Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan tòa án viện kiểm sát cơ quan điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 21:36

Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường;(SAI như giải thích ở trên cơ quan cuối cùng thụ lí án phải bồi thường) Khi th ẩm phán ki ểm sát viên ều tra viên sai l ầm d ẫn t ới oan sai t ốt ụng ba c ơquan Tòa án Vi ện ki ểm sát C ơquan Đi ều tra ch ịu trách nhi ệm liên đớ i b ồi th ng ;(SAI nh ưgi ải thích c ơquan cu ối th ụlí án ph ải b ồi th ng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan tòa án viện kiểm sát cơ quan điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường, Khi thẩm phán kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba cơ quan tòa án viện kiểm sát cơ quan điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay