Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 18:42

Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho;(Đúng tuy 2 bên có thể thỏa thuận nhưng quyền quyết định cuối cùng về điều kiện là do bên tặng cho đưa ra nên nó được xác định là ý chí đơn phương của bên tặng cho)Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho;(Đúng tuy 2 bên có thể thỏa thuận nhưng quyền quyết định cuối cùng về điều kiện là do bên tặng cho đưa ra nên nó được xác định là ý chí đơn phương của bên tặng cho) Đi ều ki ện h ợp đồn g t ặng cho ều ki ện khơng ph ải k ết qu ảth ỏa thu ận ý chí đơn ph ương c ủabeen t ặng cho;( Đ úng bên th ểth ỏa thu ận nh ưng quy ền quy ết đị nh cu ối v ềđi ều ki ện bên t ặng cho đư a nên xác định ý chí đơn ph ương c bên t ặng cho)
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho, Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho, Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay