Slide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinh

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 16:10

Slide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinhSlide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinh SINH HOẠT TỔ, NHĨM CHUN MƠN VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRẢI NGHIỆM Nghiên cứu kỹ nội dung video trả lời câu hỏi: 1.Bộ phận làm lạnh tủ lạnh gồm phận nào? Mô tả tính phận 2.Bộ phận thực nhiệm vụ làm cho nhiệt truyền từ nơi có nhiệt độ thấp sang nơi có nhiệt độ cao hơn? Tại sao? PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG  Mục đích hoạt động?  Nội dung hoạt động?  Dự kiến mức độ hoàn thành học sinh?  Những khó khăn học sinh?  Cách nhận xét, đánh giá kết hoạt động học sinh?  Cách tổ chức cho học sinh báo cáo, thảo luận?  Nội dung “chốt” giáo viên?  Những lực học sinh hình thành, phát triển thơng qua hoạt động học nói trên? Phẩm chất chủ yếu  Yêu nước: Yêu thiên nhiên, di sản, yêu người; tự hào bảo vệ thiên nhiên, di sản, người  Nhân ái: Yêu người, yêu đẹp, yêu thiện; tôn trọng khác biệt người, văn hóa; ghét xấu, ác; cảm thông, độ lượng; sẵn sàng học hỏi, hòa nhập giúp đỡ người  Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chăm làm, nhiệt tình tham gia cơng việc lớp, trường, gia đình, cộng đồng, có ý thức vượt khó cơng việc  Trung thực: Thật thà, thẳng học tập làm việc; tôn trọng lẽ phải; lên án gian lận  Trách nhiệm: Bảo vệ thân, gia đình, nhà trường, xã hội, mơi trường; không đổ lỗi cho người khác 2 Năng lực cốt lõi  Tự chủ tự học: Tự lực, tự khẳng định, tự định hướng, tự hoàn thiện  Giao tiếp hợp tác: Mục đích, nội dung, phương tiện, thái độ  Giải vấn đề sáng tạo: Phát hiện, giải pháp, thực thi  Năng lực ngơn ngữ: Tiếng Việt ngoại ngữ (Đọc, Nghe, Nói, Viết)  Năng lực toán học: Kiến thức, thao tác duy, sử dụng cơng cụ  Năng lực tìm hiểu tự nhiên xã hội: Kiến thức, khám phá, vận dụng  Năng lực công nghệ: Thiết kế, sử dụng, giao tiếp, đánh giá  Năng lực tin học: Thiết kế, sử dụng, giao tiếp, đánh giá  Năng lực thẩm mỹ: Nhận biết, phân tích, đánh giá, tái tạo, sáng tạo  Năng lực thể chất: Kiến thức, kỹ năng, tố chất, đánh giá Hoạt động học phát triển lực, phẩm chất TÌM TỊI, KHÁM PHÁ PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ (KHOA HỌC) THỰC TIỄN (CÔNG NGHỆ) TỐN HỌC GIẢI THÍCH, CẢI THIỆN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (KỸ THUẬT) CHƯƠNG TRÌNH (KIẾN THỨC) Hoạt động tìm hiểu thực tiễn (tự nhiên, xã hội)  Mục tiêu: Thu thập thông tin, phát vấn đề  Nội dung hoạt động: Tìm hiểu tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá tượng, sản phẩm, công nghệ  Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung hoạt động (Ghi chép thông tin tượng, sản phẩm, công nghệ; đánh giá, đặt câu hỏi tượng, sản phẩm, công nghệ)  Kỹ thuật tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (nội dung, phương tiện, cách thực hiện, yêu cầu sản phẩm phải hoàn thành); Học sinh thực nhiệm vụ (qua thực tế, tài liệu, video; cá nhân nhóm); Báo cáo, thảo luận (thời gian, địa điểm, cách thức); Phát hiện/phát biểu vấn đề (giáo viên hỗ trợ) Hoạt động tìm tòi, tiếp nhận kiến thức  Mục đích: Hình thành kiến thức  Nội dung: Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, tài liệu, thí nghiệm để tiếp nhận, hình thành kiến thức  Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Các mức độ hoàn thành nội dung hoạt động (Xác định ghi thông tin, liệu, giải thích, kiến thức mới)  Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (Nêu rõ u cầu đọc/nghe/nhìn/làm để xác định ghi thơng tin, liệu, giải thích, kiến thức mới); Học sinh nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu, làm thí nghiệm (cá nhân, nhóm); Báo cáo, thảo luận; Giáo viên điều hành, “chốt” kiến thức Hoạt động luyện tập, thực hành, thí nghiệm  Mục đích: Phát triển kỹ vận dụng kiến thức  Nội dung hoạt động: Trả lời câu hỏi, làm tập, thực hành, thí nghiệm  Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Các mức độ hoàn thành câu hỏi/bài tập/bài thực hành, thí nghiệm học sinh (đúng, sai, phương pháp giải, cách trình bày, làm thí nghiệm)  Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (hệ thống câu hỏi/bài tập/thực hành đủ dạng với số lượng tối thiểu); Học sinh trả lời câu hỏi, giải tập, thực hành, thí nghiệm; Báo cáo, thảo luận (lựa chọn học sinh/nhóm học sinh có kết khác để làm rõ kết phương pháp); Giáo vieenn nhận xét, đánh giá “chốt” phương pháp giải loại tập, thí nghiệm, thực hành Hoạt động vận dụng mở rộng  Mục đích: Vận dụng mở kiến thức thực tiễn  Nội dung hoạt động: Tìm hiểu, giải tình huống, vấn đề có liên quan sống  Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: Các báo cáo, trình chiếu, video, sưu tập tranh ảnh, đồ… khác học sinh việc thực nhiệm vụ giao  Cách thức tổ chức hoạt động: Giáo viên giao nhiệm vụ (mô tả rõ yêu cầu sản phẩm); Học sinh thực (theo nhóm cá nhân, ngồi học nhà); Báo cáo, thảo luận (bài báo cáo, trình chiếu, video…) theo hình thức phù hợp (trưng bày, triển lãm, sân khấu hóa, sinh hoạt lớp, đồn, đội); Giáo viên đánh giá, kết luận (có thể cho điểm) 4 Sinh hoạt tổ/nhóm chun mơn thiết kế HĐ họcTổ trưởng/nhóm trưởng phân cơng 01 giáo viên chuẩn bị Bài học minh họa để đưa tổ/nhóm chuyên môn thảo luận  Giáo viên phân công chuẩn bị trình bày Bài học minh họa trước tồn thể giáo viên tổ/nhóm, nêu rõ: - Bài họchoạt động? (thơng thường học có loại hoạt động nhiên tách riêng “Kiến thức mới”, “Luyện tập”, “Thực hành”) - Mỗi hoạt động nêu rõ: Mục tiêu, Nội dung hoạt động, Sự kiến sản phẩm hoạt động học sinh, Cách thức tổ chức hoạt độngTổ trưởng/nhóm trưởng điều hành thảo luận hoạt động để bổ sung, hoàn thiện, làm rõ về: - Mục tiêu hoạt động: thông tin, kiến thức, kỹ năng, lực - Nội dung hoạt động: mô tả rõ học sinh phải đọc, nghe, nhìn, làm gì? - Dự kiến sản phẩm hoạt động học sinh: mức độ hoàn thành - Cách thức tổ chức hoạt động: bước (Giao NV, HS làm, Báo cáo, Kết luận) Dự giờ, quan sát hoạt động học sinh  Vị trí đứng dự giờ: thuận tiện cho việc quan sát hoạt động học sinh; thấy nét mặt học sinh; nhìn ghi học sinh; nghe học sinh thảo luận với  Quan sát ghi chép: - Hành động tiếp nhận nhiệm vụ học sinh nào? Những biểu chứng tỏ học sinh hiểu/chưa hiểu sẵn sàng/chưa sẵn sàng thực nhiệm vụ? - Hành động học sinh thực nhiệm vụ: nói, nghe, ghi, làm gì? - Lời nói, hành động trình bày kết thảo luận; nghe, ghi trình báo cáo, thảo luận? - Nghe, ghi giáo viên nhận xét, đánh giá, kết luận? Phân tích hoạt động học học sinhTổ trưởng, nhóm trưởng yêu cầu giáo viên dạy minh họa tự nhận định được/chưa họcTổ trưởng, nhóm trưởng điều hành thảo luận hoạt động học học theo bước sau: - Bước 1: Mô tả hành động học sinh Từng giáo viên nêu quan sát ghi Tổ trưởng, nhóm trưởng “chốt” lại - Bước 2: Thảo luận được/chưa dựa chứng hành động học sinh (ghi vào vở; trình bày, thảo luận được) Tổ trưởng, nhóm trưởng “chốt”, nhấn mạnh được/chưa - Bước 3: Thảo luận nguyên nhân được/chưa dựa mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động thực Tổ trưởng, nhóm trưởng “chốt” nguyên nhân - Bước 4: Thảo luận để bổ sung, hoàn thiện thêm Kế hoạch học Cách thức tổ chức hoạt động học học sinh (dựa nguyên nhân hạn chế xác định Tổ trưởng, nhóm trưởng kết luận, chuyển sang hoạt động TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... TÍCH HOẠT ĐỘNG  Mục đích hoạt động?  Nội dung hoạt động?  Dự kiến mức độ hoàn thành học sinh?  Những khó khăn học sinh?  Cách nhận xét, đánh giá kết hoạt động học sinh?  Cách tổ chức cho học. .. “Thực hành”) - Mỗi hoạt động nêu rõ: Mục tiêu, Nội dung hoạt động, Sự kiến sản phẩm hoạt động học sinh, Cách thức tổ chức hoạt động  Tổ trưởng /nhóm trưởng điều hành thảo luận hoạt động để bổ sung,... luận? Phân tích hoạt động học học sinh  Tổ trưởng, nhóm trưởng yêu cầu giáo viên dạy minh họa tự nhận định được/chưa học  Tổ trưởng, nhóm trưởng điều hành thảo luận hoạt động học học theo bước
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinh, Slide sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinh, Hoạt động học và phát triển năng lực, phẩm chất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay