Sơ đồ tổ chức thi công

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 20:23

Dự n : c ô n g t r ìn h h ỗ n h ợ p k h u n h , v ă n ph ò n g v t t t h ơn g mạ i g ó i t hầu : t h i c « n g c ä c k h o a n n h i đạ i t r - t n g v ây n h t h ầ u l ic o g i Ph t r ¸ c h t i v ă n ph ò n g : « n g n g « q u è c h - p.t g ® - t c t l ic o g i ba n điều h n h c « n g t r ê n g Giá m đố c BĐ H : ô n g CA O K IM PH¸ CH bé ph Ë n q u ả n l ý h đ v Ë t l iÖu , c h Ê t l î n g , bé ph Ë n g i¸ m s ¸ t , n g h iƯm t h u , t r ắc đạ c t iến ®é bé ph Ë n h µ n h c h Ýn h , a n t o µ n , b¶ o v Ư, d ä n d Đp c « n g t r ê n g , ®iƯn - n í c -3 ng êi - ng êi ®é i t h i c « n g ®é i t h i c « n g cäc sè cäc sè - ng ời độ i t h i c ô n g t ê n g v ©y (ph t r c h 02 d ây (ph ụ t r c h 02 d ây (ph ụ t r c h 02 d ây c h u y Òn k h o a n n h å i) c h u y Òn k h o a n n h å i) c h u y Òn t ê n g v ©y ) 35-:-40 n g ê i 35-:-40 n g ê i 40-:-60 n g i Hà nội, ngày 22 tháng 08 năm2015 đạ i d iện n h t h ầ u
- Xem thêm -

Xem thêm: Sơ đồ tổ chức thi công, Sơ đồ tổ chức thi công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay