Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện

1 4 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:54

Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật) Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật)
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện, Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện, Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay