đề cương lý 11 học kỳ 2

16 30 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 20:21

Ch­¬ng IV. TỪ TRƯỜNGBài 19: TỪ TRƯỜNGI. Nam châm Nam châm là những vật hút được sắt. Vật liệu làm nam châm: sắt, niken, cô ban, mangan,…hoặc các hợp chất của chúng. Mỗi nam châm gồm hai cực: cực Nam (S), cực Bắc (N). Các nam châm cùng tên thì đẩy nhau, khác tên thì hút nhau. Lực tương tác đó được gọi là lực từ và các nam cham được coi là có từ tính.II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện Dòng điện cũng có từ tính như nam châm:+ Dòng điện có thể tác dụng lực lên nam châm.+ Nam châm có thể tác dụng lực lên dòng điện.+ Hai dòng điện có thể tương tác với nhau: hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau, khác chiều thì đẩy nhau.=> Giữa hai dây dẫn có dòng điện, giữa hai nam châm, giữa một dòng điện và một nam châm đều có lực tương tác, những lực tương tác ấy gọi là lực từ. Ta cũng nói dòng điện và nam châm có từ tính.III. TÖØ TRÖÔØNG1. Töông taùc töøTöông taùc giöõa nam chaâm vôùi nam chaâm, giöõa doøng ñieän vôùi nam chaâm vaø giöõa doøng ñieän vôùi doøng ñieän ñeàu goïi laø töông taùc töø. Löïc töông taùc trong caùc tröôøng hôïp ñoù goïi laø löïc töø.2. Töø tröôøng Khaùi nieäm töø tröôøng: Xung quanh thanh nam chaâm hay xung quanh doøng ñieän coù töø tröôøng.Toång quaùt: Xung quanh ñieän tích chuyeån ñoäng coù töø tröôøng. Tính chaát cô baûn cuûa töø tröôøng: Gaây ra löïc töø taùc duïng leân moät nam chaâm hay moät doøng ñieän ñaët trong noù. Caûm öùng töø: Ñeå ñaëc tröng cho töø tröôøng veà maët gaây ra löïc töø, ngöôøi ta ñöa vaøo moät ñaïi löôïng vectô goïi laø caûm öùng töø vaø kí hieäu laø . Phöông cuûa nam chaâm thöû naèm caân baèng taïi moät ñieåm trong töø tröôøng laø phöông cuûa vectô caûm öùng töø cuûa töø tröôøng taïi ñieåm ñoù. Ta quy öôùc laáy chieàu töø cöïc Nam sang cöïc Baéc cuûa nam chaâm thöû laø chieàu cuûa . Ch¬ng IV TỪ TRƯỜNG Bài 19: TỪ TRƯỜNG ( tiết ) I NAM CHÂM - Nam châm - Vật liệu làm nam châm: sắt, niken, cô ban, mangan,…hoặc hợp chất chúng - Mỗi nam châm gồm hai cực: - Các nam châm tên , khác tên - Lực tương tác gọi lực từ nam cham coi có từ tính II TỪ TÍNH CỦA DÂY DẪN CĨ DỊNG ĐIỆN - Dòng điện có từ tính nam châm: + Dòng điện + Nam châm + Hai dòng điện tương tác với nhau: => Giữa hai dây dẫn có dòng điện, hai nam châm, dòng điện nam châm có lực tương tác, lực tương tác gọi lực từ Ta nói dòng điện nam châm có từ tính III TỪ TRƯỜNG Tương tác từ Tương tác nam châm với ………………, dòng điện với nam châm dòng điện với ………………… gọi tương tác từ Lực tương tác trường hợp gọi …………………………………… Từ trường - Khái niệm từ trường: Xung quanh nam châm hay xung quanh dòng điện có từ trường Tổng quát: ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… - Tính chất từ trường: Gây lực từ tác dụng lên nam châm hay dòng điện đặt IV ĐƯỜNG SỨC TỪ Định nghĩa - Đường sức từ đường vẽ khơng gian có điểm có phương trùng với phương từ trường điểm - Quy ước: chiều đường sức từ điểm - Từ trường nam châm có chiều từ cực nam – bắc Các ví dụ đường sức từ a.Từ trường dòng điện thẳng dài - Là đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vng góc với dòng điện, tâm nằm dòng điện chiều xác quy tắc bàn tay phải Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 Quy tắc bàn tay phải: Để bàn tay phải cho ngón nằm dọc theo dây dẫn theo chiều dòng điện, ngón khum lại cho ta chiều đường sức từ Đường sức từ đường vẽ cho hướng tiếp tuyến điểm đường trùng với hướng vectơ cảm ứng từ điểm Các tính chất đường sức từ: Tại điểm từ trường…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………… - Các đường sức từ …………………………………………………… Trong trường hợp nam châm, nam châm đường sức từ ………………………………………………………………………………………………… nam châm - Các đường sức từ …………………………………………………… - Nơi cảm ứng từ lớn đường sức từ vẽ mau (dày hơn), nơi cảm ứng từ nhỏ đường sức từ vẽ thưa Phần mở rộng : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 Bài 20: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I LỰC TỪ Định nghĩa Lực từ ……………………………………………………………………………………………… Từ trường - Từ trường từ trường mà đặc tính giống điểm; đường sức từ đường song song cách chiều Phương, chiều độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện Phương : Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện cảm ứng điểm khảo sát Chiều lực từ : Quy tắc bàn tay trái Quy tắc bàn tay trái : Đặt bàn tay trái duỗi thẳng để đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay chiều từ cổ tay đến ngón tay ……………………………………………………… Khi ngón tay choãi 90 o chiều ……………………… tác dụng lên đoạn dây dẫn Độ lớn (Đònh luật Am-pe) Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện cường độ I, có chiều dài l hợp với từ trường B góc  ……………………………………………………………………… B Độ lớn cảm ứng từ Trong hệ SI, đơn vò cảm ứng từ tesla, kí hiệu T II CẢM ỨNG TỪ Cảm ứng từ điểm từ trường F - Khi thay đổi I, l thương số khơng đổi Il => Cảm ứng từ điểm đặt từ trường đặc trưng cho tác dụng từ trường điểm F B Đơn vị cảm ứng từ: ………………… Il Vecto cảm ứng từ ur ur F B Il Vecto cảm ứng từ điểmcos hướng trùng với từ trường điểm có độ lớn F B Il III NGUYÊN CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG Giả sử ta có hệ n nam châm( hay dòng điện ) Tại điểm M, Từ trường nam châm thứ B1 , nam châm thứ hai B2 , …, nam châm thứ n Bn Gọi B từ trường hệ M thì: ………………………………………………………………………………………… Phần mở rộng : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 Bài 21: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT I TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN THẲNG DÀI  Vectơ cảm ứng từ B điểm xác đònh: - Điểm đặt điểm xét - Phương tiếp tuyến với đường sức từ điểm xét  - Chiều xác đònh theo quy tắc…………………… B - Độ lớn …………………………………………… II TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG DÂY DẪN UỐN THÀNH VÒNG TRÒN Vectơ cảm ứng từ tâm vòng dây xác đònh: - Phương vuông góc với …………………………………………………………… - Chiều chiều đường sức từ: Khum bàn tay phải theo vòng dây khung dây cho chiều từ cổ tay đến ngón tay trùng với chiều dòng điện khung , ngón tay choảy chiều đương sức từ xuyên qua mặt phẳng dòng điện Độ lớn ……………………………………………………… R: Bán kính khung dây dẫn I: Cường độ dòng điện N: Số vòng dây III TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG ỐNG DÂY DẪN  Từ trường ống dây từ trường Vectơ cảm ứng từ B xác đònh - Phương song song với trục ống dây - Chiều chiều đường sức từ - Độ lớn ………………………………………………… N n  : ……………………………………………………  N laø …………………………………………,  ………………………………………………… Phần mở rộng : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 Bài 22: LỰC LO-REN-XƠ I LỰC TƯƠNG TÁC GIỮA HAI DÂY DẪN SONG SONG MANG DÒNG ĐIỆN - Điểm đặt …………………………… đoạn dây xét - Phương nằm mặt phẳng hình vẽ vuông góc với dây dẫn M P - Chiều hướng vào …………………………… , hướng xa I2 ……………………………………… I1 C - Độ lớn : ……………………………………………………………… l …………………………………………………… r …………………………………………………… F D II LỰC LO-REN-XƠ N Định nghĩa lực lo-ren-xơ Q - Lực lo-ren-xơ Xác định lực Lo-ren-xơ - Lực Lorentz từ trường có cảm ứng từ tác dụng lên hạt điện tích q0 chuyển động với vận tốc: r ur + Có phương  v, B   + Có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái: để bàn tay trái mở rộng cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay ……………………………………………………………………… Lúc đó, chiều lực Lorentz chiều ngón tay chỗi + Có độ lớn: r ur ……………………………………với  góc hợp v B III Chuyển động hạt điện tích từ trường Chú ý quan trọng - Nếu hạt mang điện tích q0 khối lượng m chuyển động với tác động lực Lorenxơ Khi ur r lực f ln vng với v độ lớn vận tốc hạt không đổi, chuyển động hạt chuyển động Chuyển động hạt điện tích từ trường r ur - Xét điện tích q0 khối lượng m chuyển động từ trường có v vng góc với B chịu tác dụng từ trường, ta có phương trình ur chuyển r động: f  ma ur r - Chuyển động hạt điện tích chuyển động phẳng vng góc với từ trường f  v Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… => Quỹ đạo hạt điện tích từ trường đều, với điều kiện vận tốc ban đầu vng góc với từ trường, đượng tròn nằm mặt phẳng vng góc với từ trường, có bán kính: ………………………………… * Ứng dụng - Lực Lo-ren-xơ ứng dụng nhiều khoa học công nghệ: đo lường điện từ, ống phóng điện tử, khối phổ kế, máy gia tốc,… Phần mở rộng : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Ch¬ng V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Bài 23: TỪ THƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Tõ th«ng qua diÖn tÝch S:   Li (Wb) Φ = BS.cosα ; Với L độ tự cảm cuộn dây L 4 10  n 2V Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 (H) N : số vòng dây đơn vò chiều daứi Suất điện động cảm ứng mạch ®iƯn kÝn:   c  (V) t - §é lớn suất điện động cảm ứng đoạn dây chun ®éng:   c Blv sin  (V)  ( B, v) n - Suất điện động tự cảm:  c  L i t (V) (dấu trừ đặc trửng cho ủũnh luaọt Lenx) Năng lợng từ trờng ống dây: Mật độ lợng từ trờng: w W  Li (J) 10 B (J/m3) 8 Chương VI KHÚC XẠ ÁNH SÁNG I Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Hiện tượng khúc xạ ánh sáng tượng ánh sáng truyền qua mặt phân cách hai môi trường suốt, tia sáng bò bẻ gãy khúc (đổi hướng đột ngột) mặt phân cách Đònh luật khúc xạ ánh sáng + Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới bên pháp tuyến so với tia tới (Hình 33) + Đối với cặp môi trường suốt đònh tỉ số sin góc tới (sini) với sin góc khúc xạ (sinr) luôn số không đổi S N Số không đổi phụ thuộc vào chất hai môi trường gọi chiết suất tỉ đối i (1 môi trường chứa tia khúc xạ (môi trường 2) I ) môi trường chứa tia tới (môi trường 1); kí hiệu n21 (2 sin i ) r n21 Biểu thức: sin r K (2) N + Nếu n21 > góc khúc xạ nhỏ góc tới Ta nói môi trường / chiết quang môi trường (1) + Nếu n21 < góc khúc xạ lớn góc tới Ta nói môi trường (2) chiết quang môi trường (1) + Nếu i = r = 0: tia sáng chiếu vuông góc với mặt phân cách truyền thẳng + Nếu chiếu tia tới theo hướng KI tia khúc xạ theo hướng IS (theo nguyên lí tính thuận nghòch chiều truyền ánh sáng) Do đó, ta có n21  n12 Chiết suất tuyệt đối Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 – Chiết suất tuyệt đối môi trường chiết suất chân không – Vì chiết suất không khí xấp xỉ 1, nên không cần độ xác cao, ta coi chiết suất chất không khí chiết suất tuyệt đối – Giữa chiết suất tỉ đối n21 môi trường môi trường n2 chiết suất tuyệt đối n2 n1 chúng có hệ thức: n21  n1 – Ngoài ra, người ta chứng minh rằng: Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt tỉ lệ nghòch với vận tốc truyền ánh sáng môi trường đó: n2 v1  n1 v2 Nếu môi trường chân không ta có: n = m/s Kết là: n2 = v1 = c = 3.108 c c hay v2 = v2 n2 – Vì vận tốc truyền ánh sáng môi trường nhỏ vận tốc truyền ánh sáng chân không, nên chiết suất tuyệt đối môi trường luôn lớn Ý nghóa chiết suất tuyệt đối Chiết suất tuyệt đối môi trường suốt cho biết vận tốc truyền ánh sáng môi trường nhỏ vận tốc truyền ánh sáng chân không lần HIỆN TƯNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN VÀ NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ HIỆN TƯNG XẢY RA Hiện tượng phản xạ toàn phần Hiện tượng phản xạ toàn phần tượng mà tồn tia phản xạ mà tia khúc xạ Điều kiện để có tượng phản xạ toàn phần S K – Tia sáng truyền theo chiều từ môi trường có r chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ H J (Hình 34) i i/ – Góc tới lớn góc giới hạn phản I R xạ toàn phần (i gh) G Phân biệt phản xạ toàn phần phản (Hình 34) xạ thông thường Giống – Cũng tượng phản xạ, (tia sáng bò hắt lại môi trường cũ) – Cũng tuân theo đònh luật phản xạ ánh sáng Khác – Hiện tượng phản xạ thông thường xảy tia sáng gặp mặt phân cách hai môi trường không cần thêm điều kiện Trong đó, tượng phản xạ toàn phần xảy thỏa mãn hai điều kiện treân Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 – Trong phản xạ toàn phần, cường độ chùm tia phản xạ cường độ chùm tia tới Còn phản xạ thông thường, cường độ chùm tia phản xạ yếu chùm tia tới Lăng kính phản xạ toàn phần Lăng kính phản xạ toàn phần khối thủy tinh hình lăng trụ có tiết diện thẳng tam giác vuông cân Ứng dụng Lăng kính phản xạ toàn phần dùng thay gương phẳng số dụng cụ quang học (như ống nhòm, kính tiềm vọng …) Có hai ưu điểm tỉ lệ phần trăm ánh sáng phản xạ lớn không cần có lớp mạ gương phẳng Chơng VII MT V CC DNG C QUANG Lăng kính Đònh nghóa Lăng kính khối chất suốt hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng hình tam giác Đường tia sáng đơn sắc qua lăng kính – Ta khảo sát đường tia sáng tiết diện thẳng ABC lăng kính – Nói chung, tia sáng qua lăng kính bò khúc xạ tia ló bò lệch phía đáy nhiều so với tia tới Góc lệch tia sáng đơn sắc qua lăng kính Góc lệch D tia ló tia tới góc hợp phương A tia tới tia ló, (xác đònh theo góc nhỏ hai ủửụứng thaỳng) Các công thức lăng kính: D i1 I i r2 J r1  sin i1 n sin r1 R  sin i n sin r S 2 Điều kiện để có tia ló B  C  A r1  r2  D i1  i2  A  A 2igh   i i0  sin i n sin( A   )  Khi tia s¸ng cã gãc lƯch cùc tiÓu: r1 = r2 = A/2 i1 = i2 =i suy ra: Dmin 2i  A Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 Khi goùc lệch đạt cực tiểu: Tia ló tia tới đối xứng qua mặt phẳng phân giác góc chiết quang A D A A n sin Khi goùc lệch đạt cực tiểu Dmin : sin 2 * Nếu A, i1 100 góc lệch D  A(n  1) THẤU KÍNH MỎNG Đònh nghóa Thấu kính khối chất suốt giới hạn hai mặt cong, thường hai mặt cầu Một hai mặt mặt phẳng Thấu kính mỏng thấu kính có khoảng cách O 1O2 hai chỏm cầu nhỏ so với bán kính R1 R2 mặt cầu Phân loại Có hai loại: – Thấu kính rìa mỏng gọi thấu kính (a) hội tụ (b) – Thấu kính rìa dày gọi thấu kính F O F/ phân kì Đường thẳng nối tâm hai chỏm cầu gọi trục (c) thấu kính (Hình 36) Coi O1  O2  O gọi quang tâm thấu kính Tiêu điểm – Với thấu kính hội tụ: Chùm tia ló hội tụ điểm F / trục F/ gọi tiêu điểm thấu kính hội tụ – Với thấu kính phân kì: Chùm tia ló không hội tụ thực mà có đường kéo dài chúng cắt điểm F / trục F/ gọi tiêu điểm thấu kính phân kì Mỗi thấu kính mỏng có hai tiêu điểm nằm đối xứng qua quang tâm Một tiêu điểm gọi tiêu điểm vật (F), tiêu điểm lại gọi tiêu điểm ảnh (F/) Tiêu cự Khoảng cách f từ quang tâm đến tiêu điểm gọi tiêu cự thấu kính: f = OF = OF/ Trục phụ, tiêu điểm phụ tiêu diện – Mọi đường thẳng qua quang tâm O không trùng với trục gọi trục phụ – Giao điểm trục phụ với tiêu diện gọi tiêu điểm phụ ứng với trục phụ – Có vô số tiêu điểm phụ, chúng nằm mặt phẳng vuông góc với trục chính, tiêu điểm Mặt phẳng gọi tiêu diện thấu kính Mỗi thấu kính có hai tiêu diện nằm hai bên quang taâm Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 10 Đường tia sáng qua thấu kính hội tụ Các tia sáng qua thấu kính hội tụ bò khúc xạ ló khỏi thấu kính Có tia sáng thường gặp (Hình 36): – Tia tới (a) song song với trục chính, cho tia ló qua tiêu điểm ảnh – Tia tới (b) qua tiêu điểm vật, cho tia ló song song với trục – Tia tới (c) qua quang tâm cho tia ló truyền thẳng Đường tia sáng qua thấu kính phân kì Các tia sáng qua thấu kính phân kì bò khúc xạ ló khỏi thấu kính Có tia sáng thường gặp (Hình 37): – Tia tới (a) song song với trục chính, cho tia ló có đường kéo dài qua tiêu điểm ảnh (a) – Tia tới (b) hướng tới tiêu điểm vật, cho tia ló song song với trục – Tia tới (c) qua quang tâm cho tia ló truyền O F F/ thẳng (c) Quá trình tạo ảnh qua thấu kính hội tụ Vật thật ảo thường cho ảnh thật, có (b) (Hình 37) trường hợp vật thật nằm khoảng từ O đến F cho ảnh ảo Quá trình tạo ảnh qua thấu kính phân kì Vật thật ảo thường cho ảnh ảo, có trường hợp vật ảo nằm khoảng từ O đến F cho ảnh thật 1 d  f d d    / suy f  10 Công thức thấu kính ; d ; f d d d  f d  d d f d d f Công thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì 11 Độ phóng đại ảnh Độ phóng đại ảnh tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: A' B' d  f f d  f k     d d f f  d f AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trò tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật – Công thức tính độ tụ thấu kính theo bán kính cong mặt chiết suất thấu kính:  1 n  (  1)   f n  R1 R2  Trong đó, n chiết suất đối chất làm thấu kính, n’ chiết mơi trường đặt thấu kính R1 R2 bán kính hai mặt thấu kính với qui ước: Mặt lõm: R > ; Mặt lồi: R < ; Mặt phaúng: R =  D Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 11 MẮT_CÁC TẬT CỦA MẮT a/ Đònh nghóa phương diện quang hình học, mắt giống máy ảnh, cho ảnh thật nhỏ vật võng mạc b/ cấu tạo thủy tinh thể: Bộ phận chính: thấu kính hội tụ có tiêu cự f  thay đổi võng mạc:  ảnh, sát dáy mắt nơi tập trung tế bào  nhạy sáng dầu dây thần kinh thò giác Trên võng mạc có điển vàng V nhạy sáng Đặc điểm: d’ = OV = không đổi: để nhìn vật khoảng cách  khác (d thay đổi) => f thay đổi (mắt phải điều tiết ) d/ Sự điều tiết mắt – điểm cực viễn Cv- điểm cực cận Cc Sự điều tiết  Sự thay đổi độ cong thủy tinh thể (và thay đổi độ tụ hay tiêu cự nó) để làm cho ảnh vật cần quan sát lên võng mạc gọi điều tiết Điểm cực viễn Cv  Điểm xa trục mắt mà đặt vật mắt thấy rõ mà không cần điều tiết ( f = fmax) Điểm cực cận Cc  Điểm gần trục mắt mà đặt vật mắt thấy rõ điều tiết tối đa ( f = fmin) Khoảng cách từ điểm cực cận Cc đến cực viễn Cv : Gọi giới hạn thấy rõ mắt - Mắt thường : fmax = OV, OCc = Đ = 25 cm; OCv = � e/ Góc vật suất phân ly mắt  Góc trông vật : tg AB l  = góc trông vật ; AB: kích thườc vật ; l = AO = khỏang cách từ vật tới quang tâm O mắt - Năng suất phân ly mắt Là góc trông vật nhỏ  hai điểm A B mà mắt phân biệt hai điểm  �1' � rad 3500 - lưu ảnh võng mạc thời gian �0,1s để võng mạc hồi phục lại sau tắt ánh sáng kích thích Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 12 Các tật mắt – Cách sửa a Cận thò mắt không điều tiết có tiêu điểm nằm trước võng mạc fmax < OC; OCc< Đ ; OCv < � => Dcận > Dthường - Sửa tật : nhìn xa mắt thường : phải đeo thấu kính phân kỳ cho ảnh vật �qua kính lên điểm cực viễn mắt AB  kính   AB 1 1 DV      d   (OCV  ) d  f d d   OCV   l = OO’= khỏang cách từ kính đến mắt, đeo sát mắt l =0 fk = -OV b Viễn thò Là mắt không điề tiết có tiêu điểm nằm sau võng mạc fmax >OV; OCc > Đ ; OCv : ảo sau mắt => Dviễn < Dthường Sửa tật : cách : + Đeo thấu kính hội tụ để nhìn xa vô cực mắt thương mà không cần điều tiết(khó thực hiện) + Đeo thấu kính hội tụ để nhìn gần mắt thường cách mắt 25cm (đây cách thương dùng ) AB  kính   AB 1 1 DC      d 0,25 d   (OCC  ) f d d   OCC   KÍNH LÚP a/ Đònh nhgóa: Là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt trông việc quang sát vật nhỏ Nó có tác dụng làm tăng góc trông ảnh cách tạo ảnh ảo, lớn vật nằm trông giới hạn nhìn thấy rõ mắt b/ cấu tạo Gồm thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn(cỡ vài cm) c/ cách ngắm chừng kínhOk matO � A2 B2 AB ���� A1B1 ��� d1 d1’ d2 d2’ d1 < O’F ; d1’ nằm giới hạn nhìn rõ mắt: d1 + d1’ = OKO ; d2’ = OV 1   ' f K d1 d1  Ngắm chừng cực cận Điều chỉnh để ảnh A 1B1 ảnh ảo hiệm CC : d1’ = - (OCC - l) (l laø khoảng cách vò trí đặt kính mắt) AB  kính   AB d d   (OCC  ) DC  1 1     f d d  d OCC    Ngắm chừng CV Điều chỉnh để ảnh A1B1 ảnh ảo hiệm CV : d1’ = - (OCV - l) Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 13 AB  kính   AB d   (OCV  ) d DV  1 1     f d d  d OCV   d/ Độ bội giác kính lúp * Đònh nghóa: Độ bội giác G dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt tỉ số góc trông ảnh  vật qua dụng cụ quang học với góc trông trực tiếp  vật đặt vật điểm cực cận mắt  tan  G  (vì góc   nhoû)  tan  Với: tg  AB Đ * Độ bội giác kính lúp: Gọi l khoảng cách từ mắt đến kính d’ khoảng cách từ ảnh A’B’ đến kính (d’ < 0), ta có : tg  A 'B' A 'B'  OA d'  l tg A 'B' Ñ suy ra: G  tg  AB d'  l G =k Hay: Ñ d' +l (1) k độ phóng đại ảnh - Khi ngắm chừng cực cận: d'  l Đ đó: GC kC   d d - Khi ngắm chừng cực viễn: d    OCV đó: GV   d Đ  d OCV - Khi ngắm chừng vô cực: ảnh A’B’ vô cực, AB CC nên: tg  AB AB  OF f Suy ra: G   Ñ f G có giá trị từ 2,5 đến 25 ngắm chừng vô cực + Mắt điều tiết + Độ bội giác kính lúp không phụ thuộc vào vò trí đặt mắt Giá trò G�được ghi vành kính: X2,5 ; X5 Lưu ý: - Với l khoảng cách từ mắt tới kính lúp khi: ≤ l < f  GC > GV l=f  GC = GV Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 14 l>f - Trên vành kính thường ghi giá trị G� = Ví dụ: Ghi X10 G� =  GC < GV 25 f (cm) 25 = 10 � f = 2,5cm f (cm) KÍNH HIỂN VI a) Định nghĩa: Kính hiển vi dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật nhỏ, với độ bội giác lớn lơn nhiều so với độ bội giác kính lúp b) Cấu tạo: Có hai phận chính: - Vật kính O1 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài mm), dùng để tạo ảnh thật lớn vật cần quan sát - Thị kính O2 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm), dùng kính lúp để quan sát ảnh thật nói Hai kính có trục trùng khoảng cách chúng không đổi Bộ phận tụ sáng dùng để chiếu sáng vật cần quan sát d) Độ bội giác kính ngắm chừng vơ cực: - Ta có: tg  Do đó: G  Hay A 1B1 A 1B1 AB  tg = O2F2 f2 � tg A 1B1 Ñ  x tg AB f2 (1) G k1  G2 Độ bội giác G kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vơ cực tích độ phóng đại k ảnh A1B1 qua vật kính với độ bội giác G2 thị kính Hay G  .Ñ f1.f2 Với:  = F1/ F2 gọi độ dài quang học kính hiển vi Người ta thường lấy Đ = 25cm KÍNH THIÊN VĂN a) Định nghĩa: Kính thiên văn dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trơng ảnh vật xa (các thiên thể) b) Cấu tạo: Có hai phận chính: - Vật kính O1: thấu kính hội tụ có tiêu cự dài (vài m) - Thị kính O2: thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) Hai kính lắp trục, khoảng cách chúng thay đổi c) Độ bội giác kính ngắm chừng vô cực: - Trong cách ngắm chừng vô cực, người quan sát điều chỉnh để ảnh A1B2 vơ cực Lúc Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 15 tg  A 1B1 A 1B1 tg  f2 f1 Do đó, độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực : G  tg f1  tg0 f2 Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật 11 16 ... A1B2 vô cực Lúc Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật Lý 11 15 tg  A 1B1 A 1B1 tg  f2 f1 Do đó, độ bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực : G  tg f1  tg0 f2 Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật Lý. .. n sin( A   )  Khi tia s¸ng cã gãc lƯch cùc tiĨu: r1 = r2 = A /2 i1 = i2 =i suy ra: Dmin 2i  A Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật Lý 11 Khi góc lệch đạt cực tiểu: Tia ló tia tới đối xứng qua mặt... GC > GV l=f  GC = GV Tài Liệu Học Tập Học Kỳ – Vật Lý 11 14 l>f - Trên vành kính thường ghi giá trị G� = Ví dụ: Ghi X10 G� =  GC < GV 25 f (cm) 25 = 10 � f = 2, 5cm f (cm) KÍNH HIỂN VI a) Định
- Xem thêm -

Xem thêm: đề cương lý 11 học kỳ 2, đề cương lý 11 học kỳ 2, I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay