Đánh giá tình hình dồn điền đổi thửa tại huyện thường tín, thành phố hà nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới

162 18 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2019, 01:04

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀO MẠNH CƯỜNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA TẠI HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHỤC VỤ CHO VIỆC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Dung NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu Luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực Luận văn cám ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc cụ thể./ Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đào Mạnh Cường i LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành đề tài này, với nỗ lực cố gắng thân, nhận giúp đỡ tận tình, động viên, bảo thày cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thày giáo PGS.TS Nguyễn Văn Dung giảng viên trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam - người hướng dẫn, giúp đỡ tận tình thời gian tơi nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản lý đất đai giảng dạy, đóng góp ý kiến, tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn UBND huyện Thường Tín, phòng Kinh tế, phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê huyện Thường Tín; Sở Tài ngun Mơi trường thành phố Hà Nội giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn UBND, cán địa hộ gia đình thuộc xã Hòa Bình, Nghiêm Xun huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội giúp đỡ việc cung cấp tài liệu địa phương cá nhân hộ gia đình để tơi nghiên cứu hồn thành luận văn này./ Tôi xin trân trọng cám ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Đào Mạnh Cường ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt .vi Dạnh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis Abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp .1 thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm .2 vi nghiên cứu 1.4 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Những đóng 1.4.2 góp Ý nghĩa khoa học 1.4.3 Ý nghĩa tiễn Phần Tổng quan tài thực liệu 2.1 Cơ sở lý luận dồn điền đổi đất nông nghiệp 2.1.1 Khái niệm dồn điền đổi chất vấn đề .4 2.1.2 Vai trò tính tất yếu dồn điền đổi đất nông nghiệp xây dựng nông thôn 11 2.1.3 xây Đặc điểm tổ chức dồn điền đổi đất nông nghiệp dựng nông thôn 12 2.1.4 nghiệp Nội dung nghiên cứu tổ chức dồn điền đổi đất nông xây dựng nông thôn 13 2.1.5 nghiệp Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức dồn điền đổi đất nông xây dựng nông thôn 16 2.2 Cơ sở thực tiễn tổ chức công tác dồn điền đổi đất nông nghiệp 18 2.2.1 Kinh nghiệm nước 18 2.2.2 số Kinh nghiệm số nơi khác Việt Nam 21 2.2.3 Những học kinh nghiệm rút cho địa phương 27 2.3 Tình hình thực công tác dồn điền đổi thành phố hà nội 28 Phần Vật liệu phương pháp nghiên cứu .30 3.1 Địa điểm nghiên cứu 30 3.2 Thời gian nghiên cứu 30 3.3 Đối tượng nghiên cứu 30 3.4 Nội dung nghiên cứu 30 3.5 Phương pháp nghiên cứu 30 3.5.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 30 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu 32 3.5.3 Phương pháp xử lý số liệu 33 3.5.4 Phương pháp phân tch số liệu 33 Phần Kết thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện thường tín 34 4.1.1 Vị trí địa lý .34 4.1.2 Địa hình, địa mạo .35 4.1.3 Khí hậu 35 4.1.4 Thủy Văn 36 4.1.5 Các nguồn tài nguyên 36 4.1.6 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 39 4.1.7 Thực trạng phát triển sở hạ tầng, xây dựng nông thôn 43 4.2 Tình hình quản lý sử dụng đất bàn huyện thường tn giai đoạn 2011 – 2015 .43 4.2.1 Thực trạng quản lý đất đai huyện Thường Tín .43 4.2.2 Biến động sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 47 4.3 Tình hình dồn điền đổi huyện thường tn phục vụ cho việc xây dựng nông thôn 51 4.3.1 Cơ sở pháp lý việc dồn điền đất nông nghiệp địa bàn huyện Thường Tín 51 4.3.2 Tổ chức thực công tác DĐĐT đất nông nghiệp 52 4.3.3 Tình hình dồn điền đổi đất sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 55 4.3.4 Đánh giá hiệu công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng nông thôn 64 4.4 Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác dồn điền đổi huyện thường tín 74 4.4.1 Những khó khăn, vướng mắc q trình thực dồn điền đổi huyện Thường Tín 74 4.4.2 Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực dồn điền đổi địa bàn huyện Thường Tín 75 Phần Kết luận kiến nghị .81 5.1 Kết luận 81 5.2 Kiến nghị 82 Tài liệu tham khảo 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BCĐ CĐML Nghĩa tiếng Việt : Ban đạo CHN : Cánh đồng mẫu lớn : Cây hàng năm CLN : Cây lâu năm CNH-HĐH : Cơng nghiệp hố- đại hoá DĐĐT : Dồn điền đổi DT : Diện tch ĐBSH GCN QSD GT : Đồng sông Hồng : Giấy chứng nhận quyền sử dụng GTNĐ : Giao thông KHCN : Giao thông nội đồng KHKT : Khoa học công nghệ KTHX : Khoa học kỹ thuật HTX NN KHSDĐ PTNT LM NN NMT NTTS QH TCT : Kinh tế xã hội : Hợp tác xã nông nghiệp : Kế hoạch sử dụng đất : Phát triển nông thôn : Lúa mùa : Nông nghiệp : Nông thôn : Nuôi trồng thuỷ sản : Quy hoạch : Tổ công tác TƯ : Trung ương TL-NĐ : Thủy lợi – Nội đồng TM-DV : Thương mại – Dịch vụ UBND : Uỷ ban nhân dân VARHS : Bộ số liệu điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình Việt Nam DẠNH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Thực trạng manh mún đất đai Việt Nam năm 2010 Bảng 3.2 Một số thông tin xã điều tra 31 Bảng 3.1 Các nguồn thu thập số liệu 32 Bảng 4.2 Tình hình biến động đất đai huyện Thường Tín giai đoạn 2011-2015 49 Bảng 4.3 Nội dung tiêu chí quy hoạch xây dựng nông thông 57 Bảng 4.4 Kết Dồn điền đổi huyện Thường Tín .58 Bảng 4.5 Thực trạng ruộng đất nơng nghiệp huyện Thường Tín trước (năm 2011) sau DĐĐT (năm 2015) 60 Bảng 4.6 Tình hình thực DĐ ĐT hai xã nghiên cứu 62 Bảng 4.7 Ý kiến người dân trình sản xuất xã tiến hành DĐĐT 64 Bảng 4.8 Số lượng cánh đầu mẫu lớn qua năm 65 Bảng 4.9 Quá trình phát triển trang trại huyện Thường Tín giai đoạn 2011 – 2015 66 Bảng 4.10 Số lượng gia súc, gia cầm huyện Thường Tín năm 2011 2015 66 Bảng 4.11 Đánh giá người dân tác động DĐĐT đến chi phí trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp 69 Bảng 4.12 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2011 2015 huyện Thường Tín 70 Bảng 4.13 Ý kiến người dân hiệu sản xuất sau DĐĐT 71 Bảng 4.14 Ý kiến người dân quy trình mức độ minh bạch công tác DĐĐT 71 Bảng 4.15 Mức độ hài lòng người dân xã tiến hành DĐĐT 72 vii khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ, tập trung ruộng đất hộ, tuyên truyền để hộ nơng dân tham gia cách có trách nhiệm vào tất hoạt động tổ chức DĐĐT xây dựng NTM Khó khăn cơng tác tun truyền số hộ nông dân kiên phản đối có tư tưởng ỷ lại , nhóm hộ phải cần giúp nhiệt tnh cán bộ, cán cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để nhóm hộ hiểu chất đồng tình Trong trình vận động tuyên truyền cần phải tranh thủ người có uy tn địa phương, dòng họ, cán phải người gương mẫu, thuyết phục gia đình Khuyến khích hộ sản xuất không hiệu chuyển nhượng lại đất cho hộ sản xuất có nhu cầu tích tụ, điển hình nhóm hộ trang trại khắc phục tnh trạng ruộng đất manh mún, phân tán sau DĐĐT nhằm tăng thu nhập cho người dân Đồng thời quy hoạch, thiết kế lại đồng ruộng, xây dựng vùng chun canh, kiên cố hóa kênh mương, giao thơng, thủy lợi nội đồng nhằm chủ động tưới tiêu, lại, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm, bước tiến hành cơng nghiệp hóa- đại hóa nơng nghiệp nơng thơn Việc thực biện pháp tuyên truyền cần phải động, kiên trì - Về hoạt động họp dân Có tổ chức họp dân hiểu rõ trăn trở hộ nông dân, cần tổ chức họp dân có tham gia đầy đủ người dân Họp dân để phát huy sức dân, thực tốt quy chế dân chủ sở, vấn đề công khai, đưa bàn bạc Đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt vùng, giải thấu tình đạt lý thắc mắc người dân, cần nắm bắt yêu cầu DĐĐT địa phương mình, cần làm cho người dân biết rõ tác động DĐĐT đến sản xuất nông nghiệp, chủ động tổ chức cho nông dân đăng ký nguyện vọng chuyển đổi sớm tốt Cần phát huy vai trò ban nơng nghiệp cán địa xã khâu DĐĐT nơi có cán nhiệt tình, nắm tnh hình đất đai cán địa giỏi nơi thực tốt công tác DĐĐT - Về hoạt động đo đạc, bàn bạc, lập hồ sơ địa Để khắc phục khó khăn nêu hoạt động đo đạc, phải khắc phục cách chuẩn bị đo đạc phải có quy hoạch rõ ràng, chế phối hợp quản lý địa phương phải chặt chẽ Các Bộ, ngành địa phương phải thực nghiêm quy định báo cáo hoạt động đo đạc đồ địa để tiện theo dõi Công tác tra, kiểm tra ngành phải chủ động trọng đến công tác tra Muốn lập hồ sơ địa cần phải bàn bạc đo đạc hợp lý, xác Sau chuyển đổi sử dụng đất nơng nghiệp, hộ phải thực đo đạc lập đồ số Cần tổ chức đo đạc xác, hợp lý, sau đo đạc cần ghi chép lại đầy đủ - Về xây dựng phương án Xây dựng phương án giao ruộng phải linh hoạt, sáng tạo, động tuỳ điều kiện cụ thể địa phương để sau "dồn điền đổi thửa" hộ thuận lợi điều kiện canh tác bảo vệ sản xuất Thời điểm thuận lợi để thực việc giao ruộng thực địa sau thu hoạch lúa trồng vụ đơng DĐĐT khơng khó đòi hỏi phải kiên trì cơng tác vận động Phương án chuyển đổi xã phải lập theo đơn vị hành chính, phải lấy đơn vị xã, xóm làm đơn vị tổ chức thực hiện, hộ nông dân làm chủ thể Phải vào điều kiện cụ thể địa phương để chọn bước thích hợp, vững chắc, gắn với phong trào khác Phương án DĐĐT phải xây dựng sát thực tế, quy trình Cần phải tổ chức buổi họp dân để người dân để người dân đóng góp ý kiến vào phương án thêm hồn thiện đồng thời góp kinh phí để thực tốt vào cơng tác DĐĐT Cần áp dụng nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thiểu số phục tùng đa số Khi phương án xây dựng 70% nông dân đồng tnh ủng hộ bắt đầu triển khai thực hiện, sau phân cơng cán ngành tiếp tục vận động, thuyết phục hộ chưa đồng thuận - Về hoạt động bốc thăm, bốc phiếu cấp lại ruộng Việc chuyển đổi sử dụng đất phải công khai, dân chủ sở tự nguyện hộ nông dân, tất nhiên lãnh đạo cán Nhất hoạt động bốc thăm, bốc phiếu cấp lại ruộng đất, cần phải minh bạch, rõ ràng để tránh gây mâu thuẫn, điều quan trọng trước bốc thăm, bốc phiếu phải tổ chức họp dân Để đảm bảo công cho xã hội trình dồn đổi đất cần ưu tiên hộ nơng dân thuộc gia đình sách, neo đơn khơng nơi nương tựa, hộ có hồn cảnh khó khăn Khuyến khích hộ nơng dân có nhiều lao động, có vốn nhận đất xa, đất xấu trước Khuyến khích hộ nơng dân tự nguyện gọn thửa, gọn khu sở đảm bảo số diện tch hộ trước giao Sau hộ nhận ruộng cần báo lại với tổ cơng tác để ghi vào biên ký tên - Về hoạt động cấp GCNQSD đất Sau hoàn thiện hồ sơ địa cần nhanh chóng cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp để giúp nông dân ổn định sản xuất, đầu tư thâm canh mảnh ruộng 4.4.2.2 Giải pháp lực, trình độ cán đồng thuận người dân Tổ chức DĐĐT có thành cơng hay không nhờ vào gương mẫu, làm việc nguyên tắc, hợp lý cán với đồng tình người dân Các cấp uỷ Đảng, quyền, MTTQ đoàn thể nhân dân phải thực vào cuộc, tạo thành khối thống đạo thực hiện, cần coi trọng công tác tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân để người thấy rõ lợi ích, hiệu việc “DĐĐT” mang lại, từ đồng tnh ủng hộ chủ trương chung Đồng thời, cấp uỷ Đảng từ xã đến thôn cần sớm ban hành đồng loại văn để quyền làm sở đạo thực hiện, như: Nghị quyết, Quyết định thành lập Ban đạo cấp, Xây dựng kế hoạch thực cụ thể, sát thực tiễn địa phương Các sở cần nêu cao vai trò cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán đảng viên chi bộ, thôn, xóm Đây người trực tiếp triển khai thực tuyên truyền động viên có hiệu gia đình, họ hàng, gương mẫu để tồn thể nhân dân thực Cán bộ, đảng viên phải đồng thuận cao, có chung tiếng nói; Có phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ tổ chức trị địa phương Nêu cao vai trò nhận thức tinh thần trách nhiệm cấp uỷ Đảng, quyền ban đạo cấp Có phân công phân nhiệm rõ ràng với quan chức thành viên ban đạo, đồng thời cần có phối kết hợp đạo cấp ngành có liên quan cách chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc Số lượng chất lượng đội ngũ cán ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ DĐĐT địa phương Đối với cán bộ, cần chọn người có kiến thức, có kinh nghiệm để dẫn dắt người dân, cần nêu cao vai trò cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán đảng viên chi bộ, thơn, xóm người trực tiếp triển khai với người dân Đồng thời cần có biện pháp đào tạo trình độ chun mơn kỹ giải xung đột cho cán cấp Mỗi năm cần tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ, hội nghị tuyên truyền cấp tỉnh, cấp huyện, lớp tập huấn cán sở nhằm nâng cao trình độ cán địa phương Đối với hộ dân, cần nghiêm túc thực chủ trương sách Đảng đề ra, cần tham gia đầy đủ họp dân xóm để hiểu rõ cơng tác chuyển đổi, lắng nghe phương án chuyển đổi bước tiến hành để đề xuất ý tưởng vào phương án chuyển đổi xóm để thực kết tốt nhất.Song song với trình ĐĐT cần tiến hành biện pháp nâng cao trình độ, lực sản xuất cho hộ nơng dân, khuyến khích hỗ trợ hộ nơng dân đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 4.4.2.3 Giải pháp kinh phí thực dồn điền đổi Kinh phí để thực DĐĐT vấn đề nan giải tổ chức DĐĐT mà nhiều hoạt động khác DĐĐT bao gồm nhiều hoạt động nên phải có kinh phí để thực Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí cho dồn diền, đổi đất nông nghiệp vào kết điều tra chi phí cho hoạt động DĐĐT đất Nơng nghiệp, quy hoạch, cải tạo đồng ruộng, giao thông thủy lợi nội đồng địa phương Nhà nước nên hỗ trợ phần kinh phí cho cơng tác từ 2- triệu đồng/ Trong 20% kinh phí dùng vào quy hoạch thiết kế ruộng đồng công tác đạo sở, 80% hỗ trợ kinh phí đắp bờ vùng, bờ Nếu kinh phí thiếu theo hướng: Một khuyến khích huy động góp vốn nơng dân; hai vận động nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư thực dự án xây dựng cơng trình phúc lợi địa bàn cách đổi đất lấy cơng trình 4.4.2.4 Giải pháp biện pháp quản lý sử dụng đất sau dồn điền đổi Cần tăng cường việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa, đạo sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch, đề án, dự án phê duyệt, tập trung đạo vùng sản xuất hàng hóa cho con, vùng; tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng vùng, khu sản xuất nơng nghiệp hàng hóa tập trung Sau DĐĐT, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, thời gian tới cần phối hợp với ngành, địa phương tổ chức thực tốt quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thủy sản; quy hoạch phòng chống lụt bão, quy hoạch thủy lợi giai đoạn 2011 – 2020 Căn vào lợi địa phương mà lựa chọn phát triển đối tượng trồng, ni có suất,chất lượng hiệu kinh tế cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường 4.4.2.5 Giải pháp sách Nhà nước cần ban hành sách khuyến khích thị trường thuê, mượn, bảo đảm bình đẳng quyền bình đẳng tiếp cận ruộng đất Cần hồn thiện đồng hóa sách tn dụng, lao động, phát triển sở hạ tầng nông thôn để hỗ trợ cho trình phát triển sau chuyển đổi ruộng đất có hiệu Đối với hộ có điều kiện kinh tế, nhân lực tạo điều kiện để hộ nhận ruộng nơi khó khăn phải khuyến khích, khích lệ họ tự nguyện nhận ruộng xa cách ưu đãi thuế, hỗ trợ thêm kỹ thuật, Khi có chủ trương, sách, đề án cần phải tổ chức họp dân để triển khai đến tận hộ dân để người dân nắm bắt chủ trương Đảng, Nhà nước; tổ chức thống kê diện tích, số định suất sử dụng đất giao từ năm 1993 để quy hoạch bờ vùng, bờ thửa, phương án dồn điền đổi cho hợp lý Sau thực cần công khai kết bốc thăm, không thiên vị, khơng lợi ích riêng mà làm niềm tin người dân Xây dựng sách cụ thể hộ gia đình để từ thực đạt kết tốt 80 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Huyện Thường Tín giai đoạn xây dựng NTM nhu cầu để tổ chức DĐĐT vô quan thiết Sau tổ chức DĐĐT xây dựng NTM huyện Thường Tín hồn thành dồn điền đổi từ ô nhỏ thành ô lớn đối xã Nghiêm Xuyên tiến hành 24/28 xã huyện Thường Tín Kết đến năm 2015, toàn huyện dồn 4.391,5 tổng số 5.195,3 đất nơng nghiệp tồn huyện đạt 102,8 % kế hoạch thành phố giao, sau DĐĐT địa bàn huyện 82.455 (giảm 81.116 thửa, 50,40 % tổng số trước DĐĐT), bình quân sau DĐĐT 2,10 thửa/ hộ (giảm 2,07 thửa/hộ so với trước DĐĐT) Số lượng cánh đồng mẫu lớn tăng 35 cánh đồng với diện tch 800 kết dồn điền đổi đem lại tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa người dân Hệ thống TL, GTNĐ dần quy hoạch, thiết kế lại, song chưa đáp ứng yêu cầu đề hộ 4-5 ruộng; số xã mang tính hình thức chưa đồng thuận cao nhân dân địa phương, cá biệt có 03 xã (Hòa Bình, Nguyễn Trải, Thư Phú tổ chức năm chưa thể triển khai thực DĐĐT tạo lớn, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng KHKT vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy nhanh việc giới hóa, góp phần thúc đẩy CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn bước nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp đơn vị diện tích, từ thu nhập người dân cải thiện góp phần làm cho sống người nơng dân thêm ổn định Kinh nghiệm trình dồn điền đổi Thường Tín cho thấy DĐĐT thành cơng có tham gia chủ động, trách nhiệm người dân lãnh đạo tài tình cán Để sớm hồn thiện cơng tác dồn điền đổi huyện Thường Tín cần khẩn trương rà soát việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho địa phương thực xong DĐĐT theo quy định, có sách khuyến nơng hợp lý áp dụng tổng giải pháp để nâng cao hiệu công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng 81 nông thơn Từ đó, nhân rộng mơ hình làm tốt cơng tác khu vực ngồi thành phố phù hợp thực tiễn địa phương 82 5.2 KIẾN NGHỊ Trên sở kế hoạch dồn điền đổi chung UBND huyện Thường Tín, xã địa bàn huyện cần phải lập phương án, kế hoạch thực riêng với đặc trưng phù hợp xã, khơng áp dụng máy móc cánh làm địa phương khác Phân công tổ chức thực công tác dồn điền đổi cách hợp lý, lô gic với tinh thần Nhà nước nhân dân làm Việc xây dựng phương án DĐĐT cần bàn bạc cách kỹ lưỡng phải công khai, dân chủ lấy ý kiến cán bộ, đảng viên nhân dân; thực tốt Pháp lệnh thực dân chủ sở; đồng thời phải thống kê xác quỹ đất, trạng đất nơng nghiệp ngồi đồng làm sở lập phương án DĐĐT Mọi bước thực tiểu ban dồn điền đổi cần phải có giám sát chặt chẽ quan nhà nước có thẩm quyền công khai cho nhân dân địa phương nắm Cần tổng kết kinh nghiệm để đạo cấp uỷ địa phương tiếp tục thực công tác dồn điền đổi hiệu hơn; cần tập trung đầu tư nhiều cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn giữ ổn định đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia địa bàn 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn (2003) Báo cáo Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục tnh trạng manh mún đất đai nông nghiệp đồng sông Hồng Bộ Tài Nguyên Môi trường (2014) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hưu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chi cục Thống kê huyện Thường Tín (2014) Niên giám thống kê huyện Thường Tín giai đoạn 2010 – 2014 DANIDA (2010) Báo cáo nghiên cứu khn khổ Chương trình hỗ trợ khu vực kinh doanh (BSPS) Chương trình hỗ trợ Khu vực nơng nghiệp (ASPS): Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam, Kết điều tra hộ gia đình nơng thơn năm 2008-2010tại 12 tỉnh, Nhà xuất Thống kê Đào Thế Anh (2004) Báo cáo Nghiên cứu thực tiễn dồn điền đổi số tỉnh đề xuất khuyến khích dồn điền đổi nâng cao hiệu sử dụng đất đồng sông Hồng Viện Khoa học Thiết kế nông nghiệp Việt Nam - Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (MARD) Đỗ Kim Chung (2005) Dự án phát triển nông thôn NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Kim Chung (2010) Vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn nghiệp Cơng nghiệp hóa đại hóa nay: Quan điểm định hướng sách Nghiên cứu kinh tế số (380) tháng 01 năm 2010, Viện kinh tế Việt Nam, Hà Nội tr.52 – 55 Đoàn Minh Duyên (2010) Nghiên cứu tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội HĐND thành phố Hà Nội (2012) Nghị số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 hội đồng nhân dân thành phố thí điểm số sách khuyến khích phát triển sản xuất nơng nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016; 10 Huyện Ủy Thường Tín (2012) Nghị số 04/NQ-HU ngày 26/6/2012 Huyện ủy Thường Tín việc tiếp tục thực dồn điền, đổi đất nơng nghiệp địa bàn huyện Thường Tín năm 2012; 11 Lê Thị Thúy (2013) Thực trạng giải pháp nang cao hiệu sử dụng đất sau dồn điền, đổi huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên Luận văn Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội 12 Nghiêm Đình Nghĩa (2012) Ảnh hưởng dồn điền đổi đến phát triển sản xuất nơng nghiệp Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 84 13 Nguyễn Trung Kiên (2012) Tập trung ruộng đất Việt Nam thực trạng gợi ý sách, Trung tâm Tư vấn Chính sách Nơng nghiệp 14 Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (2012) Báo cáo Phân tch ảnh hưởng đến phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 15 Quốc hội (2013) Luật số 45/QH13/2013 Luật đất đai ngày 29/11/2013 16 Sally P Marsh, T Gordon MacAulay Phạm Văn Hùng (2007) Phát triển nơng nghiệp sách đất đai Việt Nam Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ốt-Trây-lia 17 Thành ủy Hà Nội (2011) Chương trình số 02/CTr/TU ngày 29/8/2011 Thành ủy Hà Nội Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015 18 UBND huyện Thường Tín (2011 – 2015) Báo cáo phát triển Kinh tế - xã hội huyện Thường Tín năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 19 UBND huyện Thường Tín (2012) Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 26/6/2012 việc Dồn điền đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Thường Tín năm 2012 – 2013” 20 UBND huyện Thường Tín (2014) Báo cáo Tóm tắt Kết Dồn điền đổi đất sản xuất nông nghiệp phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 02 tháng cuối năm 2014 21 UBND huyện Thường Tín (2014)., Báo cáo Kết thẩm định phương án Dồn điền đổi huyện Thường Tín giai đoạn 2012-2013 22 UBND huyện Thường Tín (2014).Báo cáo sơ kết 04 năm thực chương trình 02/CTr/TU Thành ủy Hà Nội Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bước nâng cao đời sống nơng dân, huyện Thường Tín giai 2011 – 2015 23 UBND huyện Thường Tín (2015) Báo cáo Thuyết minh kết Kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 huyện Thường Tín 24 UBND thành phố Hà Nội (2012) Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 09/5/2012 UBND thành phố Hà Nội việc thực dồn điền đổi đất sản xuất nông nghiệp địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012 – 2013; 25 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2011 a) Giải vấn đề ruộng đất nông dân 26 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2011b) Báo cáo Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phân mảnh ruộng đất tác động Việt Nam Vũ Tự Lập (2006) Địa lý tự nhiên Việt Nam NXB Đại học Sư phạm, (tái lần thứ 3) 27 Tài liệu từ Internet: 28 Đăng Quang (2014) Xây dựng nông thôn Cổng giao tiếp điện tử UBND thành phố Hà Nội, Truy cập ngày 10/9/2015 tại: 85 29 30 31 32 33 34 35 36 37 http://www.hoaiduc.hanoi.gov.vn/web/guest/xaydungnongthonmoi//hn/pZafgsiQ8zhP/7505/116733/45/45/0.html;jsessionid=6XIbVDOcEKjAFCfO 5yGNAPf3.app2 Kiên Long (2015) Dồn điền đổi xây dựng nông thôn bước đột phát để phát triển Truy cập ngày 18/11/2015 từ http://daidoanket.vn/tieng-dan/bai-cuoi-don-dien-doi-thua -xay-dungnong- thon-moi -dot-pha-de-phat-trien/65199 Lê Thị Anh (2014) Manh mún đất đai sản xuất nông nghiệp Việt Nam giai đoạn Truy cập ngày 26/01/2015 từ http://www.trithucvaphattrien.vn/n1130_manh-mun-dat-dai-san-xuat-nongnghiep-o-viet-nam-trong-giai-doan-hien-nay Lê Thụy Anh (2015) Tạo nguồn nhân lực lãnh đạo khu vực nơng thơn, Tạp chí tổchức nhà nước, truy cập ngày 09/09/2015 từ http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/9/0/19641/Tao_nguon_nhan_luc_lan h_d ao_khu_vuc_nong_thon Nguyễn Đình Bồng Lê Thanh Khuyến (2010) Chính sách pháp luật đất đai Việt Nam 1945 – 2010 Truy cập ngày 15/10/2015 từ http://www.dodacthanglong.com/default.asp? tab=detailnews&zone=5&id=5&ti n=26&path=chinh-sach-phap-luat-dat-dai-viet-nam-1945-2010 Phương Ly (2015) Kinh nghiệm xây dựng NTM số nước Châu Á , Báo trung tâm thông tin dự báo kinh tế- xã h ội quốc gia, truy cập ngày 15/05/2015 từ http://www.ncseif.gov.vn/sites/vie/Pages/kinhnghiemxaydungnongthon-nd16393.html Tô Văn Sông (2016) Dồn điền, đổi chỉnh trang đồng ruộng Hải Dương: Thực tiễn học kinh nghiệm Truy cập ngày 11/4/2016 từ http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2016/38306/Don-dien-doi-thua-va-chinh-trang-dong-ruong-o-HaiDuong.aspx Tuấn Anh (2012) Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới Truy cập ngày 17/9/2015 từ http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong-nghiep-nongthon/2012/14689/Kinh-nghiem-xay-dung-nong-thon-moi-o-mot-sonuoc- tren.aspx Tuấn Nam (2016) Dồn điền đổi thửa: Một số kinh nghiệm xây dựng nông thôn Nam Định Truy cập ngày 07/4/2016 từ http://dangcongsan.vn/kinh-te/don-dien-doi-thua-mot-so-kinh-nghiemtrong- xay-dung-nong-thon-moi-o-nam-dinh-381608.html Vũ Cân Minh Sơn (2008) Dồn điền đổi Can Lộc, Hà Tĩnh Báo nhân Dân Truy cập ngày 18/12/2015 từ http://nhandan.com.vn/kinhte/item/13924602-.ht ml 86 ... Nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cúư tình hình dồn điền đổi địa bàn huyện Thuờng Tín, thành phố Hà Nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới; Đề xuất... đất nông nghiệp 52 4.3.3 Tình hình dồn điền đổi đất sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 55 4.3.4 Đánh giá hiệu công tác dồn điền đổi phục vụ xây dựng. .. thực tnh hình dồn điền đổi địa bàn huyện Thuờng Tín phục vụ cho cơng tác xây dựng nơng thơn Góp phần thúc đẩy việc thực cơng tác dồn điền đổi phục vụ cho việc xây dựng nông thôn địa bàn huyện 1.4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình dồn điền đổi thửa tại huyện thường tín, thành phố hà nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới , Đánh giá tình hình dồn điền đổi thửa tại huyện thường tín, thành phố hà nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới , Đánh giá tình hình dồn điền đổi thửa tại huyện thường tín, thành phố hà nội phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay