NHOM 2 DA16LA dh tra vinh

18 3 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 15:07

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: … /QĐ-ĐHTV Trà Vinh, ngày … tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm viên chức HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Căn Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Căn Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/6/2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Trường Đại học Trà Vinh; Căn Quyết định số 992/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động trường Đại học Trà Vinh; Căn Tờ trình số 36/TTr-KTL ngày 15/8/2016 Trưởng khoa Kinh tế, Luật việc đề nghị bổ nhiệm viên chức; Xét đề nghị Trưởng phòng Hành - Tổ chức Trưởng phòng Quản trị Nhân sự, QUYẾT ĐỊNH: Điều Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn A, giảng viên Bộ môn Luật thuộc Khoa Kinh tế, Luật giữ chức vụ Phó Trưởng Bộ mơn Luật từ ngày 01/10/2016 Điều Lương ông Nguyễn Văn A tiếp tục cấp phát theo mức lương hưởng từ ngày 01/10/2016 , hệ số phụ cấp chức vụ 0,3 kể từ ngày 01/10/2016 Điều Trưởng phòng Hành - Tổ chức, Trưởng phòng Quản trị Nhân sự, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Trưởng khoa Kinh tế, Luật, Thủ trưởng đơn vị có liên quan ơng Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG -Như điều 3; -Lưu: VT, PQTNS03 Trần Văn B ... Trường Đại học Trà Vinh; Căn Quyết định số 9 92/ 2010/QĐ-UBND ngày 31/5 /20 10 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh việc phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động trường Đại học Trà Vinh; Căn Tờ trình... TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Căn Quyết định số 70 /20 14/QĐ-TTg ngày 10/ 12/ 2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học; Căn Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 19/6 /20 06 Thủ tướng Chính phủ... Trưởng Bộ mơn Luật từ ngày 01/10 /20 16 Điều Lương ông Nguyễn Văn A tiếp tục cấp phát theo mức lương hưởng từ ngày 01/10 /20 16 , hệ số phụ cấp chức vụ 0,3 kể từ ngày 01/10 /20 16 Điều Trưởng phòng Hành
- Xem thêm -

Xem thêm: NHOM 2 DA16LA dh tra vinh, NHOM 2 DA16LA dh tra vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay