Quản trị ngành công tác xã hội

47 18 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 15:30

Chương I: Khái quát quản trị công tác hội I - Khái niệm, mục đích, vai trò quản trị công tác hội Khái niệm quản trị cơng tác hội: Có nhiều tác giả đưa định nghĩa quản trị công tác hội : Theo Kidneigh, 1950, cho : “Quản trị cơng tác hội tiến trình chuyển đổi sách hội thành dịch vụ hội tiến trình chiều : (1) chuyển đổi sách thành dịch vụ hội cụ thể, (2) sử dụng kinh nghiệm để sửa đổi điều chỉnh sách” Duham mơ tả - Quản trị tiến trình “hỗ trợ tạo thuận lợi hoạt động cần thiết thứ yếu việc cung cấp trực tiếp dịch vụ sở hội” - Hoạt động quản trị bao gồm từ xác định chức sách, lãnh đạo điều hành đến hoạt động tác nghiệp thông thường lưu giữ hồ sơ kế toán” Stein cho định nghĩa quản trị nhiều, chấp nhận quan niệm coi “quản trị tiến trình xác định đạt tới mục tiêu tổ chức thông qua hệ thống phối hợp hợp tác nỗ lực” Trecker diễn dịch quản trị cơng tác hội “một tiến trình làm việc với người cách phát huy liên kết lực họ để họ sử dụng tài ngun sẵn có để thực mục đích cung cấp chương trình dịch vụ cần đến” Theo Walter Friedlander, quản trị công tác hội phương pháp công tác hội dựa vào nguyên tắc kỹ thuật khoa học quản trị nói chung đề cập đến cơng việc đặc thù công tác hội nhận diện giải vấn đề người thỏa mãn nhu cầu người.1 Như thấy Quản trị cơng tác hội phương pháp cơng tác hội có liên quan tới việc cung ứng phân phối nguồn tài nguyên hội giúp người đáp ứng nhu cầu họ phát huy tiềm thân Người ta cho chuyển đổi sách hội thành chương trình dịch vụ, nhà quản trị Friedlander, Walter (1958) Concepts and Methods of Social Work New Jersey: Prentice Hall Inc p.288 công tác hội áp dụng tổng hợp phương pháp cơng tác hội vào tiến trình quản trị Mục đích quản trị cơng tác hội: Cũng ngành khác, ngành công tác hội bao gồm sở, nơi có đội ngũ nhân viên hội chuyên nghiệp làm việc; nhà quản lý sở nầy phải sử dụng đến kiến thức quản trị để điều hành công việc có hiệu Quản trị cơng tác hội phương pháp quan trọng để tối đa hóa tính hiệu chương trình hoạt động cơng tác hội để giải vấn đề hội cải thiện điều kiện hội tốt Quản trị công tác hội cung cấp tảng để thực hành công tác hội liên quan đến chức sở hội Chất lượng thực hành công tác hội phần lớn phụ thuộc vào cách quản trị ngành cơng tác hội Vai trò quản trị cơng tác hội: Vai trò quản trị CTXH Hoạt động quản trị có cần thiết không? - Các hoạt động quản trị cần thiết, khơng có hoạt động quản trị tổ chức dẫn tới tình trạng mạnh người làm, lộn xộn theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Như hai người khiêng khúc gỗ hay chèo thuyền theo hai hướng khác Quản trị hoạt động cần thiết thực người kết hợp với tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung - Vai trò quản trị CTXH Quản trị phương pháp: Quản trị phương pháp giúp điều phối dễ dàng chức hoạt động sở phương pháp thực hành sở Xét khía cạnh Kỹ năng: kỹ soạn thảo văn bản, công văn, viết báo cáo ca, lưu trữ hồ sơ, kỹ giao tiếp khích lệ, kiểm sốt xung đột, lập mục tiêu, kế hoạch cho hoạt động quan, tuyển dụng bố trí nhân quan quan trọng - Vai trò quản trị CTXH Những người lãnh đạo giữ nhiều trọng trách quản trị Tuy nhiên, quản trị có hiệu quả, tất cán trực tiếp, ví dụ cán hội cá nhân, cán hội nhóm cán khác, cần tham gia tích cực vào tiến trình quản trị II - Nhà quản trị CTXH Chức năng, nhiệm vụ nhà quản trị CTXH a/ Chức năng: - Các nhân viên CTXH làm việc tổ chức XH - Các tổ chức xác định rõ ràng cách mà nhân viên CTXH làm việc - Nhân viên CTXH đào tạo chuyên nghiệp điều kiện để họ có định độc lập nhu cầu người sử dụng dịch vụ cách mà họ giúp đỡ - Nhân viên CTXH phải quảncông việc họ tổ chức môi trường xung quanh - Nhân viên CTXH phải quản lý nguồn lực có sẵn - Nhân viên CTXH có khả đảm nhiệm công việc thuộc nhà quản trị đào tạo chuyên nghiệp họ - Nhân viên CTXH chí có khả thiết kế dự án họ trở thành thành viên tổ chức phi phủ Nhiệm vụ: - Quảncông việc họ làm việc với khách hàng - Hiểu đảm đương vai trò họ nơi họ làm việc với vai trò nhà quản trị nhân viên - - Hiểu làm việc với môi trường tổ chức Những kiến thức, thái độ, hành động nhà quản trị CTXH Kiến thức nhà quản trị CTXH Biết MĐ, sách, DV tài nguyên sở Có kiến thức động thái hành vi người Có kiến thức tồn diện tài nguyên cộng đồng, đặc biệt tài nguyên có liên quan đến sở Am hiểu PP CTXH sử dụng sở Biết nguyên tắc, tiến trình KT QT Am hiểu lý thuyết tổ chức Biết tiến trình kỹ thuật lượng giá Thái độ Nhà quản trị: Tơn trọng chấp nhận tính cá biệt nhân viên Mong muốn tạo môi trường bầu khơng khí làm việc thân thiện đạt hiệu Ý thức tầm quan trọng giá trị Có tâm hồn thống mở dễ tiếp thu ý kiến việc Thừa nhận an sinh sở quan trọng nhân viên nào, kể nhà quản trị Hành động nhà quản trị CTXH Chấp nhận, Chăm sóc, Sáng tạo, Dân chủ hoá, Tin tưởng Sự chấp thuận, Duy trì cân thăng than, Hoạch định, Tổ chức, Đặt ưu tiên, Uỷ quyền, Tương tác với cộng đồng ngành khác, Ra định ,Tạo thuận lợi, Truyền thong, Đúng kế hoạch, Xây dựng, Động viên Những lực cần có nhà quản trị CTXH - Suy nghĩ vạch kế hoạch cách cụ thể - Đánh giá tính khả thi kế hoạch - Xem xét nhiều phương án khác để thực công việc - Lường trước đánh giá ảnh hưởng có định - Xếp đặt thứ tự ưu tiên - Ra định phù hợp, kịp thời - Xử lý đồng thời nhiều vai trò nhiệm vụ - Duy trì trạng thái cân cá nhân - Hiểu biết chức hệ thống hành chính, lý thuyết tổ chức sử dụng hiểu biết để đạt mục đích sở - Khiến người khác làm việc có suất, tận dụng tài cá nhân nhóm loại bỏ hạn chế họ - Sử dụng quyền ủy quyền cách hữu ích - Giao tiếp có hiệu với người - Hành động kiên III - Nguyên tắc hành động nhà quản trị CTXH Chấp nhận lẫn Nhà lãnh đạo nhân viên khuyến khích có trách nhiệm lẫn nhau, đối xử công bằng, phù hợp Mục đích sử dụng tốt tài nguyên lực cá nhân để giúp sở phân phối dịch vụ hiệu tối ưu Mọi nhân viên cần có đảm bảo quyền hạn trách nhiệm họ công việc nơi công sở Sự tham gia dân chủ Hoạt động CTXH nghề nhằm hỗ trợ cho đối tượng tự giúp Nhân viên CTXH phải trở thành phận quản trị CTXH Họ cần tham gia cách chủ động tự nguyện vào hoạt động chuyên môn với thẩm quyền cho phép Truyền thông cởi mở Trong sở, tổ chức, việc thành viên có truyền thơng tốt, cởi mở, thân thiện quan trọng, thúc đẩy cơng việc thực hiệu Họ chia sẻ ý kiến, cảm nghĩ khó khăn với nhân viên khác, lãnh đạo hành động chân thành cởi mở Truyền thông hai chiều tạo hệ thống vững cho phát triển hiệu hệ thống sách, dịch vụ thủ tục quản trị IV - Một số lý thuyết quản trị ứng dụng quản trị CTXH Lý thuyết quản trị thời Trung Hoa cổ đại 1.1 Quan điểm Đức trị Khổng Tử (551 - 479 TCN) - Quan niệm Đức sở quan trọng tạo nên tư tưởng đức trị Khổng Tử Khổng Tử coi đức gốc người, coi hiếu đễ gốc đức Quan niệm "đức" Khổng Tử "Luận ngữ" sâu sắc phong phú Đức không thiện đức mà chủ yếu hành động, lời nói đơi với việc làm Khổng Tử quan niệm đức với tài phải đôi với nhau, đức phải gốc Lòng tin mãnh liệt vào thiện đức người sở đường lối đức trị Khổng Tử Khổng Tử nhân vật lớn ảnh hưởng tới diện mạo phát triển số dân tộc Ở Tổ quốc ơng Khổng học có lúc bị đánh giá hệ tư tưởng bạo thủ người chịu trách nhiệm trì trệ mặt hội Trung Quốc Ở nước khác khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapor… Khổng giáo lại xem xét tảng văn hoá tinh thần tạo môi trường thuận lợi cho nghiệp công nghiệp hố quốc gia theo mơ hình hội ''ổn định, kỷ cương phát triển'' Sống hội nông nghiệp, sản xuất phát triển vào cuối đời Xuân Thu, đầy cảnh ''đại loạn'', ''vô đạo'', thân làm nhiều nghề ''bỉ lậu'' làm quan cai trị Khổng Tử nhận thức nhu cầu hồ bình, ổn định trật tự thịnh vượng hội thành viên Ơng khơng phải nhà cách mạng từ lên trên, ông muốn thực cải cách hội từ xuống, đường ''Đức trị'' hội lý tưởng mà Khổng Tử muốn xây dựng hội phong kiến có tơn ti, trật tự Từ Thiên Tử tới chư hầu lớn nhỏ, từ quý tộc tới bình dân có phận nấy, có quyền lợi nhiệm vụ sống hoà hảo với nhau, giúp đỡ nhau, hạng vua chúa, họ phải có bộn phận dưỡng dân, lo cho dân đủ ăn đủ mặc, bổn phẩn giáo dân cách nêu gương dậy lễ, nhạc, văn, đúc, bất đắc dĩ dùng hình pháp hội lấy gia đình làm sở hình mẫu, trọng hiếu để, u trẻ kính già Mọi người trọng tình cảm cơng bằng, khơng có người q nghèo q giàu; Người giàu khiêm tốn, giữ lễ, người nghèo lạc đạo - Học thuyết Nhân trị Khổng Tử học thuyết quản hội nhằm phát triển phẩm chất tốt đẹp người, lãnh đạo-cai trị họ theo nguyên tắc Đức trị: Người noi theo, kẻ tự giác tuân theo + Về đạo Nhân: '' Nhân yêu người'' Nhân giúp đỡ người khác thành cơng Nhưng Khổng Tự khơng nói đến tính nhân chung chung ơng coi nói đức tính nhà quản lý Nhân Nhân đạo coi người mình, giúp đỡ người khác, sống khơng làm hại người khác, sống thẳng, sống có đạo đức + Lễ: Là quy tắc chuẩn mực ứng xử người hội Cai trị lễ, lễ quy định danh phận thứ bậc người hội, điều chỉnh hành vi người quan hệ giao tiếp Tất người phải đối xử với theo lễ + Chính danh: Là xác định danh phận, vị trí người hội Mội người phải làm tròn bổn phận vai trò, trách nhiệm theo thứ bậc quy định Khơng tranh giành chiếm đoạt thứ Danh phải phù hợp với thực, ''danh có ngơn thuận'' Chỉ người cẩm quyền có nhân, họ thường xuyên phải tu dưỡng thân, tuân theo lễ, nêu gương sáng để cai trị thiên hạ, cảm hoá người Xây dựng thể chế nhà nước lý tưởng theo mô hình nhà Tây Chu trước đây: Vua sáng, tơi hiền; Vua quan tâm, chăm sóc dân cha 1.2 Quan điểm Pháp trị Hàn Phi Tử (280 - 233 TCN) Nội dung tư tưởng trị phân tích ưu điểm, hạn chế Quản Trọng, Ngô Khởi, Bạch Lý Hề, Thận Đáo tổng kết, hoàn thiện thành học thuyết pháp trị Học thuyết dựa nội dung ''pháp, thuật, thế'' Ơng đồng tình với Tn Tử cho rằng, người ta có tính ác, lý giải vấn đề lợi ích Việc cai trị phải vào lợi ích để thưởng hay phạt + Pháp: Luật vua ban ra, trăm quan giám sát, nhân dân thực Luật phải đắn phù hợp, công khai biết Tất mực thước, pháp luật mà làm hội ổn định +Thuật: Là nghệ thuật, thủ thuật trị nước vua phải cảnh giác với người xung quanh, biết sử dụng người lúc, chỗ, khả năng; Vua phải sáng suốt, không để lộ yêu ghét để quần thần lợi dụng Dùng thuật để biết rõ người kẻ gian, để điều khiển bề tơi thực chất thủ đoạn người làm vua để điều khiển quan lại, phải giữ gìn pháp luật tuân theo mệnh lệnh +Thế: Là uy quyền lực người làm vua Vua phải triệt để sử dụng quyền để trị nước Quyền lực phải tập trung tuyệt đối vào tay nhà Vua, không trao quyền cho ai, phải dùng pháp luật để củng cố quyền lực Nếu có pháp luật thuật mà thiếu quyền lực (thế) để cưỡng khơng thể cai trị + Pháp, thuật có quan hệ chặt chẽ cho nhau, bổ sung cho nhau, pháp trung tâm, thuật điều kiện để thực hành pháp luật + Thưởng, phạt công cụ để thi hành pháp luật Phạt nặng để răn đe kẻ xấ, thưởng hậu đê khuyến khích, động viên người làm việc Thưởng, phạt nghiêm minh, thoả đáng bảo vệ pháp luật + Phủ nhận thần quyền - Hạn chế: Lý luận quyền lực nhà nước (thế) đặt để bảo vệ người giàu, giai cấp địa chủ Khơng nhìn thấy khía cạnh vụ lợi, không thấy lý tưởng cao đẹp sẵn sàng hy sinh lý tưởng người có tâm có đức Q tuyệt đối hố pháp luật, không thấy công cụ khác kết hợp để trị nước, đạo đức Lý thuyết quản trị kinh điển Lý thuyết quản trị hành Max Weber (1864 - 1920) Weber đưa nguyên lý quản lý cho tư tưởng quản lý gồm: 1) Sự phân công lao động xác định rõ ràng thể chế hóa 2) Hình thành trật tự thứ bậc dựa dây chuyền huy 3) Tuyển chọn dựa lực nghề nghiệp qua thi sát hạch , qua trình độ , … 4) Cần định người quản lý 5) Cần tra lương xưng đáng cho hoạt động nhà quản lý 6) Người quản lý không nên người sở hữu đon vị mà điều hành 7) Hoạt động quản lý nhà quản lý phải tuân thủ chặt chẽ quy tắc , chuẩn mực va chịu kiểm tra Lý thuyết tâm lý - hội quản trị 3.1 Thuyết quan hệ người quản trị Elton Mayo a Vấn đề giải mâu thuẫn Theo quan điểm Follet, mâu thuẫn tranh chấp mà biểu khác biệt ý kiến, quan điểm Do đó, mâu thuẫn không xấu không tốt, quan trọng nhà quản lý sử dụng mâu thuẫn Từ cách nhìn nhận mâu thuẫn, Follet phương pháp giải mâu thuẫn áp chế, thỏa hiệp thống bà ủng hộ phương pháp thống Phương pháp thứ nhất: Áp chế Theo Follet, phương pháp dễ thực song làm cho người ta thỏa mãn lâu dài đem lại thắng lợi cho phía Phương pháp thứ hai: Thỏa hiệp Đây phương pháp mà hai phía phải thương lượng thứ để hòa bình lập lại, công việc tiếp tục Nhưng phương pháp giải tạm thời không muốn phải từ bỏ thứ họ tìm cách giành lại cách hay cách khác, lúc lúc khác Phương pháp thứ ba: Thống Tiền đề phương pháp khác biệt quan điểm thành viên có giá trị Tuy nhiên khác biệt gây mâu thuẫn phủ định lẫn song thống giải mâu thuẫn đem lại giá trị phụ trội lớn tổng giá trị thành viên Đây cách giải mâu thuẫn triệt để hiệu Cách thức giải mâu thuẫn theo Follet sau: Một, công khai khác biệt, mẫu thuẫn Hai, xác định đầy đủ yêu cầu, mong muốn hai phía (bao gồm nhu cầu bị che giấu) Ba, đánh giá xác định nhu cầu chung mà hai phía cần phải đạt tới thời điểm đó, điều gọi “Quy luật hồn cảnh” (Ví dụ thành viên tham gia vào tổ chức có mục tiêu, mục đích cá nhân khơng trùng lặp nhiên họ thống việc phải phấn đấu mục tiêu tổ chức) Tuy nhiên, việc giải mâu thuẫn thực tế không đơn giản vậy, Follet trở ngại trình giải mâu thuẫn như: thói quen tính áp chế tâm lý mong muốn giành quyền lực tuyệt đối cá nhân b Ra mệnh lệnh Follet phản đối phương pháp “cây gậy củ cà rốt” quan điểm sử dụng mệnh lệnh, thị từ xuống thuyết quản lý theo khoa học Việc thực mệnh lệnh khơng tốt có ngun nhân từ phía người mệnh lệnh người nhận lệnh ảnh hưởng yếu tố tâm lý, trước hết thói quen hai phía Từ đó, bà đưa cách thức thay đổi thói quen tạo môi trường tâm ly cho việc tiếp nhận mệnh lệnh việc: Kết hôn Ly hôn Ly thân Cặp đôi không kết hôn K.h Ld L.t Kết hôn nhiều lần Quan hệ gần gũi Người sống gia đình gần xung đột hợp xung đột xa cách cắt đứt, xa lạ Đồng tính luyến Ái nam nữ Lạm dụng tình dục > Người chăm sóc Sơ đồ phả hệ Gia đình (ví dụ) K.h K h 1959 1961 L.T 1999 Hoạt động cộng đồng địa phương S 1939 M 1989 K.h 1987 K.h 1996 L.h 1994 B sĩ nha khoa Những thơng tin diễn giải từ sơ đồ "Gia đình thân chủ" chúng tơi bao gồm Helen, Chris, Molly Brett Tất họ sống gia đình Helen kết với George cha Brett Molly vào năm 1987 George, nhân viên dịch vụ dân sự, phản bội vợ cặp vợ chồng ly dị vào năm 1994 Khơng có nhiều thơng tin gia đình George có liên hệ với Helen George Brett gần gũi với hàng tuần thường thăm Brett sinh năm 1987 gặp khó khăn, thường xuyên đến nhà cha George Helen bị sẩy thai vào năm 1991 Molly sinh năm 1993 Helen Chris kết hôn vào năm 1996 mang thai đứa họ với Helen Bác sỹ Nha Khoa Chris kỹ sư Hoàn cảnh Helen: Cha mẹ Helen Herman Joyce kết hôn vào năm 1959 Herman chết vào năm 1989 Herman người nghiện rượu Helen gần gũi với cha so với mẹ Joyce tích cực cộng đồng địa phương Helen có hai người anh song sinh trứng, Jason Jared Họ gần gũi với Hoàn cảnh Chris Cha mẹ Chris Sirus Mary kết hôn vào năm 1961, ly thân từ năm 1999 Sirus có vấn đề sức khỏe bệnh tiểu đường thường dựa vào Chris Em gái Chris, Anna, có quan hệ với Donna, điều làm xa cách với mẹ Mary Chris gần gũi với Anna * Sơ đồ sinh thái Là công cụ sử dụng để đánh giá chức gia đình xây dựng can thiệp điều trị Là đồ mô ranh giới bao quanh cá nhân, gia đình tổ chức hội môi trường hội xung quanh họ Bản đồ sinh thái mô sống gia đình thân chủ mối quan hệ gia đình họ với người ngồi gia đình Người ta thường sử dụng sơ đồ sinh thái để mô hình hố mối quan hệ thân chủ nguồn lực dịch vụ cộng đồng Khi phát chưa có mối liên hệ tổ chức dịch vụ cần có, NVXH cần tác động giới thiệu cho thân chủ biện hộ với đối tác, điều phối nguồn lực để thân chủ tiếp cận dịch vụ Ví dụ, trường hợp trẻ có cha/mẹ nhiễm HIV em cần hỗ trợ mặt tâm lý vật chất điều kiện khác, trẻ cần giới thiệu tới trung tâm tham vấn hay trung tâm y tế để trợ giúp y tế, ví dụ tư vấn xét nghiệm tự nguyện, hay điều trị thuốc, em cần giới thiệu tới tổ chức NGO làm việc địa bàn để trợ giúp dinh dưỡng Sơ đồ sinh thái thân chủ (Em Thanh, 14 tuổi mồ cơi cha mẹ, có hai em nhỏ) Tổ chức NGO Hội phụ nữ Hàng xóm Họ hàng, người thân Cơ quan LĐ XH Bố Trung tâm Bảo trợ hội Thân chủ Em trai Mẹ Em gái Một điều quan trọng NVXH cần làm thân chủ nhận Trường -Mốidịch quanvụ hệ cần thiết dịch vụ có chất lượng cần có đánh giá theo dõi học lỏng dịch lẻo vụ Thường khu vực có nhiều chương trình dịch vụ, Chínhcần quyền thànhMối phốquan lớn, nối kết để biết nhận dịch vụ, dịch vụ gì, hệ nên NVXH địa phương có tác độngnhận qua lại.được Hiện Việt Nam tính nối kết chưa cao nên khơng trường chưa hợp có thân chủ (đặc biệt trẻ em có HIV) nhận nhiều, có cá nhân lại không nhận NVXH cầu nối, đầu mối thân chủ dịch vụ NVXH người hiểu rõ hết dịch vụ cần cần nên cung cấp cho Do việc xây dựng đồ sinh thái thấy cộng đồng cá nhân gia đình có nguồn lực nguồn lực họ chưa đươc tiếp cận để từ có can thiệp kịp thời Ký hiệu: 2.3 Lập kế hoạch Theo Schneider (1998), lập kế hoạch can thiệp chức quan trọng quản lý trường hợp NVXH thân chủ đưa chương trình hành động nhằm giải vấn đề để đạt mục tiêu ngắn hạn dài hạn thân chủ 2.3.1 Xác định mục tiêu Việc đề mục tiêu bước quan trọng hình thành kế hoạch dịch vụ Mục tiêu cần nêu cụ thể, tính thực tế, thảo luận với thân chủ Mục tiêu tảng cho việc lập kế hoạch can thiệp Khi đề mục tiêu, cần kiểm tra nguồn lực cần thiết để thực kế hoạch Một mục tiêu tốt xem đáp ứng yêu cầu sau (còn gọi mục tiêu SMART) viết tắt  Specific (Cụ thể)  Measurable (Có thể đo lường được)  Action-oriented (Định hướng hành động)  Realistic (mang tính thực tế)  Timely (kịp thời) Các mục tiêu xác định theo phong cách SMART thường dễ hiểu, dễ thực hiện, hoàn thành đánh giá Egan (1982) gợi ý, mục tiêu hiệu là:  Nêu nội dung hoàn thành  Nêu thuật ngữ rõ cụ thể  Mang tính thực tế (VD có hội thành cơng hợp lý)  Nếu đạt cải thiện tình hình  Phù hợp với giá trị hệ văn hóa thân chủ  Cụ thể mặt thời gian (VD bao gồm khuôn khổ thời gian để đạt mục tiêu) 2.3.2 Các hợp phần kế hoạch can thiệp Việc lập kế hoạch can thiệp có kết kế hoạch dịch vụ dạng văn với số đặc điểm a Mục tiêu: NVXH cần xác định rõ nhu cầu thân chủ đưa thứ tự ưu tiên để thiết kế mục tiêu b Nguồn lực: Những yếu tố, điều kiện cần có để thực c Các hoạt động: Các hoạt động cụ thể, phân công rõ ràng trách nhiệm cho người d Thời gian: Thời gian cần xác định bắt đầu, kết thúc e Những khó khăn gặp phải: cần trở ngại đề xuất giải pháp thay f Kết dự kiến 2.3.3 Các nguyên tắc lập kế hoạch quản lý trường hợp Việc lập kế hoạch can thiệp hướng dẫn nguyên tắc mà người thực hành nghề thường thống Các nguyên tắc bao gồm: a Cá nhân hóa dịch vụ Đó đáp ứng khác biệt trường hợp cá nhân hay gia đình tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe, phát triển cảm xúc mức độ hội hóa, hồn cảnh Khơng có thân chủ đối xử giống khơng có kế hoạch can thiệp chuẩn mực Mỗi kế hoạch can thiệp cần thay đổi hoàn cảnh đời sống cá nhân thay đổi b Trợ giúp mang tính tồn diện Dịch vụ tồn diện bao gồm lập kế hoạch cho tất dịch vụ phù hợp với thân chủ, thức khơng thức Vì nhu cầu người đa dạng nhiệm vụ cuả trình xung quanh vấn đề đó, kế hoạch can thiệp phải mang tính lồng ghép Việc lập kế hoạch cho cá nhân lớn tuổi bao gồm điều trị y tế, trợ giúp giao thông, dịch vụ làm nhà thăm nom từ họ hàng c Tiết kiệm chi phí Nguyên tắc tiết kiệm liên quan đến ý thức chi phí cung cấp dịch vụ Khơng nên có nhiều hay dịch vụ kế hoạch Cần tránh trùng lắp Thường thân chủ làm việc với hai ba tổ chức dịch vụ lúc có khó khăn định Kế hoạch can thiệp cần phải quan tâm đến khả tiếp nhận thân chủ liên quan tới yếu tố cần theo dõi ngày nơi hẹn, quản lý giao thông (đi lại), thu xếp chăm sóc trẻ Nếu liên hệ nhiều dịch vụ điều làm cho thân chủ tải dẫn đến họ họ nản chí liên hệ với quan dịch vụ Ngược lại, qúa dịch vụ thiết kế kế hoạch làm cho không đủ hoạt động để trợ giúp họ d Trao quyền cho thân chủ Trao quyền cho thân chủ tạo điều kiện để thân chủ tham gia mức độ tối đa vào việc chọn dịch vụ Việc xem xét quyền thân chủ có liên quan tới nguyên tắc Trong trình lập kế hoạch can thiệp, thân chủ phải thông báo quyền họ Họ có quyền đánh giá đưa phản hồi chất lượng dịch vụ Tạo điều kiện cho thân chủ cho họ tham gia vào trình lập kế hoạch can thiệp e Đảm bảo khác biệt văn hóa Sự phù hợp văn hóa đòi hỏi kế hoạch can thiệp phải coi trọng giá trị, chuẩn mực ngôn ngữ thân chủ f Đảm bảo tính liên tục chăm sóc Ngun tắc liên tục chăm sóc áp dụng với việc cung cấp dịch vụ sở dài hạn, không xác định thời gian Giả định nguyên tắc liên tục chăm sóc, hay lập kế hoạch dài hạn thấy phần trước thường khơng có giải pháp cuối cho điều kiện thân chủ, trường hợp người già yếu, trẻ em mồ cơi, người bị bệnh tâm thần kinh niên Theo đó, kế hoạch can thiệp phải hướng tới việc cung cấp dịch vụ sở mở, lâu dài để xử lý tình cụ thể cản trở hoạt động thân chủ 2.3.4 Tiêu chí để thiết kế chiến lược a Tính khả thi b Tính hiệu Chiến lược có tạo thay đổi mong muốn cách hiệu khơng? Có đủ khả khơng? Những tác dụng phụ tích cực tiêu cực gì? Kế hoạch khái qt hóa với hồn cảnh trước mắt khơng? Kết có tồn lâu khơng? Kết trước mắt có hợp lý đo lường khơng? c Chấp nhận Chiến lược có phù hợp mặt văn hóa khơng? Nó có phù hợp với hệ giá trị khuôn khổ tham chiếu người tham gia khơng? Nó có tập trung tích cực khơng mang tính trừng phạt? d Có thể thực Chiến lược hoạt động khơng? Có kỹ thuật có để thực chiến lược này? 2.3.5 Hội thảo ca / hội thảo lập kế hoạch dịch vụ Một chiến lược lập kế hoạch tổ chức hội thảo ca Việc thực có kế hoạch chăm sóc thân chủ dịch vụ Ở số quan, việc thực khơng thức Ở số nơi, trẻ em vào hệ thống NVXH trình bày trước họp với người chủ chốt bao gồm nhà tâm lý học trẻ em, chuyên gia tâm thần học trẻ em, NVXH làm công tác hội, bác sỹ nhi người khác phục vụ trẻ em Ví dụ trường hợp trẻ bị lạm dụng, hội thảo ca với tham gia nhà chuyên môn tổ chức Hội thảo trường hợp đa ngành nơi chuyên gia trực tiếp tham gia với trẻ, gia đình trẻ, để chia sẻ kiến thức, thông tin trẻ Mục tiêu hội thảo là:  Phân tích nguy khuyến nghị hành động liên quan đến lập kế hoạch an sinh trẻ gia đình, tơn trọng nghĩa vụ luật pháp cá nhân thành viên  Hội thảo xem xét vấn đề sau - Mức độ nguy cơ; - Kế hoạch an sinh để bảo vệ trẻ là: Đưa trẻ sống với cha mẹ/người giám hộ hay sống nhà họ hàng đưa trẻ khỏi nhà để nhà nuôi dưỡng, nhà cho trẻ em, v.v Hội thảo xem xét vấn đề sau Thái độ cha mẹ định chăm sóc thay cho họ Mức độ rủi ro trẻ khác gia đình Nhu cầu thành viên khác gia đình 2.4 Thực giám sát Trong giai đoạn NVXH thân chủ triển khai hoạt động đưa kế hoach Vai trò NVXH thúc đẩy, điều phối dịch vụ trợ giúp tâm lý cho thân chủ, hỗ trợ họ họ gặp khó khăn q trình triển khai thực Một nhiệm vụ quan trọng NVXH giai đoạn giám sát hoạt động, dịch vụ có diễn theo kế hoạch khơng để từ có tác động thúc đẩy Khái niệm giám sát Giám sát việc đánh giá liên tục tham gia thân chủ dịch vụ mà họ cung cấp Mục tiêu giám sát để đảm bảo dịch vụ triển khai đáp ứng có hiệu cho thân chủ Giám sát giúp cho phòng ngừa ứng phó nhanh với cố xảy q trình trợ giúp Đơi có tác dụng giúp cho can thiệp kịp thời thân chủ khơng rơi vào tình trạng khủng hoảng Giám sát thực sau: a Trao đổi với thân chủ thường xuyên để xem xét tiến thân chủ xác định chất lượng dịch vụ, tìm hiểu xem thân chủ có hài lòng với dịch vụ hay khơng Nếu thân chủ đề xuất điều chỉnh kế hoạch NVXH cần xem xét lưu ý để có hành động đáp ứng kịp thời b Những người tham gia, có trách nhiệm trợ giúp cần gặp trao đổi, để họ đưa nhận xét tiến thân chủ, liệu dịch vụ có nên tiếp tục hay khơng? Dịch vụ có nên điều chỉnh khơng cho phù hợp với nhu cầu thân chủ? c Liên hệ với người, quan dịch vụ khác có liên quan đến thân chủ Yêu cầu giám sát a Nguồn thông tin đa dạng Giám sát hoạt động thân chủ tiến hành cách dựa thông tin từ nhiều nguồn bao gồm sáng kiến người khác/tổ chức khác việc cung cấp thông tin cho người thực hành nghề cần phải gián tiếp không bừa bãi b Lồng ghép Giám sát lồng ghép với hoạt động diễn q trình trợ giúp ngồi tổ chức, ví dụ tham vấn thân chủ c Nhiều hoạt động cụ thể Giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ, thời gian tính phù hợp với nhu cầu thân chủ nhiệm vụ quan trọng, bao gồm hành động cụ thể định Kết giám sát cung cấp sở cho việc cân nhắc định cho hoạt động 2.5 Lượng giá, kết thúc 2.5.1 Lượng giá Lượng giá hoạt động rà soát lại hoạt động, tiến thân chủ Điều có ý nghĩa quan trọng lượng giá NVXH cần thu hút thân chủ tham gia vào tiến trình NVXH thân chủ xác định tiến thông qua thay đổi (với số mức độ đạt đươc mục tiêu, tần suất, điểm số, thông tin ghi lại ) Số buổi vắng mặt hay có mặt hoạt động thể thay đổi Có thể chia sẻ với thân chủ hình, giấy tờ văn bản, chứng tiến thúc đẩy thân chủ thực hành động Qua thời gian, kết lượng giá cho thấy thân chủ khơng có tiến bộ, NVXH thân chủ cần xem lại kế hoạch hoạt động, kiểm tra giải pháp, hướng 5.2 Kết thúc Có số lý để kết thúc ca: a.Thân chủ có tiến Điều chứng tỏ trình trợ giúp dịch vụ thành công không cần tiếp tục b.Thân chủ qua đời hay chuyển nơi khác: đóng ca họ yêu cầu chuyển hồ sơ họ sang nơi khác c.Nguồn lực tài cho dịch vụ khơng Những hạn chế dịch vụ chăm sóc cần thơng báo cho thân chủ từ đầu Có thể chương trình đặc biệt tài trợ khơng đủ khả cung cấp cần dừng dịch vụ d.Thân chủ khơng muốn dịch vụ Thân chủ khơng hài lòng với dịch vụ yêu cầu chấm dứt ca Trong tình này, NVXH cần thảo luận với thân chủ để tìm hiểu điều khiến họ khơng hài lòng Điều cung cấp thông tin quan trọng cho NVXH thân với tư cách nhà chuyên mơn dịch vụ họ cung cấp đồng thời có tác dụng khích lệ thân chủ quay trở lại họ thấy cần thiết e.Thân chủ rời bỏ, không tới Khi đảm bảo ghi chép trường hợp/ca tóm lược kết thúc cần ghi lại phản ánh cố gắng trợ giúp họ rời bỏ, kỹ quản lý ca: ­ Kỹ năng trong mối quan hệ giúp đỡ chun nghiệp: Trong khi thực hành cơng tác xã hội,  NVCTXH ln ln phải nhận thức rằng mối quan hệ giữa NVCTXH và thân chủ là mối quan hệ  giúp đỡ chun nghiệp , khác với mối quan hệ xã hội bình thường ­ Kỹ năng giao tiếp cơ bản: Nhu cầu của thân chủ là cần được giúp đỡ và họ trơng cậy vào khả  năng giải quyết vấn đề của nhân viên xã hội. Nhưng, điều mà thân chủ rất quan tâm đầu tiên khi  tiếp cận với NVCTXH là chính sự quan tâm của NVCTXH đối với họ.và cũng chính NVCTXH là  người chủ động thiết lập mối quan hệ tốt giữa hai con người vì mối quan hệ này là cơ sở để  chấp nhận, thay đổi, và trưởng thành ­ Kỹ năng truyền thơng: NVCTXH phải là người biết truyền đạt rõ ràng các thơng điệp bằng lời và khơng lời, biết quan sát và cảm nhận ý nghĩa bên trong từ các thơng điệp bằng lời và khơng lời,  phát ra từ thân chủ và biết cách phản hồi để thân chủ nhận thức về vấn đề và bản thân họ rõ  ­ Kỹ năng bảo vệ lợi ích của thân chủ: Vai trò bảo vệ quyền lợi của thân chủ là một trong những  vai trò quan trọng của nhân viên xã hội. Biện hộ là làm việc đứng trên tư cách của thân chủ,  chúng ta đứng về phía thân chủ, nhưng cũng khơng hẳn là chống đối với một tổ chức nào đó.  chúng ta là đối tác với thân chủ, có thể tìm một cái gì đó cho thân chủ mà người khác khơng làm  ­ Kỹ năng tham vấn: Tham vấn là một phương cách hỗ trợ. thơng qua sự tương tác giữa hai bên, NVCTXH giúp thân chủ lấy lại niềm tin và hy vọng, từ đó biết nhận lấy trách nhiệm giải quyết vấn  đề của chính họ.khi thân chủ có vấn đề khó khăn và đang bế tắc trong giải quyết vấn đề thì  thường họ thụ động, cảm thấy bất lực, thiếu khả năng hoặc chưa tận dụng hết khả năng của họ  hoặc họ có cái nhìn lệch lạc về chính họ, về người khác và về mơi trường sống II - Lãnh đạo CTXH Khái niệm vai trò lãnh đạo 1.1 Khái niệm lãnh đạo: 1.2 Vai trò lãnh đạo: Một số phong cách người lãnh đạo 2.1 Kiểu lãnh đạo độc đoán: Người lãnh đạo sử dụng quyền lực cá nhân, tác động ảnh hưởng đến việc thực vai trò, chức nhân viên quyền thơng qua quyền uy họ Kiểu phong cách thể hành vi lãnh đạo đặt trọng tâm vào người lãnh đạo, thể quyền lực tập trung vào người lãnh đạo, nhân viên có bổn phận phục tùng thực mệnh lệnh quản lý người lãnh đạo 2.2 Kiểu lãnh đạo dân chủ: Kiểu lãnh đạo dân chủ hành vi người lãnh đạo đặt trọng tâm vào hai phía: người lãnh đạo nhân viên Mọi thành viên tổ chức tham gia dân chủ vào trình quản trị 2.3 Kiểu thả lỏng (hay tự do): Kiểu lãnh đạo hành vi người lãnh đạo đặt trọng tâm vào nhân viên Với kiểu lãnh đạo này, nhiều lĩnh vực quyền hành trách nhiệm không quy định rõ ràng; có nhập nhằng vai trò phân tán vai trò; thường xuyên sảy tình trạng lỏng lẻo quản lý người lãnh đạo vượt tầm hạn vai trò nhân viên truyền thông lẫn điều hành Kiều lãnh đạo thường thể quan sát mạnh ai, làm Các nguyên tắc lãnh đạo, điều khiển người Kỹ người lãnh đạo 4.1 Kỹ kiểm soát cảm xúc: Nhà lãnh đạo giỏi cần phải chín chắn, bình tĩnh giao tế nhân sự, phát ngơn xác biết thay đổi tư duy, thay đổi suy nghĩ cách tiếp cận Ngược lại, nhà quản trị dự, thiếu đốn, thiếu kiên nhẫn khơng tồn lâu 4.2 Kỹ quản lý thời gian: Những nhà lãnh đạo giỏi tôn trọng giá trị thời gian khơng riêng mà người khác Nhà lãnh đạo giỏi người biết vạch kế hoạch hoạt động quan riêng mình; biết liệt kê cơng việc theo thứ tự ưu tiên thực chúng 4.3 Kỹ thỏa hiệp: Những nhà lãnh đạo có tài, thường nhận họ khơng có tất câu trả lời Ngay họ tin vấn đề đó, họ ln tỏ cởi mở sẵn sàng lắng nghe người khác Những nhà lãnh đạo hiệu thường sẵn sàng nhượng họ nhận họ sai lầm có thơng tin không đầy đủ 4.4 Kỹ ngoại giao: Các nhà lãnh đạo cần để nhân viên nhiều tự tốt khuôn khổ mục tiêu, nhu cầu sách cơng sở Thơng thường, nhà lãnh đạo không đấu tranh với nhân viên mà cố gắng tạo hội; họ làm việc với nhân viên lệnh cho nhân viên Ngôn từ nhà lãnh đạo sử dụng quan trọng Ví dụ: nhà lãnh đạo giỏi nói: "Tơi đúng", "Bạn sai", "Tơi cho bạn thấy" Họ thường dùng câu: "Tôi không điều này", "Bạn nghĩ lời đề nghị tôi?" hay "Bạn nghĩ câu trả lời tốt gì?" "Phải câu trả lời tốt nhất?" 4.5 Kỹ ứng biến: Họat động quản lý có tính tổng hợp, phức tạp ln thay đổi, điều đòi hỏi người lãnh đạo khơng ngừng phát triển có khả ứng biến thích hợp III - Kiểm huấn CTXH IV - Giải tỏa căng thẳng (Stress) quản trị Chương III: Quản trị CTXH cấp độ tổ chức CTXH I - Tổ chức quản trị CTXH II - Hoạch định, điều phối chương trình, dịch vụ hội III - Giao tiếp, truyền thông tổ chức IV - Xử lý xung đột tổ chức V - Quản lý ngân sách VI - Tuyển dụng nhân Tuyển dụng nhân sự: Tuyển dụng nhân tìm kiếm người có khả kinh nghiệm Kiến thức đào tạo kinh nghiệm trước quết định trình đọ chun mơn khả quan hệ với đồng nghiệp tốt Hơn nữa, phẩm chất khơng phần quan trọng Tuyển chọn: Tuyển chọn nhân viên bước khó so với việc tuyển dụng Để đảm bảo lợi ích cho quan tuyển dụng người tuyển dụng nhu cầu mong đợi quan phải phù hợp với trình độ phẩm chất ứng viên Một số câu hỏi hữu ích là: + Tại anh chị thích cơng việc này? + Những mục tiêu chun mơn anh chị gì? + Anh chị nghĩ anh chị đóng góp cho quan này? + Anh chị cảm thấy làm việc theo nhóm? + Tại bạn lại muốn thay đổi vị trí cơng việc thời điểm này? Hợp đồng Định hướng: Định hướng bao gồm bước cách hướng dẫn trực tiếp đọc qua tài liệu - Giới thiệu với quan thiết bị cho công việc - Giới thiệu với nhân viên xếp vấn với người mà nhân viên hợp tác chặt chẽ - Các phận thuộc quan cấu tổ chức - Những sách quy định thủ tục - Những điều khoản tuyển dụng lương, làm, nghỉ phép, nghỉ ốm bảo hiểm nhân - Những hội thách thức thăng tiến hay tăng lương - Giới thiệu nhân viên với người quan trọng cộng đồng Thăng chức Đánh giá nhân viên Sự kết thúc ... cơng tác xã hội để giải vấn đề xã hội cải thiện điều kiện xã hội tốt Quản trị công tác xã hội cung cấp tảng để thực hành công tác xã hội liên quan đến chức sở xã hội Chất lượng thực hành công tác. . .công tác xã hội áp dụng tổng hợp phương pháp cơng tác xã hội vào tiến trình quản trị Mục đích quản trị cơng tác xã hội: Cũng ngành khác, ngành công tác xã hội bao gồm sở, nơi... tác xã hội phần lớn phụ thuộc vào cách quản trị ngành công tác xã hội Vai trò quản trị cơng tác xã hội: Vai trò quản trị CTXH Hoạt động quản trị có cần thiết không? - Các hoạt động quản trị cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị ngành công tác xã hội, Quản trị ngành công tác xã hội, GHI CHÉP HỒ SƠ CÁ NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay