Gộp nhóm các giá trị lặp của các thuộc tính trong các mảnh của cơ sơ dữ liệu phân tán

100 11 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:36

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - Nguyễn Anh Dũng GỘP NHÓM CÁC GIÁ TRỊ LẶP CỦA CÁC THUỘC TÍNH TRONG CÁC MẢNH CỦA SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - Nguyễn Anh Dũng GỘP NHÓM CÁC GIÁ TRỊ LẶP CỦA CÁC THUỘC TÍNH TRONG CÁC MẢNH CỦA SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÁY TÍNH GV hướng dẫn: PGS NCVC TS Lê Huy Thập Thái Nguyên - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, xây dựng từ số liệu kết thực tiễn học tập trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên ứng dụng dựa số liệu UBND huyện Đan Phượng, chưa công bố hay xuất cơng trình khác Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả Nguyễn Anh Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin cảm ơn thầy PGS NCVC TS Lê Huy Thập, người trực tiếp giảng dạy người hướng dẫn thực luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy, giáo Viện Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập Tơi xin cảm ơn lãnh đạo Phòng Văn hóa Thơng tin huyện Đan Phượng, anh chị đồng nghiệp tạo điều kiện cho tham gia hồn thành khóa học Tơi xin cảm ơn bạn tôi, người bên cạnh động viên, giúp đỡ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trình học tập thực luận văn Cuối chân thành cảm ơn thành viên gia đình tơi, ln u thương, dìu dắt tơi cơng việc sống Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Anh Dũng Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii BẢNG DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU ix LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Logic 1.1.1 Mệnh đề phép toán mệnh đề 1.1.2 Các phép toán mệnh đề 1.1.3 Các luật logic 1.2 sở liệu phân tán 1.2.1 Phân mảnh ngang 12 1.2.2 Phân mảnh dọc 16 1.2.3 Phân mảnh hỗn hợp 17 CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CÁC GIÁ TRỊ LẶP CỦA CÁC THUỘC TÍNH TRONG SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 18 2.1 Miền giá trị thuộc tính khái niệm giá trị lặp thuộc tính 18 2.1.2 Các giá trị lặp miền giá trị thuộc tính 18 2.2 Các thuật toán phân mảnh theo giá trị lặp thuộc tính 21 2.2.1 Thuật toán phân mảnh dọc 21 2.2.2 Thuật toán phân mảnh ngang theo giá trị lặp gộp nhóm theo tiêu chuẩn giữ lại mảnh ngang 42 2.2.3 Thuật toán phân mảnh hỗn hợp theo giá tri lặp 48 Số hóa Trung tâm Học liệu tnu.edu.vn/ ĐHTN 2.2.4 Thuật tốn tính size mảnh 50 2.3 Gắn nhãn cho mảnh hỗn hợp…………………………………… ……51 2.4 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VẤN ĐỀ KINH DOANH TẠI HUYỆN ĐAN PHƯỢNG .52 3.1 Thiết kế sở liệu quan hệ kinh doanh huyện Đan Phượng 52 3.2 Mệnh đề phân mảnh giá trị lặp lại thuộc tính theo tiêu chí địa điểm, hộ kinh doanh, loại hình kinh doanh, … 55 3.3 Gộp nhóm giá trị lặp thuộc tính mảnh ngang 64 3.4 Kết luận chương 67 KẾT LUẬN .68 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .70 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Bảng tổng hợp giá trị chân trị phép toán Bảng 1.2: Bảng quan hệ PROJ 10 Bảng 1.3: Quan hệ phân mảnh dọc PROJ1 11 Bảng 1.4: Quan hệ phân mảnh dọc PROJ2 11 Bảng 1.5: Quan hệ phân mảnh ngang với BUGGET ≤ 200 11 Bảng 1.6: Quan hệ phân mảnh ngang với BUGGET > 200 12 Bảng 2.1 Quan hệ PhanNhiem 19 Bảng 2.1.1 Miền giá trị khóa 19 Bảng 2.1.2 Giá trị lặp ChucVu: Giám đốc .20 Bảng 2.1.3 Giá trị lặp ChucVu: Phân tích thiết kế 20 Bảng 2.1 Giá trị lặp ChucVu: Kỹ sư 20 Bảng 2.1.5 Giá trị lặp ThoiGianLV: 24 20 Bảng 2.1.6 Giá trị lặp ThoiGianLV: 48 20 Bảng 2.1.7 Giá trị lặp (ChucVu , ThoiGianLV) 21 Bảng 2.2.1 Mảnh dọc theo ThoiGianLV 21 Bảng 2.2.2 Mảnh dọc theo ChucVu 22 Bảng 2.2.3 Mảnh dọc theo ThoiGianLV 23 Bảng 2.2.4 Mảnh dọc theo ChucVu 24 Bảng 2.2.5 Toàn quan hệ PhanNhiem 24 Bảng 2.2.5’ Toàn quan hệ PhanNhiem 43 Bảng 2.2.6 Quan hệ PhanNhiem 45 Bảng 2.2.7 Các mảnh ngang M21 .47 Bảng 2.2.8 Quan hệ PhanNhiem 47 Bảng 2.2.9 Mảnh ngang M11 47 Bảng 2.2.10 Quan hệ PhanNhiem 48 Bảng 2.2.11 Mảnh ngang M12 48 Bảng 3.1: Dữ liệu bảng Dang_Ky_KD 52 Bảng 3.2: Bảng kết mảnh H1 .56 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ Bảng 3.3: Bảng kết mảnh H2 .57 Bảng 3.4: Bảng kết mảnh H3 .58 Bảng 3.5: Bảng kết mảnh H4 .59 Bảng 3.6: Bảng kết mảnh H5 .61 Bảng 3.7: Bảng kết mảnh H6 .62 Bảng 3.8: Bảng kết mảnh H7 .63 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC HÌNH Hình 1.1:Mơ tả mối quan hệ quan hệ đường nối………… 14 Hình 1.2: Phân đoạn hỗn hợp …………………………………………… 17 Hình 2.1: Ma trận mẫu giá trị sử dụng thuộc tính……………………… 26 Hình 2.2: Ma trận liên đới thuộc tính…………………………………… 29 Hình 2.3: Tính tốn ma trận liên đới CA…………………….…………… 35 Hình 2.4: Định vị điểm tách………………………….……………… 37 Hình 3.1: Giao diện ban đầu chương trình …………………………… 64 Hình 3.2: Giao diện sau trình chọn button “chonDB” ……………… 65 Hình 3.3: Giao diện sau chọn lựa xong bảng quan hệ ………………… 65 Hình 3.4: Giao diện q trình chọn thuộc tính lặp ……………………… 66 Hình 3.5: Kết trình phân mảnh ngang …………………………… 67 Hình 3.6: Giao diện liệu mảnh ngang ………………………… 67 Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSDL Cở sở liệu CSDLPT Cở sở liệu phân tán SQL Structured Query Language (Ngơn ngữ truy vấn cấu trúc) Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 56 tiêu chí cho q trình phân mảnh: Một số tiêu chí định số lượng mảnh sau:  Các ràng buộc số lượng liệu giá trị lặp lại thuộc yếu tố định số lượng mảnh Thuộc tính chọn để tiến hành phân mảnh Thơng thường, thuộc tính khơng phải khóa đồng thời tồn nhiều giá trị lặp lại lựa chọn làm thuộc tính phân mảnh ngang  Xây dựng mệnh đề phân mảnh ngang cho tiêu chí chọn Các mệnh đề phân mảnh ngang giá trị lặp lại xây dựng ví dụ 3.1 đây: Ví dụ 3.1: Cho bảng quan hệ Dang_Ky_KD bảng 3.1 Ta tiến hành phân mảnh ngang cho thuộc tính theo thuộc tính địa ngành nghề kinh doanh sau: Các bảng quan hệ thể mệnh đề phân mảnh ngang cho thuộc tính địa chỉ: H1 = Dia_chi =” Tân hội” AND card(H1)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H1 thể bảng 3.2 sau: Bảng 3.2: Bảng kết mảnh H1 MaNguoiK D MaKD1 MaKD6 MaKD7 TenNguoiK DiaCh D i So_GP Cụm 13 - Tân 03E800195 Hội Nguyễn Viết Đại Đan Phượng – Hà Nội Cụm 13 - Tân 01S800174 Hội Nguyễn Vỹ Sơn Đan Phượng Hà Nội Cụm Nguyễn Xuân Tân Hội 03E800217 - Đan Dân Phượng - Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN NgayCa CoQuanCa NganhNgh p p e 19/2/2009 Phòng TC- KH Đại lý Internet 10/7/2013 Phòng TC-KH Karaoke 27/1/2010 Phòng TC- KH tnu.edu.vn/ Buôn bán, sửa chữa điện thoại 57 MaKD23 MaKD24 MaKD25 MaKD26 Nguyễn Đình Thái Nguyễn Văn Định Ngơ Thế Tâm Đông Quốc Khánh Hà Nội Cụm – Tân HộiĐan Phượng Hà Nội Cụm 2Tân HộiĐan Phượng - Hà2 – Cụm Tân HộiĐan Phượng Hà Nội Cụm – Tân HộiĐan Phượng Hà Nội 03E800219 03E800260 03E800219 03E800249 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke 11/6/2010 Phòng TC-KH Karaoke 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke 02/3/2010 Phòng TC-KH Bn bán, sửa chữa điện thoại H2 = Dia_chi =” Tân Lập” AND card(H2)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H2 thể bảng 3.3 sau: Bảng 3.3: Bảng kết mảnh H2 MaNguoiK D MaKD4 MaKD27 MaKD28 MaKD29 TenNguoiK DiaCh D Nguyễn Khắc Nãi Nguyễn Cơng n Bùi Thị Phóng Trần Ngọc Anh i Cụm - Tân Lập Đan Phượng - Hà Nội Cụm - Tân Lập Đan Phượng - Hà Nội Cụm - Tân Lập Đan Phượng - Hà Nội Cụm -Tân Lập - Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN So_GP 03E800219 03E800164 01S800169 NgayCa CoQuanCa NganhNgh p p e 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke Bn bán, 6/6/2008 Phòng TC- KH sửa chữa điện thoại Bn bán, 25/5/2013 Phòng TC- KH sửa chữa điện thoại 01S800152 06/11/201 Phòng TC- KH tnu.edu.vn/ Bn bán, sửa chữa điện 58 MaKD30 Nguyễn Văn Được Đan Phượng - Hà Nội Cụm 12 Tân Lập Đan Phượng - Hà Nội thoại 03E800089 Buôn bán, sửa 25/4/206 Phòng TC-KH chữa điện thoại H3 = Dia_chi =” Thọ Xuân” AND card(H3)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H3 thể bảng 3.4 sau: Bảng 3.4: Bảng kết mảnh H3 MaNguoiK D MaKD14 MaKD15 MaKD16 MaKD17 MaKD18 TenNguoiK DiaCh D Trần Minh Quân Đào Ngọc Quân Trần Giang Nam Nguyễn Trung Dũng Hoàng Ngọc Hùng i Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ xuânĐan Phượng - Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN So_GP NgayCa CoQuanCa NganhNgh p p e 01S800107 09/12/201 Phòng TC - Đại lý KH Internet 01S800107 09/12/201 Phòng TC - Đại lý KH Internet 30/9/2009 Phòng TC- KH 03E800229 03E800254 26/12/200 01S800165 10/4/2013 Phòng TC- KH Phòng TC- KH tnu.edu.vn/ Đại lý Internet Đại lý Internet Karaoke 59 MaKD19 Trần Thị Loan MaKD20 Trần Thị Huế MaKD21 Đào Thị Hiên Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội 018001366 10/7/2012 01S800030 07/01/201 1 01S800108 09/12/201 Phòng TC- KH Karaoke Phòng TC- KH Karaoke Phòng TC- KH Đại lý Internet Các bảng quan hệ thể mệnh đề phân mảnh ngang cho thuộc tính ngành nghề kinh doanh: H4 = Nganh_KD =” Đại lý Internet” AND card(H4)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H4 thể bảng 3.5 sau: Bảng 3.5: Bảng kết mảnh H4 MaNguoiK D TenNguoiK DiaCh D MaKD1 Nguyễn Viết Đại MaKD2 Nguyễn Văn Thịnh MaKD3 Nguyễn Tiến Ninh i Cụm 13 Tân Hội Đan Phượng - Hà Nội Tiên Tân Hồng Hà Đan Phượng - Hà Nội Cụm - Thọ An Đan Phượng - Hà Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN So_GP NgayCa CoQuanCa NganhNgh p p e 03E800195 19/2/2009 Phòng TC- KH Đại lý Internet 03E800116 29/10/200 Phòng TC- KH Đại lý Internet 03E800217 27/1/2010 Phòng TC- KH Đại lý Internet tnu.edu.vn/ 60 MaKD10 MaKD11 MaKD12 Nguyễn Thị Huyền Phạm Tuấn Cường Phạm Mạnh Thắng MaKD13 Đào Kiên Định MaKD14 Trần Minh Quân MaKD15 Đào Ngọc Quân MaKD16 Trần Giang Nam MaKD17 Nguyễn Trung Dũng Nội Ích Vinh – Phương Đình Đan Phượng – Hà Nội La ThạchPhương ĐìnhĐan Phượng – Hà Nội Ích Vịnh – Phương ĐìnhĐan Phượng – Hà Nội Ích Vịnh – Phương ĐìnhĐan Phượng – Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ Xuân- Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN 01S800120 23/3/2012 01S800117 20/02/201 01S800075 30/6/2011 Phòng TC- KH Phòng TC- KH Phòng TC- KH Đại lý Internet Đại lý Internet Đại lý Internet 01S800172 07/06/201 01S800107 09/12/201 Phòng TC KH Đại lý Internet 01S800107 09/12/201 Phòng TC KH Đại lý Internet 03E800229 30/9/2009 Phòng TC- KH Đại lý Internet 03E800254 26/12/200 Phòng TC- KH Phòng TC- KH Đại lý Internet Đại lý Internet http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 61 MaKD21 Đào Thị Hiên Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Nội 01S800108 09/12/201 Phòng TC- KH Đại lý Internet H5 = Nganh_KD=” Karaoke” AND card(H5)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H5 thể bảng 3.6 sau: Bảng 3.6: Bảng kết mảnh H5 MaNguoiK TenNguoiK DiaCh D MaKD4 MaKD5 MaKD6 MaKD18 MaKD19 D Nguyễn Khắc Nãi Nguyễn Minh Châu Nguyễn Vỹ Sơn Hoàng Ngọc Hùng Trần Thị Loan i Cụm - Tân Lập Đan Phượng - Hà Nội Phố Tây Sơn - Thị trấn Phùng Đan Phượng – Hà Nội Cụm 13 Tân Hội Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ xuânĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ XuânĐan Phượng - Hà Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN So_GP 03E800219 NgayCa CoQuanCa NganhNgh p p e 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke Phòng TC-KH Karaoke 10/7/2013 Phòng TC-KH Karaoke 10/4/2013 Phòng TC- KH Karaoke 10/7/2012 Phòng TC- KH Karaoke 03E800254 26/12/200 6 01S800174 01S800165 018001366 tnu.edu.vn/ 62 MaKD20 MaKD22 MaKD23 MaKD24 MaKD25 Trần Thị Huế Nguyễn Đức Trường Nguyễn Đình Thái Nguyễn Văn Định Ngô Thế Tâm Nội Cụm - Thọ Xuân Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ AnĐan Phượng - Hà Nội Cụm - Tân Hội Đan Phượng - Hà Nội Cụm 2Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội Cụm - Tân Hội Đan Phượng - Hà Nội 01S800030 07/01/201 1 03E800251 03E800219 03E800260 03E800219 Phòng TC- KH Karaoke 16/3/2010 Phòng TC- KH Karaoke 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke 11/6/2010 Phòng TC-KH Karaoke 13/7/2009 Phòng TC-KH Karaoke H6 = Nganh_KD=” bn bán sửa chữa điện thoại” AND card(H6)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H6 thể bảng 3.7 sau: Bảng 3.7: Bảng kết mảnh H6 giây STT Họ tên Địa phép đăng ký kinh doanh MaKD7 MaKD8 MaKD9 03E800217 Ngày tháng năm câp quan câp NguyễnXuânDâ n Cụm3 -TânHộiĐan Phượng- Nguyễn Quang Đoài Khê – Đan Phượng - Đan Phượng - Hà Nội 03E800050 29/10/200 PhòngTCKH Tháp Thượng Song Phượng - 03D800141 16/3/2006 PhòngTCKH Huy Nguyễn Đăng Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN 27/1/2010 PhòngTCKH tnu.edu.vn/ Ngành nghề kinh doanh Bnbán,sửa chữađiệnthoạ i Bn bán, sửa chữa điện thoại Buôn bán, 63 Đạt MaKD26 MaKD27 MaKD28 MaKD29 MaKD30 Đông Quốc Khánh Nguyễn Công Yên Bùi Thị Phóng Trần Ngọc Anh Nguyễn Văn Được Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Tân HộiĐan Phượng - Hà Nội 03E800249 Cụm – Tân LậpĐan Phượng - Hà Nội 03E800164 Cụm – Tân LậpĐan Phượng - Hà Nội Cụm – Tân LậpĐan Phượng - Hà Nội Cụm 12 – Tân Lập- Đan Phượng - Hà Nội sửa chữa điện thoại 7 Buôn bán, 02/3/2010 PhòngTCKH sửa chữa điện thoại Bn bán, 6/6/2008 PhòngTCKH sửa chữa điện thoại Bn bán, 01S8001693 01S8001527 03E800089 25/5/2013 06/11/201 PhòngTCKH sửa chữa điện thoại Bn bán, PhòngTCKH sửa chữa điện thoại Bn bán, 25/4/206 PhòngTCKH sửa chữa điện thoại Các bảng quan hệ thể mệnh đề phân mảnh ngang cho thuộc tính ngành nghề kinh doanh thuộc tính địa chỉ: H7=Dia_chi =” Thọ Xuân” AND Nganh_KD =” Đại lý Internet” AND card(H3)>=2 (Dang_Ky_KD) Bảng kết thể cho mảnh H7 thể bảng 3.8 sau: Bảng 3.8: Bảng kết mảnh H7 STT Họ tên MaKD14 Trần Minh Quân MaKD15 Đào Ngọc Quân MaKD16 Trần Giang Nam MaKD17 Nguyễn Trung Dũng MaKD21 Đào Thị Hiên Địa Cụm – Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội Cụm – Thọ Xuân- Đan Phượng - Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN giây phép đăng ký kinh doanh Ngày tháng năm câp 01S800107 09/12/201 01S800107 09/12/201 03E800229 30/9/2009 03E800254 26/12/200 01S800108 09/12/201 quan câp PhòngTCKH PhòngTCKH PhòngTCKH PhòngTCKH PhòngTCKH tnu.edu.vn/ Ngành nghề kinh doanh Đại lý Internet Đại lý Internet Đại lý Internet Đại lý Internet Đại lý Internet 64 3.3 Gộp nhóm giá trị lặp thuộc tính mảnh ngang Sau q trình thực ví dụ tìm tập tất mệnh đề phân mảnh ngang thỏa mãn điều kiện phân mảnh ta tiến hành thực nghiệm với chương trình Chương trình thử nghiệm thực mơi trường visual studio 2013 SQL 2008 Giao diện ban đầu chương trình thể hình 3.1: Hình 3.1: Giao diện ban đầu chương trình Giao diện chương trình chia thành phần sau: - Phần chọn hiển thị liệu sở liệu đầu vào - Phần thực phân mảnh với số lượng giá trị lặp lại hiển thị - Phần gán định danh cho mảnh tìm Sau đó, bước ta cần tiến hành chọn sở liệu muốn phân mảnh giá trị lặp lại Để thực trình này, ta tiến hành chọn vào button “chonDB” Sau chọn button ta thu giao diện thể hình 3.2: Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 65 Hình 3.2: Giao diện sau trình chọn button “chonDB” Trong bảng “ChonDB” ta tiến hành chọn sở liệu bảng quan hệ muốn tiến hành phân mảnh Trong chương trình này, tiến hành phân mảnh cho bảng quan hệ đơn lẻ Để tiến hành cho bảng quan hệ khác sở liệu ta tiến hành chạy bảng quan hệ Sau chọn bảng quan hệ, chương trình hiển thị liệu bảng chọn hình (hình 3.3) Hình 3.3: Giao diện sau chọn lựa xong bảng quan hệ Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 66 Sau trình chọn lựa bảng quan hệ, chương trình cho phép ta lựa chọn thuộc tính khơng phải khóa mà ta muốn tiến hành phân mảnh ngang giá trị lặp Giao diện trình chọn thuộc tính thể qua hình 3.4: Hình 3.4: Giao diện q trình chọn thuộc tính lặp Sau chọn tập thuộc tính ta tiến hành điền giá trị ràng buộc số lượng ghi giá trị lặp lại nhỏ (mặc định 3) Sau đó, chọn button “Thực phân mảnh” để tiến hành phân mảnh ngang Kết thu tập mảnh ngang định danh chúng thể hình 3.5: Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 67 Hình 3.5: Kết trình phân mảnh ngang Sau đó, ta lựa chọn hiển thị bảng liệu mảnh liệu (hình 3.6) Hình 3.6: Giao diện liệu mảnh ngang 3.4 Kết luận chương Trong chương này, luân văn trình bày trình tiến thành ứng dụng lý thuyết chương vào toán ứng dụng thực tế huyện Đan Phượng Chương trình bày số vấn đề sau: - Thiết kế xây dựng sở liệu quan hệ kinh doanh huyện Đan Phượng - Đưa mệnh đề giá trị lặp thuộc tính với tiêu chí xác định cho tốn phân mảnh hỗn hợp - Tiến hành gộp nhóm gán nhãn tương ứng cho liệu phân mảnh - Các giao diện tốn thể tròng phần Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 68 KẾT LUẬN Với kiến thức lĩnh vực sở liệu phân tán nhiều hạn chế, luận văn tìm hiểu số vấn đề đặt từ hệ thống sở liệu phân tán Tuy nhiên, luận văn giải số vấn đề sau: - Chương 1: Luận văn trình bày kiến thức mệnh đề logic mệnh đề - Chương 2: Luận văn tiến hành tìm hiểu nội dung liên quan đến giá trị lặp lại thuộc tính định nghĩa, miền giá trị chúng Đồng thời tìm hiểu vấn đề mệnh đề phân mảnh, tiêu chuẩn gộp nhóm giữ lại nhóm tiến hành gán nhãn cho giá trị thu - Chương 3: Luận văn tiến hành cài đặt thực nghiệm chương trình ứng dụng thực tế sở liệu kinh doanh huyện Đan Phượng Chương trình bày bước từ trình khảo sát đến xây dựng sở liệu thử nghiệm cuối giao diện kết sau trình thử nghiệm Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 69 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI - Tiến hành thử nghiệm hệ thống với sở liệu khác đưa đánh giá cụ thể - Tiến hành cài đặt thêm chức đánh giá trình phân mảnh - Cấp phát mảnh phân mảnh đến nút mạng Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đoàn Văn Ban, Nguyễn Mậu Hân (2006), Xử lý song song phân tán, NXB Khoa học kỹ thuật [2] Đỗ Xuân Lôi (1996), Cấu trúc liệu giải thuật, NXB Khoa học Kỹ thuật [3] Lê Huy Thập (2010), sở lý thuyết song song, NXB Thông tin truyền thông [4]Lê Huy Thập (2008), Giáo trình Kỹ thuất lập trình, Tập 1, NXB Khoa học tự nhiên công nghệ [5]Lê Tiến Vương (2000), Nhập môn CSDL quan hệ, NXB Thống Kê [6]Barry Wlkingson, Michael Allen (1999), Parallel Programming, Technique and Applications Using Netwworked Workstations and Parallel Computers, Prentice Hall New Jersey [7]Japan Information Processing Development Corporation, Central Academy of Information Technology (1978), Internal Design And Programming [8]Kenneth H.Rosen, Toán rời rạc ứng dụng tin học, NXB Khoa học Kỹ thuật [9]Seyed H Roo (1999), Parallel processing and Parallel Algorithms, Theory and Coputation [10]Robert Sedgewick (2001), Cẩm nang thuật toán Vol.1 and vol.2, NXB Khoa học Kỹ thuật [11]M.Tamer Ozsu, Patrick Valduriez (1999), Nguyên lý hệ liệu phân tán, Trần Đức Quang biên dịch, NXB Thống kê Số hóa Trung tâm Học liệu ĐHTN tnu.edu.vn/ ... TRỊ LẶP CỦA CÁC THUỘC TÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 18 2.1 Miền giá trị thuộc tính khái niệm giá trị lặp thuộc tính 18 2.1.2 Các giá trị lặp miền giá trị thuộc tính 18 2.2 Các thuật... Nguyễn Anh Dũng GỘP NHÓM CÁC GIÁ TRỊ LẶP CỦA CÁC THUỘC TÍNH TRONG CÁC MẢNH CỦA CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÁY TÍNH GV hướng... 1.2 Cơ sở liệu phân tán 1.2.1 Phân mảnh ngang 12 1.2.2 Phân mảnh dọc 16 1.2.3 Phân mảnh hỗn hợp 17 CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN PHÂN MẢNH THEO CÁC GIÁ TRỊ LẶP
- Xem thêm -

Xem thêm: Gộp nhóm các giá trị lặp của các thuộc tính trong các mảnh của cơ sơ dữ liệu phân tán , Gộp nhóm các giá trị lặp của các thuộc tính trong các mảnh của cơ sơ dữ liệu phân tán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay