Quản lý và sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh thái nguyên

128 13 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 16:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHINH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA NHẰM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ CHINH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA NHẰM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Tiến Long THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tôi, hướng dẫn giảng viên TS Nguyễn Tiến Long Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác thể đầy đủ phần danh mục tài liệu tham khảo, tác giả tuân thủ theo quy định trích dẫn nguồn tài liệu Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng, kết luận văn Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Chinh Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu; Phòng quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế thầy, cô giáo Trường Đại học Kinh tế QTKD Thái Nguyên, tận tình truyền đạt cho em kiến thức quý báu chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý kinh tế thời gian học tập nghiên cứu, đặc biệt thầy giáo TS Nguyễn Tiến Long người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực Luận văn tốt nghiệp Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện giúp đỡ em sưu tầm tài liệu tham gia đóng góp ý kiến chun mơn q trình nghiên cứu Tác giả luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: DỤNG VỐN ODA NHẰM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG 1.1 Lý luận chung quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.1 Khái niệm quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.2 Đặc điểm quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.3 Vai trò quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 10 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 11 1.1.5 Nội dung quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 14 1.2 Cơ sở thực tiễn quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng sở địa phương nước 19 1.2.1 Kinh nghiệm tỉnh, thành phố Việt Nam 19 1.2.2 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Nguyên quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 25 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chương 2: 27 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 27 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.2 Cách tiếp cận nghiên cứu 27 2.3 Phương pháp nghiên cứu 28 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu 28 2.3.2 Phương pháp xử lý thông tin, số liệu 29 2.3.3 Phương pháp phân tích thơng tin 29 triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 29 2.4.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng vốn ODA 29 2.4.2 Nhóm tiêu yếu tố tác động tới quản lý sử dụng vốn ODA nhằm đầu tư phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên 31 Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN ODA NHẰM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2011- 2014 35 3.1 Khái quát chung tỉnh Thái Nguyên 35 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 35 3.1.2 Dân số lao động 38 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 39 3.2 Thực trạng quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.1 Thực trạng quản lý phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 41 3.2.2 Thực trạng quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011- 2014 45 3.3 Những yếu tố tác động tới quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên 58 3.3.1 Nhóm yếu tố chế sách 58 3.3.2 Nhóm yếu tố nguồn nhân lực 58 3.3.3 Nhóm yếu tố bối cảnh tỉnh, nước quốc tế 59 3.3.4 Nhóm yếu tố khác 60 3.4 Đánh giá chung quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên, 2011 - 2014 60 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.4.1 Những kết đạt 60 3.4.2 Những hạn chế, bất cập quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 63 3.4.3 Những nguyên nhân hạn chế, bất cập quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 64 Chương 4: DỤNG VỐN ODA NHẰM PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG Ở TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2020 67 4.1 Bối cạnh tỉnh tác động đến quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên 67 67 68 4.2 Quan điểm, định hướng mục tiêu hoàn thiện quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 69 4.2.1 Quan điểm 69 4.2.2 Định hướng 70 4.2.3 Mục tiêu 75 4.2.4 Dự báo vốn ODA cho phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 75 4.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 77 4.3.1 Thống quan điểm cho cá nhân, tổ chức thực 77 4.3.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng vốn ODA 77 4.3.3 Thực quy chế phân cấp quản lý dự án ODA 78 4.3.4 Kiện toàn ban quản lý dự án ODA 78 4.3.5 Hồn thiện cơng tác bồi thường giải phóng mặt 79 4.3.6 Hoàn thiện thể chế quản lý thực dự án ODA 80 4.3.7 Tăng cường lực quản lý thực dự án 81 4.3.8 Tăng cường lực phòng chun mơn thuộc sở, ban ngành có liên quan 82 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3.9 Thiết lập chế nguồn vốn đối ứng tăng cường kiểm sốt chất lượng cơng trình đánh giá sau dự án 82 4.4 Kiến nghị 85 4.4.1 Một số kiến nghị Chính phủ 85 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 91 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa BQLDA Ban quản lý dự án GPMB Giải phóng mặt GRDP Tổng sản phẩm địa bàn JBIC Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản KCHT Kết cấu hạ tầng KTXH Kinh tế xã hội ODA Hỗ trợ phát triển thức OECD Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển OECF Quỹ hợp tác kinh tế hải ngoại Nhật Bản UBND Uỷ ban nhân dân USD Đô la Mỹ TD&MNPB Trung du miền núi phía Bắc TĐC Tái định cư Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 21 Website Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ) STT I /QĐ-TTg Tên dự án Công nghiệp - thương mại Hạ tầng Khu Công nghiệp Điềm Thụy huyện Phú Bình, KCN Sơng Cơng I, KCN Nam Phổ Yên Dự án đầu tư cung cấp điện cho xóm, chưa có điện địa bàn tỉnh Thái Nguyên Đầu tư xây dựng chợ đầu mối, chợ nông thôn Đầu tư sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Hạ tầng KCN Công nghệ cao thành phố Thái Nguyên Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên 11 Tổ hợp công nghiệp - nơng nghiệp, thị dịch vụ n Bình 16 Trung tâm Hội chợ triển lãm vùng Việt Bắc 19 Các dự án chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, đồ uống 20 Các dự án công nghiệp chế tạo máy, điện tử, gia công kim loại khí lắp ráp 21 Các dự án chế biến sâu khoáng sản địa bàn tỉnh 22 Các dự án sản xuất vật liệu xây dựng 23 Các dự án luyện kim, sản xuất kim loại 24 Các dự án sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, y tế, chăm sóc sức khỏe 25 Các dự án sản xuất hàng tiêu dùng 26 Các dự án trung tâm thương mại, siêu thị II Nông, lâm nghiệp, thủy lợi Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 STT Tên dự án Dự án đầu tư phát triển giống nông lâm nghiệp thủy sản chất lượng cao Các dự án bảo vệ phát triển rừng Xây mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi địa bàn tỉnh Các dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp cơng trình thủy lợi, đảm bảo an toàn hồ đập Các dự án áp dụng tiến khoa học công nghệ tạo giá trị gia tăng cao tính đơn vị diện tích đất nông nghiệp Các dự án sản xuất, chế biến rau an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap Các dự án đầu tư phát triển nâng cao chất lượng chè địa bàn tỉnh Các dự án chăn nuôi gia súc, gia cẩm, thủy sản giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Các dự án trồng rừng gỗ xây dựng gia dụng, gỗ nguyên liệu giấy, nguyên liệu ván nhân tạo 11 Kè sông Cầu khu vực thành phố Thái Nguyên 13 Hồ Khuôn Nhà huyện Định Hóa 14 Hồ Khn Tát huyện Định Hóa 15 Hồ Văn Hán huyện Đồng Hỷ III Giao thông vận tải Dự án Đường Quốc lộ mới, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới, Bắc Kạn Dự án nâng cấp đường Quốc lộ cũ (Đoạn từ cầu Đa Phúc đến thành phố Thái Nguyên) Xây dựng mở rộng, nâng cấp tuyến đường quốc lộ đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III Đường vành đai (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên) Đường giao thông kết nối khu cơng nghiệp n Bình, Điềm Thụy với đường Quốc lộ Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã Cụm cảng Đa Phúc Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 STT 10 IV Tên dự án Xây dựng 04 cầu qua sông Cầu: cầu Bến Tượng, cầu Quang Vinh, cầu Thù Lâm, cầu Bến Huống Đường vành đai 1, đường vành đai thành phố Thái Nguyên Xây dựng bến xe khách, xe buýt, trạm nghỉ xe khách đường dài địa bàn tỉnh Giáo dục - đào tạo dạy nghề Dự án Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên Trường THPT Chuyên Thái Nguyên Dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh huyện Dự án đầu tư xây dựng mới, hoàn thiện, nâng cấp Trường PTTH, THCS địa bàn tỉnh Xây dựng hoàn thiện sở vật chất Trường Tiểu học, mầm non Tiếp tục đầu tư xây dựng Đại học Thái Nguyên Trường Đại học Việt Bắc Nâng cấp trường cao đẳng lên đại học V Y tế Các dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nâng cấp Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện Các dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện nâng cấp Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế huyện, thành phố, thị xã Các dự án hoàn thiện nâng cấp Trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa trung ương Thái Nguyên Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên Khu dưỡng lão chất lượng cao VI Xã hội - Môi trường Các dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm thuộc lĩnh vực xã hội Nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải rác thải y tế Bệnh viện Trung tâm y tế Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 STT Tên dự án Nhà máy xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp Dự án tái chế rác thải theo công nghệ đại VII Hạ tầng thị - cấp nước Hệ thống thoát nước xử lý nước thải thành phố Thái Ngun (trung tâm phía Bắc) Hệ thống nước xử lý nước thải trung tâm phía Nam thành phố Thái Nguyên Hệ thống cấp nước huyện, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung Các dự án cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn Xây dựng dự án bãi chứa xử lý nước thải, chất thải huyện, thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung Xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư tập trung Hồ điều hòa Xương Rồng khu thị hồ điều hòa Xương Rồng thành phố Thái Nguyên Dự án chỉnh trang sông Cầu gắn với xây dựng Khu đô thị Đồng Bẩm thành phố Thái Nguyên Các khu nhà dành cho người có thu nhập thấp 10 Các khu nhà công nhân khu công nghiệp 11 Khu thị phía Tây thành phố Thái Ngun 12 Khu đô thị sinh viên thành phố Thái Nguyên 13 Hạ tầng đô thị thị xã Núi Cốc 14 Hạ tầng đô thị thị xã Phổ Yên VIII Văn hóa - Thể thao - Du lịch Khu di tích lịch sử, sinh thái ATK Định Hóa Hạ tầng khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc Xây dựng trung tâm văn hóa sân vận động huyện, xã Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 STT Tên dự án Nâng cấp đường vào khu du lịch địa bàn tỉnh Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, cơng trình văn hóa vật thể, phi vật thể địa bàn tỉnh Xây dựng trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh Các dự án phát triển khai thác khu du lịch hồ Núi Cốc, hồ Suối Lạnh quần thể ATK theo hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với du lịch lịch sử du lịch sinh thái Xây dựng trung tâm đua thuyền Các dự án sân golf trường đua ngựa 10 Dự án Trung tâm hội nghị Văn hoá vùng Việt Bắc 11 Dự án Nhà hát ca múa dân gian Việt Bắc IX Khoa học công nghệ - Thông tin truyền thông Đầu tư mở rộng Cổng thông tin điện tử, phát triển 17 trang thông tin điện tử ngành ứng dụng dịch vụ công mức độ cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ hành cơng trực tuyến mức độ cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp sở, ban, ngành tích hợp Cổng thơng tin điện tử tỉnh Thái Nguyên Dự án xây dựng trung tâm liệu tỉnh Đầu tư xây dựng hoàn thiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thái Nguyên Đầu tư nâng cao tiềm lực hoạt động Trung tâm ứng dụng Chuyển giao công nghệ tỉnh Đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung X Quản lý nhà nước Dự án xây dựng trụ sở quan quản lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên (theo tiêu chuẩn định mức nhà nước) Dự án xây dựng trụ sở quan Đảng, quyền đồn thể cấp tỉnh, huyện, xã (theo tiêu chuẩn định mức nhà nước) Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 STT Tên dự án Dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thái Nguyên * Ghi chú: Về vị trí, quy mơ, diện tích đất sử dụng tổng mức đầu tư cơng trình, dự án nêu tính tốn, lựa chọn xác định cụ thể giai đoạn lập trình duyệt dự án đầu tư, tùy thuộc vào nhu cầu khả cân đối, huy động vốn đầu tư cho thời kỳ./ Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 PHỤ LỤC 2: PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM (Phục vụ cho việc làm Luận văn Thạc sỹ) Đề tài: Quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Chinh Lớp: QLKT-K10 Khoa: Sau đại học Trường: Đại học KT&QTKD TN Để giúp cho trình nghiên cứu Luận văn bám sát tình hình thực tế Tỉnh Thái Nguyên đưa phương hướng sát thực giải vấn đề, kính đề nghị Anh (Chị) vui lòng cho biết thơng tin sau: I Phần thông tin cá nhân Họ tên Anh(Chị): …………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………………………………………………… Nơi (Phường/Quận/Tỉnh):……………………………………………… II.Phần câu hỏi trắc nghiệm Khoanh tròn đáp án mà Anh (Chị) lựa chọn Câu 1: Theo Anh (Chị) cơng tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên hợp lý, khoa học đồng chưa? A Hợp lý B Khá hợp lý C Không hợp lý Câu 2: Anh (Chị) đánh giá việc quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Ngun cơng bố, dàng tiếp cận thông tin không? A Dễ dàng nắm thơng tin B Khó tìm kiếm thơng tin Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ C Không nắm thông tin Câu 3: Anh (Chị) đánh giá việc đưa lĩnh vực KCHT ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA tỉnh Thái Nguyên hợp lý đồng chưa? A Hợp lý đồng B Còn số bất cập C Chưa hợp lý, đồng Câu 4: Theo Anh (Chị) việc giải phóng mặt tái định cư tỉnh Thái Nguyên để thực dự án phát triển KCHT hợp lý người dân chưa? A Hợp lý B Vẫn bất cập C Không hợp lý Câu 5: Anh (Chị) đánh giá dự án phát triển KCHT sử dụng vốn ODA tỉnh thực có tiến độ hay không? A Tất tiến độ B Một số chậm tiến độ B Hầu hết chậm tiến độ Câu 6: Anh (Chị) đánh giá lực quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên nào? A Năng lực tốt B Năng lực bình thường C Năng lực yếu, Câu 7: Theo Anh (Chị) yếu tố sau tác động tới công tác quản lý sử dụng vốn ODA cho phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên? (Đánh giá cách cho điểm từ đến tường ứng với tác động nhiều đến khơng tác động) Cơ chế sách nước Bối cảnh kinh tế ngồi nước Bối cảnh trị ngồi nước Quy hoạch KCHT địa phương Ban quản lý dự án Câu 8: Anh (Chị) đánh giá hiệu cơng trình KCHT đưa vào sử dụng nào? A Đem lại hiệu cao, chất lượng công trình tốt B Hiệu tốt, chất lượng cơng trình bình thường C Hiệu tốt, chất lượng cơng trình D Hiệu bình thường, chất lượng cơng trình E Khơng hiệu quả, chất lượng cơng trình Câu 9: Theo Anh (Chị) công tác giám sát, đánh giá dự án KCHT sử dụng vốn ODA tỉnh Thái Nguyên hiệu chưa? Nếu chưa, Anh (Chị) đưa suy nghĩ vấn đề ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 10: Theo Anh (Chị), dự án sử dụng vốn ODA để phát triển KCHT tỉnh Thái Ngun có tình trạng tham nhũng hay khơng? Anh (Chị) đưa giải pháp để ngăn chặn tình trạng có ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Câu 11: Theo Anh (Chị), công tác quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên hiệu chưa? Nếu vấn đề tồn tại, Anh (Chị) đưa giải pháp để nâng cao hiệu công tác ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TỪ PHIẾU KHẢO SÁT Phiếu khảo sát phát tổng số 130 phiếu, thu 125 phiếu hợp lệ 125 phiếu, không hợp lệ phiếu Bảng 2.1: Kết điều tra từ phiếu khảo sát STT Nội dung Theo Anh (Chị) cơng tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Phương án trả lời Tỷ lệ trả lời (%) A Hợp lý 35 B Khá hợp lý 60 C Không hợp lý Nguyên hợp lý, khoa học đồng Anh (Chị) đánh giá việc quy hoạch phát A Dễ dàng 40 triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái B Khó tìm kiếm 50 Ngun cơng bố, dàng C Khơng nắm 10 tiếp cận thông tin không? Anh (Chị) đánh giá việc đưa A Hợp lý, đồng 35 lĩnh vực KCHT ưu tiên sử dụng nguồn B Còn số bất cập 55 vốn ODA tỉnh Thái Nguyên C Chưa hợp lý, đồng 10 hợp lý đồng chưa? Theo Anh (Chị) việc giải phóng mặt A Hợp lý 20 tái định cư tỉnh Thái B Vẫn bất cập 65 Nguyên để thực dự án phát C Không hợp lý 15 triển KCHT hợp lý người dân chưa? Anh (Chị) đánh giá dự án phát triển A Tất tiến độ KCHT sử dụng vốn ODA tỉnh B Một số chậm tiến độ 65 thực có tiến độ hay khơng? C Hầu hết chậm tiến độ 30 Anh (Chị) đánh giá lực quản lý A Năng lực tốt sử dụng vốn ODA cho dự án phát B Năng lực bình 55 101 STT Nội dung Phương án trả lời Tỷ lệ trả lời (%) triển KCHT tỉnh Thái Nguyên thường nào? C Năng lực yếu, 38 Theo Anh (Chị) yếu tố sau A Cơ chế sách 30 tác động nhiều tới công tác quản lý nước sử dụng vốn ODA cho phát triển B Bối cảnh kinh tế 10 KCHT tỉnh Thái Ngun? ngồi nước C Bối cảnh trị nước D Quy hoạch KCHT 40 địa phương E Ban quản lý dự án 17 Anh (Chị) đánh giá hiệu cơng trình A Đem lại hiệu KCHT đưa vào sử dụng cao, chất lượng cơng nào? trình tốt B Hiệu tốt, chất 50 lượng cơng trình bình thường 30 C Hiệu tốt, chất lượng cơng trình D Hiệu thường, chất 10 bình lượng cơng trình 10 E Khơng hiệu quả, chất 10 11 lượng Theo Anh (Chị) công tác giám sát, đánh A Hiệucơng trình giá dự án KCHT sử dụng vốn ODA 80 B Chưa hiệu tỉnh Thái Nguyên hiệu chưa? C Không hiệu 15 Theo Anh (Chị), dự án sử dụng vốn A Vẫn tồn ODA B Khơng có để phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên 100 có tình trạng tham nhũng hay khơng? Theo Anh (Chị), cơng tác quản lý sử dụng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN A Hiệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 STT Nội dung Phương án trả lời vốn ODA cho dự án phát triển KCHT B Chưa hiệu Tỷ lệ trả lời (%) 98 tỉnh Thái Nguyên hiệu chưa? Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 PHỤ LỤC 4: MẪU BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN (Phục vụ cho việc làm Luận văn Thạc sỹ) Đề tài: Quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên Xin chào ông (bà)! Xin cảm ơn ông (bà) xếp thời gian cho vấn số thông tin liên quan đến lực quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn Thạc sỹ Sau tơi xin hỏi ơng (bà) số câu hỏi sau: Câu 1: Ông (bà) công tác đâu giữ chức vụ gì? Cơng việc ơng (bà) làm có liên quan tới việc quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên không? Câu 2: Nếu công việc ông (bà) làm có liên quan tới công tác quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên liên quan nào? Câu 3: Theo ý kiến ông (bà), việc phát triển KCHT vốn ODA Thái Nguyên có quan trọng vấn đề ưu tiên hàng đầu không? Tại sao? Câu 4: Ông (bà) đánh công tác quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT Thái Nguyên? Và xin đưa nguyên nhân vấn đề tồn tại? Câu 5: Theo ông (bà), nâng cao lực quản lý sử dụng vốn ODA dự án phát triển KCHT Thái Ngun có cấp thiết khơng? Và xin cho ý kiến nhằm nâng cao lực này? Xin chân thành cảm ơn ơng (bà)! Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ TỪ VIỆC PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Với vấn thực với nhà quản trị khác giữ chức vụ quản lý phận khác khơng có phận phát triển dịch vụ GTGT Một số nội dung kết thu từ việc vấn chuyên gia sau: -Tất chuyên gia cho việc phát triển KCHT tỉnh Thái Nguyên vấn đề quan trọng nên ưu tiên hàng đầu tác động tích cực với phát triển toàn diện tỉnh kinh tế xã hội Và nguồn vốn ODA nguồn vốn quan trọng nên tập trung thu hút để đầu tư vào dự án phát triển KCHT tỉnh - Các chuyên gia cho công tác quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT nhiều bất cập tình hình chung tất địa phương nước ta không riêng Thái Nguyên Một số nguyên nhân chủ yếu mà chuyên gia đưa chế sách chưa đồng nước ta quốc tế, lực ban quản lý dự án chưa cao, biến động xấu kinh tế vấn đề tham nhũng dự án, -Vấn đề nâng cao lực quản lý sử dụng vốn ODA cho dự án phát triển KCHT Thái Nguyên cấp thiết phải thực cách dứt điểm, quán, chặt chẽ, hợp lý với quy định pháp luật Nhà nước Các chuyên gia đưa số định hướng giải pháp đồng chế sách, nghiên cứu kỹ lưỡng tránh rủi ro biến động kinh tế nâng cao hiệu công tác giám sát thi công, ... nghiên cứu vấn đề quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên; yếu tố ảnh hưởng đến quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung... TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG 1.1 Lý luận chung quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.1 Khái niệm quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.1.1 Một số khái niệm vốn. .. nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.1 Khái niệm quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.2 Đặc điểm quản lý sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng 1.1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý và sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh thái nguyên , Quản lý và sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh thái nguyên , Quản lý và sử dụng vốn ODA nhằm phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh thái nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay