Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 19:26

Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến khi giao cho người nhận) Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến khi giao cho người nhận) Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản t ại thời điểm địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến giao cho người nhận) Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểm địa điểm nơi giao tài sản; (SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến giao cho người nhận) Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểm địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến giao cho người nhận) Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại tài sản vận chuyển tính giá trị tài sản thời điểm t ại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts đến giao cho người nhận)
- Xem thêm -

Xem thêm: Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản, Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay