Khi hợp đồng thuê mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực

1 1 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:49

Khi hợp đồng thuê, mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực;(ĐÚNG điều khoản cơ bán là điều khoản bắt buộc với mọi hợp đồng, nếu thiếu 1 trong các điều khoản cơ bản hợp đồng sẽ ko phát sinh hiệu lực pháp luật)Khi hợp đồng thuê, mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực;(ĐÚNG điều khoản cơ bán là điều khoản bắt buộc với mọi hợp đồng, nếu thiếu 1 trong các điều khoản cơ bản hợp đồng sẽ ko phát sinh hiệu lực pháp luật)
- Xem thêm -

Xem thêm: Khi hợp đồng thuê mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực, Khi hợp đồng thuê mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay