Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt bè củng mạc có lót màng PolyesterUrethan (PUR) ở bệnh nhân Glaucoma tại bệnh viện Quân Y 121

99 10 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 15:26

Mục tiêu tổng quát:Đ nh gi hiệu quả phẫu thuật cắt bè củng mạc có lót màng PolyesterUrethan (PUR) ở bệnh nhân glaucoma tại bệnh viện Quân Y 121.Mục tiêu chuyên biệt:1. Đ nh gi và so s nh tỉ lệ thành công của phẫu thuật cắt bè củng mạccó lót màng PolyesterUrethan với phẫu thuật cắt bè củng mạc.2. So s nh đặc điểm hình thái bọng kết mạc sau phẫu thuật cắt bè củngmạc có lót màng PolyesterUrethan với phẫu thuật cắt bè củng mạc.3. Đ nh gi tính an toàn của phẫu thuật cắt bè củng mạc có lót màngPolyesterUrethan, các biến chứng, các can thiệp thuốc hoặc phẫu thuật thêmnếu có. BỘ Y TẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH NGUYỄN TẤN KIỆT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTER-URETHAN (PUR) BỆNH NHÂN GLAUCOMA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121 Chuyên ngành: Nhãn khoa Mã số: 62.72.01.57 CK LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II N ƣờ ƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN ANH TUẤN TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình Tác giả NGUYỄN TẤN KIỆT MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG 1.1.1 Vùng giải phẫu 1.1.2 Vùng phẫu thuật 1.2 PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC 1.2.1 Nguyên lý phẫu thuật CBCM chế hình thành bọng 1.2.2 Chỉ định phẫu thuật 1.2.3 Chống định 10 1.3 BIẾN CHỨNG PHẪU THUẬT 11 1.3.1 Rách kết mạc 11 1.3.2 Chảy máu kết mạccủng mạc – mống mắt 11 1.3.3 Tổn thƣơng vạt củng mạc 11 1.3.4 Thốt dịch kính 12 1.3.5 Mất thị trƣờng hoàn toàn 12 1.3.6 Nhiễm trùng bọng, viêm mủ nội nhãn 12 1.3.7 Xẹp tiền phòng 13 1.3.8 Xuất huyết thƣợng hắc mạc 13 1.3.9 Biến chứng liên quan đến nhãn áp cao 14 1.3.10 Biến chứng liên quan đến nhãn áp thấp 16 1.3.11 Bọng bị nang hóa 18 1.3.12 Dò bọng trễ 19 1.3.13 Đục thủy tinh thể 19 1.3.14 Loạn thị 20 1.4 TỔNG QUAN VỀ CHẾ LÀNH SẸO TRONG PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP HỖ TRỢ ĐỂ TĂNG TỈ LỆ THÀNH CÔNG CHO PHẪU THUẬT 20 1.4.1 Quá trình lành vết thƣơng sau phẫu thuật cắt củng mạc 20 1.4.2 Các phƣơng pháp hỗ trợ cho phẫu thuật 21 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA PHẪU THUẬT CẮT LÓT MÀNG VÁ MẠCH MÁU DƢỚI VẠT CỦNG MẠC 23 1.5.1 PTFE (Poly-tetra-fluoro-ethylene) 25 1.5.2 PUR (Polyester-Urethan) 26 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 27 2.2 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 27 2.2.1 Dân số mục tiêu 27 2.2.2 Dân số nghiên cứu 27 2.2.3 Cỡ mẫu 28 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.3.1 Phƣơng tiện nghiên cứu 28 2.3.2 Qui trình nghiên cứu 29 2.3.3 Thu thập xử lý số liệu 32 2.4 THỜI GIAN THỰC HIỆN 38 2.5 VẤN ĐỀ Y ĐỨC 38 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 3.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 40 3.2 ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH TỈ LỆ THÀNH CÔNG CỦA PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTER-URETHAN VỚI PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC 42 3.2.1 Về hiệu hạ nhãn áp 42 3.2.2 Về tỉ lệ thành công 50 3.3 SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI BỌNG KẾT MẠC SAU PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTERURETHAN VỚI PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC 52 3.4 ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TỒN CỦA PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTER-URETHAN 53 3.4.1 Về số thuốc hạ nhãn áp cần dùng thêm sau phẫu thuật 53 3.4.2 Về biến chứng sau phẫu thuật 54 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 56 4.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 58 4.2 ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH TỈ LỆ THÀNH CÔNG CỦA PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTER-URETHAN VỚI PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC 59 4.3 SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI BỌNG KẾT MẠC SAU PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTERURETHAN VỚI PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC 63 4.3.1 Phân bố mạch máu, mạch máu dạng xoắn xuất huyết 63 4.3.2 Độ lan tỏa độ cao bọng 64 4.4 ĐÁNH GIÁ TÍNH AN TỒN CỦA PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠCLÓT MÀNG POLYESTER-URETHAN 66 KẾT LUẬN – ĐỀ XUẤT 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Trang ảng 1.1: Cấu tạo vùng ảng 3.1: Đặc điểm nhóm nghiên cứu 40 ảng 3.2: Kết nhãn áp sau phẫu thuật nhóm 42 ảng 3.3: So s nh mức nhãn p trƣớc sau phẫu thuật nhóm dùng PUR 43 ảng 3.4: So sánh mức nhãn p trƣớc sau phẫu thuật nhóm CBCM 43 ảng 3.5: Mức giảm nhãn p trung bình sau điều trị 44 ảng 3.6: Phần trăm nhãn p giảm sau điều trị 45 ảng 3.7: Số liệu tỉ lệ thành cơng hồn tồn tích lũy nhóm PUR mức 21 mmHg 46 ảng 3.8: Số liệu tỉ lệ thành cơng hồn tồn tích lũy nhóm CBCM mức 21 mmHg 46 ảng 3.9: Số liệu tỉ lệ thành cơng phần tích lũy nhóm PUR mức 21 mmHg 48 ảng 3.10: Số liệu tỉ lệ thành cơng phần tích lũy nhóm CBCM mức 21 mmHg 48 ảng 3.11: Tỉ lệ thành công nhóm thời điểm 06 tháng mức nhãn áp nghiên cứu 50 ảng 3.12: Kết hạ nhãn áp bệnh nhân OAG thời điểm 06 tháng 52 ảng 3.13: Hình th i bọng kết mạc nhóm thời điểm 06 tháng 52 ảng 3.14: Số thuốc hạ nhãn p trƣớc sau phẫu thuật thời điểm 06 tháng 53 ảng 3.15: Thị lực trƣớc sau phẫu thuật thời điểm 06 tháng 54 ảng 3.16: C c biến chứng sau phẫu thuật 54 ảng 4.1: Đặc điểm dịch tễ lâm sàng nghiên cứu 58 ảng 4.2: Kết nhãn p trƣớc sau phẫu thuật nghiên cứu khác so sánh với 59 ảng 4.3: Tỉ lệ thành công sau phẫu thuật cắt củng mạc số nghiên cứu 61 ảng 4.4: Kết biến chứng nghiên cứu khác so sánh với 67 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tiến hành nghiên cứu 30 Biểu đồ 3.1: Mức nhãn p trƣớc sau phẫu thuật nhóm nghiên cứu 44 Biểu đồ 3.2: Đƣờng Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ thành cơng hồn tồn mức 21 mmHg (%) hai nhóm theo thời gian 47 Biểu đồ 3.3: Đƣờng Kaplan-Meier biểu diễn tỷ lệ thành công phần mức 21 mmHg (%) hai nhóm theo thời gian 49 Biểu đồ 3.4: Tỉ lệ thành công phần thời điểm tháng nhóm 51 Biểu đồ 3.5: Tỉ lệ thành cơng hồn tồn thời điểm tháng nhóm 51 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1: Giải phẫu học vùng Hình 1.2: Giải phẫu vùng phẫu thuật cắt củng mạc Hình 1.3: Đƣờng thoát thủy dịch sau phẫu thuật cắt củng mạc Hình 1.4: Hình bọng kết mạc thành công Hình 1.5: Xẹp tiền phòng 13 Hình 1.6: Xuất huyết thƣợng hắc mạc 14 Hình 1.7: Bọng trƣớc (a) sau (b) massage 16 Hình 1.8: Phù hoàng điểm nhãn áp thấp 17 Hình 1.9: Bong hắc mạc siêu âm B 18 Hình 1.10: Nang hóa bọng 19 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Anh IOP : Intraocular pressure MMC : Mitomycin C FDA : Food and drug administration OCT : Optical coherence tomography OLO : Ologen SD-OCT : Spectral domain OCT AAC : Acute angle-closure POAG : Primery open-angle glaucoma Tiếng Việt CBCM : Cắt củng mạc NA : Nhãn áp undergoing bridge to heart transplantation” Eur J Cardiothorac Surg 19: 302– 306 [30] Leung et al Analysis of bleb morphology after trabeculectomy with Visante anterior segment optical coherence tomography Br J Ophthalmol Mar 2007; 91(3): 340–344 [31] Lin ZJ, Li Y, Cheng JW, Lu XH (2012) Intraoperative mitomycin C versus intraoperative 5-fluorouracil for trabeculectomy: a systematic review and metaanalysis J Ocul Pharmacol Ther 28: 166–173 [32] Mac, I., and Soltau, J.B Glaucoma-filtering bleb infections Curr Opin Ophthalmol 14:91–94, 2003 [33] Minale C, Nikol S, Hollweg G, Mittermayer C & Messmer BJ (1988): Clinical experience with expanded polytetrafluoroethylene Gore‐Tex surgical membrane for pericardial closure: a study of 110 cases J Card Surg 3: 193– 201 [34] Monk BJ, Fowler JM, Burger RA, McGonigle S, Eddy G & Montz FJ (1998): Expanded polytetrafluoroethylene is an effective barrier in preventing pelvic adhesions after radical surgery for ovarian cancer Int J Gynecol 8: 403–408 [35] Okuda T, Higashide T, Fukuhira Y, Sumi Y, Shimomura M, Sugiyama K A thin honeycomb-patterned film as an adhesion barrier in an animal model of glaucoma filtration surgery J Glaucoma 2009; 18: 220–226 [36] Rajiv Bindish, Garry P Condon, James D Schlosser, Joyce D’Antonio, Karen B Lauer, Richard Lehrer (2000) Efficacy and safety of mitomycin-C in primary trabeculectomy Ophthalmology 109: 1336-1341 [37] Reibaldi, A., Uva, M.G., and Longo, A Nine-year follow-up of trabeculectomy with or without low-dosage mitomycin-c in primary openangle-glaucoma Br J Ophthalmol 92:1666–1670, 2008 [38] Sakamoto T, Imai Y, Koyanagi H, Hayashi H & Hashimoto A (1978): Clinical use of expanded polytetrafluoroethylene in cardiac surgery Kyobu Geka 31: 23–29 [39] Salvatore Cillino, Lucio Zeppa, Francesco Di Pace, Alessandra Casuccio, Daniele Morreale,Fabio occhetta and Gaetano Lodato (2007), “e-PTFE (Gore-Tex) implant with or without low-dosage mitomycin-C as an adjuvant inpenetrating glaucoma surgery: year randomized clinical trial”, Journal compilation 2007 Acta Ophthalmol [40] S Cillino et al Biodegradable collagen matrix implant vs mitomycin-C as an adjuvant in trabeculectomy: a 24-month, randomized clinical trial Eye (2011), 1–9 Ichhpujani Parul, Moster Marlene R (2011), “Novel Glaucoma Surgical Devices”, INTECH Open Access Publisher [41] Sterling GM (2002): Animal toxicities study of a promising new contraceptive device Gynaecol Endosc 11: 137–140 [42] Takeuchi K, Nakazawa M, Yamazaki H, Miyagawa Y, Ito T, Ishikawa F et al Solid hyaluronic acid film and the prevention of postoperative fibrous scar formation in experimental animal eyes Arch Ophthalmol 2009; 127: 460–464 [43] Wilkins, M., Indar, A., and Wormald, R Intra-operative mitomycin C for glaucoma surgery Cochrane Database Syst Rev CD002897, 2005 PHỤ LỤC PHIẾU THÔNG TIN VÀ THỎA THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên dự án nghiên cứu “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTERURETHAN BỆNH NHÂN GLAUCOMA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121” Glaucoma (còn gọi bệnh cƣờm nƣớc) bệnh lý gây tổn thƣơng tiến triển thị thần kinh (thần kinh mắt) Phẫu thuật phƣơng ph p điều trị đƣợc định điều trị thuốc không hiệu Mục đích phẫu thuật hạ nhãn áp (áp lực bên nhãn cầu) nhằm bảo vệ thần kinh mắt không bị tổn thƣơng thêm Tuy nhiên, hiệu phẫu thuật thƣờng giảm theo thời gian, nhằm tăng hiệu phẫu thuật kéo dài thời gian trì hiệu phẫu thuật này, tiến hành phƣơng ph p phẫu thuật kết hợp lót màng Polyesterurethan Polyesterurethan màng vật liệu nhân tạo đƣợc sử dụng làm mảnh vá mạch m u, đƣợc kiểm chứng an toàn lâm sàng sản phẩm sử dụng đƣợc chứng nhận sử dụng an toàn thể ngƣời theo tiêu chuẩn liên minh châu Âu - Nghiên cứu đƣợc thực sau đƣợc trƣờng Đại học Y Phạm Ngọc Thạch bệnh viện Quân y 121 thông qua chấp nhận - Nghiên cứu không làm tổn hại đến sức khỏe bệnh nhân nghiên cứu tƣơng tự đƣợc thực số nƣớc giới, c c nƣớc phát triển – nơi vốn coi trọng vấn đề y đức - Các bệnh nhân đƣợc giải thích rõ quyền nghĩa vụ tham gia nghiên cứu nhƣ tình trạng bệnh lý c c phƣơng ph p điều trị, biến chứng xảy nhƣ c c phƣơng ph p điều trị biến chứng tốt đƣợc q trình nghiên cứu - Quyền lợi bệnh nhân: + Khi đƣợc chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu, bệnh nhân đƣợc miễn phí mảnh lót Polyesterurethan + Mọi chăm sóc theo dõi trƣớc sau mổ đƣợc thực đầy đủ theo qui trình phẫu thuật + lần tái khám không thuộc diện bảo hiểm y tế đƣợc miễn phí tiền cơng khám - Bệnh nhân định phƣơng ph p điều trị cho sau đƣợc tƣ vấn giải đ p câu hỏi liên quan đến bệnh - Bệnh nhân đồng ý tham gia đƣa vào nghiên cứu, đƣợc theo dõi lâu dài quyền ngƣng tham gia nghiên cứu không bị phân biệt đối xử trả lại quyền lợi hƣởng trƣớc - Thơng tin bệnh nhân đƣợc giữ bí mật Mẫu phiếu thu thập đƣợc mã hóa thơng tin c nhân nhƣ tình trạng bệnh bệnh nhân đƣợc giữ kín - Kết nghiên cứu đƣợc đƣa nhằm phục vụ lợi ích cộng đồng PHIẾU THỎA THUẬN THAM GIA NGHIÊN CỨU Tên dự án nghiên cứu: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT CẮT CỦNG MẠC LÓT MÀNG POLYESTERURETHAN BỆNH NHÂN GLAUCOMA TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 121” Bằng việc ký tên dƣới đây, bạn đồng ý rằng: (1) Bạn đọc hiểu thông tin tham gia nghiên cứu (2) Mọi thắc mắc bạn tham gia nghiên cứu đƣợc trả lời thỏa đ ng (3) ạn sẵn sàng tham gia nghiên cứu sở tự nguyện ………………………………………………………………………………… ( Tên ngƣời tham gia nghiên cứu) -( Chữ ký ngƣời tham gia nghiên cứu) ( Tên ngƣời đồng ý) ( Ngày / th ng / năm) (Chữ ký ngƣời đồng ý) PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU Bệnh nhân: …………………………………………………………………… Ngày sinh:…………………………………………………Nam □ , Nữ □ Nghề nghiệp:……………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………………………………………… Chẩn đo n:…………………………………………………………… Đã phẫu thuật : Phaco □, Ngoài bao □, CBCM □ / MP □ , MT □ Thuốc điều trị: 1………………………………………………………………………… 2………………………………………………………………………… 3………………………………………………………………………… Trƣớc mổ Thị lực Nhãn áp Sau mổ Sau mổ Sau mổ Sau mổ ngày tuần tháng tháng Hình thái bọng Điểm Điểm Điểm Điểm (sau mổ) ngày tuần tháng tháng Diện tích bọng trung tâm Diện tích bọng toàn Chiều cao bọng Sự phân bố mạch máu Biến chứng Tiền phòng nơng Hở vết mổ Xuất huyết tiền phòng Bong hắc mạc Viêm mủ nội nhãn Biến chứng bọng Dò bọng Nhiễm trùng bọng Bọng phát ngày tuần tháng tháng Can thiệp sau Khơng Thời gian sau phẫu thuật phẫu thuật Khâu lại vạt củng mạc Sửa sẹo bọng Cắt củng mạc lại Thuốc phải bổ sung thêm sau Phẫu thuật : Tên thuốc nhỏ mắt hạ nhãn áp Thời điểm sau mổ bắt đầu bổ sung PHỤ LỤC CHỨNG NHẬN EC-CERTIFICATE CỦA CHẾ PHẨM AESCULAP PHỤ LỤC QUI TRÌNH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MẢNH PUR (POLYESTERURETHAN) Mảnh vá mạch máu PUR với chế phẩm AESCULAP Bao bì chế phẩm AESCULAP Mảnh PUR (AESCULAP) Mảnh chế phẩm AESCULAP kích thƣớc # 20 x 90 mm, giá thành khoảng 8.000.000 VNĐ/chế phẩm Mảnh PUR ( chế phẩm AESCULAP) sau đƣợc cắt sử dụng lần đƣợc cắt nhiều mảnh nhỏ chiều ngang khoảng 3mm, thao tác chia cắt thành mảnh nhỏ đƣợc thực vơ trùng phòng mổ, sau đƣợc đƣa vào bọc hấp cho mảnh riêng lẻ đƣợc chuyển đến khoa chống nhiễm khuẩn tiến hành hấp vô trùng máy hấp nhiệt độ thấp sử dụng công nghệ Plasma (STERAD 100S)  chế hoạt động máy hấp nhiệt độ thấp sử dụng công nghệ Plasma Plasma tác dụng biến H2O2 dạng khí thành dạng ngun tử tính oxy hóa cao, làm biến tính protein vi khuẩn Sản phẩm cuối chu trình oxy nƣớc Với pha tiệt trùng: Khi điện trƣờng đƣợc áp vào môi trƣờng chất khí, ion hóa tạo electron ion Khi mở plasma máy khử trùng, tạo nhiều electron, ion, UV photon hạt nơ-tron Các electron ion khơng nhiều tác dụng việc khử trùng, UV photon "radical" (nguyên tử nhóm nguyên tử với electron chƣa bắt cặp nhƣ O, OH, ) làm công việc Hầu hết nghiên cứu khử trùng plasma liên quan đến "volume discharge" (tạm dịch q trình thể tích) Qu trình ba pha đƣợc quan sát thấy thí nghiệm Q trình gồm: chiếu xạ (irradiation), photo-desorption (các hạt nguyên tử, phân tử rời khỏi bề mặt vật chất nhanh dƣới tác động ánh sáng), trình hóa học (chemical etching) Các mầm bệnh đƣợc cấu tạo từ phân tử đơn giản nhƣ C, O, N, H C c hạt "radical" tác dụng với nguyên tử để tạo thành hợp chất đơn giản nhƣ CO2 đƣợc hút Khi tổ chức hữu nguyên tử tạo nên sống, chúng chết Ƣu điểm máy hấp mảnh PUR không làm biến dạng, biến tính vật liệu polymer Mảnh PUR sau đƣợc cắt nhỏ, hấp vô trùng bảo quản bao riêng lẻ PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU STT Bệnh nhân Giới NS Địa NGUYỄN VĂN T nam 1980 Chi Lăng, Tịnh Biên, An Giang NGUYỄN THỊ H nữ 1959 Bình Thủy,Bình thủy, Cần Thơ THẠCH THỊ C nữ 1947 Phong Phú, Cầu Kè, Trà Vinh BÙI THỊ M nữ 1934 Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long TRƢƠNG VĂN T nam 1947 Tân Thới, Phong Điền, Cần Thơ NGUYỄN THANH T nam 1995 An Trƣờng A, Càng Long, Trà Vinh NGUYỄN THỊ T LÊ HỒNG T nam 1932 P An Bình, Rạch Giá, Kiên Giang PHAN VĂN N nam 1937 P.5, Vị Thanh, Hậu Giang 10 ONG THỊ HỒNG L nữ 1953 P.9, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng 11 HỒ THỊ T nữ 1937 Trƣờng Xuân, Thới Lai, Cần Thơ 12 THẠCH S nam 13 DIỆP HỒNG T 14 LÊ VĂN Đ nam 1951 An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ 15 BÙI THỊ O nữ 1954 An Lạc, Ninh Kiều, Cần thơ 16 NGUYỄN VĂN N 17 VÕ THỊ T nữ 1929 Thành Lợi, ình Tân, Vĩnh Long 18 LÊ THỊ H nữ 1948 Hiếu Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long 19 NGUYỄN VĂN S nam 1964 Hòa Thịnh, Tam ình, Vĩnh Long 20 HUỲNH TÚ L nam 1957 Giai Xuân, Phong Điền, Cần thơ 21 NGUYỄN THỊ B nữ 22 TRẦN HÙNG A nam nữ nữ nam 1937 Long Bình, long Mỹ, Hậu Giang 1955 Phong Phú, Cầu Kè, Trà Vinh 1959 Châu Thành, Hậu Giang 1945 Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang 1966 Rạch Gòi, Châu Thành A, Hậu Giang 1957 Bình Tân, Phụng Hiệp, Hậu Giang STT Bệnh nhân Giới NS Địa 23 NGUYỄN THỊ T nữ 1937 Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giamg 24 HỒ THỊ H nữ 1946 25 TRỊNH VĂN O nam 1941 Hòa Ân, Cầu Kè, Trà Vinh 26 NGUYỄN HOÀNG T nam 1970 Ngã Bảy, TX Ngã Bảy, Hậu Giang 27 NGUYỄN THỊ H nữ 28 NGUYỄN VĂN S nam 1942 Châu Thành A, Hậu Giang 29 PHẠM VĂN T nam 1968 Lôc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long 30 NGUYỄN VĂN M nam 1924 Phú Tân, Châu Thành, Hậu Giang 31 NGUYỄN THANH N nam 1983 Đông Hiệp, Cờ Đỏ, Cần Thơ 32 HỨA VĂN T nam 1931 Phƣớc Long, Phƣớc Long, Bạc liêu 33 TRẦN THỊ N nữ 34 TRẦN KIM K nam 35 NGUYỄN THỊ H nữ 36 NGUYỄN VĂN H nam 1955 Vũng Liêm, Vĩnh Long 37 VÕ THANH T nam 1960 An Lạc, Ninh Kiều, Cần Thơ 38 NGUYỄN THỊ H 39 TRƢƠNG HOÀNG P nam 1971 Châu Thành A, Hậu Giang 40 NGUYỄN THANH L nam 1972 An Lạc, Ninh Kiều, Cần thơ nữ ình Phƣớc, Măng Thít, Hậu Giang 1951 Châu Thành, Đồng Tháp 1929 Tam ình, Vĩnh Long 1959 Ninh Kiều, Cần Thơ 1943 Mỹ Lộc, Tam ình, Vĩnh Long 1951 Châu Thành, Đồng Tháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt bè củng mạc có lót màng PolyesterUrethan (PUR) ở bệnh nhân Glaucoma tại bệnh viện Quân Y 121, Đánh giá hiệu quả phẫu thuật cắt bè củng mạc có lót màng PolyesterUrethan (PUR) ở bệnh nhân Glaucoma tại bệnh viện Quân Y 121

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay