Cô giáo nhờ k một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 21:31

Cô giáo nhờ K một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm, trong quá trình bê bình hóa chất do nô đùa K đã làm đổ hóa chất lên bạn học của K là G làm G bị bỏng nặng. Trường hợp này cô giáo phải bồi thường; (SAI vì nguyên nhân dẫn đến việc G bị bỏng là do hành vi nô đùa của B, trong TH này cha mẹ của B sẽ phải bồi thường) giáo nh ờK m ột h ọc sinh l ớp h ột ừphòng thí nghi ệm xu ống l ớp m ột bình hóa ch ất để th ực nghi ệm, q trình bình hóa ch ất nô đù a K làm đổ hóa ch ất lên b ạn h ọc c K G làm G b ị b ỏng n ặng Tr ng h ợp giáo ph ải b ồi th ng ; (SAI nguyên nhân d ẫn đế n vi ệc G b ị b ỏng hành vi nô đù a c B, TH cha m ẹc B s ẽph ải b ồi th ng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Cô giáo nhờ k một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm, Cô giáo nhờ k một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để thực nghiệm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay