4=8 Từ phép tính nhân, ta chuyển thành phép chia học Bây ta mang tích chia cho thừa số thứ Ta 8:2=4 Và chia cho thừa số thứ ta 8:4=2 +Vì học ngày hơm có liên quan đến phép chia nên ta lựa chọn phép chia có lien quan đến chia +Vậy bây giờ, ta làm thêm phép tính mẫu theo +2 đc lấy lần Ta phép tính gì? +Ta đc phép tính nhân 2x6=12 +Chuyển phép nhân thành phép chia Lấy 12 chia cho +Ta lấy tích, chia cho thừa số thứ 1, ta kết +Thêm ví dụ +2 lấy 10 lần Ta phép nhân 2x10=20 +Chuyển phép nhân thành phép chia cho Lấy 20 chia cho 10 +Vậy tương tự cho phép chia cho tiếp theo, ý rằng, mang kết bảng nhân chia  Lập bảng chia 2: +Bây hồn thiện bảng chia dựa vào bảng nhân học +Cơ có 2x1=2 Vậy 2:2=1 +Cho HS tự làm +Cho hs đọc bảng chia +Bây giờ, cô nhận xét xem, bảng chia có đặc biệt +Đâu tiên, dãy thứ 1, cso thể thấy kết bảng nhân +Ở dãy thứ 2, nhận thấy, bảng chia nên tất mang chia cho số +Và dãy kết quả, kết chạy từ đến 10 Các kết đơn vị Chúng ta nhớ, 2:2=1, 4:2= mấy, khơng nhớ, lấy cộng thêm đơn vị +Vậy nhớ mẹo này, để học thuộc bảng chia +Cơ nói lại lần để nhớ +Các số bị chia đầu tiên, kết bảng nhân Mang tất kết chia cho Và kết phép chia, số chạy từ 10  Làm tập: +Vừa cô thực bảng chia Bây làm tập ngày hôm Hoạt động HS - +Bài tập 1: Tính nhẩm +Mục đích tính nhẩm giúp nhớ bảng chia Bây cô thực +Bài tập 2: +Tóm tắt: 12 kẹo : bạn bạn : …cái kẹo +Bài tập 3: Để làm 3, phải nhớ bảng chia Và tính kết quả, phải nối với số in đậm sách cho xác ... Tính nhẩm +Mục đích tính nhẩm giúp nhớ bảng chia Bây cô thực +Bài tập 2: +Tóm tắt: 12 kẹo : bạn bạn : …cái kẹo +Bài tập 3: Để làm 3, phải nhớ bảng chia Và tính kết quả, phải nối với số in đậm
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÉP CHIA 2, PHÉP CHIA 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay