Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

90 17 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2019, 14:48

Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh PhúcTội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ QUANG MINH TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ QUANG MINH TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG VINH Hà Nội, 2018 LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Lu n văn l công tr ̀ nh nghiên cứ u c a riêng Các kế t quả nêu Luận văn chưa được công bố bấ t kỳ công tr nh n o kh c Cá c số liệu, v ́ dụ và tr ́ ch dẫn Lu n văn đảm bảo t ́ nh ch ́ nh xác, tin c y và trung th c Người cam đoan Hà Quang Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Những vấn đề lý luận tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi 1.2 Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi 17 1.3 Khái quát lịch sử hình thành phát triển quy định pháp luật hình Việt Nam tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi 36 Chương 2: NHỮNG YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐỊNH TỘI DANH VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC 43 2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc .43 2.2 Một số yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc 70 KẾT LUẬN .79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình CQĐT: Cơ quan điều tra HĐXX: Hội đồng xét xử PTTH: Phổ thông trung học TAND: Tòa án nhân dân TNHS: Trách nhiệm hình VKSND: Viện kiểm sát nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Trẻ em búp cành/Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan” hai câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em Bác Hồ Đó đồng thời trách nhiệm Bác giao cho hậu việc phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến hệ măng non đất nước Thực tưởng Người, Đảng Nhà nước ta ln quan tâm, trọng kiện tồn hệ thống pháp luật, sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam nước Châu Á thứ giới phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc Quyền trẻ em vào ngày 20-2-1990 Đến nay, có hàng trăm văn luật luật liên quan đến trẻ em Đặc biệt, Luật Trẻ em có hiệu lực từ ngày 1-6-2017 cụ thể hóa nhiều quan điểm tiến bộ, góp phần tăng cường công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em Chính vào đồng bộ, tồn diện nên cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em Việt Nam đạt kết quan trọng Các quyền môi trường sống trẻ bảo đảm; trẻ em khó khăn có hồn cảnh đặc biệt quan tâm Tuy nhiên, đâu đó, tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em, không tạo điều kiện cho trẻ hưởng quyền lẽ em hưởng; đặc biệt tình trạng xâm hại tình dục trẻ em có diễn biến phức tạp Nhưng dễ thấy thiếu chỗ học, chỗ chơi cho trẻ Không đô thị mà vùng nông thôn, miền núi thiếu trường lớp đạt chuẩn Ở đô thị, nhu cầu vui chơi giải trí trẻ em ngày cao nhà máy, xí nghiệp dời khu đô thị, nhà ở, khách sạn lại mọc lên, nơi cho trường học, cơng viên chỗ Nói để thấy, trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em tốt ln mục tiêu khơng có điểm dừng thế, tồn xã hội phải thống thông điệp rằng, bảo vệ trẻ em trách nhiệm không riêng Mỗi cần chung tay để bảo đảm cho trẻ môi trường sinh sống, học tập, vui chơi thực an toàn lành mạnh Ngoài việc bảo đảm cho em ăn, học đầy đủ, cần quan tâm đến đời sống tinh thần, thể chất trẻ; cần phải quan tâm phát triển mơ hình điểm vấn bảo vệ trẻ em cộng đồng, điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trường học; khuyến khích tổ chức xã hội, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ, đăng ký hoạt động sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em theo quy định pháp luật; tổ chức thực công tác bảo vệ trẻ em, ưu tiên phòng ngừa, xử lý vụ việc xâm hại trẻ em Những vấn đề cần phải cụ thể hóa thành mục tiêu, đề án cụ thể năm bộ, ngành, địa phương Hành vi xâm hại tình dục trẻ em ngồi việc bị tổn thương sức khỏe, xâm hại đến danh dự, nhân phẩm trẻ em, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến phát triển thể chất tinh thần (tâm sinh lý) lành mạnh em sau vậy, quyền tơn trọng bảo vệ tình dục trẻ em tránh xâm hại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hành vi xâm hại đến trẻ em cần phải phát kịp thời, xử lý nghiêm minh với hình phạt nghiêm khắc nhiều so với khách thể bị xâm hại người thành niên Trong thời gian gần đây, địa bàn nước nói chung địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, nhóm tội xâm hại tình dục trẻ em có tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi có chiều hướng gia tăng số lượng vụ, việc tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển bình thường, lành mạnh tinh thần trẻ em, khía cạnh xã hội gây nên xúc luận tác động xấu đến môi trường sống xung quanh, để lại hậu xã hội nặng nề Trong phạm vi luận văn này, sở thực tiễn việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử, học viên muốn sâu phân tích tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi , quy định Điều 145 Bộ luật hình năm 2015 để góp phần làm rõ mặt lý luận cấu thành bản, cấu thành tăng nặng tội phạm; làm rõ sở thực tiễn việc xác định tội danh, chủ thể, khách thể tội phạm, đồng thời làm rõ thêm số khái niệm "giao cấu", "các hành vi quan hệ tình dục khác" quy định Bộ luật hình 2015 đối tượng bảo vệ loại tội phạm tình hình Trên thực tiễn việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử tội phạm có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập, chí có xung đột nhận thức cấu thành cấu thành tăng nặng điều luật, việc xác định tội danh, chủ thể tội phạm, khách thể bị xâm hại đối tượng bảo vệ chưa có thống quan tiến hành tố tụng Xuất phát từ lý học viên chọn đề tài "Tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác người từ đủ 13 tuổi đến 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc" (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc) làm luận văn thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói chung tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi đối tượng nghiên cứu nhiều cơng trình khoa học cơng bố giác độ luật hình tội phạm học, điển hình là: Về cơng trình Giáo trình, tài liệu giảng dạy sở đào tạo Luật học có liên quan đến tội phạm này: - Giáo trình Luật hình Trường ĐH Luật Hà Nội GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), NXB Cơng an nhân dân năm 2010; - Giáo trình Luật Hình Việt Nam Khoa Luật Đại học Quốc gia HN PGS TS Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014; Về cơng trình Sách chun khảo có: - Số chun đề Bộ luật hình năm 1999 Tạp chí Dân chủ pháp luật, Bộ pháp, xuất tháng năm 2000 - Bình luận khoa học chuyên sâu Bộ luật hình năm 1999 (Tập I),Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự người tác giả Đinh Văn Quế, NXB pháp năm 2006; - Sách 500 tập Định tội danh GS TSKH Lê Cảm TS GVC Trịnh Quốc Toản, Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia năm 2012 Các cơng trình Luận án, Luận văn có: - Các tội xâm hại tình dục trẻ em – Quy định pháp luật hình Việt Nam nghiên cứu so sánh với số nước tác giả Hồ Thị Nhung (2014) Luận văn thạc sỹ luật học Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội - Bảo vệ quyền trẻ em pháp luật hình Việt Nam tác giả Tạ Thị Thu Thảo, Khóa luận tốt nghiệp năm 2013, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội Ngồi có số báo, viết đăng Tạp chí Tòa án Tòa án nhân dân Tối cao, Tạp chí Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, số tham luận diễn đàn khoa học trình bầy nhóm tội xâm phạm tình dục trẻ em, viết đăng Tạp chí Luật học trường Đại học Luật Hà Nội, tạp chí Nghề Luật Học viện pháp… Các nghiên cứu sở lý luận cấu thành tội phạm tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi; nêu rõ vấn đề pháp lý liên quan khái niệm “Trẻ em” cấu thành Điều luật; làm rõ khái niệm “người chưa thành niên”; làm rõ khách thể bị xâm hại; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; có cơng trình tổng kết lý luận thực tiễn Tài liệu tập huấn hình (năm 1998) phần "Các tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em"của Tòa án nhân dân Tối cao Tuy nhiên, thấy rằng: nhiều nội dung thiếu vắng chưa ra, nhiều nội dung xung đột chưa đồng luật chuyên ngành; chưa có cơng trình từ hoạt động thực tiễn địa phương xuất phát từ thực tiễn việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử tội danh để tổng kết lý luận; điểm mà học viên muốn nghiên cứu để bổ sung làm rõ luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình Việt Nam tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi đồng thời kết hợp với thực tiễn định tội danh định hình phạt tội địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm điểm hợp lý bất hợp lý việc thực quy định pháp luật hành từ đưa giải pháp để hồn thiện pháp luật hình tăng cường hướng dẫn áp dụng pháp luật 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu làm sâu sắc vấn đề lý luận về: Khái niệm trẻ em, tội giao cấu với trẻ em đặc điểm nó; - Nghiên cứu dấu hiệu pháp lý hình phạt áp dụng với tội phạm theo Bộ luật hình năm 2015; - Lịch sử phát triển Luật hình Việt nam quy định tội giao cấu với trẻ em; - Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định tội giao cấu với trẻ em Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc từ 2014- tháng năm 2018, từ rút tồn tại, hạn chế, thiếu sót nguyên nhân - Đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi Bộ luật hình hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Trên sở nghiên cứu qui định pháp luật hình thực tiễn áp dụng pháp luật hành tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn từ 2014- tháng năm 2018, luận văn nghiên cứu phù hợp chưa phù hợp quy định pháp luật hình thực tiễn áp dụng quy định hành vi người phạm tội địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung, đề tài thực phạm vi chuyên ngành Luật hình tố tụng hình - Về tội danh, đề tài nghiên cứu tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi theo quy định Điều 145 BLHS 2015 - Về thời gian, đề tài nghiên cứu số liệu án thực tế giai đoạn từ năm 2014- tháng năm 2018, - Về không gian, đề tài thực phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc ... hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi 1.2 Quy định Bộ luật hình năm 2015 tội giao cấu thực hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến 16 tuổi. .. ĐỐI VỚI TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH VĨNH PHÚC 43 2.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình tội giao. . .VI N HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VI T NAM HỌC VI N KHOA HỌC XÃ HỘI HÀ QUANG MINH TỘI GIAO CẤU HOẶC THỰC HIỆN HÀNH VI QUAN HỆ TÌNH DỤC KHÁC VỚI NGƯỜI TỪ ĐỦ 13 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI TỪ THỰC TIỄN TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ), Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 từ thực tiễn tỉnh Vĩnh Phúc (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay