Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)

88 26 2
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 10:31

Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khuTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ TRUNG DŨNG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ CỦA CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 38 01 04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HÌNH SỰTỐ TỤNG HÌNH SỰ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN ĐỘ HÀ NỘI, 2018 Ộ LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu luận văn hồn tồn xác Tồn nội dung luận văn khơng chép tác giả nào, trường hợp trích dẫn tài liệu để phân tích, trình bày có thích tác giả theo quy định Tác giả luận văn Lê Trung Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ THẨM 1.1 Khái niệm tranh tụng phiên tòa hình thẩm tố tụng hình 1.2 Ý nghĩa tranh tụng phiên tòa hình thẩm 15 1.3 Các yếu tố tác động đến chất lượng tranh tụng phiên tòa hình thẩm 18 1.4 Tranh tụng phiên tòa hình thẩm theo pháp luật tố tụng hình số nước 21 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRANH TỤNGTHỰC TIỄN TRANH TỤNGCÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 28 2.1 Quy định Bộ luật tố tụng hình tranh tụng phiên tòa hình thẩm .28 2.2 Thực tiễn tranh tụng xét xử thẩm Tòa án quân Quân khu 42 Chƣơng 3: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ THẨM 56 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình thẩm 56 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình thẩm 62 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp kết xét xử thẩm vụ án hình (7/2008 -6/2018)…….43 Bảng 2.2: Kết hoạt động chủ thể tham gia tranh tụng (7/2008-6/2018)…44 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình HĐXX : Hội đồng xét xử HSST : Hình thẩm KSV : Kiểm sát viên TAND : Tòa án nhân dân TAQS : Tòa án quân TTHS : Tố tụng hình TNHS : Trách nhiệm hình TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao TTHS : Tố tụng hình VKS : Viện kiểm sát VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Cải cách pháp Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) “Tòa án có vị trí trung tâm xét xử hoạt động trọng tâm” [11] Để thực tốt chức đó, Tòa án cần thực có hiệu nhiệm vụ Nghị số 08- NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian tới xác định là: “Khi xét xử, Tòa án phải bảo đảm cho cơng dân bình đẳng trước pháp luật, thực dân chủ, khách quan; Thẩm phán Hội thẩm độc lập tuân theo pháp luật; việc phán Tòa án phải chủ yếu vào kết tranh tụng phiên tòa, sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến Kiểm sát viên (KSV), người bào chữa, bị cáo, nhân chứng, nguyên đơn, bị đơn người có quyền, lợi ích hợp pháp để án, định pháp luật, có sức thuyết phục thời hạn pháp luật quy định” [9] Cũng với tinh thần đó; Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Đảng ta xác định: “…bảo đảm chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, lấy kết tranh tụng tòa làm quan trọng để phán án, coi khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt động pháp” [10] Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020 xác định: “…nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa xét xử, coi khâu đột phá hoạt động pháp” [11] Đối với quân đội; ngày 08/3/2007; Đảng ủy quân Trung ương (nay Quân ủy Trung ương) ban hành Nghị số 67/NQ- ĐUQSTƯ việc lãnh đạo thực Chiến lược cải cách pháp Quân đội đến năm 2020 Thực yêu cầu cải cách pháp Đảng đề ra, năm qua, chất lượng tranh tụng phiên tòa hình thẩm (HSST) Tòa án nói chung, Tòa án qn (TAQS) nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, nhiên số hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng giải án Mặc dù Hiến pháp 2013 Bộ luật tố tụng hình (BLTTHS) năm 2015 ghi nhận nguyên tắc tranh tụng xét xử; nhiên số quy định BLTTHS năm 2015 tranh tụng qua thực tiễn áp dụng có nhiều ý kiến tranh luận khác cần phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực Bởi vậy, việc sâu nghiên cứu, luận giải cách thấu đáo quy định BLTTHS năm 2015 tranh tụng phiên tòa HSST, từ có nhận thức sâu sắc sở lý luận thực tiễn hoạt động đồng thời hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân đề xuất số nội dung hoàn thiện pháp luật tố tụng hình (TTHS) tranh tụng việc làm cần thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Với lý đó, tác giả lựa chọn đề tài “Tranh tụng phiên tòa hình thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn xét xử Tòa án quân Quân khu 2” làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Tranh tụng nguyên tắc quan trọng TTHS Hiến pháp 2013, BLTTHS năm 2015 ghi nhận; nhiên, trước có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề này; là: Luận văn thạcluật học Nguyễn Hải Ninh “Thủ tục xét hỏi, tranh luận phiên tòa hình thẩm” (2003) Luận văn thạcluật học Nguyễn Đức Mai “Vấn đề tranh tụng tố tụng hình sự” (1996) Luận văn thạcluật học Nguyễn Mai Chi “Tranh luận phiên tòa theo yêu cầu cải cách pháp” (2011) Cơng trình nghiên cứu “Về ngun tắc tranh tụng tố tụng hình sự” TS Nguyễn Văn Hiển Nhà xuất Chính trị quốc gia- Sự thật xuất năm 2011 Đề tài khoa học cấp sở Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) “Hoàn thiện quy định BLTTHS năm 2003 liên quan đến tranh tụng phiên tòa thẩm- sở lý luận thực tiễn”, Chủ nhiệm- TS Nguyễn Đức Mai (2011) Luận văn thạcluật học Võ Thị Phước Hòa “Tranh tụng phiên tòa thẩm vụ án hình theo pháp luật TTHS Việt Nam từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” (2017)… Ngồi có nhiều báo đề cập đến nội dung nghiên cứu góc độ khác như: “Một số vấn đề tranh tụng tố tụng hình sự” Ths Lê Tiến Châu (Tạp chí khoa học pháp lý, số 01/2003); “Bảo đảm quyền bị can, bị cáo phiên tòa mở rộng tranh tụng” tác giả Cao Xuân Phong (Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 08/2003); “Vai trò Hội đồng xét xử việc tranh tụng phiên tòa thẩm hình sự” tác giả Đinh Văn Quế (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 01/2004); “Bản chất tranh tụng phiên tòa” PGS TS Trần Văn Độ (Tạp chí khoa học pháp lý, số 04/2004); “Hoàn thiện số quy định BLTTHS hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa thẩm” TS Nguyễn Đức Mai (Tạp chí Luật học, số 7/2008); “Hồn thiện mơ hình TTHS Việt Nam theo yêu cầu cải cách pháp” tác giả Lê Hữu Thể - Nguyễn Thị Thủ y (Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 18/2010); “Đổi thủ tục xét xử nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình sự” tác giả Từ Văn Nhũ (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 10/2012); “Bàn nguyên tắc hiến định: Tranh tụng xét xử đảm bảo” GS TS Trần Ngọc Đường (Báo điện tử đại biểu nhân dân- Daibieunhandan.vn; 2014)… Những cơng trình nghiên cứu viết tài liệu quý giá tác giả nghiên cứu nhiều phương diện khác nguyên tắc hoạt động tranh tụng phiên tòa HSST Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu gắn với hoạt động tranh tụng nói chung mà chưa gắn với thực tiễn tranh tụng xét xử TAQS Do tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài nhằm góp phần nhỏ bé vào việc hiểu sâu sắc lý luận thực tiễn việc tranh tụng áp dụng quy định BLTTHS tranh tụng phiên tòa HSST TAQS Quân khu 2; đồng thời làm sở cho việc kiến nghị yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa HSST Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích việc nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu, phân tích làm rõ vấn đề lý luận tranh tụng phiên tòa HSST Đánh giá thực trạng quy định pháp luật tranh tụng thực tiễn áp dụng quy định TAQS Quân khu Đồng thời đưa yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa HSST 3.2 Nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Để đạt mục đích trên, tác giả kế thừa có chọn lọc số kết nghiên cứu cơng trình khoa học có liên quan đặt nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ thêm khái niệm tranh tụng phiên tòa HSST; đặc điểm ý nghĩa tranh tụng; yếu tố tác động đến chất lượng tranh tụng phiên tòa HSST; tranh tụng phiên tòa HSST theo pháp luật TTHS số nước giới; - Phân tích quy định BLTTHS năm 2015 tranh tụng sở so sánh với quy định BLTTHS năm 2003 xác định bất cập quy định - Đánh giá thực tiễn tranh tụng Tòa án qn Qn khu 2; tìm nguyên nhân hạn chế, vướng mắc; - Đề xuất số yêu cầu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa HSST nói chung phiên tòa HSST TAQS Quân khu nói riêng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận, quy định pháp luật TTHS thực tiễn áp dụng quy định pháp luật tranh tụng phiên tòa xét xử thẩm vụ án hình 4.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài - Về lý luận, đề tài nghiên cứu quy định chung tranh tụng phiên tòa HSST, có đề cập nghiên cứu thêm số nội dung tranh tụng phiên tòa hình số nước - Về thực tiễn, đề tài nghiên cứu quy định BLTTHS năm 2015 tranh tụngso sánh với quy định BLTTHS năm 2003; đánh giá thực tiễn việc tranh tụng phiên tòa xét xử HSST vụ án thuộc thẩm quyền xét xử TAQS Quân khu địa bàn 09 tỉnh biên giới Tây Bắc 10 năm từ 7/2008 đến 6/2018 thơng qua việc phân tích số án hình thẩm, biên phiên tòa thông báo kiểm tra án Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài tác giả dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Nhà nước Việt Nam nhà nước, pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền cải cách pháp… Quá trình thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp phân tích nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn tranh tụng phiên tòa; phương pháp so sánh, đối chiếu quy định BLTTHS Việt Nam số nước giới nhằm tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm đưa đề xuất kiến nghị; phương pháp tổng hợp để tổng hợp vấn đề nghiên cứu nhằm đưa nhận định kết luận Để nghiên cứu thực tiễn, tác giả sử dụng phương pháp quan sát, phương pháp tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, phương pháp thống kê Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Về mặt lý luận, luận văn góp tiếng nói khoa học khiêm tốn vào hồn thiện nhận thức tranh tụng phiên tòa HSST, dùng làm tài liệu tham khảo trình học tập nghiên cứu TTHS Về mặt thực tiễn, thông qua kết nghiên cứu luận văn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu tranh tụng phiên tòa HSST nói chung phiên tòa HSST TAQS nói riêng Cơ cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm có 03 chương: - Chương 1: Các vấn đề lý luận tranh tụng phiên tòa hình thẩm - Chương 2: Thực trạng pháp luật tranh tụng thực tiễn tranh tụng Tòa án quân Quân khu - Chương 3: Yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng phiên tòa hình thẩm ... tranh tụng phiên tòa hình sơ thẩm 15 1.3 Các yếu tố tác động đến chất lượng tranh tụng phiên tòa hình sơ thẩm 18 1.4 Tranh tụng phiên tòa hình sơ thẩm theo pháp luật tố tụng. .. tòa hình sơ thẩm .28 2.2 Thực tiễn tranh tụng xét xử sơ thẩm Tòa án quân Quân khu 42 Chƣơng 3: YÊU CẦU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TỊA HÌNH SỰ SƠ THẨM... tụng hình số nước 21 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRANH TỤNG VÀ THỰC TIỄN TRANH TỤNG Ở CÁC TÒA ÁN QUÂN SỰ QUÂN KHU 28 2.1 Quy định Bộ luật tố tụng hình tranh tụng phiên tòa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ), Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ), Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay