Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 21:13

Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường?(ĐÚNG pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên)Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường?(ĐÚNG pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay