Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự

1 6 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:53

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các công việc của công ty)Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các công việc của công ty) Gi ủy quy ền h ợp đồ n g ủy quy ền đề u h ợp đồ n g dân s ự? (SAI thông th ng h ợp đồ n g ủy quy ền ph ải có s ựth ống nh ất ý ch ỉ c bên phát sinh theo quan h ệds, gi ủy quy ền phát sinh theo quan h ệhành VD giám đố c ủy quy ền cho phó giám đố c th ực hi ện công vi ệc c công ty)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự, Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự, Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay