Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:50

Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược;(SAI biện pháp kí cược chỉ áp dụng đối với hợp đồng thuê động sản, nhưng hợp đồng thuê có thể áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên chủ thể) Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược;(SAI biện pháp kí cược chỉ áp dụng đối với hợp đồng thuê động sản, nhưng hợp đồng thuê có thể áp dụng nhiều biện pháp bảo đảm khác nhau phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên chủ thể) Bi ện pháp b ảo đả m cho h ợp đồ n g thuê ch ỉ th ểlà c ợ c ; (SAI bi ện pháp kí c ợ c ch ỉ áp d ụng đố i v ới h ợp đồ n g thuê độn g s ản, nh ưng h ợp đồn g thuê th ểáp d ụng nhi ều bi ện pháp b ảo đảm khác ph ụthu ộc vào th ỏa thu ận c bên ch ủth ể)
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược, Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay